autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea locurilor de muncă sau activităților ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum și durata acestuia
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 6 / 1992.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă listele privind locurile de muncă sau activitățile cu condiții deosebite care dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum și durata acestuia, cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prin locuri de muncă sau activități cu condiții deosebite se înțeleg acele locuri de muncă sau activități la care nivelul noxelor existente depășește nivelul maxim admis prevăzut în Normele republicane de protecție a muncii.

Existența condițiilor deosebite se stabilește prin buletinele de analiză întocmite de organele Ministerului Sănătății sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităților. Determinările se confirmă de inspectoratele de stat teritoriale pentru protecția muncii.

Art. 3. - Ministerele și celelalte organe centrale au obligația de a analiza periodic condițiile de muncă existente în unitățile subordonate, de a lua măsuri pentru normalizarea acestora și pentru a stabili dacă se justifică acordarea, în continuare, a concediului suplimentar de odihnă.

Art. 4. - Completarea anexelor prezentei hotărâri cu noi locuri de muncă sau activități, modificarea duratei concediului suplimentar de odihnă și scoaterea unor locuri de muncă sau activități din listele anexe se fac de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor și celorlalte organe centrale interesate, cu acordul Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii și Ministerului Sănătății.

Art. 5. - (1) Au dreptul la concediu suplimentar de odihnă și persoanele care lucrează în locuri de muncă sau activități la care nivelul noxelor este sub maximul admis, dar care potrivit sarcinilor de serviciu trebuie să desfășoare nemijlocit activități în locuri de muncă cu condiții deosebite, dacă, potrivit buletinelor de expertizare, se stabilește existența pericolului de a dăuna sănătății.

(2) Concediul suplimentar de odihnă al acestor persoane se stabilește proporțional cu timpul lucrat în locuri de muncă sau activități cu condiții deosebite, calculat de la data terminării ultimului concediu și numai dacă, în acest interval, persoanele respective au lucrat efectiv minimum 6 luni în locuri de muncă sau activități din cele prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se aplică de la 1 ianuarie 1990.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista cuprinzând locurile de muncă cu condiții deosebite la care se acordă concediu de odihnă suplimentar

Nr. crt. Locul de muncă, operația sau profesia Numărul zilelor de concediu de odihnă suplimentar
Abrazive
1. Carbură de siliciu, fabricare:
- încărcarea, topirea și descărcarea cuptoarelor 4-7
- concasarea, măcinarea și sortarea cuarțitei, prepararea amestecului de materii prime 6-8
2. Abrazive pe suport - din cuarț, electrocorindon, magnezită și carbură de siliciu - fabricare (toate operațiile aferente procesului tehnologic) 6-8
3. Fabricarea pietrelor de polizor:
- presare corpuri abrazive cu liant ceramic; preparare și turnare corpuri abrazive cu liant mineral (liant magnezitic); încărcarea mecanică a corpurilor abrazive; finisarea, etichetarea și ambalarea corpurilor abrazive; prepararea pietrelor de polizor cu liant de bachelită; încărcare-descărcare, uscător și cuptor tunel; încleiat abrazive pe suport; arderea corpurilor abrazive cu liant ceramic și organic 6-8
4. Fabricarea electrocorindonului (concasarea și sortarea granulometrică a electrocorindonului); fabricarea sintecorindonului 6-8
Acoperiri de suprafață
5. Lăcuirea și vopsirea modelelor din lemn în spații închise 3
6. Acoperiri metalice pe cale chimică și electrochimică, precum și activitatea permanentă de șlefuire și lustruire a pieselor metalice cu perii din pâslă, țesături textile, fibre vegetale, folosind diverse paste; instalații de acoperire cu straturi dure a produselor din carburi metalice sinterizate 3-6
7. Decaparea cu acizi în băi cu suprafață totala de peste 20 m.p. sau în cazul în care suprafața totală a produselor decapate depășește 40 m.p. pe oră; degresări cu percloretilenă și tricloretilenă; degresare chimică cu solvenți organici și clorurați sau alte substanțe toxice 3-6
8. Acoperiri metalice pe cale galvanică (galvanostegie și galvanoplastie); ameliorarea suprafețelor metalice pe cale chimică (brunare, fosfatare, oxidare, patentare, patinare) 3-6
9. Cromaj (cromaj dur și decorativ) executat în instalații amplasate în întreprinderi industriale 3-6
10. Acoperiri prin scufundare în metal topit (bronzarea, alămirea și galvanizarea); emailarea articolelor din tablă, precum și arderea în cuptoare, prepararea foiței, a emailurilor și a glazurii din materii prime cu conținut de bioxid de siliciu liber; prăfuirea (pudrarea) cu pulberi de email a obiectelor din fontă în stare incandescentă, precum și arderea acestora în cuptoare 3-8
11. Metalizarea interioară a recipienților metalici și a cisternelor de cale ferată, auto, instalații de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, grinzi casetate la poduri metalice, inclusiv operația de sablare 9-12
12. Vopsirea industrială prin pulverizare în spații închise, precum și vopsirea cu vopsele pe bază de plumb și nitrolac; prepararea și aplicarea cu pensula sau cu șpaclul a chiturilor și emailurilor transparente pe bază de plumb 5-9
13. Vopsirea cu vopsele cu miniu de plumb la dublu fund al navelor, a grinzilor casetate închise la podurile metalice și viaducte; prepararea la locul de muncă a lacurilor și vopselelor, emailurilor și grundurilor, pe bază de nitroceluloză, ulei și rășini sintetice, precum și utilizarea acestora în vopsirea prin cufundare, pensulare sau pulverizare 8-12
Aglomerarea minereurilor în siderurgie
14. Benzi transportoare; mașini de stivuit și scos din depozite de materii prime, parcul de omogenizare; concasare, precum și sortare: minereuri, cocs, calcar; exhaustoare; ciuruire la ciururile Schenk; sortare aglomerat 3-6
15. Hala mașinilor de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate; primire, dozare; tobe amestec; expediție aglomerat 3-8
Agricultură
16. Centre speciale: 3
- centrele de protecție a plantelor, precum și brigăzile fitosanitare (personalul care manipulează și execută efectiv tratamente de combatere a dăunătorilor cu substanțe chimice);
- centrele de izolare a animalelor bolnave de boli infecțioase transmisibile la om (bruceloză, TBC, anemie infecțioasă etc.)
17. Activități specifice: 3
- activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, unde se manipulează substanțe toxice și se execută permanent aceste operații;
- silozuri, magazii, mori, nave în care se manipulează și tratează cu substanțe toxice, în spațiu închis, cereale și semințe, precum și prepararea bioxidului de sulf și tratarea porumbului cu SO2;
- alegerea și sortarea manuală a foilor uscate de tutun în activitatea industrială, unde se degajă praf
Azbest
18. Confecționarea rondelelor din azbest pentru valțurile mașinilor de produs geam; presarea și strunjirea valțurilor; confecționarea garniturilor din plăci și din șnur de azbest 3-6
19. Ferodouri - fabricare (impregnare, polimerizare, prelucrare); fabricare plăci mansit, confecționarea de țesături din sârmă pentru ferodouri 3-9
20. Confecționarea sforii din azbest, a șnurului (împletitură) din sfoară de azbest; filatură de azbest, prepararea țesăturii, țesătoria de azbest și impregnarea firelor de azbest 4-12
Azbociment
21. Fabricarea și prelucrarea produselor din azbociment; măcinarea deșeurilor; defibrarea, măcinarea, granularea azbestului, malaxarea azbestului; deșeuri de azbest și deșeuri de clingherit 4-12
Bitum și gudroane
22. Prepararea bitumului, bituminarea țevilor sau a laminatelor; bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, bituminarea prin turnare, bituminarea prin pensulare; instalații: Reiser, de mixturi asfaltice, de topit bitum și operația de întindere manuală a mixturilor asfaltice; fabricare plăci, cochilii și segmenți izolatori din plută și bitum, extracția de nisipuri bituminoase în subteran; operații de întindere mecanică a mixturilor asfaltice (finisori și mecanici cilindru compresor); operații de pavare a străzilor, inclusiv lucrările pregătitoare de decapare, descărcare materiale (nisip, pietriș, pământ etc.), încărcare materiale rămase; manipularea și prelucrarea nisipurilor bituminoase, precum și prepararea uleiurilor din bitum; fabricarea cartonului asfaltat și pânzei bituminoase, împâsliturilor și țesăturilor bituminate 3-6
23. Gudronarea tuburilor din fontă, a accesoriilor acestora, gudronarea frânghiilor, odgoanelor, garniturilor din cânepă, a centrului vegetal al cablurilor, gudronarea lingotierelor; smolirea (călăfătuirea) la vasele navigabile; prepararea mixturilor asfaltice, stațiile de preparare a asfaltului (depozitare, dozare, topire și evacuare); așternerea mixturilor asfaltice, manipulare, filer; creozarea sau gudronarea traverselor, stâlpilor din lemn, precum și a diblurilor din lemn 3-8
Cariere
24. Cariere de piatră, marmură, calcar, argilă, marnă, alabastru, diatomit, nisip calcaros: perforatori, forezori, spărgători cu pikhamer, tăietori în stâncă, ringuitori, mineri, artificieri, spărgători manuali; cioplirea rocilor calcaroase și de construcții; operații de torcretare; muncitori manevră la minereu și steril; încărcare-descărcare minereuri toxice silicoase; extracția agregatelor minerale de carieră și balastieră 3-9
Carne
25. Sacrificarea animalelor; prelucrarea mațelor, triperie, topirea grăsimilor necomestibile; afumarea preparatelor din carne; manipularea cărnurilor infectate; fabricarea făinei furajere din sânge, oase, carne, pește, manipularea oaselor, coarnelor, copitelor și a răzăturilor din piele nedezinfectată la fabricarea uleiului de oase și din piele, a gelatinei și a spodiumului; lucrări de manipulare și de stivuire în sălile de congelare și în camerele frigorifice cu temperaturi sub minimum 10°C 3
Celuloză și hârtie
26. Instalațiile de măcinare continuă de la mașinile de fabricație hârtii; instalația de fabricare a hârtiei de ziar, inclusiv instalația de ambalare automată a bobinelor; instalația de destrămare a maculaturii; instalația de fabricare a hârtiei igienice; sortarea, tocarea deșeurilor de maculatură 3
27. Celuloză sulfit; prăjirea și manipularea piritei, prepararea leșiilor sulfitice, bisulfitice, precum și celuloză sulfat, sulfit și sulfit neutru de sodiu; fierberea, spălarea, sortarea, albirea și prealbirea, prepararea agenților de albire; produse lignosulfonice fabricate pe bază de leșii bisulfitice; curățarea canalelor de la unitățile de celuloză; celuloză sulfat - caustificarea leșiilor verzi; concentrarea leșiilor bisulfitice reziduale la fabricarea uleiului negru; cazanele de regenerare a sărurilor sodice, dizolvarea și concentrarea leșiilor 3-6
Ceramică și produse refractare
28. Uscarea produselor ceramice sau refractare în vederea calcinării; retușarea produselor din ceramică și refractare și șlefuirea în stare uscată; prelucrarea mecanică a produselor ceramice și refractare în stare uscată; preparare frită și glazură, precum și glazurare produse ceramică fină și brută; impregnarea produselor refractare cu smoală; turnarea obiectelor sanitare și produselor refractare 3-6
29. Încărcarea și descărcarea cuptoarelor pentru ars produse ceramice sau refractare, precum și arderea acestor produse; sortarea biscuitului de plăci ceramice; desprăfuirea articolelor ceramice după arderea în cuptoare; descărcarea articolelor ceramice după arderea în cuptoare; curățitori de cenușă și deșeuri ceramice din cuptoare; curățarea chimică a crustelor ceramice; curățat vatra și canalele cuptoarelor Hoffman; concasarea, măcinarea și sfărâmarea deșeurilor ceramice și refractare; activitatea în depozitele de materii prime și produse finite 3-9
