autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reorganizarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri Comisia Națională a României pentru UNESCO se reorganizează ca organism autonom, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul statului, care va funcționa, din punct de vedere administrativ, pe lângă Ministerul Învățământului.

Art. 2. - Comisia Națională a României pentru UNESCO este compusă din 70 de membri, desemnați de Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător, Academia Română și alte instituții și organisme centrale, din rândul personalităților marcante ale învățământului, ale vieții cultural-artistice și științifice, precum și din domeniul informării și comunicării în masă. Un procent de 15% din membrii comisiei naționale va fi constituit din tineri sub vârsta de 30 de ani.

Art. 3. - Comisia Națională a României pentru UNESCO va adopta statutul său și va stabili organizarea internă a activității proprii.

Biroul comisiei - organism executiv de conducere - va fi ales de adunarea generală a comisiei naționale. Președintele și secretarul general al comisiei vor fi numiți prin hotărâre a guvernului, la propunerea Ministerului Învățământului.

Art. 4. - Pentru desfășurarea activității curente, Comisia Națională a României pentru UNESCO va avea un secretariat care va asigura și redactarea revistei comisiei, precum și un sediu corespunzător.

Art. 5. - În problemele legate de participarea României la UNESCO, ca instituție specializată a ONU, legătura între comisia națională și UNESCO se va ține prin Ministerul Afacerilor Externe.

În acest scop, Ministerul Afacerilor Externe va fi informat periodic asupra activității comisiei naționale.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce în planul și în bugetul Ministerului Învățământului modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, inclusiv pentru participarea Comisiei Naționale a României la activități de colaborare în cadrul UNESCO și cu comisii naționale din alte țări.

Art. 7. - Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.