autentificare cu OpenID
Lege pentru organizarea și funcționarea Guvernului României
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 noiembrie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 3 decembrie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru organizarea și funcționarea Guvernului României și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Organizare

Art. 1. - Guvernul României este organul central al puterii executive care exercită, în conformitate cu legea, administrația publică pe întreg teritoriul țării.

Art. 2. - Guvernul României este format din primul-ministru, miniștrii de stat, miniștrii și secretari de stat.

Primul-ministru este desemnat de Președintele României, iar componența guvernului se aprobă, la propunerea primului-ministru, prin hotărâre, de către Adunarea Deputaților și Senat.

Art. 3. - Pot fi membri ai guvernului persoane care au cetățenia română, domiciliul în România și se bucură de exercițiul drepturilor electorale. Nu pot fi membri ai guvernului persoane cu dublă cetățenie.

Membrii guvernului nu pot fi deputați sau senatori și nu pot îndeplini o funcție de reprezentare profesională cu caracter național, o altă funcție publică sau o funcție ori activitate profesională salarizată în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale sau altor organizații ori unități cu scop lucrativ.

Prevederile alin. 2 se aplică și persoanelor care îndeplinesc o funcție de nivel guvernamental.

În afară cazurilor prevăzute la alin. 1 și 2, cumulul este permis cu condiția îndeplinirii integrale, de către persoana care cumulează, a atribuțiilor ce îi revin în cadrul guvernului.

Art. 4. - Funcția de ministru de stat, ministru și secretar de stat membru al guvernului devine vacantă prin deces, demisie ori ca urmare a pierderii drepturilor electorale.

De asemenea, funcția unui ministru de stat, ministru ori secretar de stat membru al guvernului încetează în cazul în care primul-ministru decide revocarea acestuia.

În situațiile prevăzute la alin. 1 și 2, până la aprobarea noului membru al guvernului, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de primul-ministru sau de un ministru interimar, desemnat de primul-ministru.

Propunerea de numire a unui nou membru al guvernului trebuie făcută de către primul-ministru în cel mult l5 zile de la data când postul a devenit vacant sau de la data când membrul guvernului a fost revocat.

Art. 5. - Președintele României poate participa la ședințele guvernului care au ca obiect probleme de interes național privind politica externă a guvernului, apărarea țării, asigurarea ordinii publice.

În cazul în care este prezent, Președintele României prezidează ședința de guvern.

Art. 6. - Guvernul adoptă hotărâri și regulamente în prezența a jumătate plus unu din membrii săi. Hotărârile și regulamentele se adoptă cu acordul primului-ministru, prin votul deschis al majorității simple a celor prezenți, dar nu mai puțin de o treime din numărul total al membrilor guvernului.

Guvernul se întrunește de două ori pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea primului-ministru sau a unui ministru de stat desemnat de acesta.

La ședințele guvernului pot participa ca invitați șefi de departament, secretari de stat ce nu sunt membri ai guvernului și orice alte persoane a căror prezență se apreciază a fi utilă, potrivit deciziei primului-ministru.

Dezbaterile guvernului și modul de adoptare a hotărârilor sau regulamentelor, ca și a oricăror alte măsuri, se consemnează în stenograma ședinței, certificată de secretarul general al guvernului.

Art. 7. - Guvernul adoptă hotărâri, în exercitarea atribuțiilor proprii, și regulamente de aplicare a legilor, când prin lege s-a prevăzut aceasta.

Membrii guvernului pot propune proiecte de hotărâri privind ramura sau domeniul de activitate de care răspund. Regulamentele se elaborează potrivit deciziei primului-ministru.

Hotărârile guvernului, cu excepția celor care, potrivit legii, constituie secret de stat, precum și regulamentele, se publică în Monitorul Oficial.

Art. 8. - Guvernul își constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor curente și urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de guvern.

Biroul executiv este compus din primul-ministru, miniștrii-de stat, ministrul finanțelor, ministrul justiției, ministrul de interne și ministrul apărării naționale.

