autentificare cu OpenID
Decret-lege privind activitățile pentru care guvernul adoptă hotărâri
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 37 / 1990.

Acte care menționează acest act:

Potrivit principiului separației puterilor în stat și în vederea asigurării condițiilor pentru ca guvernul, organ suprem al administrației de stat, să realizeze puterea executivă ce-i revine în temeiul legii,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - În aplicarea și executarea legii, Guvernul României emite hotărâri pentru:

a) aprobarea programelor de dezvoltare economico-socială pe ramuri și domenii de activitate, a balanței comerciale și de plăți externe și a planului de încasări și plăți în numerar pe economie, adaptarea regimului creditelor și dobânzilor la creditele acordate de bănci, precum și al prețurilor și tarifelor, în concordanță cu cerințele pieței;

b) organizarea realizării sarcinilor economico-financiare și de comerț exterior, precum și urmărirea îndeplinirii acestora;

c) aprobarea inițierii și încheierii de tratate, acorduri și convenții internaționale și supunerea spre ratificare, potrivit legii;

d) realizarea reglementărilor referitoare la salarizare, pensii, acordarea de ajutoare materiale și a altor drepturi bănești, precum și adaptarea acestora la specificul unor ramuri și domenii de activitate;

e) aprobarea de norme în domeniile învățământului, culturii, științei, sănătății, turismului, sportului, comerțului, serviciilor, administrației locale și în alte domenii de activitate;

f) stabilirea structurii organizatorice și a numărului de posturi la ministere și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat; numirea și eliberarea din funcție a prim-adjuncților și adjuncților de miniștri, secretarilor de stat și a persoanelor ce urmează să îndeplinească funcții asimilate acestora;

g) stabilea măsurilor concrete de aplicare a reglementărilor referitoare la apărarea secretului de stat;

h) înființarea, reorganizarea sau desființarea de centrale, întreprinderi, institute și instituții de stat de interes republican; aprobarea înființării sau desființării de societăți comerciale cu participare străină în țară, precum și a participării la societăți comerciale în străinătate;

i) stabilirea modului de constituire a comisiilor de recepție pentru obiectivele de investiții;

j) stabilirea altor măsuri în cadrul atribuțiilor prevăzute de dispozițiile legale pentru guvern.

Art. 2. - Orice prevedere contrară prezentului decret-lege se abrogă.