autentificare cu OpenID
Decret-lege privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 37 / 1990.
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se constituie Guvernul României, ca organ suprem al administrației de stat.

Art. 2. - Guvernul României exercită conducerea generală a activității administrative pe întreg teritoriul țării, având obligația de a îndeplini obiectivele cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naționale, asigurând executarea măsurilor stabilite prin decretele adoptate de acesta.

Art. 3. - Componența Guvernului României se aprobă de Consiliul Frontului Salvării Naționale, la propunerea primului-ministru.

Primul-ministru este numit de Consiliul Frontului Salvării Naționale.

Art. 4. - Guvernul României, în întregul său, și fiecare dintre membrii acestuia sunt răspunzători în fața Consiliului Frontului Salvării Naționale.

Art. 5. - În îndeplinirea răspunderilor ce îi revin, guvernul adoptă hotărâri cuprinzând măsuri obligatorii în toate domeniile vieții economice și sociale.

Hotărârile guvernului se adoptă cu majoritate simplă de voturi ale membrilor acestuia, se semnează de primul-ministru și se publică în Monitorul Oficial.

Art. 6. - Consiliul Frontului Salvării Naționale poate anula hotărârile guvernului atunci când consideră că acestea contravin legilor și decretelor în vigoare sau intereselor poporului.

Art. 7. - Guvernul își constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor și urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse.

Art. 8. - Guvernul are un secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, care participă la ședințele acestuia.

Atribuțiile și modul de lucru ale secretariatului general se stabilesc de guvern.

Art. 9. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.