autentificare cu OpenID
Ordin pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării
 • semnat: Ministrul muncii și ocrotirilor sociale, Mihnea Marmeliuc
 • semnat: Ministrul sănătății, Dan Enăchescu
 • semnat: Președintele Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii, Dan Andreescu

Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale

Ministerul Sănătății

Comisia Națională pentru Protecția Muncii

În baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială și în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Protecția Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizează locurile de muncă, activitățile și categoriile de personal care lucrează în condiții deosebite, ce se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării.

1. În grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 1.

2. În grupa II de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 2.

3. Beneficiază de încadrarea în grupele I și II de muncă, potrivit celor menționate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici de calitate, precum și alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă și activitățile prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Beneficiază, de asemenea, de aceleași drepturi personalul muncitor din construcții-montaj sau din alte activități, care realizează lucrări de extinderi, modernizări sau reparații ale capacităților de producție și care își desfășoară activitatea în aceleași condiții cu personalul beneficiarului încadrat în grupele I și II de muncă.

4. Încadrarea în grupele I și II de muncă se va face în situația în care, cu toate măsurile luate de unitate pentru normalizarea condițiilor de muncă, nivelul noxelor existente la locurile (activitățile, meseriile, funcțiile) prevăzute în aceste grupe depășește nivelul maxim admis prevăzut în Normele republicane de protecție a muncii.

5. Existența condițiilor deosebite la locurile de muncă cu noxe trebuie să rezulte din determinările de noxe, efectuate de către organele Ministerului Sănătății sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităților. Aceste determinări trebuie confirmate de către inspectorii de stat teritoriali pentru protecția muncii care, la data efectuării analizei, constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor și că toate instalațiile de protecție a muncii funcționau normal.

Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu condiții grele sau periculoase de muncă, nu mai sunt necesare.

6. Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I și II de muncă se face de către conducerea unităților împreună cu sindicatele libere din unități, ținându-se seama de condițiile deosebite de muncă concrete în care își desfășoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiții nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).

7. Încadrarea în grupele I și II de muncă se face proporțional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiția ca, pentru grupa I, personalul să lucreze în aceste locuri cel puțin 50%, iar pentru grupa II, cel puțin 70% din programul de lucru.

În mod excepțional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucrează o parte din timp în subteran poate fi încadrat în grupa I sau II de muncă, chiar dacă acest timp este sub plafonul de 50% prevăzut în grupa I și 70% pentru grupa II, luându-se în calcul numai timpul efectiv lucrat în subteran.

8. Perioada de timp în care o persoană are sarcina să lucreze integral sau o parte din programul de muncă în astfel de locuri se stabilește prin dispoziția conducerii unității sau prin prevederile legale care reglementează atribuțiile de serviciu ce revin fiecărei persoane în raport cu funcția îndeplinită.

Anul de muncă efectiv lucrat în locuri cu condiții deosebite se stabilește prin totalizarea, până la obținerea unui an complet de muncă, a perioadelor în care personalul a lucrat efectiv în locuri ce se încadrează în grupele I și II de muncă.

9. În cazul personalului care își desfășoară activitatea în locuri de muncă prevăzute atât la grupa I cât și la grupa II, iar timpul lucrat în grupa I este sub 50% din programul de lucru, încadrarea se face în grupa II, dacă din cumularea timpului efectiv lucrat în grupele I și II se obține o perioadă ce reprezintă cel puțin 70%, cât este prevăzut pentru grupa II de muncă.

10. În cazul în care personalul lucrează întregul program la mai multe locuri de muncă, din care unele sunt încadrate în grupa I, iar celelalte în grupa II de muncă, din care timpul lucrat în grupa I este de cel puțin 50%, se va lua în considerare atât timpul efectiv lucrat în grupa I, cât și timpul efectiv lucrat în grupa II. Dacă sarcinile de muncă ce trebuie efectuate datorită specificului se succed în locuri de muncă prevăzute în grupele I și II, în situația în care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat în fiecare din cele două grupe, personalul va fi încadrat în grupa II de muncă.

11. Perioada cât o persoană care lucrează în locuri de muncă încadrate în grupa I sau II de muncă a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră ca timp în care activitatea s-a desfășurat în condițiile locurilor de muncă în care a lucrat la data ivirii acestei situații.

12. Încadrarea în grupele I și II de muncă privind perioada anterioară datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor instrucțiunilor nr. 1040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 și 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile și funcțiile prevăzute în grupele I și II de muncă.

13. Perioada lucrată după data de 18.03.1969 până în prezent și în continuare se încadrează în grupele I și II de muncă în conformitate cu prevederile prezentului ordin ce înlocuiește ordinele nr. 59/1969, 105/1976 și 210/1977 ale ministrului muncii și ministrului sănătății, care își încetează aplicabilitatea.

14. Pentru perioada de activitate desfășurată între 18.03.1969 și 31.12.1975 încadrarea în grupele I și II de muncă se face proporțional cu timpul lucrat, așa cum a fost stabilit prin Precizările Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății nr. 11860/1969, fără a se condiționa de existența buletinelor de determinare a noxelor.

Pentru perioada lucrată intre 1.01.1976 și 31.12.1989 încadrarea în grupele I și II de muncă, de asemenea, nu este condiționată de existența buletinelor de determinare a noxelor.

15. Dovedirea perioadelor de activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Totodată, ținând seama de prevederile art. 2 și 3 din Decretul-lege nr. 68/1990, unitățile au obligația să analizeze și să precizeze, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin, pe baza documentelor existente în unitate, situația încadrării personalului în grupele I și II de muncă începând cu 18.03.1969 și până în prezent.

16. Institutele de proiectare și cercetare sunt obligate să prevadă, conform reglementărilor în vigoare, încă din faza de proiect, toate soluțiile care să asigure condiții corespunzătoare de desfășurare a muncii, cu respectarea normelor legale de tehnica securității și de igienă a muncii, astfel încât să se elimine orice pericol de îmbolnăvire sau accidentare.

17. Ministerele, celelalte organe centrale, primăriile județene și a municipiului București, centralele industriale, întreprinderile și instituțiile sunt obligate să ia măsurile necesare pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, respectarea riguroasă a normelor de protecție a muncii, pentru apărarea vieții și sănătății salariaților în procesul de producție.

Asupra rezultatelor obținute în direcția îmbunătățirii condițiilor de muncă, ministerele, celelalte organe centrale, primăriile județene și a municipiului București vor raporta periodic guvernului și anual Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii.

18. Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Protecția Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin și vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obținute în îmbunătățirea condițiilor de muncă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Grupa I de muncă

Lista locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale stabilite conform art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990

1. Activitatea desfășurată în subteran:

 • în minele de minereuri feroase, neferoase, precum și radioactive;
 • în minele carbonifere, de minereuri nemetalifere, precum și de alte substanțe minerale (cu excepția exploatării sării);
 • la extracția țițeiului prin galerii, precum și la exploatarea nisipurilor bituminoase;
 • la exploatarea argilelor refractare, precum și a nisipurilor;
 • la explorări, deschideri, precum și la cercetări miniere;
 • la construcții de tunele, de galerii, precum și de centrale electrice subterane; la exploatări din cariere prin tunele și galerii;
 • în depozite de explozivi din sectorul minier.

2. Personalul muncitor care lucrează în instalațiile tehnologice ale centralelor nucleare.

3. Prelucrarea în fază uscată a rocilor silicioase cu conținut de bioxid de siliciu liber și trioxid de crom, precum și a minereurilor cu steril silicios cu conținut de bioxid de siliciu liber (operațiile de concasare, sfărâmare, granulare, măcinare, clasare, ciuruire, ambalare) în instalații, mori de rambleu, cariere.

4. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare, granulare, măcinare, sortare, concentrare.

5. Fabricarea cărămizilor din silică:

 • manipularea materiei prime;
 • mărunțirea cuarțitei, prepararea materialului;
 • activitatea la prese, fasonarea cărămizilor, activitatea la uscătorii, precum și la cuptoarele de ardere;
 • polizarea, sortarea, controlul tehnic, precum și expedierea cărămizilor;
 • activitatea de curățare a filtrelor și de întreținere permanentă a instalației de ventilație;
 • activitatea din laboratoarele secțiilor de bază.

6. Fabricarea produselor refractare electrotopite și a fibrelor ceramice.

7. Zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară.

Executarea la cald, la utilajele de mai sus, a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată (activitate permanentă).

8. Fabricarea abrazivelor din cuarț (toate operațiile aferente procesului de fabricație). Șlefuirea și polizarea cu abrazive naturale din cuarț.

9. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea, măcinarea și sortarea cuarțitei, prepararea amestecurilor de materiale, încărcarea și descărcarea cuptoarelor electrice, zidirea cuptoarelor.

10. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime și topirea acestora în cuptoare electrice cu arc.

11. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu excepția instalațiilor ermetizate). Activitatea continuă de metalizare interioară a recipienților metalici, a cisternelor și a grinzilor casetate de la podurile metalice. Dezbaterea, precum și operațiile efectuate în curățătoriile de piese turnate, în hale industriale.

12. Prepararea azbestului în unitățile de exploatare minieră. Defibrarea, măcinarea, malaxarea, granularea azbestului, filatura de azbest, prepararea țesăturii și țesătoria de azbest, confecționarea sforii din azbest, a șnurului (împletiturii) din sfoară de azbest, a plăcilor din azbest; activitatea continuă de confecționare a garniturilor de etanșare din sfoară și șnur de azbest. Malaxarea și măcinarea deșeurilor de azbest și clingherit.

13. Fabricarea ferodourilor: toate operațiile. Prelucrarea ferodourilor. Fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest: toate operațiile.

14. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă la țeavă, prin suflare cu gura (operații executate complet nemecanizat și preluând priza din cuptorul de topire).

15. Fabricarea carbidului: pregătirea materiei prime, alimentarea cuptoarelor, scurgere, concasare, sortare, ambalare. Fabricarea varului pentru carbid.

16. Cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs și semicocs), scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sortarea cocsului.

17. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate). Arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Operația de gudronare a lingotierelor.

18. Fabricarea de alfa și betanaftilamină (toate operațiile, inclusiv ambalarea) și utilizarea industrială a alfa și betanaftilaminei.

Fabricarea benzidinei (toate operațiile, inclusiv ambalarea).

Fabricarea hidrazobenzenului (toate operațiile aferente procesului tehnologic).

19. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate (retur), expediția aglomeratului.

Încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi (operație ce se execută sub silozuri).

20. Furnale: instalația de dozare și de încărcare a materialelor de șarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea și expandarea zgurii, precum și epurarea gazelor de furnal.

21. Încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea și refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea și sortarea la cald.

22. Laminarea metalelor neferoase la cald, la cilindri sau prin extrudare la prese hidraulice.

23. Încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare Siemens-Martin, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv REZ și VOD, care au capacitatea de cel puțin 5 tone pe șarje. Turnarea oțelului prin procedeul continuu și în lingouri la uzinele siderurgice. Pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului la Uzinele Oțelu Roșu din orașul Oțelu Roșu și Industria sârmei din orașul Câmpia Turzii.

24. Cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare.

25. Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel sau neferoase cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare. Turnătoria Uzinei „Independența” Sibiu unde se execută și turnarea tuburilor din fontă la groapa de turnare. Turnătoria nr. 1 de la I.U.G. „Progresul” Brăila. Turnătoria de neferoase de la „METROM” Brașov și „LAROMET” București.

26. Metalizarea cu nichel-carbonil.

27. Încărcarea și descărcarea cuptoarelor adânci (macarale Tiegler), precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie. Încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatră înclinată la laminorul de 6 țoli, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant, încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoarele adânci. Încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă. Extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie. Extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie. Transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare.

28. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Reșita: extrudarea și expandarea țevilor la Întreprinderea de țevi „Republica”.

29. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Întreprinderii „Laminorul” Brăila.

30. Măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Rafinarea termică a plumbului, inclusiv cuperarea. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Activitatea de producție în stațiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasă. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricație industrială. Topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului.

Sudura în plumb.

Obținerea pe cale industrială a miniului de plumb, a ceruzei și a litargei, toate operațiile din cadrul procesului tehnologic, precum și ambalarea acestora. Vopsirea la dublul fund al navelor.

31. Personalul din secțiile productive, de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copșa Mică, precum și personalul din activitatea de bază a Întreprinderii „Carbosin" Copșa Mică; fabricarea și ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitești.

32. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Întreprinderea „Acumulatorul” București și la Fabrica de acumulatoare din Întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița, precum și atelierele speciale de reparații capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitățile aparținând Ministerului Transporturilor: moară, malaxoare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare plăci, finisare plăci, îndreptare plăci, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deșeuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea și sudura plumbului.

33. Uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere. Distilarea și purificarea mercurului în proces continuu. Instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Instalația de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea, condiționarea și ambalarea criptodinului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operația de electroliză propriu-zisă, descompunerea amalgamului și distilarea mercurului. Incuvarea, decuvarea și repararea redresoarelor cu mercur, precum și a regulatoarelor Dik. Fabricarea oxizilor de mercur.

34. Utilizarea permanentă a mercurului în diverse procese industriale. Fabricarea termometrelor cu mercur.

35. Prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului.

36. Electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cupru.

37. Activitatea de la instalațiile pentru producerea lingourilor de zirconiu și titan.

38. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Wältz, activitatea la peletizoare, distilarea zincului în retorte, fabricarea zincului pe cale pirometalurgică. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu și a bioxidului de staniu.

39. Electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor.

40. Fabricarea și ambalarea în industrie a acidului cianhidric și a compușilor cianici (acetoncianhidrină, clorură de cianuril, cianură de sodiu, atrazin, prometrinigran). Instalația de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea și ambalarea fosgenului. Fabricarea metacrilatului și a polimetacrilatului de metil. Polimerizarea nitrilului acrilic și recuperarea sa.

41. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare, prăjire, topire, convertizare).

42. Fabricarea și ambalarea industrială a cromaților, bicromaților, anhidridei cromice, precum și a pigmenților din crom și plumb.

43. Fabricarea substanțelor chimice folosite ca auxiliari în industria textilă, a pielăriei și a cauciucului.

44. Prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase.

45. Fabricarea și condiționarea produselor organofosforice pe cale industrială.

46. Steamparea minereurilor la Întreprinderea minieră Barza.

47. Silozurile de minereuri la Întreprinderea minieră Moldova Nouă.

48. Activitatea de afinare a aurului și a argintului la Întreprinderea metalurgică de metale neferoase Baia Mare.

49. Secțiile de sfărâmare și prăjire magnetizantă a minereurilor la Întreprinderea de preparare Teliuc.

50. Gazarea în spații închise (mori, magazii, nave, silozuri) cu acid cianhidric, sulfură de carbon, bromură de metil, bromură de etil, cloropicrină și hidrogen fosforat.

51. Filatura de cord, celofibră și celofan.

52. Fabricarea xantatului de sodiu.

53. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu, precum și ambalarea clorurii de aluminiu.

54. Instalațiile de sudură, tăiere și metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă.

55. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal).

56. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin.

57. Personalul sanitar care lucrează în subteran în activitățile prevăzute în grupa I de muncă.

58. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune (scafandrii și chesonierii).

59. Manipularea mărfurilor explozive, toxice și pulverulente, a produselor chimice și petrochimice, a cărbunilor și a minereurilor (docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare).

60. Curățarea tancurilor petroliere, a recipientelor și instalațiilor tehnologice, a suprafețelor de depozitare din interiorul navelor și silozurilor (docheri și docheri-mecanizatori).

61. Fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice, în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor.

62. Fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții (locurile de muncă unde se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă unde se execută operații cu explozivi aromatici la care angajații vin în contact direct cu aceștia). Asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și detonatoarelor (în cazul în care elementele componente sunt încărcate). Asanarea terenurilor și a apelor de muniții, produse pirotehnice, materiale explozive și mine. Operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a materialelor pirotehnice. Delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.

63. Fabricarea electrozilor siderurgici, de sudură, a electrozilor pentru arc voltaic, a anozilor și catozilor precopți pentru electroliza aluminiului, a electrozilor pentru crăițuire cu arc voltaic și a electrozilor pentru elemente galvanice, următoarele operații: degazeificarea cocsului și a antracitului, prepararea materiei prime (comasarea, sortarea, topirea smoalei și a gudronului, malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi, presarea și vălțuirea produselor cărbunoase), calcinarea, grafitarea, prelucrarea electrozilor, impregnarea, parafinarea, sortarea și ambalarea electrozilor, cuplarea electrozilor de cărbune, dozarea, descărcarea cuptoarelor de coacere.

64. Fabricarea pulberii de aluminiu.

65. Striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor, bramelor și țaglelor, precum și curățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor.

66. Fabricarea feroaliajelor și a siliciului metalic (concasare, sortare, uscare, depozitare, încărcare minereuri de siliciu, mangan, wolfram, vanadiu, nichel și cobalt, elaborarea în cuptoare electrice, pregătirea, turnarea, epurarea gazelor, dezbaterea și expediția feroaliajelor).

67. Secția flux de sudură (concasare, uscare, cernere, dozare, cuptoare electrice, poduri rulante și finisare flux).

68. Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele (operațiile tehnologice de la valorificarea cenușilor de pirită).

69. Fabricarea etilmercaptanului, metilmercaptanului și a dimetilsulfurii.

70. Fabricarea pentasulfurii de fosfor, rafinarea fosforului, ambalarea și depozitarea acestora.

71. Fabricarea oxiclorurii cuprice.

72. Fabricarea și utilizarea sulfurii de carbon, precum și fabricarea viscozei: xantogenare, dizolvare, saturație, filatura de mătase artificială, spălătoria și uscătoria de bobine, baia de acid sulfuric, stația de epurare a apelor industriale reziduale.

73. Personalul de pe platformele de foraj marin, precum și personalul de pe platformele marine pentru extracție și personalul care execută pe mare lucrări speciale necesare extracției țițeiului, gazelor și transportului acestora.

74. Personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni și centrele de dirijare de gradul I.

75. Personalul civil din Ministerul Apărării Naționale care lucrează la locurile de muncă sau la activitățile încadrate în grupa I sau II de muncă, conform Decretului nr. 247/1977, beneficiază de grupa de muncă aprobată pentru cadrele militare.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista locurilor de muzică, activităților și categoriilor profesionale stabilite conform art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990

1. Tăierea din roci cu conținut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor, precum și forarea sau săparea acestor roci. Ferăstruirea mecanică a rocilor, la gatere cu nisip sau cu scule diamantate.

2. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric și rănguirea în cariere (exploatări la zi). Activitatea desfășurată de către artificierii de suprafață.

Cioplirea, sculptarea, precum și șlefuirea rocilor în cazul când această activitate se desfășoară continuu (neocazional).

3. Mașina de extracție acționată cu abur de le puțul principal nr. 1 al Exploatării miniere Anina.

4. Concasarea, măcinarea și sortarea bauxitei, a minereurilor de fier și a carburii de siliciu. Preconcasarea, concasarea, măcinarea, uscarea, cernerea și dozarea la fabricarea cimentului, a produselor din porțelan și faianță, precum și a produselor refractare. Leșierea aluminei.

5. Fabricarea de produse și materiale refractare: amestecarea și umezirea materiilor prime, uscarea produselor refractare în vederea calcinării, încărcarea, arderea și descărcarea la cuptoarele cameră și circulare. Produse din ceramică brută și fină: turnarea, retușarea, încărcarea, uscarea, arderea și descărcarea cuptoarelor cameră și circulare, așezarea, arderea și scoaterea cărămizilor, țiglelor și cahlelor de teracotă la cuptoarele cu foc continuu, desprăfuirea articolelor din ceramică brută și fină după ardere în cuptoare, curățarea vetrei cuptoarelor și scoaterea cenușii. Produse din șamotă, din alte materiale refractare și ceramică, uscate sau după ardere (prelucrarea prin polizare, strunjire, cioplire, găurire). Strunjirea dopurilor și orificiilor de la căldările de turnare. Deșeuri refractare sau din ceramică (concasare, măcinare și sfărâmare).

