autentificare cu OpenID
Ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională

În după-amiaza zilei de 21 martie 1990 a avut loc ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională sub președinția domnului Ion Iliescu, președintele consiliului.

La lucrări au luat parte, ca invitați, primul-ministru al guvernului, miniștri și alți conducători ai unor organe centrale.

La primul punct al ordinii de zi s-au discutat, pe baza informărilor prezentate de domnul Ion Iliescu, de generalul-colonel Mihai Chițac, ministru de interne, și de generalul-colonel Victor Stănculescu, ministrul apărării naționale, probleme legate de evoluția evenimentelor în municipiul Târgu Mureș și în localitățile din zonă. În informările prezentate și în discuțiile ce au avut loc s-au înfățișat măsurile întreprinse de Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională și de guvern în vederea punerii sub control a stării conflictuale grave declanșate și pentru restabilirea treptată a ordinii publice și a condițiilor de desfășurare normală a vieții economico-sociale în toate localitățile din împrejurimi. S-a evidențiat, totodată, ecoul pozitiv pe care l-au avut, atât în opinia publică din țară cât și în exterior, declarația adoptată de biroul executiv în ședința sa din ziua de 20 martie 1990 și chemarea pe care a adresat-o tuturor cetățenilor patriei, români, maghiari, germani și alte naționalități, de a da dovadă de stăpânire și calm în aceste momente de tensiune și de a evita confruntările și actele de violență. A fost subliniată necesitatea inițierii unui dialog constructiv pentru soluționarea cu luciditate a problemelor care au generat o stare de dezbinare între români și maghiari în unele zone din Transilvania, în spiritul principiilor și valorilor democratice proclamate de revoluția din decembrie, care a creat condiții noi pentru asigurarea egalității în drepturi a tuturor cetățenilor patriei și exercitarea nestingherită a drepturilor individuale și colective ale minorităților naționale. S-a luat act de începerea activității comisiei de anchetă instituită de biroul executiv și de primele semne de destindere apărute în municipiul Târgu Mureș, exprimându-se convingerea că lucrurile vor intra în curând pe făgașul lor normal. S-a cerut organelor de stat ca fiecare, potrivit competențelor legale și măsurilor stabilite, să acționeze cu fermitate pentru a asigura restabilirea imediată a ordinii și liniștii publice, precum și reluarea neîntârziată a activității în toate sferele vieții economice, sociale și culturale.

Biroul executiv adresează din nou chemarea tuturor cetățenilor patriei să dea dovadă de simț de răspundere și de luciditate, să se abțină de la orice acțiuni ce ar putea crea stare de vrajbă și neînțelegere între români și minoritățile naționale, prin care s-ar periclita stabilitatea politică și socială în țară, procesul consolidării vieții democratice în România.

În continuare au fost discutate și aprobate unele măsuri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile de la 20 mai 1990, prin care se stabilesc sarcinile ce revin guvernului, unor ministere și altor organe centrale din prevederile Decretului-lege nr. 92/1990 cu privire la alegerea parlamentului și a Președintelui României.

În continuarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, biroul executiv a examinat unele proiecte de decrete-lege inițiate în diferite domenii ale vieții economice, sociale și de stat, după cum urmează:

  • Decretul-lege privind activitățile pentru care guvernul adoptă hotărâri, prin care se asigură cadrul exercitării, de către Guvernul României, a atribuțiilor ce îi revin în calitate de organ suprem al administrației de stat, potrivit principiului separației puterilor în stat;
  • Decretul-lege privind dobânzile ce se plătesc populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni pentru depunerile economiilor bănești pe instrumente de economisire, precum și de către bănci pentru depuneri ale părților sociale, potrivit căruia se majorează nivelul dobânzilor actuale, în scopul stimulării populației în acțiunea de economisire și de a depune la C.E.C. și bănci părțile sociale ce se restituie salariaților în temeiul Decretului-lege nr. 83/1990;
  • Degetul-lege privind unele modificări ale drepturilor de hrană cuvenite, în timp de pace, efectivelor Ministerului Apărării Naționale, care are ca scop creșterea valorii calorice zilnice a normei de hrană pentru militarii din armata de uscat și efectivele ambarcate pe navele de suprafață;
  • Decretul-lege privind drepturile personalului militar ambarcat pe unele tipuri de nave, care să corespundă condițiilor de muncă și eforturilor depuse de aceștia pe timpul executării misiunilor;
  • Decretul-lege privind unele măsuri referitoare la alocația de stat pentru copii, potrivit căruia alocația de stat pentru copii se acordă tuturor categoriilor de persoane îndreptățite, renunțându-se la plafonul maxim de venituri, de 4.450 lei, prevăzut de reglementarea în vigoare;
  • Decretul-lege privind ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii, adoptat la Geneva la 25 iunie 1986, prin care sunt introduse măsuri noi pe linia democratizării în continuare a activității acestei organizații, din care face parte, încă de la înființarea ei, și România;
  • Decretul-lege privind activitatea de vânzare de mărfuri la prețuri cu amănuntul pe valută convertibilă, prin care se stabilesc măsuri de natură să asigure creșterea volumului de mărfuri ce se desfac cu plata în valută prin rețeaua Ministerului Turismului;
  • Decretul-lege privind acordarea burselor pentru elevii care urmează cursurile școlilor militare ale Ministerului de Interne, care reglementează condițiile și cuantumul acestor burse;
  • Decretul privind înființarea Serviciului Român de Informații, care are ca scop obținerea de date și informații referitoare la activitatea serviciilor de spionaj, a organizațiilor extremist-teroriste îndreptate împotriva României, a elementelor cu intenții de a organiza și desfășura acțiuni de diversiune și atentat, de subminare a economiei naționale și de destabilizare a ordinii de drept în țara noastră.

Biroul executiv a hotărât ca aceste proiecte de acte normative, cu îmbunătățirile aduse în ședință, însoțite de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului, să fie prezentate sesiunii Consiliului Provizoriu de Uniune Națională.

Biroul executiv a soluționat, de asemenea, unele probleme ale activității curente.