30. Prelucrarea materiilor prime la fabricarea produselor ceramice sau refractare, confecționarea manuală a produselor din materiale ceramice sau refractare; confecționarea la presă a produselor din materiale ceramice sau refractare, confecționarea radianților ceramici; prepararea și însăcuirea Kisselgur; fabricarea articolelor din gresie; strunjirea și finisarea pietrelor de polizat și a pieselor de grafit; tăierea cu discuri abrazive a tuburilor ceramice, pregătirea masei refractare utilizate la zidirea furnalelor; fabricarea nisipului peliculizat și a plăcilor silicioase; formarea mecanică prin presare și vibrare a cărămizilor refractare; fabricarea fibrelor ceramice și silicatice; prelucrarea mecanică a produselor refractare și ceramice arse; formarea manuală sau cu ciocanul pneumatic a cărămizilor refractare 6-8
31. Întreprinderea „9 Mai” Turda, Întreprinderea „Electroceramica” Turda, Întreprinderea „Electroceramica” Botoșani:
- manipularea materiei prime; mărunțirea cuarțitei, prepararea materialului; activitatea la prese, fasonarea cărămizilor, activitatea la uscătorii și la cuptoarele de ardere; polizarea, sortarea, controlul tehnic și expedierea cărămizilor; activitatea de curățare a filtrelor și de întreținere permanentă a instalației de ventilație; laboratoarele din secțiile de bază, precum și alte locuri de muncă cu activitate permanentă din incinta Întreprinderii „9 Mai” Turda 6-9
Chimie
32. Produse de mică industrie (acuarele, plastilină, pastă de lipit, tușuri, cerneluri, esențe și arome alimentare, soluții plastă flux, produse chimice de stins incendii, lumânări, cremă de ghete și alte substanțe toxice) - fabricare-ambalare; fabricarea creioanelor: prepararea și omogenizarea masei minelor, dozarea masei, tratarea termică, trefilarea manuală, impregnarea, dimensionarea, sortarea și ambalarea minelor, încleierea manuală și mecanică a blocurilor pentru creioane, aplicarea lacurilor la operațiile de butonat, vopsit și tipărit creioane 3
33. Chituri auto pe baza de dibutilftalat - fabricare; inhibitori de coroziune - fabricare; uree - fabricare și condiționare; alcool polivinilic, butanol, anhidridă acetică, acid acetic, acetați, alcool etilic - fabricare, separare; azotat de amoniu - fabricare, ambalare; oxiclorură cuprică - fabricare, ambalare; dozarea, ambalarea și manipularea amestecurilor de substanțe ignifuge, toxice, inflamabile și corosive; clorură de calciu, silicat și carbonat de potasiu - fabricare; site moleculare și silicagel - fabricare; săruri de mangan - fabricare; clorură de amoniu - fabricare 3
34. Compuși chimici cu magneziu - fabricare; clorați și perclorați - fabricare; teflon și halon - fabricare; reformare catalitică - hidrofinare, izomerizare; bisfenol A - fabricare, ambalare; esteri-plastifianți - fabricare, condiționare; apă oxigenată - fabricare; instalația oxoalcooli - fabricare 3-4
35. Sulfat și hidrat de hidrazină - fabricare; clorură de var - fabricare, ambalare; sodă caustică, sodă calcinată, bicarbonat de sodiu sau de amoniu, prafuri alcaline abrazive de curățat, silicat de sodiu - fabricare, ambalare și utilizare 3-9
36. Acid sulfuric, acid sulfuric oleum, acid clorsulfonic, acid fosforic, acid fluorhidric, fluoruri, bioxid de sulf lichid, sulfați, metabisulfit, pirosulfit, hidrosulfit, bisulfit de sodiu, sulfură de sodiu - fabricare, ambalare; acid oxalic, acid formic și formiat de sodiu - fabricare, ambalare; anhidridă ftalică și maleică - fabricare, depozitare. Neutralizarea și tratarea apelor industriale reziduale; îngrășăminte fosfatice complexe, superfosfat din acid sulfuric rezidual, nitriți - toate operațiile; amoniac - cracare și spălare gaze; metanol, fosfură de zinc, acetați - fabricare; stații de descărcare a acidului sulfuric și distribuirea acestuia 3-6
37. Tetraclorură de carbon, tricloretilenă, tricloretan, tetracloretan, acid monocloracetic - fabricare și ambalare; acid azotic - fabricare, ambalare; toluen, xilen, benzen, paraxilen, parex - fabricare, izomerizare xilen, precum și utilizare la extracții; solvenți organici - fabricare și utilizare; distilarea lemnului: generatoare de gaze, decantoare de gudroane și de ape pirolignoase, distilarea apelor pirolignoase, a alcoolului metilic, acidului acetic, ambalarea acidului acetic, a mangalului; distilarea gudroanelor, precum și manipularea smoalei, activitatea la cuptoarele de carbonizare 3-6
38. Lacuri, vopsele, emailuri, grunduri (chituri) pe bază de nitroceluloză, grunduri (chituri) poliesterice, rășini sintetice, mase de turnare pe bază de substanțe toxice sau pulverulente - fabricare, condiționare, ambalare, utilizare; metiletilcetonă - fabricare; spălarea ambalajelor în industria de lacuri și vopsele; acizi naftenici și naftenați - fabricare; furfurol și metanol - fabricare; protecția anticorosivă a utilajelor și a instalațiilor industriale, utilizând în diverse combinații substanțele toxice: poliamine, paratoluensulfoclorurat, benzen, toluen, rășini sintetice 3-6
39. Pesticide acetaminooxidice, chinoidice și clorurate - fabricare, ambalare, condiționare; fabricarea dextrinei; propenoxid, propenglicoli, poliesteri - fabricare; metacrilat de metil (fabricare monomer), precum și polimerizare; negru de fum - dezambalare, manipulare sau utilizare în industrie 3-9
40. Fabricarea și ambalarea produșilor auxiliari pentru turnătorie; acid tioglicolic, monofosfat de aluminiu, cerneală, negru de carbon și produse sanitare; instalația de desulfurare gaze și recuperare sulf; solisulfură (antidăunători) - fabricare; acetilenă - fabricare; acid adipic - fabricare 3-6
41. Instalații ce vehiculează hidrogen sulfurat și distilarea apei grele de la Combinatul chimic Drobeta-Turnu Severin și Uzina „G” Râmnicu Vâlcea. Fabricarea și depozitarea hidrogenului sulfurat; schimb izotopic, distilare sub vid; glicerină, săpunuri cu glicerină - fabricare; policarbonați - fabricare, ambalare 3-6
42. Azotat de amoniu poros, tehnic perlat, pentru explozivi - fabricare; alfa și betanaftol - fabricare; cloroformiat de etil - fabricare; apiclorhidrină, clorură de alil - fabricare; vulcacite - fabricare, utilizare; acceleratori de vulcanizare; elemente de izolare fonică din pâslă impregnate cu rășini formaldehidice, hârtie pentru filtre auto impregnată cu rășini - fabricare; săruri anorganice de bariu și cadmiu - fabricare; freoni (fluorocarbonați) - fabricare; salariații Uzinei chimice de materiale fotosensibile din cadrul C.I.C. - Târgu Mureș; fabricarea hârtiei fotosensibile și a ozalidului 3-6
43. Fabricarea drojdiei furajere; fierberea, evaporarea și uscarea taninului; debitarea poliuretanului cu fir incandescent; prepararea spumelor poliuretanice de la instalația de injectat spume 3-6
44. Instalații de înălbire a hârtiilor și cartoanelor prin vopsirea cu vopsele preparate pe bază de nitroceluloză și nitrolac; instalații de tratare și dedurizare a apei pentru centrala termică și energetică; instalația de preparare a cleiului și a sulfatului de aluminiu, substanțe de retenție; instalația de epurare chimică și biologică a apei reziduale; electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu diafragmă; clor lichid - fabricare; cloroform, cloropicrină - fabricare, ambalare 3-6
45. Activitatea de revizuire, curățare și reparare a utilajelor, instalațiilor tehnologice și rafinăriilor de produse petroliere, curățarea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor și instalațiilor utilizate la depozitarea, transportul și prelucrarea produselor petroliere; arderea gudroanelor de la rafinarea produselor petroliere, precum și producerea, stingerea și transportul la haldă al cocsului obținut; întreținerea și repararea instalațiilor de scurgere reziduuri chimice; descărcarea, manipularea și încărcarea în diferiți recipienți a hipocloritului de sodiu, acid clorhidric soluție, percloretilenă, tetraclorură de carbon; prepararea, utilizarea amestecurilor de formare și rășini furanice; fabricarea de piese pentru industria aeronautică pe bază de rășini, azbest, fibră de sticlă, fibră de carbon și bazalt; lucrări cu vată de sticlă; scame; manipularea și folosirea unor substanțe toxice ca: anhidridă cromică, săruri de nichel, cianuri de sodiu și potasiu, hidroxizi de sodiu și potasiu; mase de turnare pe bază de substanțe toxice sau pulverulente - fabricare, condiționare, dozare, ambalare (Uniunea artiștilor plastici - Combinatul fondului plastic); restul salariaților din Întreprinderea chimică „Carbosin” Copșa Mică 3-6
46. Erbicide - fabricare, condiționare, ambalare; insecticide clorurate - fabricare, condiționare, ambalare; florură de aluminiu - fabricare; fluosilicat de sodiu - fabricare; fabricarea produselor din rășini poliesterice nesaturate armate cu fibră de sticlă 3-6
47. Vopsele și pigmenți pe bază de crom și plumb - fabricare și ambalare; pigmenți anorganici, ultramarin, pământuri decolorante, vopsele de pământ, oxizi - fabricare, recondiționare, ambalare 3-7
48. Acid sulfonitric - preparare, recuperare, denitrare, concentrare; mercaptan, etilmercaptan, dimetilsulfură, difil - fabricare, inclusiv instalația de încălzit cu difil; negru de fum - fabricare și ambalare; recuperare căldură din gaze reziduale; electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur 3-8
49. Aldrin și antu - fabricare, condiționare și ambalare; carbid - fabricare, alimentare cuptoare, scurgere, concasare, sortare, ambalare; catalizatori de vanadiu, cobalt, crom, molibden, zinc, nichel, wolfram, fier, platină, mercur, aluminiu - fabricare; cianuri - fabricare și ambalare; clorură de aluminiu - fabricare (clorurarea argilei și ambalarea produsului finit); detoxan - fabricare; dibutox - fabricare, condiționare și ambalare; insecticide triazinice 3-9
50. Monoclorbenzen, paradiclorbenzen, ortodiclorbenzen, mononitrotoluen, dinitrotoluen, paradinitrotoluen, trinitrotoluen, anilină, nitrobenzen și alte substanțe aromate, nitrate clorurate - fabricare, manipulare, utilizare; captan, fungicide clorurate - fabricare, condiționare, ambalare; pentasulfură de fosfor - fabricare 3-9
51. Bicromați, cromați, anhidridă cromică, precum și catalizatori de crom - fabricare, purificare, rafinare, reducere și ambalare; formoxal - fabricare; halda de șlam de la Întreprinderea „Colorom” Codlea; intermediari pentru coloranți anorganici, coloranți organici și pigmenți organici - fabricare (toate operațiile, inclusiv ambalare) 3-10
52. Fabricare, ambalare și utilizare în industrie alfa și betanaftilamină; antioxidanți P.B.N. - fabricare; benzidrină, hidrazobenzen - fabricare, ambalare, utilizare; cărbune activ și hopcalită - fabricare, inclusiv depozitul de materii prime; cerneluri, pastă carbon, indigo - fabricare și utilizare la impregnare de hârtie carbon, panglici etc; criptodin - fabricare, condiționare, ambalare 3-12
53. Produse organofosforice - fabricare, condiționare, ambalare; instalații de electroliză a apei și producerea hidrogenului 4-12
Ciment
54. Fabricarea cimentului; curățători de canale și de cuptoare din fabricile de ciment; rampă de însăcuire și de livrare a cimentului; silozuri și depozite de ciment în vrac, ambalarea în saci, încărcare-descărcare, manipulare ciment vrac; stații de impulsare ciment, inclusiv stații de preparare a betoanelor; compactare betoane cu: vibratoare manuale, mase vibrante; personalul care lucrează în tunele de agregate cu benzi transportoare la stații de betoane 3-6
Cocserie
55. Cocsbrichete - preparare cărbune, brichetare; întreținere și reparații la cald cuptoare cocsificare, baterii; întreținere și reparații (mecanice și electrice) la apeduct și la vulcanizarea benzilor 3-8
56. Chimizare gaz cocs; distileria de gudroane; ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice din cocserie; întreținere și reparații mecanice în sectoarele chimice ale cocseriei; reparații electrice la uzinele cocsochimice 3-9
