autentificare cu OpenID
Decret-lege privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale și ocrotiri sociale
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. I. - Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 4 al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru persoanele cu vechime integrală în muncă care au lucrat mai puțin de 20 ani în grupa I ori mai puțin de 25 ani în grupa a II-a, vârstele de pensionare arătate la alin. 2 și 3 se reduc cu câte:

a) 6 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa I;

b) 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa a II-a.”

2. După alineatul 4 al articolului 14 se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:

„(5) Vârstele de pensionare se reduc numai cu ani întregi, fără a putea fi mai mici de 50 ani.”

3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Persoanele care datorită unor accidente de muncă, unor boli profesionale sau tuberculozei și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă primesc pensie, indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cât durează invaliditatea. Se asimilează cu accidentul de muncă și cel survenit în timpul deplasării la și de la locul de muncă în perioada și pe traseul normal necesar deplasării.

(2) Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor boli obișnuite au dreptul la pensie numai dacă dovedesc vechimea în muncă minimă arătată la art. 381.

(3) Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obștești, precum și elevii, ucenicii și studenții, în timpul efectuării practicii profesionale, beneficiază de aceleași drepturi în raport de cauza invalidității.”

4. Partea introductivă la alineatul 1 al articolului 25 va avea următorul cuprins:

„Pensia de invaliditate de gradul I se stabilește în raport cu vechimea în muncă, în procente din retribuția tarifară, diferențiate pe tranșe de salariu și grupe de muncă, astfel:”

5. Alineatul 3 al articolului 25 va avea următorul cuprins:

„(3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.”

6. Alineatul 5 al articolului 25 va avea următorul cuprins:

„(5) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cât sunt angajați atât pensia, cât și salariul realizat din munca efectiv prestată, până la nivelul salariului tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale. Pentru pensionarii de invaliditate de gradul III care se încadrează la unități din sectoare pentru care nu este stabilit prin lege salariu tarifar de încadrare, pensia și veniturile din muncă, astfel realizate, nu pot depăși salariul tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale.”

7. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Salariații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unor accidente produse în afara procesului de muncă beneficiază de pensie de invaliditate.”

8. Alineatul 1 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

„(1) Pensia se stabilește în procente din salariul tarifar, diferențiate pe tranșe de salarii și ani de vechime în muncă. Pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate se stabilește după cum urmează:

Salariul tarifar
-lei-
Pensia în procente din salariul tarif. până la 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din salariul tarif. ptr. 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 40 - 70 -
1.201 - 1.600 35 480 65 840
1.601 - 2.000 33 560 60 1.040
2.001 - 2.500 31 650 57 1.200
2.501 - 3.000 30 775 55 1.425
3.001 - 3.500 29 900 53 1.650
3.501 - 4.000 28 1.015 51 1.855
peste 4.000 27 1.120 49 2.040

9. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru vechimile de până la 30 ani, pensia se calculează proporțional cu numărul anilor lucrați.”

10. Alineatul 5 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

„(5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.”

11. Alineatul 6 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

„(6) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cât sunt angajați drepturile prevăzute la art. 25 alin. 5.”

12. După articolul 38 se introduce articolul 381 cu următorul cuprins:

„Art. 381. - Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite, precum și cei accidentați în afara procesului de muncă, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacă au vechimea în muncă, în raport cu vârsta, arătată în tabelul următor:

Vârsta la data ivirii invalidității Vechimea minimă în muncă (ani)
bărbați femei angajați după absolvirea studiilor superioare
până la 20 ani 1 1 -
de la 20 ani la 22 ani 2 1 -
de la 22 ani la 25 ani 3 2 1
de la 25 ani la 30 ani 6 4 3
de la 30 ani la 35 ani 9 6 4
de la 35 ani la 40 ani 12 9 7
de la 40 ani la 45 ani 14 11 9
de la 45 ani la 50 ani 16 13 11
de la 50 ani la 55 ani 18 15 13
de la 55 ani la 60 ani 20 16 15
peste 60 ani 22 17 17

13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Copiii au drept la pensie de urmaș:

a) până la vârsta de 16 ani sau, dacă continua studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 25 ani;

b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea vârstelor arătate la lit. a), pe toată durata invalidități.”