Măcinarea, arderea și sortarea șamotei refractare.

Zidirea cu cărămidă refractară a cuptoarelor, utilajelor și podurilor de turnare, precum și a altor instalații industriale asemănătoare.

Confecționarea manuală a blocurilor și oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticlă; confecționarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului.

6. Fabricarea cărămizilor din silică: atelierul de reparații și confecționat modele, depozitul de materiale, laboratorul central, atelierul de metrologie.

7. Fabricarea cărămizilor silicocalcare (toate operațiile aferente procesului tehnologic). Fabricarea bazaltului artificial.

8. Granulatoare, calcinatoare, concentratoare, cuptoare, răcitoare, grătar și federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Ciment, filer, var măcinat și agrocalcar: manipulare în spații închise. Rampa de însăcuire a cimentului în fabricile de ciment. Torcretare. Prăfuitorul de granule la fabricarea granulitului. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var și cocs. Tragerea manuală a varului și a dolomitei din cuptoare verticale. Descărcarea cuptoarelor inelare de var și dolomită.

9. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime și recirculante; descărcarea cuptoarelor electrice, repararea vetrelor cuptorului și pregătirea acestora pentru o nouă șarjă, precum și spargerea cu soneta și sortarea grosieră a blocului de electrocorindon și concasarea zgurii recirculante; concasarea grosieră și medie, măcinarea, calcinarea, deferizarea, cernerea și ambalarea electrocorindonului.

10. Fabricarea pietrelor de polizor și a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare, măcinare, cernere, malaxare) la atelierele tunel și Mendheim; încărcarea-descărcarea uscătorului și cuptorului tunel; finisarea corpurilor abrazive.

11. Prepararea materiilor prime, a materialelor, a amestecului pentru sticlă și geamuri în turnuri de amestec și complexe de amestec, în situația când această operație se execută fie manual, fie semimecanizat.

12. Prepararea fritei, a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu conținut de bioxid de siliciu liber, plumb sau silicat de zirconiu; prăfuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fontă aflate în stare incandescentă, precum și arderea acestor obiecte, în continuare, în cuptoare.

Glazurarea produselor.

13. Emailarea manuală sau prin pulverizare directă cu pistolul și arderea în cuptoare a obiectelor emailate.

14. Talc: concasare, uscare, măcinare, însăcuire.

15. Sortarea, spălarea, măcinarea și cernerea micei, tăierea și lipirea plăcilor de mică, precum și șlefuirea produselor electroizolante pe bază de mică, turnarea micanitelor la instalații turn.

16. Confecționarea garniturilor de etanșare din plăci de azbest, a rondelelor pentru valțurile mașinilor de tras și laminat geam, precum și strunjirea acestor valțuri.

17. Azbociment: malaxare, holendru, cernere, dozare la site, debitarea și găurirea plăcilor, strunjirea mufelor și a tuburilor din azbociment, măcinarea și malaxarea deșeurilor din azbociment, confecționarea și prelucrarea tuburilor și plăcilor din azbociment.

18. Activitatea de manipulare în vrac a cerealelor și cimentului în silozuri și în interiorul navelor.

19. Activitatea de exploatare portuară (docheri, precum și încărcători-descărcători din cadrul Întreprinderii „Chimpex” Constanța; docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mașiniști, macaragii; muncitori și maiștri de la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor tehnologice, macaralelor turn și podurilor descărcătoare pentru transportul produselor chimice, metalurgice, cărbunelui, cerealelor și cimentului; primitori-predători produse fluide, chimice și petrochimice, la rampele și danele din port) - cu excepția activităților prevăzute la grupa I.

20. Sortarea, prepararea și aglomerarea minereurilor: concasare, măcinare, ciuruire, dozarea șarjei de aglomerat, primirea materialelor și materiei prime la silozuri. Prăjirea minereurilor de fier și de mangan. Activitatea tehnologică la Uzina de preparație Teliuc (în afara activității prevăzute la grupa I).

Turnarea fontei pe bandă și în tipare la furnale.

21. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea oțelului.

22. Activitatea în turnătoriile de fontă, oțel sau metale neferoase, cu producție industrială continuă ale căror operații de dezbatere sau curățare a pieselor turnate se execută în ateliere complet separate, amplasate în afara halei turnătoriei, precum și la melanjoarele de fontă din oțelării. Topirea, fabricarea și concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului și a oxidului de zinc.

Evacuarea zgurii și a molozului din halele de turnare.

23. Prepararea nisipurilor și a amestecurilor de formare și miezuire.

Confecționarea cojilor de bachelită și a modelelor ușor fuzibile.

Curățarea cu polizorul a pieselor turnate, în ateliere separate, amplasate în afara halei curățătoriei.

Sablaj umed.

Polizarea, șlefuirea și lustruirea pieselor din metale feroase și neferoase.

24. Trefilarea sârmelor și tragerea barelor și țevilor.

25. Normalizare bandaje și discuri la Combinatul siderurgic Reșița.

26. Linia de tăiere COMEC de la laminorul de benzi la cald.

27. Activitatea industrială continuă de forjare manuală și mecanică, de matrițare și ambutisare la cald a pieselor în hale sau ateliere dotate cu prese și ciocane mecanice; trasul bandajelor pe roțile de material rulant; activitatea de confecționare a tubulaturii navale prin îndoirea țevilor la cald; apretarea la cald a materialului mărunt de cale ferată; activitatea de confecționare a cazanelor și a instalațiilor de cupru.

28. Atelierele de forjat și danturat pile la Întreprinderea de mecanică fină București.

29. Presatorii la strung „Drukbank”.

30. Executarea sudurilor în interior la: nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stâlpi metalici închiși, rezervoare, bazine și alte instalații asemănătoare.

Crăițuirea electro-pneumatică (arc-aer).

Remedierea prin sudură a pieselor turnate din fontă (operație executată pe piese încălzite în prealabil în vederea sudării).

Operațiunile de sudură continuă în mediu protector de bioxid de carbon și argon.

Sudarea șapelor de foraj, în boxe, la Întreprinderea „1 Mai” Ploiești.

31. Operațiuni de tratament termic efectuate în plumb topit. Recoacerea în cuptoare în care se utilizează pentru protecția suprafeței pieselor mediu reducător de oxid de carbon.

Tratarea termo-chimică a oțelului.

32. Decaparea cu acizi în băi cu suprafață totală de peste 20 m2 sau în cazul în care suprafața produselor decapate însumează peste 40 m2/oră. Ameliorarea suprafeței metalelor pe cale chimică (brunare, fosfatare, patentare, oxidare, patinare cu sulfură), în cazul în care activitatea se desfășoară în ateliere special amenajate în acest scop și dacă se prelucrează piese cu o suprafață totală de cel puțin 5 m2/oră.

Acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafața totală a pieselor care suferă această operație depășește 20 m2/oră. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald.

Acoperiri metalice pe cale galvanică (galvanostegie și galvanoplastie) executate în instalații care utilizează o sursă de curent de cel puțin 300 A.

33. Nituirea, crăițuirea, ștemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operațiuni cu caracter continuu).

Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizează permanent aparatul manual de vibrare). Fabricarea traverselor de cale ferată din beton precomprimat.

34. Fasonarea, îndreptarea sau bombarea manuală cu ciocane, la rece, a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continuă). Curățarea prin ciocănire în interior a cazanelor de abur și a cazanelor de locomotivă cu abur.

Confecționarea prin bătaie la rece, la mașini automate, a următoarelor produse: cuie, agrafe, caiele, știfturi, sârmă ghimpată, splinturi, ținte, șuruburi, nituri, piulițe, lanțuri, nipluri, blindaje pentru aparataj electronic, precum și operațiile de refulat capul, la spițe pentru roți și danturarea pilelor; nituirea lanțului Gall. Fabricarea bilelor de rulmenți la rece (presare și pilire); cablarea, lițarea, spiralarea, toronarea sârmelor și stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat.

35. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor, turbosuflantelor, turbocompresoarelor, turbinelor cu abur, turbinelor cu gaze și exhaustoarelor instalate în hale industriale.

36. Probe de rodaj și control de recepție în tancodrom, precum și bancurile de probă și rodaj al motoarelor de aeronave și al motoarelor cu ardere internă de peste 2.000 CP sau în cazul când se probează sau se rodează concomitent, motoare a căror putere totală însumată depășește 2.000 CP (activitate continuă).

37. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb în Întreprinderea „Acumulatorul” București și la Fabrica de acumulatoare de la Întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița: încărcarea bateriilor și a elementelor, atelierele de SDV, prototipuri și mecanică de producție, atelierele de întreținere electrică și mecanică, atelierele de galvanizare, de separatori, de mase plastice, metrologie, protecție dielectrică și leșiere; laboratoare și spălătoria de echipament de protecție, stația de preparare a electrolitului, stația de redresoare, centrala termică, magazia de materii prime și materiale.

Repararea acumulatoarelor electrice din plumb.

38. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industrială de elaborare și de turnare). Acoperiri metalice cu plumb și aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Turnarea plumbului în orificiul pietrelor de polizor (activitate continuă). Turnarea alicelor de plumb (activitate continuă). Joncționarea și repararea cablurilor electrice și telefonice îmbrăcate în manta de plumb (operație executată în spațiu închis).

Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industrială).

Îmbrăcarea (decojirea) cablurilor, furtunurilor, precum și a tuburilor în manta de plumb.

Acoperiri cu plumb pe cale galvanică, precum și prepararea și corectarea electrolitului. Electroliza plumbului.

Prepararea industrială a săpunurilor de plumb și a stabilizatorilor pe bază de plumb, care se utilizează în industria de prelucrare a maselor plastice și operațiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb.

Danturarea pilelor pe pat de plumb.

Încercarea și capsularea în baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forță sau telefonice.

39. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de întreținere și reparații, laboratoarele, spălătoriile de echipament de protecție și activitatea de manipulare.

40. Fabricarea industrială a grundurilor (chiturilor), a vopselelor pe bază de miniu de plumb, litargă sau ceruză (pregătirea materiilor prime, malaxarea), fabricarea emailurilor transparente pe bază de plumb. Aplicarea cu pensula sau cu șpaclul a grundurilor (chiturilor) și a vopselelor pe bază de miniu de plumb, litargă sau ceruză și a emailurilor transparente pe bază de plumb (operație cu caracter permanent).

Curățarea cu lampa de benzină, rașchetarea, curățarea cu peria de sârmă, cu dispozitive centrifugale, ciocane pneumatice și manuale, a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe construcții navale, construcții metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stâlpi și piloni pentru susținerea rețelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio și televiziune, poduri metalice (operații continue).

Platforma de pregătire a materialelor și încărcarea cuptorului pentru fabricarea țevilor din sticlă cu plumb.

41. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copșa Mică: restul personalului care nu este cuprins în grupa I de muncă. În cazul în care acest personal lucrează cel puțin 50% din timp în locurile de muncă prevăzute în grupa I de muncă va beneficia de această grupă proporțional cu timpul efectiv lucrat.

42. Extracția cadmiului ca metal însoțitor în metalurgia extractivă a zincului, cuprului și plumbului. Valorificarea bismutului, stibiului, cadmiului și seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Seleniu: extragere, preparare, purificare.

43. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimică și petrolieră; fabricarea pigmenților anorganici; fabricarea ultramarinului.

44. Reducerea bicromatului în tăbăcării.

Cromaj dur și cromaj decorativ executat în instalații amplasate în întreprinderi industriale.

45. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea și presarea depolarizantului. Legarea în păpuși a depolarizantului și asamblarea, la Întreprinderea „Electrobanat” Timișoara.

46. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare și fabricarea feritelor (operațiile de preparare a amestecului, presare, sinterizare, prelucrarea finală).

47. Întreținerea, montarea și exploatarea redresorilor cu mercur. Pregătirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Confecționarea elementelor luminoase ale lămpilor electrice cu descărcări în gaze, a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea, pomparea, formarea), precum și a arzătoarelor de cuarț - prin lămpi electrice cu descărcări în gaze înțelegându-se lămpi fluorescente tubulare, lămpi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon), lămpi cu neon și lămpi pentru heliograf.

48. Distilarea și dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Rafinații cu acid sulfuric în industria de prelucrare a țițeiului. Extracția cu bioxid de sulf în industria de prelucrare a țițeiului. Uscarea, calcinarea cocsului de petrol, sortarea, măcinarea și manipularea acestuia. Fabricarea, recuperarea și distilarea acizilor naftenici și crezilici, precum și fabricarea naftenaților metalici. Activitatea permanentă de revizuire a instalațiilor din rafinăriile de produse petroliere și a instalațiilor de prelucrare a cocsului de petrol, precum și curățarea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor și instalațiilor utilizate la depozitarea, transportul și prelucrarea produselor petroliere.

49. Etilarea benzinei și verificarea cifrei octanice la benzina etilată în rafinării și baze petroliere și controlul de calitate.

50. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare, manipularea mangalului, fabricarea și ambalarea acidului pirolignos, a acidului acetic, a acetonei, fabricarea creolinei, crezolului și fozocrezolului, manipularea și evacuarea smoalei din bazine la secția de la Vasiova. Formarea și arderea bocșelor la fabricarea mangalului. Creuzotarea stâlpilor din lemn, a diblurilor din lemn pentru traverse din beton și a traverselor din lemn.

