autentificare cu OpenID
Hotărâre privind repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor "Fondului Libertatea"
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Veniturile „Fondului Libertatea”, instituit potrivit Decretului-lege nr. 124/1990, se repartizează pe categorii de cheltuieli în următoarele proporții:

Categoriile de cheltuieli
Cota repartizată din venituri (în procente)
a) repararea clădirilor proprietate de stat, cooperatistă sau obștească, distruse în timpul revoluției din decembrie 1989, precum și a utilităților aferente acestora 20
b) refacerea locuințelor proprietatea unor cetățeni și acordarea de ajutoare pentru înlocuirea de bunuri casnice și gospodărești distruse în timpul revoluției; ajutoarele se vor acorda în completarea despăgubirilor plătite de Administrația Asigurărilor de Stat 8
c) acordarea unor ajutoare bănești persoanelor care au suferit o invaliditate ca urmare a participării la triumful revoluției 3
d) acordarea unor ajutoare bănești familiilor celor care au dispărut ca urmare a participării active la înfăptuirea revoluției 2
e) amenajarea cimitirelor eroilor revoluției 3
f) construirea de monumente în cinstea eroilor revoluției 5
g) finanțarea acțiunilor pentru perpetuarea memoriei eroilor 1
h) construirea și înzestrarea unui muzeu al revoluției și altor așezăminte de cultura 10
i) încurajarea unor tinere talente de excepție din domeniul științei și artei prin acordarea de burse și alte forme de ajutoare în vederea perfecționării pregătirii lor profesionale 2
j) dotarea căminelor de elevi și studenți, precum și a căminelor tineretului nefamilist, cu obiecte de inventar gospodăresc și cultural-sportiv 9
k) dotarea și îmbunătățirea asistenței sociale pentru creșele, grădinițele și căminele de copii și a căminelor de bătrâni, îndeosebi pentru casele și așezămintele de copii 14
l) dotarea caselor tineretului 1
m) ajutoare pentru bolnavii nerecuperabili și handicapați, inclusiv pentru importul de medicamente 10
n) achiziționarea de utilaje și construirea unei fabrici de lapte pentru sugari 9,8
o) contribuții la înzestrarea institutelor de cercetare și bibliotecilor publice 2
p) cheltuieli pentru cazare, carburanți, depozitare, manipulare și pază ocazionate de primirea cu titlu gratuit a ajutoarelor umanitare din străinătate 0,2

Art. 2. - Cotele repartizate pe categorii de cheltuieli a veniturilor „Fondului Libertatea” se folosesc de Consiliul de administrație al „Fondului Libertatea”.