14. Alineatul 2 al articolului 46 va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaș se modifică, pensia se recalculează potrivit art. 44 alin. 2.”

15. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Pentru salariați, pensiile se plătesc de la data desfacerii contractului de muncă sau, după caz, a încetării plății indemnizației de asigurări sociale.

(2) Pentru cei care la data solicitării nu erau încadrați în muncă, pensiile se plătesc din prima zi a lunii următoare înregistrării cererii cu toate actele necesare stabilirii dreptului.

(3) Unitatea nu poate dispune încetarea contractului de muncă pentru motivul pensionării decât după primirea deciziei de pensie.”

16. După articolul 62 se introduc articolele 621 și 622, care vor avea următorul cuprins:

„Art. 621. - (1) Pensionarii pentru limită de vârstă care și-au continuat activitatea pot cere recalcularea pensiei de asigurări sociale prin adăugarea timpului lucrat după pensionare. Recalcularea se face avându-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea inițială a pensiei.

(2) Pensionarii care au lucrat după stabilirea pensiei pentru limita de vârstă o perioadă de cel puțin 5 ani pot cere recalcularea pensiei folosind ca bază de calcul, potrivit prevederilor art. 10 și 21, fie salariul avut în vedere la stabilirea inițială a pensiei, fie salariile realizate în ultimii 5 ani de activitate.

(3) Recalcularea se poate face o singură dată, la încetarea activității.

(4) De recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute în alineatele 1, 2 și 3, beneficiază și cei pensionați potrivit unor reglementări anterioare, cărora li s-au mai recalculat pensiile în conformitate cu acele reglementări.

(5) Pensionarii de invaliditate de gradul III care rămân sau se reangajează după pensionare au dreptul să li se recalculeze pensia ori de câte ori au realizat o vechime în muncă de cel puțin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculate este cea avută în vedere la stabilirea inițială a pensiei sau - dacă este mai avantajoasă - media salariului și a sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate realizată în ultimii 5 ani de activitate.

(6) Recalcularea pensiei poate fi cerută și de către urmași.

Art. 622. - Pensiile de invaliditate de gradul III stabilite după intrarea în vigoare a Legii nr. 3/1977, existente la data de 28 februarie 1990, vor fi calculate în conformitate cu prevederile art. 25 alin. 3.”

Art. II. - Decretul nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(2) Invalizii și accidentații de război, indiferent de gradul de invaliditate, își păstrează, la încetarea activității, dreptul la pensie I.O.V.R. și dacă, potrivit legii, li se cuvine și o altă pensie pentru activitatea prestată după ce au devenit invalizi.”

2. Articolul 6 se completează cu un nou alineat având următorul cuprins:

„(2) Nevăzătorii pot cumula pensia cu salariul, pe timpul cât lucrează.”

Art. III. - Articolul 196 din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, nr. 57/1974, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 196. - Sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate și sporul pentru muncă în condiții deosebite se iau în calculul indemnizațiilor care se acordă în cadrul asigurărilor sociale de stat.”

Art. IV. - Articolul 5 din Decretul nr. 247/1977 privind stabilirea tarifelor pentru stațiunile balneoclimaterice se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Sumele suplimentare rezultate din modificările tarifelor stabilite potrivit prezentului decret se suportă de persoanele care beneficiază de bilete de odihnă și cură balneară. Sunt scutiți de plata acestor sume pensionarii I.O.V.R. neangajați, beneficiarii de ajutor social, precum și pensionarii de asigurări sociale de stat și pensionarii militari cu pensii până la 1.100 lei lunar, inclusiv.”

Art. V. - Articolul 18 alineatele 1 și 2 din H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Salariații au dreptul la un ajutor în cuantum de 1.500 lei în cazul decesului unui membru de familie pe care îl întrețin.

La decesul salariatului, se acordă membrilor de familie ai acestuia sau persoanelor din afara familiei care au suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor în cuantum de 2.000 lei.”