51. Fabricarea cărbunelui activ. Măcinarea, brichetarea, calcinarea, activarea și manipularea mangalului.

52. Curățarea țevilor de fum, a canalelor de fum și a cenușarelor de la locomotivele cu abur (activitate continuă). Curățarea coșurilor industriale și a canalelor de fum (activitate continuă). Gudronarea tuburilor din fontă și a accesoriilor acestora, gudronarea frânghiilor, odgoanelor, garniturilor din cânepă. Fabricarea blocurilor din dolomită pentru cuptoarele electrice, prin metoda șteampării cu lianți de bitum sau de gudron.

Fabricarea plăcilor izolatoare din granule de plută și lianți bituminoși, a vatei minerale și a produselor din vată minerală. Cocserie: pregătirea materialelor de șarjă, brichetarea cocsului, curățarea canalelor și a decantoarelor.

53. Fabricarea periilor colectoare pentru mașini electrice: prepararea materiei prime, presarea, coacerea, finisarea și prelucrarea.

54. Întreprinderea „Carbosin” Copșa Mică: restul personalului necuprins în grupa I.

Fluidizarea lignitului. Instalații de preparare a cărbunelui.

55. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Întreprinderea metalurgică de metale neferoase Baia Mare.

56. Instalații de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii, preparare reactivi, celule flotație, filtrare concentrate miniere).

57. Instalații de prelucrare a nisipului bituminos, precum și de fabricare a bitumului.

Prepararea mixturii asfaltice, stațiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime, dozarea materiei prime, topirea bitumului și evacuarea asfaltului).

Topirea și turnarea bitumului, a smoalei și a soluției de izolare cu bitum (operații efectuate în spații închise, precum și executarea de izolații cu bitum și soluții de bitum în spații închise și bazine descoperite).

Bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, pensulare și turnare. Smolirea (călăfătuirea) vaselor navigabile. Fabricarea cartonului asfaltat și a pânzei asfaltice, a împâsliturilor și țesăturilor din fibre de sticlă bituminată.

Fabricarea brichetelor din cărbune, inclusiv manipularea și însilozarea, precum și deshidratarea cărbunilor.

58. Instalații de fabricare pentru: benzen, toluen, xilen, divinilbenzen, izopropilbenzen, butadienă, monoclorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, toluen clorurat, hexaclorciclohexan, detoxan, tetraclorură de carbon, tricloretilenă și tetracloretan, polimerizarea butadienei cu alfametilstiren, obținerea fenolului și a acetonei din izopropilbenzen, epiclorhidrină, clorură de etil - fabricare. Degresarea chimică cu solvenți organici sau cu soluții alcaline. Extracții cu benzen, toluen, xilen. Fabricarea paradiclorbenzenului și a nitroxanului.

59. Fabricarea și ambalarea clorului lichid, precum și a următoarelor produse: bioxid de clor, clorură de var, hipoclorit, acid clorhidric, acid clorsulfonic, acid monocloracetic, acid diclorfenoxiacetic, aldotox, dibutox: fabricare, condiționare, ambalare. Fabricarea, condiționarea și ambalarea insecticidelor și erbicidelor clorurate. Paragel și aditivi polifuncționali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operațiile aferente procesului tehnologic). Cloroform și cloropicrină: fabricare (toate operațiile aferente procesului tehnologic), înfiolare și îmbuteliere. Sevin, butilat, cicloat, molinat, mecloran - fabricare, condiționare, ambalare; triclorsilan - fabricare.

60. Prepararea, ambalarea și utilizarea adezivilor din rășini sintetice sau cauciuc și solvenți aromatici sau clorurați. Confecționarea articolelor din cauciuc prin înmuiere în soluție de cauciuc preparată cu solvenți aromatici sau clorurați. Impregnarea și gumarea cu soluție din cauciuc preparată cu solvenți aromatici sau clorurați. Fabricarea cernelurilor poligrafice, a pastei de carbon, a pastei indigo, inclusiv impregnarea.

61. Impregnarea firelor de sticlă cu amestecuri de rășini poliesterice pentru confecționarea conductelor prin înfășurare, a fundurilor de recipiente industriale și a altor produse.

62. Instalația de fabricare a acidului azotic. Prepararea acizilor sulfonitrici, denitrarea și concentrarea acidului sulfuric. Instalația de fabricație a nitro și amino derivaților, inclusiv a hidrazinei, precum și separarea de izomeri și manipularea și prelucrarea nitro și amino derivaților. Antioxidanți PBN: fabricare (toate operațiile aferente procesului tehnologic). Ortofenilen diamină - fabricare, ambalare. Metoben - fabricare, condiționare, ambalare. Instalațiile de fabricare a sulfamidei și a sulfatiazolului. Operațiile de sinteză fină la Fabrica „Terapia” Cluj. Instalațiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranți organici, a coloranților organici și a pigmenților organici. Uscarea, condiționarea, finisarea și ambalarea coloranților și a pigmenților organici. Activitatea la halda de șlam de la Întreprinderea „Colorom” Codlea, activitatea permanentă la prepararea pastelor, soluțiilor chimice și a amestecurilor de coloranți pentru vopsit și imprimat textile și tricotaje.

63. Captan: fabricare și ambalare.

64. Obținerea gazului de gazogen. Fabricarea formaldehidei și a paraformaldehidei. Instalațiile de fabricare a acidului formic, a formiatului de sodiu și a acidului oxalic. Instalația de fabricare a produsului ampora.

65. Fabricarea fenolului și a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalină. Fabricarea furfurolului.

66. Fabricarea de tiuran, ziran, dazomet, inclusiv măcinare, omogenizare și ambalare.

67. Fabricarea medicamentelor de sinteză organice și anorganice: operațiile de biosinteză, carboxilări, clorosulfonări, condensări de substanțe organice, diazotări, nitrări, nitrozări, amidări, acetilări, sulfonări, sulfoclorurări și reduceri. Sinteza substanțelor odorante.

68. Fabricarea și condiționarea rășinilor sintetice: epoxidice, fenolformaldehidice, ureoformaldehidice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, precum și schimbătorii de ioni. Fabricarea lacurilor, vopselelor, emailurilor sau grundurilor pe bază de nitroceluloză și rășini sintetice, precum și utilizarea acestora la vopsirea prin șprițuire. Impregnarea bobinelor sau a mașinilor electrice, presarea conurilor cu poliesteri sau cu rășini sintetice. Impregnarea hârtiei, a celofanului și a pânzei, a tocăturii de cârpe, a țesăturilor și împâsliturilor din fibre de sticlă și din mătase, cu lacuri preparate cu rășini sau solvenți toxici (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice, gliptalice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, ureoformaldehidice) și polimerizarea rășinilor respective; emailarea conductorilor electrici cu lacuri și rășini sintetice în instalații neermetizate. Fabricarea tananților sintetici.