57. Pregătirea cărbunilor - sortarea, manevrarea benzii, dozarea, pregătirea șarjelor; baterii de cocsificare - etanșarea ușilor, mașini de scos uși, evacuarea cocsului, partea superioară a bateriilor; mașini șarjare, locomotive de transport cocs la stins, colectoare gaze, încălzire cuptoare, supraveghere AMC; sortarea cocsului - evacuarea cocsului pe rampă, benzi transportoare, pompe turn de stins cocs, pod rulant la șlam; semicocs - descărcare cărbune, încărcare cuptoare, măcinare cărbune la alimentarea cuptoarelor, încălzirea, evacuarea semicocsului, întreținere și reparații la bateria de semicocs; sulfante semicocs Călan; întreținere și reparații (în ateliere, magazii și alte locuri de muncă din cocserii); personalul de administrație și de deservire din cocserii 3-9
Construcții
58. Montarea, revizia, întreținerea și reparația pilonilor pentru antenele de emisie radio și televiziune, radiorelee, precum și piloni pentru susținerea liniilor de transport al energiei electrice de peste 60 kW; torcretarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor producătoare de zgomot; muncitori instalații electrice, automatizări, condiționări, încălziri în camere electrice subterane și tunele, întreținerea acestora pe platforme marine 3-6
59. Executarea lucrărilor de construcții, întreținere și reparații tunele, c.f., metrou și drumuri, stații metrou, precum și de centrale electrice subterane; executarea de galerii, puțuri, precum și drenuri cu adâncime peste 8 m 6-9
Construcții metalice
60. Nituirea, crăițuirea, ștemuirea cu scule pneumatice, fasonarea sau bombarea manuală cu ciocane la rece a tablei de peste 5 mm grosime sau a profilelor; curățarea cu lampă de benzină, rașchetarea, curățarea cu peria de sârmă, cu dispozitive centrifugale, cu ciocane pneumatice și manuale, a vopselelor cu miniu de plumb, aplicate pe: construcții navale, construcții metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stâlpi și piloni pentru susținerea rețelei electrice, poduri metalice; curățarea pieselor turnate sau forjate cu ciocane pneumatice, flacără, polizoare; lucrări de cazangerie și construcții metalice; operația de polizare, șlefuire materiale metalice în mediu uscat 3-9
Electrotehnică
61. Fabricarea materialelor electroizolante pe bază de mică: măcinarea și cernerea micii, sortarea, tăierea plăcilor de mică și șlefuirea produselor, turnarea de micanite la instalații turn; impregnarea hârtiei, a pânzei, a tocăturii de cârpe, a țesăturilor din sticlă și din mătase, a cilindrilor, cu lacuri preparate cu componenți sau solvenți toxici (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice, gliftalice, melamin formaldehidice, nitrocelulozice, ureoformaldehidice) și emailarea conductorilor electrici cu lacuri și rășini sintetice și nitrocelulozice; impregnarea bobinelor și mașinilor electrice, lipirea foilor de mică și presarea conurilor cu poliesteri și rășini sintetice; impregnarea hârtiei pentru filme melaminice, fenolformaldehidice, melaminoformaldehidice și rășini sintetice; activitatea în pregătirea dispozitivelor prin curățarea cu tricolretilenă, înfășurarea pânzei de sticlă, preîncălzirea, impregnarea, polimerizarea, armarea, lăcuirea, prelucrări mecanice și celelalte operații de finisare a cilindrilor din țesături de sticlă pe bază de rășini epoxidice 3-6
62. Îmbrăcarea și decojirea cablurilor, tuburilor și furtunurilor în manta de plumb; activitatea de realizare a circuitelor și cablajelor imprimate; prepararea chitului din oxizi de plumb, pentru fixarea izolatorilor electrici din ceramică, precum și operația de fixare; izolarea cu miniu de plumb a conductorilor electrici, impregnarea cu miniu de plumb a cablurilor; confecționarea toroanelor, izolarea cu cauciuc, vulcanizarea, impregnarea, răsucirea, tresarea textilă și mecanică la fabricarea conductorilor electrici 3-6
63. Fabricarea elementelor galvanice, prepararea amestecurilor depolarizantului și a electrolitului, precum și legarea în păpuși a depolarizantului și asamblarea; repararea acumulatoarelor electrice din plumb; activitatea de pastare rezistențe electrice, în condiții de neautomatizare, de lipire cu castolin (Pb+Sn+Zn) încălzit cu flacără, de vidare și umplere cu agenți frigorifici și termici a trenurilor termosensibile, de etalonare în băi de tratament cu salpetru, de execuție și prelucrare a pieselor din țesătură de sticlă și rășini poliesterice sau epoxidice, de curățire cu tricloretilenă și alimentări cu rășini epoxidice, anhidridă ftalică, polimerizare în cuptoare și finisare a pieselor electroizolante 3-6
64. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb: moară, malaxare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare, finisare, circular, montaj, asamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate de plumb, ambalare, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deșeuri, rafinarea plumbului, topire și aliere plumb, turnare plumb, sudare plumb, precum și repararea acumulatoarelor electrice din plumb; încărcarea elementelor și bateriilor; atelierele de SDV, prototipuri, mecanică de producție, lăcătușerie, instalații, metrologie, protecție dielectrică, galvanizare, electric separatori, mase plastice, leșiere, tâmplărie și laboratoare, stație de preparare a electrolitului, stația de redresoare, magazia de materii prime și materiale, centrala termică, spălătoria de echipament de protecție, precum și personalul care lucrează permanent în incinta fabricii; repararea acumulatoarelor electrice din plumb 6-10
Electrozi
65. Degazeificarea cocsului de petrol și a antracitului; preconcasare, concasare, sortare, măcinare materii prime, uscare, cernere și dozare în faza uscată la fabricarea fluxului aglomerat pentru sudură; prepararea, precum și presarea pastei; coacerea și grafitarea electrozilor și a specialităților de cărbune; finisarea produselor 3-7
Energie electrică
66. Personalul operativ de la ecluze navigabile de pe Dunăre, stații de pompare a apei de la amenajările hidroenergetice; metrolog verificator din activitatea de metrologie PRAM și AMC în centralele termoelectrice; mașiniști transporturi interioare (tractoare, motostivuitoare, electrocare) din centralele termoelectrice; macaragii poduri rulante din sălile turboagregatelor din termocentrale; operatori rigole electrofiltre din centralele electrice pe cărbune și șisturi 3-5
67. Muncitorii de la foraje și injecții în galerii perimetrale din corp baraj beton; personal exploatare stații de transformare amplasate în zone puternic poluate chimic; exploatarea, întreținerea și repararea rețelelor de termoficare subterane și a căminelor aferente; executarea protecțiilor anticorosive din chituri anorganice, chituri organice, peliculare, cu folii de elastomeri sau cu diverse alte materiale anticorosive în clădirile de tratare chimică a apei, coșurile de fum și turnurile de răcire ale termocentralelor 3-6
68. Muncitorii electricieni care potrivit proceselor tehnologice stabilite lucrează la montarea, exploatarea, întreținerea, repararea stâlpilor și liniilor electrice de înaltă tensiune la înălțimi de peste 9 metri; activitate permanentă la înălțime; electricienii exploatare, întreținere PRAM și AMC și reparații agregate energetice din centrale și stații electrice, exploatarea, întreținerea și repararea cazanelor și a instalațiilor auxiliare din centralele electrice și termice pe cărbune ale sistemului energetic național; mașiniști depozite zgură și cenușă din centralele electrice pe cărbune și șisturi; descărcătorii de păcură și încărcători-descărcători de cărbune și șisturi din gospodăriile de combustibili ale centralelor electrice; dispecer energetic 3-6
69. Personal de tură din stațiile de 220-750 kV, care desfășoară activitatea la pupitrul de comandă și în restul instalației, precum și din stațiile de 110 kV, care alimentează platforme industriale; personalul care participă la lucrări sub tensiune în instalațiile electrice de 110 kV și mai mari; montarea și formarea bateriilor de acumulatoare cu plăci de plumb pentru instalații staționare folosite în stații electrice de orice tensiune 3-6
70. Activitatea la instalațiile din corpul barajelor centralelor hidroelectrice; montarea, revizia, întreținerea și repararea pilonilor pentru antenele de emisie radio și televiziune, radioreleelor, precum și pilonilor pentru susținerea liniilor de transport a energiei electrice de peste 60 kV; camere de comandă termică și electrică din centralele cu o putere instalată de peste 50 MW; personalul muncitor cu activitate sub cota 72 m și 42 m în centrale hidroelectrice subterane; personalul muncitor din activitatea de exploatare, întreținere și reparații din hidrocentralele subterane sau cel cu activitate permanentă sub cota de acces în centralele hidroelectrice 4-6
71. Montarea echipamentelor în centralele nuclearo-electrice; executarea reparațiilor în gospodăriile de cărbune ale centralelor electrice, mori, benzi transportoare cărbune, instalații de evacuare cenușă; muncitorii din instalațiile de combustibil ale centralelor electrice și termice pe cărbune care lucrează în spații închise (concasoare, tunele benzi transport, benzi deversare buncăr) 9-12
72. Personalul exploatare stații de transformare amplasate în zonă radioactivă cu grad mare de radioactivitate a mediului înconjurător; exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor din centralele nuclearo-electrice conform categoriei unității nucleare 9-24[1]
Forjă și prelucrări la cald
73. Activitatea de forjare manuală, forjare mecanică și matrițare la cald, de piese și scule în ateliere special amenajate din unități industriale și apretarea materialului mărunt de cale; ambutisare manuală la cald; îndoirea țevilor la cald; trasul bandajelor pe roți pentru materialul rulant; curățarea și debavurarea pieselor forjate 3-10
Furnale
74. Platforma de încărcare furnale 2 și 4 de la C. S. Hunedoara, furnalele de la Vlăhița și macaralele de șarjare de la furnalele Întreprinderii „Victoria” Călan; platforma de încărcare (estacada buncărelor) de la restul furnalelor; vagonul cântar și dozarea șarjei de încărcare a furnalelor; întreținerea mecanică și electrică a utilajelor la furnale; stații de epurare a gazului de furnal; troliul de comandă de la schip 3-9
75. Platforma de descărcare a furnalelor; podurile rulante de la platforma de descărcare a furnalelor; preîncălzirea la aer (cowpere); separatoarele de zgură și curățarea zgurii din canale; mașina de turnat fontă pe bandă; stațiile de granulare și expandare a zgurii și dezbaterea manuală de epurare a gazului de furnal; stații de granulare și expandare a zgurii și dezbaterea manuală a oalelor de zgură 3-9
Gospodărie comunală
76. Curățarea și repararea de canale subterane, curățarea coșurilor (inclusiv cele industriale și canale de fum); curățarea canalelor industriale de ventilație cicloane, tubulatură, camere de colectare a prafului; vidanjare, inclusiv conducătorii autovidanje, autocurățitor și autospeciale din domeniul canalizării, încărcătorii și descărcătorii gunoi de la stațiile de neutralizare și incinerare a gunoaielor; curățătorii căi publice și spații verzi (muncitorii care mătură străzile, colectează și încarcă gunoiul stradal); decolmatare, stații epurare-decantare 3
77. Personalul care lucrează la întreținerea, exploatarea și repararea stațiilor de pompare ape uzate și stațiilor de epurare în centralele termice, în stații de epurare și clorinare a apei; exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor de tratare chimică a apei 3-5
78. Personalul muncitor care lucrează la rețelele de transport a energiei termice, în canalele de distanță, instalații interioare și cămine de vizitare; curățători-verificatori și drenori canale ape reziduale; izolarea și îmbrăcarea țevilor cu vată de sticlă 3-5
