autentificare cu OpenID
Decret-lege privind instituirea „Fondului Libertatea”
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se instituie „Fondul Libertatea”, fundație de utilitate publică, cu personalitate juridică.

Veniturile „Fondului Libertatea” se constituie din sumele bănești din conturile deschise după 22 decembrie 1989 la unitățile bancare și ale Casei de Economii și Consemnațiuni pentru ajutorarea României. Sumele din conturi sunt, în condițiile legii, producătoare de dobândă.

Art. 2. - Veniturile „Fondului Libertatea” vor fi utilizate pentru:

a) repararea clădirilor proprietate de stat, cooperatistă sau obștească, distruse în timpul revoluției din decembrie 1989, precum și a utilităților aferente acestora;

b) refacerea locuințelor proprietatea unor cetățeni și acordarea de ajutoare pentru înlocuirea de bunuri casnice și gospodărești distruse în timpul revoluției; ajutoarele se vor acorda în completarea despăgubirilor plătite de Administrația Asigurărilor de Stat;

c) acordarea unor ajutoare bănești persoanelor care au suferit o invaliditate ca urmare a participării la triumful revoluției;

d) acordarea unor ajutoare bănești familiilor celor care au dispărut ca urmare a participării active la înfăptuirea revoluției;

e) amenajarea cimitirelor eroilor revoluției și construirea de monumente în cinstea eroilor revoluției;

g) finanțarea acțiunilor pentru perpetuarea memoriei eroilor;

h) construirea și înzestrarea unui muzeu al revoluției și a altor așezăminte de cultură;

i) încurajarea unor tinere talente de excepție din domeniul științei și artei prin acordarea de burse și alte forme de ajutoare în vederea perfecționării pregătirii lor profesionale;

j) dotarea căminelor de elevi și studenți, precum și a căminelor tineretului nefamilist, cu obiecte de inventar gospodăresc și cultural-sportiv;

k) dotarea și îmbunătățirea asistenței sociale pentru creșele, grădinițele și căminele de copii și a căminelor de bătrâni, îndeosebi pentru casele și așezămintele de copii;

l) dotarea caselor tineretului;

m) ajutoare pentru bolnavii nerecuperabili și handicapați, inclusiv pentru importul de medicamente;

n) achiziționarea de utilaje și construirea unei fabrici de lapte pentru sugari;

o) contribuții la înzestrarea institutelor de cercetare și bibliotecilor publice;

p) cheltuieli pentru cazare, carburanți, depozitare, manipulare și pază ocazionate de primirea cu titlu gratuit a ajutoarelor umanitare din străinătate.

Repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor „Fondului Libertatea” se stabilește prin hotărâre a Guvernului României.

Art. 3. - Veniturile pentru care depunătorul a stabilit o anumită destinație nu vor putea fi folosite în alte scopuri.

Art. 4. - Administrarea „Fondului Libertatea” se face de către Consiliul de administrație, numit de Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională.

Hotărârile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor săi și sunt obligatorii pentru unitățile bancare și ale Casei de Economii și Consemnațiuni la care sunt deschise conturile fondului.

Consiliul de administrație stabilește regimul conturilor bănești, condițiile în care se pot efectua cheltuielile și aprobă cuantumul acestora, pentru fiecare acțiune sau obiectiv, precum și structura și normele de lucru ale aparatului propriu.

Art. 5. - Controlul gestiunii „Fondului Libertatea” se asigură de către Corpul de control economico-financiar al primului-ministru.

Art. 6. - Fundația „Fondul Libertatea” va pune la dispoziția fiecărui județ și municipiului București 50% din fondurile bănești în lei colectate în cadrul unității administrativ-teritoriale respective pentru a fi folosite, în condițiile prevăzute la art. 2, pe baza deciziilor consiliilor provizorii de uniune națională locale și ale primăriilor.