Normele de organizare și funcționare a biroului executiv se aprobă de guvern.

Art. 9. - Pe lângă primul-ministru funcționează:

a) Consiliul reformei, relațiilor și informațiilor publice;

b) Cabinetul primului-ministru;

c) consilierii primului-ministru.

Organizarea și atribuțiile compartimentelor prevăzute la alin. l se aprobă prin decizia primului-ministru.

Art. 10. - Guvernul are un Secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, cu rang de ministru, care participă la ședințele acestuia, precum și la ședințele biroului executiv.

Structura organizatorică, atribuțiile și normele de funcționare ale Secretariatului general se aprobă de către guvern.

Art. 11. - Salarizarea pentru personalul guvernului este prevăzută în anexa prezentei legi, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 12. - Pe lângă guvern funcționează, ca organe centrale de specialitate ale administrației de stat, comisii naționale și alte organe asimilate acestora, cum sunt departamente, agenții, oficii, secretariate și subsecretariate de stat, care se înființează potrivit legii, cu respectarea prevederilor bugetare alocate.

Dispozițiile art. 3 se aplică și conducătorilor sau salariaților organelor prevăzute în alin. 1, precum și salariaților din aparatul guvernului.

Art. 13. - Primul-ministru conduce guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea competențelor și răspunderilor ce le revin.

Membrii guvernului sunt solidar răspunzători pentru activitatea guvernului și hotărârile sau măsurile luate de acesta. De asemenea, fiecare membru al guvernului este răspunzător și pentru propria sa activitate.

Guvernul, în întregul său, și fiecare din membrii acestuia răspund în fața parlamentului pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin.

Capitolul II
Atribuțiile guvernului, ale primului-ministru și ale celorlalți membri ai guvernului

Art. 14. - Guvernul are următoarele atribuții principale:

a) asigură executarea, de către administrația publică, a legilor și a celorlalte dispoziții normative date în aplicarea acestora;

b) conduce și controlează activitatea ministerelor și a celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat;

c) elaborează proiecte de legi și le supune spre adoptare parlamentului; dezbate propunerile legislative care privesc activitatea executivă primite din partea parlamentului; `

d) elaborează proiectul bugetului de stat, precum și contul general de închidere a exercițiului bugetar, și le supune spre adoptare parlamentului; în elaborarea și executarea bugetului, nici o cheltuială bugetară nu va putea fi aprobată fără precizarea sursei de finanțare;

e) aprobă programele de dezvoltare economică a țării, pe ramuri și domenii de activitate, și le supune spre adoptare parlamentului; aprobă balanța comercială și de plăți externe, precum și planurile de încasări și plăți în numerar;

f) aprobă programele pentru modernizarea capacităților de producție ce se realizează prin subvenții de stat;

g) stabilește măsuri pentru introducerea și dezvoltarea mecanismelor economiei de piață, în condițiile prevăzute de lege;

h) asigură reorganizarea activității economice, potrivit cerințelor economiei de piață, precum și adoptarea măsurilor de privatizare a unor activități, în condițiile prevăzute de lege;

i) aprobă regimul prețurilor și tarifelor la produsele, lucrările și serviciile pentru care prețul sau tariful se stabilește, potrivit legii, de către guvern, precum și, până la liberalizarea creditelor și dobânzilor, regimul acestora;

j) elaborează sistemul de impozite și taxe cuvenite bugetului centralizat al statului și le supune spre adoptare parlamentului;

k) stabilește programe de protecție a mediului înconjurător și asigurare a echilibrului ecologic și le supune, spre adoptare, parlamentului pe cele de interes național; stabilește programe de construire de locuințe din fondurile de stat, de creștere a calității vieții și în alte domenii, în limitele alocațiilor bugetare aprobate în acest scop;

l) asigură realizarea politicii sale sociale cu privire la utilizarea forței de muncă, la salarii, pensii, acordare de ajutoare materiale și alte drepturi bănești, precum și adaptarea acestora la specificul unor ramuri și domenii de activitate;