69. Anhidridă ftalică și ftalați: fabricare.

70. Fabricarea acidului sulfuric; fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei în cuptoarele de la unitățile producătoare de celuloză. Lichefierea și îmbutelierea bioxidului de sulf; bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. Decuplarea cenușii de pirită; decuplarea prin procedeul oxidativ umed a nămolurilor de la fabricarea acidului sulfuric; granularea cementului de cupru. Fabricarea și ambalarea pirosulfitului. Instalația de fabricare a sulfitului de sodiu, sulfatului de cupru, sulfatului de fier, sulfatului de magneziu (fabricare și ambalare).

71. Fabricarea acidului fosforic, a superfosfatului, a tripolifosfatului, a acidului fluorhidric, precum și a fluorurilor. Fabricarea fosfurii de zinc. Asamblare anozi și catozi la electroliza aluminiului, turnare aluminiu.

72. Platforma cuptoarelor pentru topirea deșeurilor din aluminiu, inclusiv sortarea.

73. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene.

74. Curățarea canalelor de la unitățile de celuloză. Prepararea leșiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Prepararea leșiilor sulfit de fierbere a celulozei. Concentrarea, recuperarea și preîncălzirea soluțiilor de fierbere a celulozei. Fierberea celulozei sulfat, sulfit și sulfit neutru de sodiu. Spălarea celulozei în difuzoare la Întreprinderea de celuloză, hârtie și cartoane „Reconstrucția” Piatra-Neamț. Prepararea soluțiilor de clorură de var și prealbirea și albirea pastei de cârpă și celuloză în unitățile de celuloza și hârtie. Prepararea sulfatului de aluminiu și a uleiului de colofoniu la unitățile de producere a hârtiei.

75. Utilizarea acetoncianhidrinei și a cianurii de viniliden. Stații de cercetare pentru prepararea soluțiilor cu reactivi pentru cianurare.

76. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare, evaporare, topire și încărcarea topiturii.

77. Dozarea manuală a antioxidanților, a acceleratorilor și a agenților de vulcanizare, prepararea soluțiilor și amestecurilor prime de cauciuc în malaxoare.

78. Dezambalarea și manipularea negrului de fum. Prepararea și preîncălzirea amestecurilor de cauciuc pe valțuri și calandre.

79. Protecția anticorosivă a utilajelor și a instalațiilor tehnologice, precum și executarea izolațiilor și a pardoselilor anticorosive.

80. Instalația de fabricare a etilbenzenului.

81. Policlorură de vinil: fabricarea monomerului, concentrare, purificare, polimerizare. Fabricarea perclorvinilului, precum și a acetatului și poliacetatului de vinil. Polietilenă, oxid de etilenă, modificatori: fabricare, omogenizare, instalații de compundare. Fabricare de alfametilstiren. Fabricarea carbonatului de etilenă.

82. Fabricarea acidului adipic.

83. Fabricarea caprolactamei și recuperarea produselor secundare.

84. Sulfură de sodiu: fabricare industrială.

85. Produse narcotice, morfină și derivații săi: fabricare, manipulare și ambalare industrială. Alcaloizi și glucozizi puri și semipuri: fabricare. Atropină și derivații săi: fabricare. Extracte și tincturi de aconit, beladonă, opiu, stricnină, veratrină: fabricare.

Plante medicinale (aconit, beladonă, chelidonium, colhicum, digitală, papaveris, sarothamnius, scapolia, stramonium veratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae-cornutum), precum și cantaridă: condiționare, tocare, măcinare, pulverizare, tabletare, ambalare.

86. Gradarea aparatelor de laborator prin acțiunea acidului sulfuric și fluorhidric; tratarea chimică a sticlei prin corodare și lustruirea chimică a sticlei cristal cu conținut de Pb, cu acid fluorhidric.

87. Încărcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. Alimentarea, reglarea și conducerea focului la cuptoarele de topit sticlă. Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate. Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini semiautomate sau la prese. Instalația Fourcault și instalația de geam laminat continuu și discontinuu, până la faza de recoacere a geamului laminat, inclusiv. Instalația de geam turnat și plăcuțe turnate din sticlă. Prelucrarea topiturii din cuarț în țeavă prin suflare, precum și prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile și a cuarțului.

88. Fabricarea vatei de sticlă, precum și filarea și prelucrarea fibrelor de sticlă. Prelucrarea tuburilor și a baghetelor din sticlă. Utilizarea vatei de sticlă la izolații.

89. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru și la vacuum, omogenizarea, bătucirea și dospirea pastei).

90. Industria poligrafică: topitoria de aliaj tipografic; corodare prin procedee chimice; retuș și montaj pentru tipar plan și tipar adânc; turnat litere și material de cules; turnat text după program; stereotipie; imprimare și lăcuire; culegere mecanică; culegere manuală a literelor; zincografie; fotoreproducere; fotoculegere; corectură și revizie tipografică.

91. Activitatea prestată la locurile de muncă cu mediu radioactiv din unitățile nucleare de categoriile III și IV stabilite de Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare.

92. Transportul surselor radioactive, pregătirea operațiilor și efectuarea carotajelor radioactive la sonde.

Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama și Röentgen și depanarea aparaturii aferente.

93. Personalul muncitor din incinta întreprinderilor nuclearoelectrice, altul decât cel care lucrează direct în instalații.

94. Activitatea continuă de curățare și de reparare a utilajelor și a instalațiilor tehnologice, precum și a recipienților care se utilizează la fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continuă).

Activitatea continuă de curățare a instalațiilor și sistemelor de pompare și vehiculare a produselor petroliere.

95. Activitatea desfășurată în subteran la extracția sării. Executarea de drenuri cu adâncimea de peste 8 m (activitate continuă).

96. Personalul sanitar-veterinar și de îngrijire cu activitate permanentă în centrele de izolare T.B.C. și leptospiroză enzotică bovină.

Produse hormonale: fabricare pe bază de extracte; medicamente pe bază de extracte opoterapice: fabricare.

97. Spitale cu profil de boli contagioase.

Secții și compartimente cu profil de boli contagioase (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu și auxiliar).

98. Unități T.B.C. (toate categoriile de personal); secții, compartimente cu paturi de T.B.C., cabinete de consultații T.B.C. și laboratoare de analize și explorări funcționale, ce deservesc în exclusivitate aceste paturi și cabinete (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu și auxiliar).

99. Unități, secții și compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu și auxiliar).

100. Unități, secții și compartimente de neuropsihiatrie și de psihiatrie cu paturi (medici, alt personal superior de specialitate, personalul sanitar mediu și auxiliar).