79. Îngrijitori animale sălbatice, precum și personalul de întreținere (dezinsecții, dezinfecții) și personalul tehnic din cadrul grădinilor zoologice expus pericolului de contagiune; lucrările de ecarisare și de producție a făinurilor proteice (jupuitori, autopsieri, sterilizare de cadavre și deșeuri de animale confiscate și de la sala autoclavelor); activitatea de manipulare a cadavrelor (înhumări-deshumări, incinerări) din cimitire și crematoriul uman 4-5
80. Personalul de întreținere și reparații vehicule din cadrul depourilor și autobazelor; conducători de vehicule pentru transport orășenesc în comun (autobuze, troleibuze, tramvaie); personalul de întreținere și reparații stații și rețele de contact 4-6
Laboratoare
81. Laboratoare de cercetări și analize chimice, toxicologice, biologice și biochimice; laboratoare cu aparatură cu raze X; stații pilot produse și tehnologii-procese instalații; confecționer secțiuni subțiri spectroscopice 3-6
Laminoare
82. Activitatea de montare, selecționare, pregătire a sculelor de laminare; operațiile de finisare și ajustare a laminatelor la rece; activitatea de spițuire a țevilor la cald; extruziunea și expandarea produselor metalurgice; linia de fișiere a benzii metalice și confecționarea profilelor îndoite; întreținerea mecanică și electrică a agregatelor și utilajelor din secțiile de laminoare la cald; macaragii din halele laminoarelor la cald 3-6
83. Pregătirea și încărcarea neautomată a oțelului în cuptoare; încălzirea oțelului în cuptoare adânci cu propulsie, cu vatră pășitoare, vatră înclinată, rotativă sau tunel; manevrarea capacelor la cuptoarele adânci; introducerea și scoaterea materialului în și din cuptoare adânci cu macarale Tiegler; scoaterea și transportul oțelului de la cuptoare la cajă; evacuarea zgurei din cuptoarele de încălzire a oțelului; curățirea oxizilor din canale; curățirea lingourilor, bramelor și blumurilor prin procedeu de flamare 3-8
84. Efectuarea operațiilor de laminare la cald; laminoare automate; laminoare mecanizate; laminoare la care introducerea materialului între cilindri se efectuează manual, precum și refularea țevilor la cald; laminarea la cald la cilindri sau prin extrudere a metalelor neferoase, la laminoarele vechi de la uzinele „Laromet” și „Metrom”; laminarea la cald a țevilor și a profilelor din metale neferoase; manevrarea laminatelor în stare caldă; tăierea, sortarea, finisarea laminatelor la care operația de laminare se face la cald; dublarea și dedublarea tablelor 3-8
Lemn
85. Fasonarea mecanică și manuală a lemnului în exploatări forestiere; scosul și apropiatul lemnului cu mijloace mecanizate în exploatări forestiere; fasonarea mecanică a lemnului în centre de sortare și preindustrializare, fabrici de cherestea; șlefuirea manuală a mobilei, placajului etc.; uscarea placajului și furnirelor; formatizarea și frezarea placajului, mobilei, croirea centralizată; băițuirea scândurelelor (impregnat); lustruirea peliculei de lac la produsele lemnoase 3
86. Curbarea mecanică a lemnului, doagelor și coropcilor montate, tratate termic prin focăire, aburire sau fierbere 3
87. Confecționarea capselor și reglarea la mașinile de capse, precum și a miezului elastic pentru tapițerie; dărăcitul și despletitul materialelor de umplutură pentru tapițerie (mobilă și vagoane călători); pregătirea scheletelor cu poliuretan (utilizarea prenadezului) pentru tapițerii cu miez elastic 3
88. Atelier de prelucrare și confecționare a lemnului pentru întreținerea utilajelor din fabrică; tâmplarii mecanici; muncitorii de întreținere și deservire a utilajelor cu zgomot ce depășește 90 dB (freze, agregate de formatizat, circulare) 3
89. Gatere sau alte mașini de debitat material lemnos; antiseptizarea cherestelei; evacuarea rumegușului și prafului din lemn la fabricarea cherestelei 3
90. Formarea și arderea bocșelor la fabricarea mangalului 3
91. Agregate de formatizat panouri pentru mobilă; stația de filtre 3
92. Preparat adezivi, încleiat și presat produse din lemn și plăci aglomerate din puzderii de în și cânepă; executarea garniturilor de model din rășini epoxidice; grunduirea și băițuirea suprafețelor ce urmează a fi lăcuite sau acoperite cu alte materiale 3-4
93. Dărăcit zegras, fibră vegetală; împâslit covor 3-5
94. Tratarea scândurelelor la tambur tip China; personalul operativ la întreținerea utilajelor și camerelor de uscare a cherestelei 5
95. Operațiile de așchiere, tocare, defibrare, rafinare a lemnului la fabricarea celulozei, plăcilor fibrolemnoase, plăcilor aglomerate din lemn și a celulozei; fabricarea plăcilor aglomerate din puzderii de în și cânepă; șlefuirea mecanică a produselor lemnoase; debitarea și rindeluirea mecanică a produselor lemnoase 3-6
96. Prepararea pastei pentru chibrituri și cutii, inclusiv măcinarea sticlei 3-6
97. Cojitorie și tocătorie mecanică a lemnului și a stufului 3-6
98. Curbarea manuală a lemnului în spații închise cu umiditate și temperatură ridicată 3-6
99. Aplicarea adezivilor pe foi de furnire, presarea lor în placaje, panouri pentru mobila din plăci aglomerate, precum și aplicarea nitrolacului prin turnare și pulverizare 3-6
Mase plastice
100. Tăierea cauciucului la ghilotină și a rețelelor de cord textil și cord metalic, inclusiv alimentarea cu role la fabricarea anvelopelor, camerelor de aer și articolelor tehnice din cauciuc; manipularea și transportul materialelor pulverulente utilizate la fabricarea anvelopelor, camerelor de aer și articolelor tehnice din cauciuc; gumarea taloanelor și preasamblarea pliurilor în completuri; materiale dentare (adezivi din cauciuc, rășini sintetice și alte substanțe preparate cu solvenți aromatici sau clorurați) - fabricare, depozitare, analizare, utilizare; extruderea și țeserea sacilor din polipropilenă 3
101. Aplicarea lacurilor poliesterice și șlefuitul uscat al peliculei de poliester; prelucrarea prin injecție a maselor plastice, șprițarea maselor plastice 3
102. Confecționarea elementelor filtrante prin policondensare, hârtie filtrantă, impregnată cu rășini epoxidice 4
103. Pudrarea cu talc a pieselor și articolelor din cauciuc, precum și desprăfuirea acestora; fabricarea obiectelor din cauciuc prin înmuiere în soluții de cauciuc cu solvenți organici; impregnarea și gumarea cu soluții din cauciuc și solvenți organici, inclusiv taloane și anvelope 3-5
104. Prelucrare mase plastice, termoplastice, termorigide și cauciuc: 3-6
- dozare, pregătire rețete, malaxare, granulare, calandrare, vălțuire și compoundare, formarea și maturarea spumelor poliuretanice, gelifierea în cuptoare a pastelor din mase plastice;
- presare, extrudere, pretratare, imprimare, sudare, finisare, preparare plastisol, precum și recuperare deșeuri mase plastice, termoplastice, termorigide și cauciuc, inclusiv instalații Pallman
105. Fenol - fabricare și utilizare; rășini epoxidice, fenolformaldehidice, melaminoformaldehidice, ureoformaldehidice, schimbători de ioni, dimetiltereftalat, formaldehidă (formol), aditivi pentru uleiuri - fabricare, condiționare, utilizare 3-6
106. Cauciucarea și strunjirea valțurilor, rolelor cauciucate și cauciucarea articolelor tehnice; asamblarea anvelopelor pe mașini de confecționat; profilare benzi rulare, pregătire și manipulare benzi rulante; confecționare piese cauciuc; vulcanizare cauciuc și reșapare anvelope, finisare produse cauciuc; fabricarea reperelor auto flexibile și a valurilor din poliuretan prin turnare în matrițe și prin injecție 3-6
Materiale de construcții
107. Fabricare marmor-rock; măcinare scorie bazaltică; confecționat blocuri și foi plută aglomerată cu urelit; centrifugare tuburi premo; fabricare dolomită, var, ipsos, filer, agrocalcar 3-6
108. Concasoare, mori și instalații anexe pentru prelucrarea pe cale uscată a materialelor de construcții și a altor materiale minerale; activitatea continuă de ciuruire și de uscare a agregatelor în stațiile de sortare și pentru prefabricate; rampă de însăcuire și livrare în vrac 3-6
109. Activitatea continuă de frecare a mozaicului; cioplirea, șlefuirea și lustruirea rocilor calcaroase de construcții; gatere și alte mașini de tăiat roci de construcții; prelucrarea rocilor silicioase (operațiuni de perforare, pușcare, ringuire, concasare, sfărâmare, granulare, măcinare, clasare, ciuruire, însăcuire, descărcare, tăiere, cioplire, șlefuire și lustruire). Întreținere și reparații de utilaje de extracție și prelucrare în instalații, mori de rambleu și cariere 3-9
Materiale pentru sudură
110. Fabricarea electrozilor de sudură: presarea, uscarea, calcinarea și sortarea; manipularea și distribuirea fluxului de sudură; fabricarea fluxului de sudură; însăcuirea, elaborarea, epurarea gazelor, stamparea cuvelor cu masă carbonică, prelucrarea în stare uscată a materialelor; cuptoare electrice și poduri rulante; concasare, uscare, dozare și finisare flux; fabricarea amestecului pentru înveliș pe cale uscată și prepararea silicatului de sodiu și potasiu 3-8
Medicamente
111. Antibiotice - fabricare și ambalare; produse de extracție opoterapică; produse de extracție vegetală: substanțe, tincturi, extracte; biostimulatori - fabricare și ambalare; raticide - fabricare și ambalare 3-5
112. Plante medicinale (aconit, belladona, chelidonium, colhicum, digitale, papaveris, sarothamneus, scopolia, stramonium, veratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae cornutum), precum și cantaridă - condiționare, tocare, măcinare, pulverizare, tabletare, ambalare; vitamine, hormoni, steroizi - fabricare și ambalare 3-5
113. Medicamente de sinteză organică și anorganică - fabricare, ambalare; acid salicilic tehnic, salicilați, benzoați, acid benzoic - fabricare, sublimare, sortare, ambalare; clorură sau bromură de etil, metil sau metilen, acid nicotinic, clorură de calciu - fabricare, ambalare; catgut - fabricare 3-6
Mercur
114. Întreținerea, montarea și exploatarea redresorilor cu mercur; fabricarea lămpilor electrice cu descărcări în gaze; lămpi fluorescente tubulare; lămpi fluorescente cu vapori de mercur la înaltă presiune (format balon); lămpi cu neon; litere utilizate la compunerea firmelor luminoase, lămpi pentru heliograf; arzătoare de cuarț 3-6
115. Manipularea și utilizarea mercurului la construirea, repararea, întreținerea, etalonarea și verificarea aparatelor de măsură și control cu mercur, precum și a întrerupătoarelor cu mercur; incuvarea, decuvarea, repararea redresorilor cu mercur și a regulatoarelor Dick; fabricarea compușilor chimici cu mercur; distilarea și purificarea mercurului; lucrări cu sursă deschisă de mercur; fabricarea termometrelor cu mercur 6-9
Metalurgia neferoasă
116. Recuperarea cositorului și altor materiale neferoase de pe ștraifurile din tablă și cutii de conserve; activitatea de manipulare, verificare și conservare a mercurului, sulfului, tananților; dezmembrarea acumulatoarelor electrice din plumb și recuperarea plumbului din deșeuri (la întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile); activitatea de sinterizare a pieselor din pulberi și carburi metalice, inclusiv elaborarea și turnarea aliajelor neferoase 3-6
117. Cupru - prăjire, aglomerare, topire, concentrare, convertizare, prerafinare, granulare, elaborare aliaje de cupru, cement de cupru fabricat prin recuperare din cenuși de pirită, rafinarea electrolitică a cuprului, fabricarea electrolitică a pulberilor de cupru, decuprarea nămolurilor provenite de la fabricarea acidului sulfuric; bicromați, cromați, anhidridă cromică: fabricare, purificare, rafinare, ambalare; aluminiu - fabricare; topirea, sitarea, uscarea și condiționarea pulberii de aluminiu; germaniu - fabricare; asamblare catozi; activitatea de transport metal și transport tije, anozi; activitatea de formare și probare a țevilor pentru irigații 3-8
