autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Corpului de control economico-financiar al primului-ministru al guvernului
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 30 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Corpul de control economico-financiar al primului-ministru al guvernului.

Corpul de control are următoarele atribuții:

a) exercită controlul financiar preventiv asupra legalității și eficienței cheltuielilor efectuate de la bugetul de stat, de către organele centrale ale administrației de stat, precum și de primăriile județene și primăria municipiului București;

b) verifică executarea bugetului de stat și a balanței de încasări și plăți externe;

c) verifică legalitatea bilanțurilor contabile ale organelor centrale ale administrației de stat;

d) prezintă lunar primului-ministru concluziile din controalele și analizele efectuate, precum și, la finele anului, contul general de încheiere a exercițiului bugetar.

Din împuternicirea primului-ministru, Corpul de control economico-financiar îndeplinește orice alte sarcini de control și analiză în domeniul economico-financiar.

Art. 2. - Cheltuielile din bugetul de stat se fac numai cu viza de control preventiv al împuternicitului Corpului de control economico-financiar al primului-ministru.

În cazul în care împuternicitul constată că o cheltuială este nelegală sau nejustificată economic, va cere luarea măsurilor ce se impun, sesizând de îndată pe șeful corpului de control.

Art. 3. - Pe data prezentului decret, Curtea Superioară de Control Financiar se desființează.

Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioară de Control Financiar se abrogă.

Art. 4. - Litigiile aflate în curs de judecată, în fond sau în recurs, la Colegiul de jurisdicție și ministerul public al Curții Superioare de Control Financiar se vor trimite spre soluționare instanțelor judecătorești competente, potrivit legii.