101. Laboratoare și compartimente de epidemiologie, microbiologie, toxicologie, serologie, virusologie, parazitologie, medicină legală, anatomie patologică, morgi și prosecturi.

102. Activitatea prestată în laboratoare de cercetare și diagnostic, microbiologie, specializate în procesele tehnologice de producție și controlul vaccinurilor, antigenelor și serurilor în care se lucrează cu tulpini virulente sau cu toxigeneză activă sau se manipulează animale de experiență, culturi și substraturi celulare, cadavre, deșeuri și produse patologice infectate cu holeră, pestă, febră galbenă, variolă rickettsioză, ornitoză, rabie, melaidoză, bruceloză, botulism, tetanos, gangrenă gazoasă, leptospiroze, morvă, tularemie, toxoplasmoză, histoplasmoză, rujeoplasmoză, lysterioză, yersinioză, enteroviroză, meningoencefalite bacteriene și virale, pneumocistoză, tuberculoză, lepră, enterobacterioze, hepatite virale, aminoiază, sifilis, infecții respiratorii bacteriene și virale.

103. Personalul care lucrează la tratamente cu nămol sau hidrogen sulfurat.

104. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior, personal sanitar mediu și personal tehnic).

105. Personalul care lucrează la întreținerea și repararea aparaturii de radiologie, fizioterapie și medicină nucleară.

106. Personalul sanitar care lucrează în subteran în activitățile prevăzute în grupa II de muncă.

107. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri și laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni, din laboratoare de diagnostic și control, din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave; sacrificarea animalelor bolnave.

Ecarisajele industriale (activitatea în sectoarele de jupuire, autopsie, tăbăcărie, săpunărie). Fabricarea făinei din sânge, oase, carne, pește. Fabricarea cleiului din oase și piele, a gelatinei și a spodiumului.

108. Manevrarea manuală și prelucrarea pieilor în stare umedă până la uscarea lor în tăbăcării și argăsitorii, manipularea răzăturilor carne-var.

Tăbăcării și argăsitorii; preparatorii și dozatorii de materiale, șprițuirea și vopsirea pieilor.

Prepararea pastelor și lacurilor pentru încălțăminte din cauciuc.

109. Producerea tălpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat, formarea plăcilor în filtre și alimentarea preselor cu 10 etaje).

110. Vidanjarea manuală. Curățarea canalelor subterane (personalul care lucrează în interior). Desprăfuirea, sortarea, manipularea, tocarea și destrămarea cârpelor, a maculaturii, a zdrențelor nedezinfectate și deșeurilor de maculatură în unitățile industriale. Fierberea cârpelor și a maculaturii în unitățile de celuloză și de materiale de construcții.

111. Dispecer energetic național (personalul operativ de tură).

112. Operatorii de la conducerea circulației trenurilor la regulatoarele de secție și la instalațiile de bloc, dispecer de linie. Activitatea personalului de tracțiune pe locomotive și automotoare la drum sau la manevră în stații tehnice, din cadrul Ministerului Transporturilor și de pe căile ferate uzinale.

Unitățile în cadrul cărora personalul de la căile ferate uzinale beneficiază de grupa II de muncă se stabilesc la propunerea ministerelor, cu acordul Ministerului Transporturilor.

113. Mecanicii de locomotivă care execută pe traseele C.F.R. probele de tracțiune și viteză ale locomotivelor nou fabricate.

114. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou, mecanicii ajutor și personalul muncitor care își desfășoară activitatea în tunel numai în timpul nopții, la revizia, întreținerea și reparația căii, tunelului și instalațiilor.

115. Exploatarea mașinilor grele de cale: Matissa, Plasser și altele de același tip pentru burarea, ciuruirea, profilarea, compactarea și riparea căii ferate.

116. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decât cea prevăzută la grupa I).

117. Exploatarea, întreținerea și repararea cazanelor și instalațiilor de alimentare ale acestora cu păcură și cărbune, cât și ale instalațiilor din gospodăriile de cărbune ale centralelor termice și termoelectrice.

118. Sala mașinilor (cazanelor și motoarelor) de pe nave oceanice maritime și fluviale.

119. Pescuitul maritim și oceanic cu nave și ambarcațiuni.

120. Forajul sondelor de țiței, gaze și alte substanțe minerale (sondorii șefi, ajutorii sondorilor șefi, podarii și sondorii, cu excepția celor de la forajul cu sondeze). Intervenții la sondele de țiței și gaze (sondorii șefi, ajutorii sondorilor șefi, podarii și sondorii).

121. Tratarea termică a lemnului în vederea curbării, curbarea pieselor din lemn și uscarea pieselor curbate.

122. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri.

123. Lucrările de manipulare și stivuire în sălile de congelare și camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10° C.

124. Fabricarea munițiilor, a elementelor de muniții și a produselor pirotehnice (locurile de muncă unde se execută operații cu explozivi deflagranți și cu explozivi a căror caracteristică de sensibilitate este mică). Asamblarea și dezasamblarea munițiilor în și din elemente componente încărcate, precum și a elementelor de muniții (cu excepția focoaselor, șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor prevăzute la grupa I).

Fabricarea munițiilor de manevră, de festivități și de lovituri hidraulice. Operații de manipulare, depozitare, întreținere și reparare a munițiilor și elementelor de muniții, explozivilor, pulberilor și produselor pirotehnice în depozitele de muniții și atelierele organizate în acest scop.

Recepția prin trageri a armamentului după executarea reparațiilor capitale, executarea experimentărilor și recepției prin trageri a armamentului, precum și executarea tragerilor de reglaj în poligoane specializate și de experiență.

Reparația și întreținerea instalațiilor de catapultare.

Ermetizările de cabine de avioane cu reacție.

Explozivi minieri: analiză, încercare, manipulare, cercetări tehnice miniere. Analize fizico-chimice ale explozivilor, pulberilor și produselor pirotehnice în laboratoare organizate în acest scop. Experimentarea, recepția și verificarea explozivilor, pulberilor, munițiilor și elementelor de muniții încărcate, precum și a produselor pirotehnice.

Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militară.

125. Personalul care manipulează și transportă substanțe explozive.

126. Personalul (telefonist, telefonist supraveghetor, telefonist șef) care deservește centralele telefonice cu cel puțin 250 abonați, precum și telefoniștii birourilor de informații și verificare a acestor centrale.

Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat, instituție, sunt similare cu posturile telefonice de abonați din centralele telefonice P.T.T.R. prevăzute la acest punct.

127. Personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi și centre de dirijare (altele decât cele prevăzute la grupa I).

128. Personalul care asigură tratamentul bolnavilor de SIDA.

129. Activitatea prestată la confecționarea și construcția navelor, inclusiv montarea și probarea instalațiilor și agregatelor.

130. Decorarea sticlei și ceramicii fine cu coloranți pe bază de nitrobenzen sau săruri și oxizi de plumb.