autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru modificarea și completarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. I. - Decretul nr. 251/1978 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„Beneficiază, de asemenea, de dreptul la pensie avocații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă. Cuantumul pensiei se stabilește în funcție de cauzele și gradul de invaliditate, precum și de vechimea în muncă.”

2. Alineatul 8 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„În cazul când cel care solicită pensie a fost încadrat în muncă și într-o unitate de stat, pensia se stabilește de către sectorul unde a prestat cei mai mulți ani de activitate, luându-se în considerare vechimea din ambele sectoare, fiecărui sector revenindu-i obligația de a suporta cota-parte aferentă numărului de ani prestați în sectorul respectiv."

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Pensia integrală pentru munca depusă și limită de vârstă se determină în procente din venit diferențiate pe tranșe astfel:

Venit -lei- Pensia în procente din venit Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 75 -
1.201-1.600 70 900
1.601-2.000 65 1.120
2.001-2.500 62 1.300
2.501-3.000 60 1.550
3.001-3.500 58 1.800
3.501-4.000 56 2.030
peste 4.000 54 2.240”

4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Avocații care, datorită unor accidente survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor profesionale ori datorită tuberculozei, și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, primesc pensie, indiferent de vechimea în muncă, pe perioada cât durează invaliditatea. Se asimilează cu accidentul survenit în timpul îndeplinirii îndatoririlor profesionale și cel survenit în perioada deplasării la și de la locul de muncă, în intervalul și pe traseul normal necesar deplasării.

Avocații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor boli obișnuite au dreptul la pensie numai dacă dovedesc vechimea în muncă minimă arătată la art. 301.

Avocații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obștești beneficiază de aceleași drepturi în funcție de cauza invalidității.”

5. Alineatul 1 al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„Pensia de invaliditate de gradul I se stabilește în raport cu vechimea în muncă, în procente din venit, diferențiată pe tranșe astfel:

Venit -lei- Pensia în procente din venit pentru 5 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din venit pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din venit pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 50 650 60 - 75 -
1.201-1.600 45 660 55 720 70 900
1.601-2.000 40 700 50 880 65 1.120
2.001-2.500 37 725 47 1.000 62 1.300
2.501-3.000 35 800 45 1.175 60 1.550
3.001-3.500 33 900 43 1.350 58 1.800
3.501-4.000 31 980 41 1.505 56 2.030
peste 4.000 29 1.040 39 1.640 54 2.240


6. Alineatul 3 al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.”

7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Avocații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unor accidente produse în afara îndeplinirii îndatoririlor profesionale beneficiază de pensie de invaliditate conform art. 301.”

8. Alineatul 1 al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„Pensia se stabilește în procente din venit, diferențiate pe tranșe și ani de vechime în muncă. Pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate se stabilește după cum urmează:

Venit -lei- Pensia în procente din venit pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din venit pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 40 - 70 -
1.201 - 1.600 35 480 65 840
1.601 - 2.000 33 560 60 1.040
2.001 - 2.500 31 650 57 1.200
2.501 - 3.000 30 775 55 1.425
3.001 - 3.500 29 900 53 1.650
3.501 - 4.000 28 1.015 51 1.855
peste 4.000 27 1.120 49 2.040"

9. Alineatul 2 al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„Pentru vechimea de până la 30 de ani, pensia se calculează proporțional cu numărul anilor lucrați.”

10. Alineatul 5 al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate."

11. Alineatul 6 al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„Pensionarii pentru invaliditate de gradul III vor primi, pe timpul cât vor exercita profesia de avocat, drepturile prevăzute la art. 18 alin. 5.”

12. După articolul 30 se introduce articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - Avocații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite, precum și cei accidentați în afara procesului de muncă, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacă au vechimea în muncă în raport cu vârsta, arătate în tabelul următor:

Vârsta la data ivirii invalidității Vechimea minimă în muncă (ani)
până la 25 ani 1
de la 25 ani la 30 ani 3
de La 30 ani la 35 ani 4
de la 35 ani la 40 ani 7
de la 40 ani la 45 ani 9
de la 45 ani la 50 ani 11
de la 50 ani la 55 ani 13
de la 55 ani la 60 ani 15
peste 60 ani 17”

13. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Copiii au drept la pensie de urmaș:

a) până la vârsta de 16 ani sau, dacă continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 25 de ani;

b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea vârstelor arătate la lit. a), pe toată durata invalidității.”

14. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:

„Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaș se modifică, pensia se recalculează potrivit art. 36 alin. 2.”

15. Alineatul 1 al articolului 44 va avea următorul cuprins:

„Pensiile se plătesc celor care la data cererii de pensionare exercitau profesia de avocat, începând cu data la care li s-a aprobat pensionarea prin decizia Consiliului Casei de asigurări a avocaților. Baroul nu poate dispune radierea avocatului care a cerut înscrierea la pensie decât după ce a primit decizia de pensionare.”

16. După articolul 51 se introduc articolele 511 și 512, care vor avea următorul cuprins:

„Art. 511. - Avocații pensionari pentru limită de vârstă care și-au continuat activitatea în barouri pot cere recalcularea pensiei de asigurări sociale prin adăugarea timpului lucrat după pensionare. Recalcularea se face avându-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea inițială a pensiei.

Pensionarii arătați la alin. 1, care au lucrat după stabilirea pensiei o perioadă de cel puțin 5 ani, pot cere recalcularea pensiei luând ca bază de calcul, potrivit prevederilor art. 4 alin. 4 și art. 15, fie venitul mediu avut în vedere la stabilirea inițială a pensiei, fie venitul mediu realizat în ultimii 5 ani de activitate.

Recalcularea se poate face o singură dată, la încetarea activității.

De recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute în alin. 1, 2 și 3, beneficiază și cei pensionați potrivit reglementărilor anterioare.

Avocații pensionari de invaliditate de gradul III, care și-au continuat sau își continuă activitatea după pensionare în barou, au dreptul să li se recalculeze pensia ori de câte ori au realizat o vechime în muncă de cel puțin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculată este cea avută în vedere la stabilirea inițială a pensiei sau, dacă este mai avantajoasă, media veniturilor realizate în ultimii 5 ani de activitate.

Recalcularea pensiei poate fi cerută și de către beneficiarii pensiei de urmaș.

Art. 512. - Pensiile de invaliditate de gradul III, existente la data adoptării Decretului-lege nr. 70 din 8 februarie 1990, vor fi recalculate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3.”

17. Alineatul 4 al articolului 61 va avea următorul cuprins:

„Folosind ca bază de calcul venitul realizat efectiv pe ultimele 6 luni, baroul asigură calculul și plata acestor drepturi din cota de 25% cuvenită Casei de asigurări a avocaților. Concediile de odihnă vor fi, de asemenea, calculate și plătite de barou tot din cota de 25%.”

18. Se modifică articolul 65, care va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - Conducerea Casei de asigurări a avocaților, precum și administrarea bunurilor ce aparțin acesteia, se exercită de un consiliu compus din:

  • un președinte;
  • un vicepreședinte;
  • trei consilieri, numiți de Consiliul Uniunii avocaților din România pe timp de 5 ani, dintre cei definitivi. Aceștia vor primi indemnizații lunare pentru activitatea depusă.

Președintele asigură executarea deciziilor consiliului și reprezintă Casa de asigurări a avocaților în fața organelor de jurisdicție și în raport cu organele de stat și orice alte persoane juridice și fizice.”

19. De la data adoptării prezentului decret-lege se înlocuiesc, în cuprinsul Decretului nr. 251/1978, termenii de:

  • Republica Socialistă România cu România;
  • Legalitate populară și legalitate socialistă cu lege;
  • Colegiul de avocați cu baroul;
  • Președintele Colegiului de avocați cu decanul baroului;
  • Ministerul Justiției cu Uniunea avocaților din România;
  • Ministrul justiției cu Comisia permanentă a Uniunii avocaților din România sau, după caz, cu președintele Uniunii avocaților din România.

Art. II. - Sumele plătite în plus, până la data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.

Art. III. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.

Art. IV. - Prezentul decret-lege se aplică începând cu data de 1 martie 1990.