m) asigură, prin luarea și aplicarea măsurilor necesare, apărarea ordinii de drept și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenești, în condițiile prevăzute de lege;

n) aduce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru organizarea generala a forțelor armate, înzestrarea acestora și fixarea contingentelor anuale de cetățeni care urmează să fie chemați la îndeplinirea serviciului militar;

o) stabilește măsurile de aplicare a reglementărilor legale privind apărarea secretului de stat;

p) ia măsuri cu privire la negocierea de tratate, acorduri și convenții internaționale care angajează statul român și le înaintează, potrivit legii, Președintelui României; aprobă acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numai din împuternicirea primului-ministru;

r) organizează desfășurarea, în bune condiții, a alegerilor pentru Președintele României, parlament și organele locale;

s) aprobă, potrivit legii, amplasarea obiectivelor de investiții și scoaterea terenurilor din producția agricola ori din fondul forestier, precum și defrișarea unor suprafețe împădurite, în vederea realizării de obiective de investiții;

ș) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 15. - Primul-ministru reprezintă guvernul în relațiile acestuia cu parlamentul, Președintele României, Curtea Supremă de Justiție, procurorul general, partidele și formațiunile politice, alte organizații centrale de interes național, precum și în relațiile internaționale.

Art. 16. - Primul-ministru convoacă ședințele guvernului și ale biroului executiv. De asemenea, primul-ministru conduce ședințele guvernului, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. 2 al art. 5, precum și ședințele biroului executiv.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. 1, primul-ministru poate desemna pe unul din miniștrii de stat.

Primul-ministru semnează hotărârile și regulamentele adoptate de guvern și contrasemnează decretele emise de Președintele României.

În cazul în care ședințele guvernului sau ale biroului executiv au fost conduse de un ministru de stat desemnat potrivit alin. 2, hotărârile adoptate vor fi semnate de acesta.

Regulamentele se semnează numai de primul-ministru.

Art. 17. - Primul-ministru numește și eliberează din funcție:

a) secretarul general al guvernului;

b) personalul din compartimentele prevăzute la art. 9 lit. b) și c);

c) conducătorii organelor din subordinea guvernului menționați la art. 12;

d) secretarii de stat care nu sunt membri ai guvernului, precum și subsecretarii de stat;

e) persoanele îndeplinind alte funcții, în cazurile prevăzute de lege.

Art. 18. - În îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, primul-ministru emite decizii cu caracter individual sau privind organizarea internă a guvernului.

Art. 19. - Miniștrii de stat coordonează, sub conducerea nemijlocită a primului-ministru, realizarea politicii guvernamentale într-o ramură sau domeniu de activitate, în care scop conlucrează cu miniștrii ce răspund de îndeplinirea acestei politici în cadrul ministerelor pe care le conduc.

Unul din miniștrii de stat, desemnat o dată cu alegerea guvernului, asigură și relațiile acestuia cu parlamentul.

Art. 20. - Miniștrii asigură aplicarea, în condițiile legii, a politicii guvernului în ramura sau domeniul de activitate al ministerului ori organului central pe care-l conduc și răspund de activitatea acestora în fața guvernului.

Art. 21. - Secretarii de stat, membri ai guvernului, conduc activitatea departamentelor ce le-au fost încredințate, în cadrul ministerelor în care acestea funcționează, și răspund de activitatea lor în fața guvernului și a ministrului fată de care sunt subordonați.

Capitolul III
Dispoziții finale

Art. 22. - Guvernul organizează administrarea bunurilor de interes guvernamental din proprietatea statului, necesare unor acțiuni de protocol și reprezentare ale Adunării Deputaților, Senatului, Președinției României și guvernului, potrivit înțelegerii încheiate între aceste organe. În acest sens, înființează unități specializate față de care Secretariatul general al guvernului îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort.

