autentificare cu OpenID
Decret-lege privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la salarizare și alte drepturi ale personalului trimis în străinătate pentru realizarea de obiective și lucrări
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

În scopul creșterii cointeresării materiale a personalului român trimis în străinătate pentru realizarea de obiective și executarea de lucrări, în vederea asigurării unor condiții normale de viață pentru aceștia și familiile lor, precum și pentru creșterea competențelor ce revin întreprinderilor, ministerelor și altor organe centrale în acest domeniu, până la elaborarea unui sistem de salarizare complet restructurat, într-o nouă concepție,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Personalul trimis la lucru în străinătate pentru realizarea de obiective, lucrări de construcții-montaj geologice, foraje, îmbunătățiri funciare și altele asemenea, precum și pentru acordarea de asistență tehnică și elaborarea de studii și proiecte legate de acestea, beneficiază de următoarele drepturi:

A. În țară

  • un salariu tarifar în lei, corespunzător categoriei de încadrare avute la data plecării, pentru muncitori; pentru personalul tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ și de deservire salariul tarifar în țară este cel corespunzător funcției pe care acesta este încadrat în străinătate.

Pe lângă salariul tarifar, întregul personal beneficiază în condițiile legii de spor de vechime, de noapte, de toxicitate, alocație de stat pentru copii și de celelalte drepturi prevăzute de lege.

B. În străinătate

  • o indemnizație în valută, diferențiată pe țări și categorii de încadrare, pentru muncitori, respectiv pe funcții pentru personalul tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ și de deservire, conform anexelor nr. 1 și 2[1].

Pe lângă indemnizația în valută personalul beneficiază de sporurile în valută prevăzute în anexa nr. 1.

În cazul în care se încasează de la partenerii externi sume în valută sub formă de prime sau bonificații pentru realizarea în termen sau înainte de termen a obiectivelor și lucrărilor, se constituie un fond de premiere în valută de 50% din sumele încasate, care se utilizează de către întreprinderile trimițătoare pentru stimularea personalului care și-a adus o contribuție deosebită la aceste realizări.

Art. 2. - Salariile, indemnizațiile în valută și celelalte drepturi cuvenite în lei și în valută se stabilesc și se plătesc lunar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în raport cu rezultatele activității, potrivit formelor de salarizare adoptate de întreprinderile trimițătoare pentru fiecare activitate și categorie de personal, fără a se mai face rețineri lunare de până la 20% din aceste drepturi.

Reținerile efectuate de la data începerii lucrărilor la contractele aflate în derulare se vor restitui în cursul anilor 1990-1991, potrivit eșalonării ce va fi stabilită de ministere și celelalte organe centrale împreună cu Banca Română de Comerț Exterior și Ministerul Finanțelor, în limita sumelor rezultate după luarea în considerare a cheltuielilor efectuate, din vina personalului respectiv, pentru completări și remedieri.

În cazuri excepționale când, din motive tehnice sau din alte motive independente de activitatea personalului, procesul de producție a fost întrerupt, personalul va primi salariul în lei și indemnizația în valută conform prevederilor art. 86 din Codul muncii.

Art. 3. - Indemnizațiile și sporurile în valută se stabilesc în devize convertibile sau în moneda locală, potrivit anexelor nr. 1 și 2, și se plătesc în străinătate, de regulă, în valută locală, cu respectarea legislației din țara respectivă.

În situația în care indemnizațiile în valută se plătesc în monedă locală neconvertibilă, se va asigura transferul în țară, în dolari S.U.A., al unei cote stabilite de întreprinderea trimițătoare în limita celei prevăzute în contractul încheiat cu partenerii externi a se încasa în devize convertibile.

La determinarea sumelor de plată în monedă locală, precum și a sumelor în devize convertibile ce urmează a fi transferate în țară ca economii în monedă locală, se va utiliza cursul de schimb între moneda locală și dolarul S.U.A. prevăzut în contractul extern sau un alt curs de schimb practicat pe piața locală, care se va stabili de întreprinderea trimițătoare cu avizul Băncii Române de Comerț Exterior și Ministerului Finanțelor.

Art. 4. - Personalul român trimis la lucru în străinătate beneficiază, pe lângă drepturile și facilitățile prevăzute de lege, și de următoarele:

a) dotare gratuită cu obiecte de inventar necesare preparării hranei pentru punctele de lucru unde nu pot fi organizate cantine;

b) transportul gratuit pentru venirea în țară și întoarcerea la lucru pentru cazurile de deces în familie - soț sau soție, copii, părinți;

c) medicamente gratuite pe perioada dispensarizării și a tratamentelor medicale de urgență;

d) antidot gratuit pentru condiții toxice, potrivit normelor specifice din țară;

e) concediu de odihnă suplimentar de până la 12 zile lucrătoare pentru lucru în condiții deosebite de climă, diferențiat pe țări și zone geografice, stabilit de ministerele interesate cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerului Sănătății;

f) posibilitatea efectuării fracționate a concediului de odihnă în două tranșe în cadrul unui an de activitate în străinătate, cheltuielile de transport dus și întors pentru prima tranșă urmând a fi suportate de către persoana în cauză;

g) recuperarea, în străinătate sau în țară, cu ocazia efectuării concediului de odihnă, a timpului lucrat în zilele nelucrătoare;

h) personalul angajat de „Rompetrol-Geomin” din subordinea Ministerului Petrolului va beneficia în continuare de drepturile aprobate prin notele de fundamentare la contractele în derulare până la executarea acestora.

Abrogat de Legea 14 / 1991

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Finanțelor sunt autorizate să aprobe, la propunerea ministerelor economice, modificarea indicatorilor de eficiență prevăzuți în notele de fundamentare, pentru contractele în derulare, cu influențele rezultate ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.

Art. 6. - În aplicarea prezentului decret-lege, ministerele economice vor emite în termen de 30 de zile instrucțiuni, cu avizul Ministerului Economiei Naționale, Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Abrogat de Legea 14 / 1991

Art. 7. - Prevederile prezentului decret-lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1990.

Pe aceeași dată se abrogă prevederile cap. I, II, III, IV și anexele din Decretul nr. 138/1984, art. 4, art. 5 și anexele nr. 2 și 3 din Decretul nr. 63/1985, art. 7 și anexele nr. 2 și 3 din Decretul nr. 156/1987.

  1. Anexele se comunică instituțiilor interesate