118. Plumb - prăjire, aglomerare, șarjare, topire concentrate, rafinare termică și electrolitică, fabricare produse și aliaje din plumb, precum și aglomerare și topire concentrate de zinc la instalația ISP; plumb - ateliere auxiliare de la uzinele de fabricare a Pb, precum și manipularea în incinta uzinelor; zinc - prăjire, aglomerare, distilare, cuptoare Nieltz, peletizare, rafinare termică și electrolitică a zincului, cuptoare pentru producerea oxidului de zinc, a trioxidului de stibiu, a bioxidului de staniu și xantatului de sodiu; creuzetorie - pregătirea materiilor prime și a amestecurilor, confecționarea, uscarea, coacerea creuzetelor la I.M.M.N. Copșa Mică; topirea, fabricarea și concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului, a oxidului de zinc și a sărurilor de bariu de la Întreprinderea „Neferal” 3-8
119. Fabricarea feroaliajelor la Combinatul metalurgic Tulcea, platformă prelungire electrozi, estacadă benzi transportoare de la cuptoare, platformă elaborare feroaliaje, siliciu metalic; dozare feroaliaje și siliciu metalic, hala de turnare, epurare feroaliaje, întreținere și reparații; gospodărie zgură hală de expediție; laborator docimazie; activitatea de extruziune la cald a aluminiului: mașinist pod rulant din zona preselor de extruziune; operațiunea de tratament termic; topirea, fabricarea și concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului, operații de fabricare a cărbunilor arc-voltaic și crăițuire 3-8
120. Personalul de la magaziile de produse finite și de materiale din industria metalurgiei neferoase (depozitare, conservare, manipulare, expediere); alimentatori - încălzitori de la cuptoarele adânci din activitatea de laminare la cald a aluminiului; fasonarea manuală și mecanică a buștenilor și debitarea acestora în vederea confecționării prăjinilor pentru stingerea efectelor anodice din halele de electroliză; activitatea de instalații conducte apă, gaze, aer pentru secțiile întreprinderilor din metalurgia neferoasă; obținerea pulberilor de metale și aliaje neferoase, obținerea pulberii de plumb; activitatea de confecții metalice și transport la Uzina de utilaj metalurgic și piese de schimb Slatina 4-8
121. Brichetare, cocsificare și clorurare, concentrate din metale neferoase și rare; lucrări experimentale în instalațiile pilot de prelucrare a minereurilor de metale neferoase și rare; activitatea de cercetare și microproducție din Centrul de cercetare și proiectare pentru metalurgie neferoasă Baia Mare, Centrul de cercetare și proiectare pentru metalurgie neferoasă Zlatna, Centrul de cercetare și proiectare pentru tehnologia aluminiului Slatina, Institutul de metale neferoase și rare București; condiționare produs finit la secția bioxid de mangan; elaborarea pulberii metalice, a pulberii de cobalt, a carburilor acestora, a amestecurilor de carburi și cobalt și a produselor sinterizate, inclusiv activitatea de întreținere și reparații 4-8
122. Extracția și valorificarea subproduselor provenite din produsele metalurgiei neferoase (cadmiu, aur, argint, staniu, metale platinice, bismut, indiu); extracția și valorificarea metalelor neferoase din nămolurile și praful recuperat în industria metalurgiei neferoase; fabricarea aluminei tabulare: uscare, descărcare hidrat de aluminiu, prepararea amestecului pentru presare, uscare, calcinare, sinterizare amestec, concasare, măcinare, sortare, brichetare, descărcare, depozitare soluție de HCl și soluții amoniacale, ambalare alumină; fabricarea criolitei; fabricarea aluminei 4-8
123. Activitatea de încărcare, descărcare și transport al produselor pulverulente și granulare în silozurile de alumină; personalul de întreținere și reparații pe schimburi (mecanici, electricieni AMC și sudori) al instalațiilor din metalurgia neferoasă; operatorii tablou comandă al instalațiilor din metalurgia neferoasă; peletizarea prafurilor volatile cu Pb și Zn; zdrobirea, concasarea, sitarea produselor intermediare (zgură, mată) și pregătirea probelor de preschimbare; controlul interfazic și final în sectorul metalurgie și chimie; recepția cantitativă a concentratelor cuproase 6-8
Mine - petrol - geologie
124. Lucrările din laboratoarele de cercetări și analize geomecanice, geofizice, chimice și geologice care efectuează analize fizico-chimice, concentrare minereuri, separare minerale, determinări microscopice, micropaleontologice, palinologice, microfacies, pregătire la microscop a preparatelor pentru analize paleontologice și palinologice; prepararea probelor geologice în stații de preparare 3
125. Ambalarea manuală a sării în saci, pungi și pachete; stația de bioxid de sulf de la Întreprinderea minieră Baia Borșa; spălarea, sortarea și tăierea plăcilor de mică; ascuțire sfredele și capete detașabile; încărcare lămpi mină electrice și de carbid, repararea și întreținerea acestora și formarea bateriilor de acumulatori 3
126. Activitatea de întreținere, etanșare, pregătire tehnică și supraveghere a vagoanelor cisternă, desfășurată în reviziile de vagoane din rafinării și combinate petroliere 3-5
127. Distilarea și dezasfaltarea gudroanelor petroliere, distilarea atmosferică și în vid a petrolului 3-5
128. Rafinare (tratarea produselor petroliere cu acid sulfuric sau solvenți selectivi) 3-6
129. Manevrarea vagonetelor de cărbune, minereuri, steril și materiale în stațiile de încărcare și de sosire a funicularelor 3-6
130. Extracția țițeiului și gazelor; montarea turelor, forajul (exclusiv cel cu sondeze), punere în producție, reparații capitale și intervenții la sondele pentru extracția sării în soluție; personalul care efectuează lucrări de trasare și broșare a formelor de grafit, sortare și insertare diamante în procesul de fabricare a sculelor diamantate; activitatea la mașini de extracție 3-6
131. Etilarea benzinei; activitatea de revizuire și curățare a instalațiilor și utilajelor tehnologice din rafinăriile de produse petroliere și chimice, curățarea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor și instalațiilor utilizate la depozitarea, transportul și prelucrarea produselor petroliere și chimice; curățarea în interior a tancurilor petroliere navale și a tancurilor de combustibili ale navelor maritime 5-10
132. Montajul și demontajul instalațiilor de foraj; revizii și reparații pe teren ale instalațiilor de foraj-extracție, instalații pentru transportul țițeiului și gâzelor în alte instalații și utilaje din industria petrolieră; prospecțiunile geologice și geofizice pe uscat, forajul cu sondeze; activitatea la mașini de extracție 6
133. Carotajul, cimentarea, măsurători geofizice și alte operații speciale la sonde: presarea, prelucrarea explozivilor și încărcarea celulelor cu material exploziv pentru perforarea sondelor; intervenții la sonde de apă 8
134. Activitatea în subteran în mine de cărbuni, de minereuri feroase și neferoase, de substanțe și minereuri nemetalifere, explorări, deschideri, cercetări miniere și construcții miniere; extracție nisipuri bituminoase în subteran 8-15
135. Purificarea chimică a grafitului 8
136. Activitatea de sudură la: îngroșătoarele polietajate; agitatoare, bazinele de leșii cianurice din secțiile de cianurație 8
137. Montarea turlelor piramidale; operatorii vibratori de la prospecțiunile seismice; prospecțiuni marine în Delta Dunării și lacuri de acumulare 8-10
138. Carotajul radioactiv - echipa tip 10-12
Oțelărie
139. Signarea lingourilor; striparea lingourilor; halele de pregătire a ansamblelor de turnare; halele de turnare, transbordare, răcire și curățare; întreținerea mecanică și electrică a agregatelor și utilajelor; curățarea lingourilor și cuptoarelor de recoacere; dozarea șarjei; ciocane de probă; exploatarea haldelor de zgură, manipularea și încărcarea frenului vechi; întreținerea mecanică și electrică a agregatelor și utilajelor din turnătorii 3-6
140. Exploatarea macaralelor și podurilor rulante din oțelării; turnarea oțelului; pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului; melanjoare de fontă; strunjirea dopurilor și orificiilor de la căldările de turnare; elaborarea oțelurilor în cuptoare cu inducție în vid, turnarea oțelurilor în aer și vid 6-9
141. Elaborarea oțelului în cuptoare Siemens-Martin, cu flacără reflectată, electrice și convertizoare; elaborarea oțelului în cuptoare electrice de minimum 10 t pe șarjă; reparația permanentă a cuptoarelor în timpul funcționării; recuperatoarele de căldură din oțelării 9-12
Panificație și produse făinoase
142. Cocătorii și ajutorii de cocători de pâine la cuptoare de pământ, Dampf și mecanice; cocători la cuptoare deschise semiautomate sau rotative pentru produse de patiserie și alte produse similare 3
Pește
143. Pescuitul maritim și oceanic cu nave și ambarcațiuni 3-6
Petrochimie și fibre sintetice
144. Deparafinare cu solvenți; cracarea catalitică; rampe încărcare și depozitare produse petroliere; încărcare-descărcare gaze lichefiate, case pompe hidrocarburi; detergenți - fabricare, condiționare, ambalare; liniar alchil benzen - fabricare, ambalare; fibre polinitril acrilice - fabricare, prelucrare; oxid de etilenă, propilenă, glicoli, modificatori, etanolamină - fabricare, ambalare; clorură de vinil - fabricare, polimerizare, uscare; PVC - ambalare; acetat și poliacetat de vinil - fabricare; lactamă - fabricare și recuperare produse secundare; butadienă, propilenă, etilenă, stiren, polistiren, copolimeri stirenici, etilbenzen, alfametilstiren, cauciuc sintetic - fabricare; izopropil benzen - alchilarea benzenului și purificarea fracției propan-propilenă, rectificare izopropilenă, fenol și acetonă din izopropilbenzen; polietilenă - fabricare, manipulare; fibre poliesterice - fabricare; instalație detol; instalații de piroliză; unsori consistente, fluide de protecție și spălare; alchilenamine și alchilamine - fabricare; cazanele de aburi de la centrala electrică nr. 1 din cadrul Combinatului petrochimic Pitești; extracția cu bioxid de sulf în industria de prelucrare a țițeiului; perclor vinil; N-metil pirolidonă 3-6
145. Fire viscoză - fabricare; sulfură de carbon - xantogenare, dizolvare, maturație, alcalizare, filatură, spălătorie de bobine, uscătorie de bobine, baie de acid sulfuric; acetaldehidă - fabricare prin procedeul cu catalizator de mercur, precum și regenerarea catalizatorului; acid cianhidric, acetoncianhidrină și cianură de viniliden - fabricare, ambalare, utilizare; celofibră, celofan, rețele de cord, inclusiv cablarea - fabricare, precum și filatură de cord; instalația „7” (dietilanilină); cocs de petrol - fabricare, ambalare 6-10
146. Fibre melană - fabricarea carbonatului de etilenă; oxid de carbon, fosgen - fabricare, ambalare și utilizare; recuperarea carbonatului de etilenă, fabricarea, polimerizarea și dizolvarea nitrilului acrilic, filatură melană; alchilare hidrocarburi cu acid fluorhidric - fabricare; instalații de fabricare: acrilonitril, cianură de sodiu, clorură de cianuril, izotriazodon; laborator de analize cian - fabricare auxiliari pentru piele sintetică și alți compuși ai cianului; metionină, acid acrilic și acroleină - fabricare; prometrin igran, atrazin, terțbutilamină - fabricare; personalul din secțiile de bază din Întreprinderea chimică „Carbosin” Copșa Mică 9-12
Pielărie și încălțăminte
147. Vopsirea blănurilor cu negru de anilină, vopsirea pieilor prin pulverizare; șlefuirea, binzuirea și ștoluirea pieilor; întinderea pieilor inclusiv prelucrarea la instalația pasting; tocarea deșeurilor din piele; lucrările cu ago sau alți adezivi, având ca solvenți hidrocarburi aromatice, clorurate sau soluții de cauciuc cu solvenți organici; ciocănirea mecanică a încălțămintei la mașinile cu role 3-4
148. Vopsirea pieilor cu coloranți toxici (cu peria sau prin tamponare) și ungerea pieilor cu grăsimi la butoi; manipularea manuală și prelucrarea pieilor în stare umedă până la uscarea lor în tăbăcării și argăsitorii; manipularea răzăturilor carne-var; producerea tălpii sintetice prin procedeul discontinuu - numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat - formarea plăcilor în filtre și alimentarea preselor cu zece etaje; manipularea pieilor în stare crudă, în centre și întreprinderi de achiziții și preindustrializare a materiilor prime de origine animală 3-4
Pirotehnie
