autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

În vederea înlăturării unor inechități în salarizarea personalului, în acordarea sporurilor și încadrarea în grupe de muncă,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se abrogă prevederile Legii nr. 1/1986 și Decretului nr. 161/1986. Formele de salarizare ce se aplică în toate ramurile de activități economice și sociale sunt cele prevăzute la cap. II lit. A din Legea nr. 57/1974, cu modificările aduse prin Decretul-lege nr. 35/1990.

În funcție de natura activității, în unele ramuri sau întreprinderi se pot aplica forme de salarizare specifice, la propunerea ministerelor, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Stabilirea formelor de salarizare ce se aplică la fiecare loc de muncă este de competența consiliilor de administrație. În cazul unităților care nu au consiliu de administrație această competență revine conducerii administrative a acestora. Prevederile art. 14 din Legea nr. 57/1974 se abrogă.

În situația în care, datorită unor dificultăți în asigurarea bazei tehnico-materiale sau a altor cauze, muncitorii din activitatea de bază realizează salarii în acord mai mici decât salariul tarifar, personalul salarizat în regie, tehnic-productiv, din conducerea unității și din compartimentele funcționale, precum și muncitorii care deservesc nemijlocit lucrători salarizați în acord, ale căror realizări sunt condiționate de felul cum sunt deserviți, vor primi salariul tarifar cel mult în aceeași proporție în care acesta a fost realizat, în medie, de către muncitorii din activitatea de bază din cadrul subunităților în care lucrează sau le deservesc, ori, după caz, pe întreaga întreprindere.

La stabilirea proporției medii se iau în considerare și timpul, precum și sumele plătite pentru perioadele de întrerupere a activității, potrivit Codului muncii și Decretului-lege nr. 25/1990.

Art. 2. - Personalul de la locurile de muncă și activitățile care, potrivit reglementărilor existente până în anul 1969 și după aceea, erau prevăzute să fie încadrate în grupele I sau II de muncă beneficiază de acest drept pe întreaga perioadă cât au lucrat la locurile de muncă și activitățile respective.

Locurile de muncă și activitățile care se încadrează în grupele I și II de muncă, potrivit prevederilor prezentului articol, vor fi precizate, la propunerea ministerelor, de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Protecția Muncii, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului decret-lege.

Art. 3. - Personalul de la locurile de muncă la care există condiții deosebite beneficiază de încadrarea în grupe de muncă, precum și de sporuri la salarii, potrivit prevederilor art. 2 al prezentului decret-lege și ale art. 4 din Decretul-lege nr. 35/1990, chiar dacă în documentația de investiții nu s-a prevăzut acordarea acestor drepturi.

Art. 4. - Muncitorii și maiștrii din industria poligrafică, care lucrează la tipărirea presei cotidiene, în condiții grele de muncă, vor beneficia de salarii tarifare mai mari cu până la 20%. Acordarea acestor salarii tarifare mai mari nu exclude plata sporului pentru condiții deosebite de muncă, prevăzut de lege.

Stabilirea categoriilor de personal și a procentului de majorare a salariului tarifar se fac de către Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 5. - Șoferii încadrați în categoriile 2, 1 și specială, care execută în procesul de exploatare și lucrări de întreținere și reparare a autovehiculelor, conform prevederilor indicatoarelor tarifare de calificare, vor primi și diferența dintre salariul tarifar al categoriei și treptei în care sunt încadrați și salariul cu care sunt tarifate lucrările, în raport cu timpul lucrat în acord.

Art. 6. - În situații cu totul deosebite, pentru unele unități, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor pot aproba, la propunerea ministerelor și a primăriilor județene, efectuarea de ore suplimentare peste plafonul de 120 ore anual, fără însă a se depăși 360 ore anual. Orele suplimentare efectuate se compensează cu timp liber corespunzător sau se plătesc potrivit prevederilor Codului muncii.

Art. 7. - Prevederile art. 19 alin. 3 din Legea nr. 57/1974 se modifică în sensul că, în cazuri deosebite, pentru lucrări de mare tehnicitate și complexitate se poate aproba de către Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor, încadrarea ca muncitori specialiști, în limita a cel mult 2% din numărul muncitorilor calificați.

Art. 8. - La ministerele în cadrul cărora nu sunt organizate centrale industriale, fondul de premiere pentru realizări deosebite, prevăzut la art. 60 alin. 1 din Legea nr. 57/1974, se constituie pe baza unei cote de până la 0,1% din fondul de salarii planificat.

Din fondul de premiere constituit la ministere poate fi stimulat și personalul din aparatul propriu al acestora care are realizări deosebite în activitate.

Art. 9. - Prevederile art. 68 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 se modifică, în sensul că personalul care lucrează la locuri cu condiții grele de muncă poate beneficia de un salariu tarifar mai mare cu până la 15%.

Art. 10. - Se abrogă prevederile art. 3 alin. 2, precum și anexa nr. 4 la Decretul nr. 100/1979, urmând ca unitățile și subunitățile ai căror muncitori calificați sunt salarizați pe rețeaua tarifară „Construcții de aeronave și motoare de aeronave”, precum și modul de diferențiere a sporului de care beneficiază restul personalului civil în baza anexei nr. IV a Legii nr. 57/1974, să fie stabilite cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 11. - Categoriile de personal care prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru și procentul cu care se majorează salariul tarifar, potrivit art. 71 alin. 4 din Legea nr. 57/1974, vor fi reanalizate și actualizate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului decret-lege, de către Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor și celorlalte organe centrale.

Prevederile art. 11 și ale anexei nr. 10 la Decretul nr. 100/1979 se abrogă.

Art. 12. - Sporul pentru vechimea neîntreruptă în aceeași unitate se calculează în întreaga economie la salariul tarifar corespunzător categoriei și treptei, respectiv clasei de salarizare, în care este încadrată fiecare persoană, aferent timpului lucrat în program normal de lucru.

Pentru personalul din învățământ și cel din unitățile sanitare, sporul de vechime se calculează și la indemnizațiile care, potrivit legii, fac parte din salariul tarifar.

Art. 13. - Reținerile efectuate de la data începerii lucrărilor în activitatea de construcții-montaj, foraj, lucrări geologice, proiectare-cercetare se restituie integral, potrivit art. 2 din Decretul-lege nr. 35/1990, pentru toate lucrările efectiv executate, în conformitate cu bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 1989.

Art. 14. - În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucțiunile necesare.

Art. 15. - Prevederile prezentului decret-lege intră în vigoare de la data de 1 februarie 1990.