Art. VI. - Decretul nr. 410/1985 privind alocația de stat pentru copii și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„Alocația de stat pentru copii se acordă lunar, în cuantumuri diferențiate, în raport cu numărul copiilor aflați în întreținerea familiei și cu veniturile beneficiarului alocației, indiferent de mediul, urban sau rural, în care acesta domiciliază.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Cuantumurile, precum și plafoanele de venituri și numărul copiilor în raport de care se stabilește alocația de stat pentru copii, sunt următoarele:

Plafoane de venituri lunare - lei
până la 2.500 2.501 - 3.350 3.351 - 4.450
pentru primul copil 310 260 230
pentru al doilea copil 360 300 270
pentru al treilea copil 440 350 300
pentru al patrulea copil și următorii, câte 510 410 350

3. Alineatele 1 și 2 ale articolului 4 se abrogă.

4. Alineatul 3 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„- Cuantumul alocației de stat pentru copii se modifică ori de câte ori se schimbă numărul copiilor, veniturile beneficiarului, precum și celelalte condiții în raport cu care se acordă alocația.”

5. Alineatul 2 al articolului 7 se abrogă.

6. Alineatul 3 al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„(3) - Pentru persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă pentru motive imputabile lor, alocația se acordă numai după 3 luni de la data reangajării cu contract de muncă încheiat pe durată nedeterminată.”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Persoanele care au avut mai mult de 12 zile absențe nemotivate de la începutul anului calendaristic nu primesc alocația de stat în luna în care intervine o nouă absență nemotivată.”

Art. VII. - Articolul 12 din H.C.M. nr. 454/1957 privind asistența bătrânilor pensionari și nepensionari se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Invalizii a căror infirmitate a fost cauzată de participarea la Revoluția din decembrie 1989, precum și invalizii cu un venit mediu lunar pe o persoană în întreținere mai mic de 1.000 lei, beneficiază gratuit de proteze, orteze, aparate ortopedice, mijloace și dispozitive de mers.

(2) În cazuri excepționale și bine justificate, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și organele locale ale administrației de stat vor putea acorda următoarele ajutoare:

a) ajutoare bănești trimestriale în sumă de până la 1.500 lei persoanelor incapabile de muncă fără venituri proprii și ai căror susținători legali au un venit mediu lunar pentru fiecare persoană aflată în întreținere mai mic de 1.000 lei;

b) ajutoare de înmormântare în sumă de 1.500 lei în caz de deces al persoanelor prevăzute la lit. a).

(3) Fondurile necesare pentru acțiunile prevăzute la alin. 1 și 2 vor fi prevăzute în bugetele Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și ale organelor locale ale administrației de stat.”

Art. VIII. - Articolul 1 din H.C.M. nr. 821/1970 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Alocația de întreținere pentru minorii aflați în plasament familial sau încredințați unei familii ori persoane se stabilește la 1.000 lei lunar.”

Art. IX. - Articolul 1 alineatul 3 din Decretul nr. 253/1971 privind contribuția de întreținere în unele instituții de ocrotire se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele internate care au venituri proprii datorează plata unei contribuții lunare, în raport cu aceste venituri. Dacă cei internați nu au venituri sau acestea nu sunt suficiente pentru acoperirea costului întreținerii, contribuția se datorează, integral sau parțial, după caz, de către soții, copiii sau părinții lor, potrivit cu posibilitățile lor de plată. Sunt scutiți de plata contribuției de întreținere susținătorii legali ai persoanelor internate în cămine-atelier și cămine pentru bolnavi neuropsihici.”

Art. X. - Invalizii încadrați în gradul I de invaliditate a căror infirmitate a fost cauzată de participarea la Revoluția din decembrie 1989 beneficiază de drepturile prevăzute de H.C.M. nr. 1060/1968 și H.C.M. nr. 2466/1969 privind acordarea unor gratuități pentru transportul invalizilor și accidentaților de război încadrați în gradul I de invaliditate sau mari mutilați, precum și însoțitorilor acestora.

Art. XI. - Sumele plătite în plus până la data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.

Art. XII. - În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucțiunile necesare.

Art. XIII. - Se autorizează[1] Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prezentului decret-lege să modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuți pe anul 1990.

Art. XIV. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.

Art. XV. - Prezentul decret-lege se aplică începând cu data de 1 martie 1990.

  1. În original, „se autoriză".