149. Asamblarea și dezasamblarea munițiilor în sau din elemente componente încărcate, precum și a elementelor de muniții, cu excepția focoaselor, șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor; gestionarea și manipularea produselor pirotehnice; experimentarea, recepția și verificarea explozivilor, pulberilor, munițiilor și elementelor de muniții încărcate și a produselor pirotehnice; delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive și incendiare; operațiuni de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, explozivilor și materialelor pirotehnice; activitatea prestată la locuri de muncă la care se lucrează cu substanțe toxice cu specific militar; presarea, prelucrarea explozivilor și încărcarea celulelor cu material exploziv pentru perforarea sondelor; lucru cu rășini epoxidice și acetonă la sectorul de aromatizări; fitile Bickford; locurile unde se execută operații cu explozivi a căror caracteristică de sensibilitate este mică, precum și fitile detonante; locurile de muncă unde se execută operații cu explozivi de inițiere, explozivi cu caracteristică de sensibilitate mare și locuri de muncă unde se execută operații la care angajații sunt în contact direct cu explozivi aromatici; asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și detonatoarelor (cu elemente componente încărcate); transportul și distrugerea deșeurilor de la fabricația de explozivi, pulberi și produse pirotehnice; asanarea terenurilor și apelor de: muniții, produse pirotehnice, materiale explozive și mine 3-6
150. Analize fizice și chimice ale explozivilor, pulberilor și produselor pirotehnice în laboratoare organizate în acest scop. Personalul care lucrează la manipularea și analiza combustibililor speciali (pentru tehnică militară) 3-9
151. Fabricarea, manipularea, transportul și depozitarea nitroglicerinei, a explozivilor, a pulberilor negre, a pulberilor fără fum, a produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului; activitatea continuă de curățare și de reparare a utilajelor și a instalațiilor tehnologice, precum și a recipienților care se utilizează la fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor chimice 5-9
Poligrafie, artă, cultură, învățământ
152. Personalul de la: emisie (CGT și CTE); înregistrări cabine tehnice; fonoteca muzicală și grupul de recuperare bandă magnetica; stația frigorifică din radiodifuziune și televiziune, instalația de avertizare incendii din Casa radio și televiziune; stații de acumulatori din Casa radio-televiziune și autobază; atelier de reparat instrumente muzicale; autodubă R.T.V. - sudori, tinichigii, vopsitori auto; personalul tehnic al serviciului transmisii exterioare (transmisii directe) inclusiv crainici; personalul care lucrează cu aparatură de multiplicat (xerox, heliograf, etc.); balotare deșeuri hârtie și carton; tipărire șervețele 3
153. Zincografie, precum și fotoreproducerea, retușarea, montarea filmelor din poligrafie, copierea plăcilor pentru tiparul plan, granularea, eloxarea, corodarea prin procedee chimice și șlefuirea plăcilor și cilindrilor pentru tiparul plan și adânc; pregătire clișee tipărit șervețele și diagrame 4-6
154. Personalul tehnic, artistic, de producție și programarea producției, cât și redacțional din echipele de înregistrări și filmări, regizori, redactori, operatori scenografi, administratori de producție, recuziteri, mânuitor de decor, administrator film, costumiere; regizori și ilustratori muzicali, operatori de înregistrare și prelucrare a sunetului; artiști plastici, graficieni, desenatori film animație, machiori, peruchieri, monteur imagine, asistent artistic și tehnic; lucrători din laboratoarele de prelucrare a peliculei sunetului și foto; lucrători din sectoarele de pictură și butaforie; lucrători pentru curățarea tuburilor de ventilație și a filtrelor; vulcanizare cauciuc din cadrul autobazei de transport Radioteleviziunea Română 4
155. Frezarea și montarea clișeelor pe suporți de plumb 4-6
156. Personalul tehnic, artistic de producție și redacțional care efectuează pe lângă emisie și alte activități; operator imagine film, lucrători video, sunet, iluminare, magnetoscoape, telecinema, controlori tehnici, montaj pozitiv și negativ film, control general, secretar de emisie, regizori de studio, secretari de platou, mânuitor de decor, recuziteri de studio 3-5
157. Acoperirea hârtiei cu adezivi naturali (clei de oase și de piele), gumarea hârtiei pentru fabricarea timbrelor; laboratoare de cercetări și analize chimice, precum și developarea și copierea la întuneric a filmelor în studiourile cinematografice și atelierul fotocolor al Combinatului poligrafic București; personalul tehnic, artistic, de producție și redacțional care lucrează numai în emisie: lucrători pentru sunet și video, iluminare, magnetoscoape, telecinema, crainici, secretari de emisie, regizori de montaj; personalul tehnic și artistic care își desfășoară activitatea pe carele de reportaj și de radiorelee 3-6
158. Topirea și turnarea aliajului poligrafic; turnarea literelor și materialelor de cules din aliaj poligrafic; turnarea textelor după program; stereotipie; culegere mecanică; culegere manuală (zețari); imprimare tipar adânc, tipar plan, tipar înalt și lăcuire 7-9
Prefabricate
159. Camerele de torcretare a tuburilor premo; vibrarea betonului manuală sau cu vibrofinisorul și compactarea cu cilindrii vibratori. Confecționarea traverselor din beton în secții și ateliere cu activitate continuă; mașini întins și debitat oțel beton 3-5
160. Camerele de sablaj din întreprinderile de prefabricate și din șantierele de construcții-montaj 4-8
Prelucrări metalice
161. Activitatea de presaj la druckbank a tablei din oțel; prelucrarea aliajelor din metale neferoase cu conținut de plumb sub 50%; activitatea de șlefuire a pieselor finite cu pâsle, cârpe și materiale sintetice; activitatea continuă de matare; șlefuirea industrială a diamantelor sintetice 3-4
162. Șlefuirea pieselor cu abrazive pe cale uscată 3-6
163. Prelucrarea plumbului și a aliajelor cu peste 50% plumb; ascuțirea sculelor tăietoare cu materiale abrazive; polizare manuală și debitare manuală și semiautomată cu discuri abrazive; șlefuire materiale metalice în medii uscate și lucrări de prelucrare a grafitului 5-6
164. Activitatea de ștanțare a sondelor din aliaj de zinc; activitatea continuă de debavurare în secții de forje și turnătorii; decapare cu acizi în băi cu suprafață totala de peste 20 m.p. sau în cazul când suprafața totală a produselor decapate depășește 40 m.p. pe oră (Uniunea artiștilor plastici - Combinatul fondului plastic) 5-6
165. Confecționarea următoarelor produse prin bătaie la rece la mașini automate: cuie, caiele, știfturi, șplinturi, ținte, șuruburi, nituri, monede, piulițe, lanțuri, nipluri, agrafe pentru mașini agricole, spițe pentru roți, danturarea pilelor, blindaje pentru aparataj electronic, lanț Gall și alte produse asemănătoare; fabricarea bilelor de rulmenți la rece, presarea și pilirea acestora; fabricarea sârmei ghimpate; prelucrarea mecanică a pieselor, talerelor și nacelelor de grafit 5-7
Preparație produse miniere
166. Concasare, sfărâmare, măcinare și clasare minieră uscată a minereurilor și rocilor fără sau cu conținut redus de bioxid de siliciu liber, inclusiv pentru cercetare de laborator; instalație de cianurare, inclusiv prepararea soluțiilor de reactivi pentru cianurare, precum și stații de cercetare pentru cianurare; prepararea cărbunelui: recepție, spălare, sortare, flotare, epurarea apei, încărcare produse 3-5
167. Mori de rambleu 6-8
168. Minereuri - concasare, sfărâmare, măcinare și clasare minieră uscată a minereurilor și rocilor toxice silicioase 7
Rodarea și probarea motoarelor
169. Rodajul pe banc și probele de control efectuate la bancul de probe și rodaj al motoarelor cu ardere internă (activitate continuă); probe de rodaj și recepție în tancodrom 5-7
170. Rodaj și probe la banc, la motoare cu reacție 4-7
Sinteze în cosmetică
171. Sinteze organice 3
Spălătorii
172. Spălarea manuală; curățatul chimic al confecțiilor cu tricloretilenă; călcatul manual al confecțiilor și echipamentelor, precum și călcatul la presă 3-6
Sănătate, învățământ
173. Personalul care lucrează la: dezinfecție, dezinsecție, deratizare, la sterilizare în laboratoare sau compartimente de microproducție, la fizio-electro-termo-maso-balneo-terapie; personalul sanitar mediu și auxiliar care lucrează în unități, secții, compartimente și cabinete de consultații de neurochirurgie, ortopedie, traumatologie și arși; personalul care îngrijește și crește animalele de laborator, precum și cel care lucrează cu acestea; personalul care lucrează la crematorii din unități sanitare 3
174. Personalul care lucrează: în activitatea de prevenire și combatere a bolilor transmisibile, în spălătorii din unități sanitare, în ergoterapie din unități, secții și compartimente cu bolnavi cronici irecuperabili, în creșe, leagăne, secții și compartimente de copii distrofici 3-4
175. Personalul din unități de cercetare-producție de seruri și vaccinuri de uz veterinar, laboratoare centrale de control științific al medicamentelor, biopreparatelor, alimentelor și furajelor, de diagnostic sanitar-veterinar și inspecție sanitară veterinară care lucrează în laboratoarele de bacteriologie, anatomie patologică, parazitologie, epizootologie, virusologie, biochimie și altele similare și care execută permanent diagnosticare, cercetare, testări și manipulări de tulpini de culturi de germeni patogeni, produse și biopreparate de uz veterinar 3-4
176. Personalul care lucrează direct la cercetarea și producția serurilor și vaccinurilor; personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de cercetări și analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, microbiologie, virusologie, inframicrobiologie, parazitologie și în laboratoarele sau compartimentele nediferențiate 3-5
177. Personalul care lucrează în laboratoarele de cercetare-producție de seruri și vaccinuri de uz veterinar, care întrețin, cercetează, manipulează și testează tulpini de culturi cu germeni patogeni de bruceloză, tbc., morvă, leptospiroză, rabie, ricketsioză, melaidoză, botulism, tularemie; personalul care lucrează la repararea și întreținerea aparaturii de radiologie și roentgenterapie, medicină nucleară, igiena radiațiilor nucleare, terapie cu energii înalte și de fizioterapie; celelalte categorii de personal din unități și secții exterioare de tbc. și boli infecțioase; unități, secții, compartimente, cabinete consultații de psihiatrie, neuropsihiatrie, copii debili mintal, laboratoare de sănătate mintală și cabinete de logopedie și psihologie (personalul sanitar) și personalul care lucrează în ergoterapie; personalul sanitar care lucrează în activitatea de anestezie și terapie intensivă 3-6
178. Personalul care lucrează la autopsii, prosecturi, săli de disecție și laboratoare sau compartimente de anatomie patologică și de medicină legală 3-8
179. Personalul sanitar din unități, secții, compartimente, cabinete de consultații tbc. și boli infecțioase 6-9
180. Personalul care lucrează în activitățile: radiologie, microradiofoto, roentgenterapie, medicină nucleară, igiena radiațiilor nucleare și terapie cu energii înalte, fară categoria de unitate nucleară; personal superior; personal sanitar mediu și auxiliar 9-12
181. Personal care lucrează în secții și compartimente pentru sindromul imunodeficitar dobândit - SIDA; personalul din leprozerii 9-12
Sticlă
182. Confecționarea obiectelor decorative (ornamente pentru pomul de Crăciun) din țeavă de sticlă prin suflare cu gura, pictarea acestora cu substanțe toxice; sablarea obiectelor din sticlă; șlefuirea, sablarea și tăierea sticlei și oglinzilor pentru ornamente mobilă 3-5
