autentificare cu OpenID
Ordin privind unele măsuri ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum și protejării bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu
  • semnat: Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului, Dan Nicolae
  • semnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

Nr. 589/D/9.I.1992

Ministerul Culturii

Nr. 130/23.XII.1991


Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului și ministrul culturii,
având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, Hotărârea Guvernului României nr. 522/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Hotărârea Guvernului României nr. 942/1990 privind înființarea și organizarea Ministerului Culturii și Decretul nr. 91/1990 privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice,
emit prezentul ordin:

Art. 1. - Autorizarea executării de lucrări la monumente, ansambluri și situri istorice se face în temeiul art. 3 lit. b) și art. 7 lit. a) din Legea nr. 50/1991.

Executarea fără autorizație de construire a lucrărilor prevăzute la art. 8 lit. a)-f) din Legea nr. 50/1991 nu se aplică în cazul monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Monumentele, ansamblurile și siturile istorice sunt cele înscrise în listele aprobate de către Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice.

Art. 2. - Delimitarea zonelor de protecție a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice se face pe baza unor studii de specialitate, întocmite prin grija autorităților administrației publice locale, împreună cu organismele teritoriale de specialitate ale Ministerului Culturii, și vor fi avizate de către Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice și Departamentul pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, conform legii.

Până la definitivarea acestor studii, care vor fi integrate în documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, autorizarea lucrărilor de construcții pe o rază de 100 m în localitățile urbane, 200 m în localitățile rurale și 500 m în afara localităților, față de limita exterioară a monumentelor istorice, se va efectua în condițiile prevederilor art. 7 lit. a) din Legea nr. 50/1991.

Art. 3. - Monumentele, ansamblurile și siturile istorice, cu zonele lor de protecție, se instituie ca zone protejate prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 4. - În cadrul fondurilor legal constituite în bugetele locale pentru lucrări ce privesc monumentele istorice, se recomandă autorităților administrației publice locale să acorde prioritate operațiunilor de conservare și protejare, în vederea salvării acestora.

În sensul celor de mai sus, autoritățile administrației publice locale vor înștiința pe toți deținătorii, cu orice titlu, de monumente istorice din teritoriu.

Art. 5. - Amplasarea monumentelor de for public se va face pe baza unui plan urbanistic de detaliu, avizat și aprobat conform Legii nr. 50/1991.

Avizarea concepției plastice a monumentului de for public se va face de către Comisia de experți pentru artă monumentală din cadrul Ministerului Culturii.

Prin monumente de for public se înțeleg acele construcții neutilitare, cu caracter decorativ, comemorativ și de semnal.

Art. 6. - Autorizarea lucrărilor de construire pentru lăcașurile de cult se face, în temeiul art. 4 din Legea nr. 50/1991, de către consiliile județene, pe baza avizului primăriilor comunale, și de către primăriile municipiilor și orașelor.

Avizarea oportunității, modul de amplasare în localitate, volumetria specifică a construcțiilor și expresia arhitecturală a fațadelor se fac de către Comisia de avizare a lăcașurilor de cult instituită prin Ordinul comun al Secretariatului de Stat pentru Culte și Departamentului pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 14/530/22 ianuarie 1991.

Art. 7. - Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Ministerului Culturii și Direcției Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, împreună cu autoritățile administrației publice locale vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.