Art. 23. - Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Pe data intrării în vigoare a legii se abrogă Decretul-lege nr. 10 din 31 decembrie 1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României, Decretul-lege nr. 104 din 30 martie 1990 privind activitățile pentru care guvernul adoptă hotărâri, precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

Statul de funcții pentru personalul din aparatul guvernului

Nr. crt.
Denumirea funcției
Condiții de studii Salariul tarifar -lei/lunar-
minim maxim
1. Șef sector studii superioare 8.000 10.000
2. Șef sector cabinet studii superioare
 • al primului-ministru
6.800 8.500
 • la miniștrii de stat
5.500 7.500
 • la secretarul general al guvernului și secretarii de stat
5.000 7.000
3. Adjunct șef sector studii superioare 6.000 8.000
4. Expert studii superioare 6.500 8.000
5. Inspector de specialitate
 • gradul I
studii superioare 6.500 8.000
 • gradul II
studii superioare 6.000 7.000
 • gradul III
studii superioare 5.000 6.000
6. Șef cabinet I studii superioare 4.500 6.000
7. Șef cabinet II studii medii 3.500 5.000
8. Secretar de cabinet studii medii 2.900 3.700
9. Consultant (documentarist, analist-programator, redactor comentator presă, audio-video) de specialitate
 • gradul I
studii superioare 4.900 6.300
 • gradul II
studii superioare 4.700 6.000
 • gradul III
studii superioare 3.800 5.500
10. Economist (inginer)
 • gradul I
studii superioare 4.900 6.300
 • gradul II
studii superioare 4.700 6.000
 • gradul III
studii superioare 3.800 5.500
11. Contabil șef studii superioare 4.900 6.300
12. Contabil, merceolog, statistician, casier studii medii 3.500 4.500
13. Revizor contabil studii superioare 4.000 5.500
14. Revizor contabil studii medii 3.000 4.000
15. Translator traducător studii superioare 4.600 6.000
16. Stenodactilograf studii medii 3.000 4.000
Secretar-dactilograf 2.800 3.500
17. Funcționar
 • gradul I
studii medii 3.000 4.000
 • gradul II
studii medii 2.900 3.500
 • gradul III
studii medii 2.800 3.300
18. Bibliotecar studii superioare 3.800 4.500
19. Arhivar studii medii 2.900 3.500
20. Administrator studii medii 3.500 4.500
21. Curier studii medii 2.500 3.300
22. Portar 2.500 3.000
23. Îngrijitor 2.500 3.000
24. Muncitor
 • înaltă calificare I
studii medii 3.500 4.000
 • înaltă calificare II
studii medii 3.300 3.800
 • specialist
studii medii 3.800 4.500
25. Șofer 3.300 4.500
26. Bufetier 3.500 4.500
Ajutor bufetier 2.500 3.000
27. Manipulant bunuri 2.500 3.500
28. Operator video cinema, cameraman studii superioare 3.500 4.500
studii medii 3.000 4.000
29. Fotograf, grafician studii medii 3.000 4.000

Notă:

 1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă prevăzut de lege.
 2. Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente, cu excepția demnitarilor, primesc o indemnizație de conducere între 500 și 2.000 lei.
 3. Persoanele încadrate cu titlu de colaboratori permanenți vor primi lunar o indemnizație între 1.500-3.000 lei, neimpozabilă; dacă aceste persoane sunt din provincie, au dreptul în plus la decontarea cheltuielilor de transport și la o indemnizație de cazare, în limita sumei de 80 lei pe zi în toată perioada cât își desfășoară activitatea la guvern.
 4. Pentru orele efectuate peste durata normală a zilei de muncă, personalului de execuție, de specialitate și administrativ i se poate acorda un spor la salariu de până la 1.000 lei lunar, în funcție de munca prestată. Sporul este neimpozabil.
  Munca prestată în zilele nelucrătoare se plătește cu un spor de 100% la salariul tarifar.
 5. La dispoziția primului-ministru se va afla un fond de premiere în limitele stabilite prin buget.
Abrogat de Legea 40 / 1991