183. Instalații Fourcault, instalația de geam laminat, continuu și discontinuu, instalația de geam turnat; confecționarea prin suflare a aparatelor de laborator din sticlă de cuarț și sticlă cu plumb; matisarea, gravarea sau gradarea obiectelor din sticlă cu acid fluorhidric; fabricarea geamului tras laminat, cristal și reflectorizant la instalațiile existente; fabricarea și ambalarea vatei de sticlă, vatei minerale și a pâslei de sticlă, precum și confecționarea de produse din vată de sticlă, minerală, pâslă de sticlă; cuptorul vană la fabricarea vatei minerale (cubiloist, manipulant schip, alimentatori, observatori și conducători); activitatea permanentă de izolări cu vată de sticlă și vată minerală; prepararea prafului de sticlă și confecționarea conului și discului de sticlă 3-6
184. Topitor la cuptoare arc electric pentru produse refractare; topitor la cuptor vană și cubilou pentru vată minerală; prepararea materiilor prime, materialelor, amestecului pentru sticlă și geamuri în turnuri de amestec și complexe de amestec; alimentarea cuptoarelor, reglarea și conducerea focului la cuptoarele de topit sticlă; prelucrarea topiturii de sticlă la țeavă prin preluarea prizei din cuptor și suflarea cu gura; prelucrarea topiturii de sticlă la mașini semiautomate, la mașini automate de tras țeavă, cu excepția tăierii țevii, la mașini Lynch și altele asemănătoare și la prese 6-9
185. Fabricarea firelor de sticlă, a tuburilor, benzilor și țesăturilor din fire de sticlă; fabricarea și prelucrarea sticlei optice 6-9
Sudură
186. Activitatea de sudură electrică și autogenă, exclusiv sudură prin puncte și cap la cap; sudarea sub flux a țevilor; tăierea cu oxigen a metalelor; curățarea bramelor cu flacără; remedierea prin sudură a pieselor (turnate) din fontă, oțel, superaliaje și metale neferoase; crăițuirea electropneumatică (arc-aer); sudură jenților de autoturisme 3-6
187. Activitatea de sudură inclusiv din turnătoria și centrala electrică de termoficare de la Întreprinderea chimica „Carbosin” Copșa Mică 6-10
188. Executarea sudurilor la: nave, cazane, conducte, structura de rezistență a construcțiilor în spații închise, cilindri de locomotive, stâlpi metalici închiși, confecții metalice, rezervoare, bazine și alte produse asemănătoare la care operația de sudură se execută și în interiorul acestora; sudură în plumb 7-10
Telecomunicații
189. Exploatarea aparatelor telex (telexiste); electromecanicii TTR care efectuează revizii și lucrări în centrale telefonice automate cu peste 250 abonați; activitatea în stațiile hidrometeorologice și în stațiile de radio și televiziune (exploatare și întreținere) amplasate la altitudine de la 600 m - 1000 m 3
190. Operatorii care deservesc stația de coastă emisie-recepție Cumpăna; exploatarea centralelor telefonice (telefonist și telefonist supraveghetor) cu cel puțin 250 abonați și centralele telefonice manuale interurbane, precum și a sălilor de telegraf (centre județene) și a centrelor gentex cu cel puțin două posturi de lucru; electromecanicii, maiștrii și personalul tehnic productiv din stațiile de frecvență de nivel A sau B; electromecanicii, maiștrii și personalul tehnic productiv din centralele automate ROTARY și pas cu pas de peste 1.000 linii 3-5
191. Joncțiunea și repararea cablurilor telefonice și electrice îmbrăcate în manta de plumb; întreținerea cablurilor subterane în canale, camere de tragere (operațiile executate asupra cablurilor protejate în manta de plumb) 3-6
192. Activitatea în stațiile meteorologice și hidrometeorologice și în stațiile de radio și televiziune (exploatare și întreținere) amplasate la altitudine de peste 1000 m, precum și cele din Delta Dunării 3-6
Textile, tricotaje
193. Topitul inului și cânepii, decapsulatul, desămânțatul, descuscutatul inului, spălatul, storsul, uscatul și sortatul tulpinilor de in și cânepă; melițatul inului și cânepii cu palete și turbine; înnobilatul și scurtatul fibrelor; pregătirea amestecului în filatură; cardat, laminat, pieptănat, puitor și mănușar, zdrobitul și sortatul fibrelor și tulpinilor de in și cânepă, tăiat fibre, balotat fibre și deșeuri; filat, bobinat, canetat, urzit și țesut; filat in și cânepă; tăiat, sortat, spălat, filat fibre liberiene, croit, cusut saci din cânepă și iută 3-4
194. Dărăcit și scărmănat lâna; descaiețarea, carbonizarea și destrămarea lânii; imprimat și vopsit textil și tricotaje, inclusiv prepararea de paste pentru imprimat, prepararea soluțiilor pentru vopsire, distribuirea și manipularea coloranților în ambalaje deschise, albit, apretat, încărcat și fiert autoclavă, detașat pete la rampe intermediare, confecționarea și repararea șabloanelor de imprimat; desprăfuirea, destrămarea, scuturarea linii, bumbacului, fibrelor liberiene; operațiile de la lup amestecător; curățarea cardelor; sortarea și spălarea lânii; sortarea, tocarea și destrămarea zdrențelor nespălate (nedezinfectate); sortarea gogoșilor de mătase 3-5
Transporturi aeriene
195. Personalul de informare a zborurilor de pe aeroporturile speciale de gradul I și de la centrele de dirijare de gradul I; personal de dirijare zbor cu licență de funcționare care își desfășoară activitatea pe aeroport de gradul III (aerodromuri) 3
196. Personalul care asigură transportul, transvazarea și alimentarea cu oxigen a aeronavelor (aeroporturile: Otopeni, Kogălniceanu și Timișoara), alimentarea cu energie electrică a aeronavelor și pornirea cu ajutorul turbosuflantelor a motoarelor aeronavelor (aeroporturile: Otopeni, Băneasa, Kogălniceanu și Timișoara) 4
197. Deservire tehnică la avioane aviochimice (personal de întreținere și reparații, precum și personalul ce efectuează alimentare cu benzină etilată și petrol de aviație dozat cu lichidul special sau alimentare separată cu lichidul I al aeronavelor) 4-8
198. Personalul de dirijare zbor cu licență de funcționare care își desfășoară activitatea pe aeroport gradul II și centre de dirijare de zbor de gradul III 3-5
199. Repararea radiolocatoarelor precum și a radiogoniometrelor cu ecrane fluorescente 5-7
200. Piloți, mecanici, navigatori și operatori radionavigație de pe avioanele clasice 5-12
201. Deservirea tehnică la avioane și elicoptere de pistă sau în hangare, inclusiv aerodromuri de aviație reactivă (personal de întreținere și reparații), precum și personal ce efectuează alimentarea cu benzină etilată 3-6
202. Însoțitoare de bord 4-7
203. Personalul de dirijare zbor cu licență de funcționare care își desfășoară activitatea pe aeroport de gradul I și centre de dirijare de zbor de gradul II 6-9
204. Personalul de dirijare zbor cu licență de funcționare care își desfășoară activitatea pe Aeroportul Otopeni și centre de dirijare de zbor de gradul I 9-12
205. Personalul navigant de pe avioanele reactoare și turboreactoare, de pe elicoptere, precum și de pe avioanele utilitare care execută misiuni aviochimice 12-15
Transporturi auto
206. Conducătorii de utilaje grele de construcții 4-6
207. Șoferii care lucrează pe autovehicule cu capacitate mai mare de 7 tone și la transportul de persoane 4-6
Transporturi feroviare
208. Stații de grad special, I, II, III și triaje de cale ferată. Primirea, expedierea, compunerea, descompunerea trenurilor și manevrarea vagoanelor:
- lucrător în magaziile, birourile de bagaje și mesagerii 3
- casieri bilete și impiegat informator în stații de grad special, I, II, III și agenții de voiaj CF 3
- impiegat de mișcare la bloc, impiegat de mișcare la post central, impiegat de mișcare, impiegat de mișcare șef tură, șef tură revizie vagoane 3-5
- șef manevră, manevrant vagoane, acar, acar principal, frânar și șef tren marfă 3-6
- operator programator (manevră) în stații de grad special, I și II, revizor de ace 4
209. Regulatoare de circulație, mișcare, tracțiune.
Conducerea circulației și dirijarea vagoanelor:
- operator la RCT și RCV 3
- operator la RCM, RCR și RCC 4
210. Locomotive și automotoare la drum și la manevră.
Remorcarea trenurilor și manevrarea locomotivelor, precum și a automotoarelor în parcurs; manevrarea vagoanelor în stații, pe linii uzinale, forestiere și de garaj:
- mecanic ajutor de locomotivă sau automotor 3-5
- mecanic de locomotivă sau automotor și fochist de locomotivă 4-7
211. Depouri și remize de locomotive și automotoare.
Asigurarea mijloacelor de remorcare a trenurilor și revizia tehnică a acestor mijloace:
- șef tură în depou, șef tură remiză (grad special, I și II), revizor locomotive sau automotoare 3
- uscarea și cernerea nisipurilor pentru locomotive 3
- muncitori încărcători-descărcători și legător de sarcină, macaragiu și mașinist, din activitatea de căi ferate 4
- curățarea prin ciocnire a țevilor de fum, camerelor de fum, cenușarelor, a interiorului cazanelor locomotivelor cu aburi 3-6
212. Revizii de vagoane:
- șef tură revizie de vagoane (revizii de grad special, I și II) 3
- lăcătuș revizie vagoane și meseriaș reparat vagoane din echipele complexe de pregătire tehnică a trenurilor 4
213. Întreținere cale și instalații:
- exploatarea mașinilor grele pentru burarea, ciuruirea, profilarea, compactarea și riparea căii (Matissa, Plasser și alte similare) 3-5
- muncitor și maistru de la întreținerea căii și instalațiilor a căror activitate este legată de siguranța circulației feroviare (anexa nr. 9 din Decretul nr. 100/1979) 4
214. Exploatare metrou:
- exploatarea, revizia, întreținerea și repararea instalațiilor de SCB, TTR, electroenergetice și escalatoarelor: electrician SCB, TTR, montator SCB, curățitor macaze, șef de tură tracțiune, impiegat de mișcare și operator-dispozitor 4
- mecanic ajutor rame de metrou 3-5
- revizia, întreținerea și repararea căii, tunelului și instalațiilor de metrou - lucrări care se execută numai în timpul nopții; meseriaș și revizor de cale și lucrări de artă, șef de echipa întreținere cale și lucrări de artă, mașinist lucrări cale, conducător autodrezină 3-6
- mecanic rame de metrou 7
215. Dispeceri energetici feroviari; dispeceri circulație care lucrează independent; acari păzitori barieră la toate stațiile; operatori, programatori (manevră) în stații de grad III și IV; personalul care lucrează pe vagoanele poștale din activitatea de poștă și telecomunicații; electromecanici și montatori SCB din secțiile CT; personalul operativ și tehnic al căilor ferate care își desfășoară activitatea în incinta rafinăriilor (și de pe platformele industriale); șef tren călători și conductori tren; activitatea de tranzit, încărcări-descărcări, manevre, întreținere și reparații linii CFU; locurile de muncă și categoriile de personal prevăzute la Departamentul căilor ferate; încărcarea și descărcarea gunoaielor, curățarea reziduurilor petroliere și gunoaielor din bazinele portuare și de la nave 3-6
Transporturi navale
216. Tractoriști în porturi, autostivuitoriști în port, macaragii în port; docheri, docheri-mecanizatori, conducătorii macaralelor portal, macaralelor plutitoare, utilajelor portuare, maritime și fluviale; operatori dane; velari-matisori 3-7
217. Conducători de utilaje portuare de pe utilajele pentru manipularea mărfurilor explozive, toxice, pulverulente, produse chimice și petrochimice, cărbune și minereuri; muncitorii și maiștrii de la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor tehnologice, macaralelor turn și podurilor descărcătoare pentru transportul produselor chimice, metalurgice, cărbunelui, cerealelor și cimentului; primitori-predători produse fluide, chimice, petrochimice la rampele și danele din port, inclusiv încărcătorii- descărcătorii din cadrul „Chimpex” Constanța; personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave maritime și fluviale, precum și personalul de poștă, telefon, telegraf; activitatea permanentă de curățare în interior a tancurilor petroliere, navale, precum și a tancurilor de combustibil ale navelor maritime 6-8
218. Scafandri și chesonieri 8-10
Tratamente termice
219. Operațiuni de tratament termochimic și termic al pieselor, sculelor și semifabricatelor; cuptoare de recoacere 3-6
220. Operațiuni de tratament termic efectuate în plumb topit; tratament termomagnetic 5-9
Trefilării
221. Operația de patentare a trefilatelor; confecționarea filierelor din pulberi metalice; fabricarea pulberilor de fier; pregătirea, presarea și sinterizarea amestecurilor de pulberi metalice și nemetalice 3-6
222. Trefilarea și laminarea la rece a barelor, sârmelor, profilelor și țevilor; toronuirea, cablarea, spiralarea la fabricarea cordului metalic și a cablurilor de tracțiune 4-6
Turnătorii de fontă, oțel și neferoase
223. Confecționarea cojilor de bachelită și a modelelor ușor fuzibile; prepararea nisipurilor și a amestecurilor de formare și miezuire 3-5
224. Activitatea de formare a miezurilor de turnătorie în camere special amenajate 3-6
225. Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel și neferoase, cu producție industrială continuă, inclusiv întreținerea, repararea și reglarea mașinilor, utilajelor, podurilor rulante din turnătorii 3-8
226. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% 4-6
227. Sablajul uscat în instalații ermetizate; sablajul umed; activitatea de întreținere din instalațiile de desablaj 4-7
228. Curățarea cu polizorul a pieselor turnate în ateliere speciale 5-9
229. Topirea aliajelor neferoase cu conținut de plumb de peste 50%; turnarea de piese din aceste aliaje, în proces de fabricație continuă 7-9
230. Dezbaterea pieselor turnate; operațiile efectuate în curățătoriile de piese turnate, inclusiv întreținerea, repararea și reglarea mașinilor, utilajelor și podurilor rulante din curățătorii 7-10
231. Groapa de turnare a tuburilor din fontă de la Uzina „Independența” Sibiu 5-8
232. Activitatea de la benzile de transport subterane sau din tunelele din turnătorii (exploatare și întreținere) 8-12
233. Sablajul uscat, cu excepția instalațiilor ermetizate 9-12
Zidărie refractară
234. Zidirea și repararea cu cărămidă refractară, la rece, a cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și ale altora similare 3-6
235. Zidirea și repararea cu cărămidă refractară a cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, bolților de la cutia de foc a locomotivelor, precum și ale altora similare (numai în situația când acestea nu au fost răcite în prealabil sub temperatura de 40 grade C) 5-8
236. Zidirea și repararea părților refractare ale cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, ale cazanelor din centralele electrice, precum și ale altora similare, cu cărămidă de silică sau cărămidă de silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară 8-10
Diverse
237. Personalul din activitatea de informatică (sală de calcul electronic, sală de videoterminale, perforări cartele); personalul care execută lucrări de dactilografiere cu caracter permanent 3-5
238. Activitatea de preparare a acetilenei și oxigenului tehnic, de îmbuteliere a oxigenului în stațiile de compresoare; activitate continuă în centralele termice pe bază de combustibil solid; încărcare-descărcare carbid, motorină, uleiuri, benzină, tuburi de oxigen și acetilenă; activitatea de manipulare și sortare a semifabricatelor și produselor metalurgice din depozite 3-5
239. Activitatea manuală de manipulare, încărcare sau descărcare a produselor în vrac și a produselor și materialelor siderurgice și refractare, inclusiv a varului bulgări; curățatul canalelor industriale de ventilație, cicloanelor, tubulaturii camerelor de colectare a prafului; exploatarea și întreținerea suflantelor, turbosuflantelor, compresoarelor, turbocompresoarelor, turbinelor de abur, turbinelor de gaze, stațiilor de compresoare, exhaustoarelor de la fabricile de aglomerare, stații de compresoare de la magaziile frigorifice; tratare și pompare apă; litografiat tablă 3-6
240. Neutralizarea și tratarea apelor reziduale industriale sau menajere; preluări de probe pentru determinări de noxe în instalații pilot și industriale; operația de electroeroziune cu electrod și fir de matrițe; confecționat alice; confecționat și încărcat cartușe de vânătoare; salubrizarea vagoanelor de călători și a aeronavelor 3-6
241. Personalul de la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor de transport pe cablu, activitatea desfășurată în zona de amplasare a instalațiilor, precum și a pârtiilor de schi 3-6
242. Pretrefilarea sârmelor de wolfram și molibden la temperaturi între 700-1100 °C; trefilarea sârmelor de molibden la temperaturi de 600-700 °C pentru sârmele cuprinse între 0,3-2 mm; elaborarea pulberilor metalice din aliaje de argint, nichel, cobalt, cadmiu și a pulberilor de bronz în cuptoare electrice cu inducție (topirea, turnarea și pulverizarea); operațiile de la banda de montaj a bujiilor cu aprindere prin scânteie 3-6
243. Fabricarea discurilor și pieselor sinterizate cu conținut mai mare de 50% Pb; confecționarea contactelor electrice sinterizate din pulberi de argint, cadmiu, cupru, nichel, wolfram; sinterizare bare wolfram cu molibden 3-6
244. Impregnare cu substanțe sintetice și vopsea; turnarea izolatorilor din rășini pentru troleibuze; activitatea de modelare cu rășini sintetice; fabricarea acetilenei 3-6
245. Cazanele recuperatoare din oțelării și laminoare; exploatarea, întreținerea și repararea cazanelor și instalațiilor auxiliare din centralele electrice ale sistemului energetic național; fochiștii din centralele de termoficare cu alimentare pe bază de deșeuri din lemn, cărbuni sau combustibil lichid, precum și stația de apă supraîncălzită; mecanicii de pompe centrifugale; macaragiii de pe macaralele turn din depozitele de materii prime, din aer liber; descărcări vagoane cu var, sulf, sulfat de aluminiu, acetat de sodiu etc.; izolația hidrofugă și termică a țevilor, coloanelor etc.; instalații de transport interior: IFRON-iști, macaragii, buldozeriști, manevranți vagoane; supraveghere AMC la locuri cu condiții deosebite 3-8
246. Executarea de prelucrări mecanice și ajustarea manuală în grafit și rășini epoxidice; întreținere și reparații poduri rulante - activitatea desfășurată în turnătorii, forjă, galvanizare; mașinist pod rulant din halele industriale; activitatea de prelucrări prin așchiere din oțelării și laminoare, inclusiv operațiile de prelucrare prin așchiere a cilindrilor și pieselor de fontă; manipularea, transportul, depozitarea, montarea și exploatarea condensatoarelor impregnate cu uleiuri sintetice clorurate 3-8
247. Activitatea de control nedistructiv cu ultrasunete, lichide penetrante, pulberi magnetice, curenți turbionari, stiloscopie, etanșeitate și cu pulberi magnetice umede; activitatea de întreținere și reparații electrocare și electrostivuitoare; confecționarea rogojinilor din vată de sticlă, vată sau pâslă minerală pe carton ondulat sau pe plasă de rabiț și a saltelelor pe plasă de rabiț; executarea termoizolațiilor la conducte, recipiente și părți de instalații termice, din rogojini și saltele din vată de sticlă, vată sau pâslă minerală 6-8
248. Personalul care lucrează în încăperi unde se execută operația de rilsanare prin încălzirea pulberilor speciale de rilsan 6-8
249. Personalul care lucrează în mediu radioactiv; mine de minereu radioactiv 12-24
250. Personalul care își desfășoară activitatea în:
- unități nucleare de categoria I de risc nuclear 14
- unități nucleare de categoria II de risc nuclear 15
- unități nucleare de categoria III de risc nuclear 17
- unități nucleare de categoria IV de risc nuclear 20
251. Producere de utilități în industria chimică și petrochimică - aer, apă, azot, oxigen, frig, distribuție etc. 3


Notă:

În cazul locurilor de muncă sau al activităților pentru care concediul suplimentar de odihnă este stabilit între limite, ministerele, celelalte organe centrale, primăriile județene și a municipiului București vor determina numărul de zile de concediu suplimentar de odihnă pe locuri de muncă, ținând seama de specificul activității, gradul de nocivitate sau de periculozitate a locurilor de muncă, precum și de interesele economice (încadrarea în fondul de salarii, îndeplinirea indicatorilor de plan etc.).

La nivelul unității, nominalizarea persoanelor care pot beneficia de concediu suplimentar de odihnă, precum și numărul de zile de concediu, se fac de Consiliul de administrație.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista țărilor cu climă greu de suportat și durata concediului suplimentar de odihnă


Nr. crt. Locurile de muncă cu climă greu de suportat Perioada din timpul anului cu climă greu de suportat (număr de luni) Număr zile concediu suplimentar de odihnă
Țări Localități (zone) Pentru personalul cu program redus de lucru Pentru personalul de pază fără program redus de lucru
1. Afganistan Kabul V-IX (5) 7 9
2. Africa Centrală Bangui I-XII (12) 18 21
3. Algeria Toată țara VI-IX (4) 6 7
4. Argentina Buenos Aires XII-II (3) 4 5
5. Arabia Saudită Er-Ryadh IV-X (7) 10 12
6. Bangladesh Dacca III-X (8) 12 14
7. Birmania Toată țara I-XII (12) 18 21
8. Brazilia Rio de Janeiro XI-IV (6) 9 10
Salvador; Sergipe X-V (8) 12 14
9. Burundi Toată țara I-VI; IX-XII (10) 15 17
10. Cipru Nicosia VI-IX (4) 6 7
11. Coasta de Fildeș Abidjan I-XII (12) 18 21
12. Congo (R.P.D.) Brazzaville I-VI; VIII-XII (11) 16 19
13. R.P.D. Coreeană Phenian VI-VIII (3) 4 5
14. R.P. Chineză Beijing VI-VIII (3) 4 5
15. Cuba Havana, Santiago, Matanzas, Camaguey IV-X (7) 10 12
16. Egipt (R.A.) Cairo, Suez, Assiut V-IX (5) 7 9
Assuan, Zona Hamrawein IV-XI (8) 12 14
Alexandria, Port Said VI-VIII (3) 4 5
17. Filipine Manila I-XII (12) 18 21
18. Gabon Libreville I-VI; IX-XII (10) 15 17
19. Ghana Toată țara I-XII (12) 18 21
20. Guineea Toată țara I-XII (12) 18 21
21. India New Delhi, Kasmir, Punjab, Ahmedabad, Ankleshwar, Barauni, Bikaner III-X (8) 12 14
Bombay, Calcutta, Cochin, Dehra-Dun, Gauhati, Kerala, Madras, Ramangudan III-XII (10) 15 17
22. Indonezia Toată țara I-XII (12) 18 21
23. Iordania Amman VI-IX (4) 9 7
24. Irak Toată țara V-X (6) 9 10
25. Iran Teheran V-IX (5) 7 9
Adimensk III-XI (9) 13 16
Ghan V-XI (5) 7 9
Abadan IV-X (7) 10 12
Kermanshah VII-VIII (2) 3 4
Arak VII-VIII (2) 3 4
26. Israel Tel Aviv, Haifa VI-IX (4) 6 7
27. Japonia Tokio VII-IX (3) 4 5
28. Kampuchia Democrată Phnom Penh I-XII (12) 18 21
29. Kenya Nairobi V-IX (5) 7 9
30. Kuweit Toată țara IV-X (7) 10 12
31. Liban Beirut VI-IX (4) 6 7
32. Libia Toată țara V-IX (5) 7 9
33. Liberia Monrovia I-XII (12) 18 21
34. Malaysia Kuala Lumpur I-XII (12) 18 21
35. Maroc Rabat VI-IX (4) 6 7
36. Mauritania Nouakchott III-IX (9) 13 16
37. Mexic Mexico-City V-X (6) 9 10
38. R.P. Mongolă Ulan Bator VI-VIII (3) 4 5
39. Nigeria Toată țara I-XII (12) 18 21
40. Pakistan Islamabad, Dhariala V-X (6) 9 10
Karaki, Lahore IV-X (7) 10 12
41. Peru Trujillo I-VIII; XI-XII (10) 15 17
42. Senegal Dakar VI-X (5) 7 9
43. Siria Toată țara VI-IX (4) 6 7
44. Singapore Singapore I-XII (12) 18 21
45. Somalia Toată țara I-XII (12) 18 21
46. Sri Lanka Colombo I-XII (12) 18 21
47. Sudan Kartum III-XI (9) 13 16
48. Tanzania Toată țara I-XII (12) 18 21
49. Thailanda Bangkok I-XII (12) 18 21
50. Tunisia Tunis VI-IX (4) 6 7
M'rata VI-X (5) 7 9
51. Uganda Kampala V-IX (5) 7 9
52. Venezuela Maracaibo, Ciudad-Bolivar I-XII (12) 18 21
Maracay III-XI (9) 13 16
Barguisimeto I; IV-V; IX-XI (6) 9 10
53. R.S. VIetnam Toată țara III-X (8) 12 14
54. Zair Kinshasa I-VI; IX-XII (10) 15 17
55. Zambia Toată țara I-IV; X-XII (7) 10 12
56. Yemen (R.P.D.) Toată țara I-XII (12) 18 21
57. Yemen (R.A.) Toată țara I-XII (12) 18 21

Notă:

Pentru personalul trimis în străinătate în vederea executării de lucrări de construcții montaj, geologie, foraj, îmbunătățiri funciare și alte asemenea, în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 79/1990, concediul suplimentar de odihnă de până la 12 zile lucrătoare pentru muncă în condiții deosebite de climă, diferențiat pe țări și zone geografice, se stabilește de către ministerele interesate, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerului Sănătății.

  1. Durata totală a concediului anual de odihnă rezultată din însumarea concediului în raport cu vechimea în muncă cu concediul suplimentar va putea fi, în temeiul art. 5 (2) din Legea nr. 26/1967, de cel mult 39 de zile lucrătoare.