autentificare cu OpenID
Decret privind organizarea și funcționarea Ministerului Geologiei
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:


Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Ministerul Geologiei este organul central de specialitate al administrației de stat care realizează orientarea, coordonarea și organizarea activității geologice în vederea descoperirii și valorificării tuturor bogățiilor minerale ale solului și subsolului, precum și controlul de către stat a activității de cercetare geologică, a exploatării raționale și protecției zăcămintelor de substanțe minerale utile pe teritoriul României și platoul continental al Mării Negre, aferente acestuia.

Art. 2. - Ministerul Geologiei îndeplinește funcția de organ central coordonator pentru domeniile specifice activității geologice față de toate unitățile din economie; conduce, îndrumă și controlează unitățile din subordine.

Art. 3. - Ministerul Geologiei este organul central de specialitate care coordonează activitatea de cooperare economică și colaborare tehnică și științifică internațională în domeniul geologiei.


Capitolul II

Atribuții

Art. 4. - Ministerul Geologiei - ca organ de ramură al administrației centrale de stat - are următoarele atribuții principale:

a) conduce procesul de fundamentare, proiectare și executare a lucrărilor de cercetare geologică a solului și subsolului pe întreg teritoriul țării și platoul continental al Mării Negre aferent acestuia, pentru punerea în evidență a tuturor substanțelor minerale utile, precum și pentru determinarea și stabilirea condițiilor de valorificare a rezervelor identificate prin aceste lucrări;
b) înaintează guvernului proiectele programelor de dezvoltare a cercetării geologice, în vederea descoperirii de noi rezerve de substanțe minerale utile solide și fluide, iar după aprobarea acestora stabilește măsuri pentru realizarea lor;
c) coordonează, îndrumă și controlează modul de efectuare a lucrărilor de prospecțiuni și explorări geologice;
d) organizează exploatarea și distribuția apei geotermale;
e) organizează, în cazuri justificate, exploatarea unor substanțe minerale utile din zăcăminte mici care nu pot constitui obiective de investiții, a apelor plate, minerale și termominerale, precum și valorificarea acestora;
f) organizează realizarea sarcinilor economico-financiare și urmărește îndeplinirea acestora de către unitățile din sistemul său, astfel încât activitatea geologică să se desfășoare potrivit principiilor eficienței și rentabilității;
g) aprobă normele și prețurile unitare de deviz pentru lucrările geologice și de foraj;
h) coordonează elaborarea și editarea hărților oficiale de toate categoriile, specifice activității geologice;
i) asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privitoare la domeniul său de activitate; urmărește prospectarea pieței externe referitoare la acțiunile de cooperare, precum și pentru plasarea produselor unităților din subordine; urmărește realizarea în ansamblu a sarcinilor de export;
j) stabilește și alte măsuri în cadrul dispozițiilor legale.

Art. 5. - Ministerul Geologiei, ca organ central coordonator pentru domeniile specifice activității geologice, are următoarele atribuții principale:

a) coordonează și îndrumă întreaga activitate geologică din țară, în vederea punerii în evidență și creșterii rezervelor de substanțe minerale utile;
b) elaborează studii și sinteze geologice economice privind rezultatele lucrărilor geologice și creșterea în perspectivă a rezervelor de substanțe minerale utile; actualizează periodic rezervele de prognoză; elaborează, pe baza acestor studii și a propunerilor organelor de stat și a altor persoane juridice interesate, programe și estimări pentru dezvoltarea în perspectivă a activității geologice;
c) analizează și avizează - potrivit normelor procedurale stabilite prin regulamentul său de funcționare - propunerile de lucrări geologice ale ministerelor și ale altor organe și organizații interesate;
d) avizează proiectele geologice privind oportunitatea executării tuturor lucrărilor geologice pentru substanțe minerale solide și alte substanțe, documentațiile de sistare a lucrărilor geologice, abandonarea sondelor de cercetare pentru substanțe minerale fluide și scoaterea din evidență a rezervelor de substanțe minerale utile;
e) avizează proiectele geologice privind oportunitatea executării lucrărilor de prospecțiune și explorare preliminară pentru petrol și gaze;
f) stabilește perimetre miniere, precum și perimetre de protecție hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale, lacuri terapeutice și acumulări de nămol terapeutic;
g) analizează și urmărește modul de respectare a avizelor date pentru lucrările geologice ce se efectuează de către unitățile din subordinea ministerelor și altor organe și organizații cu activitate geologică și propune măsuri pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu;
h) asigură asistența științifică și de specialitate unităților care execută lucrări geologice;
i) organizează fondul geologic național și ține evidența rezultatelor lucrărilor geologice;
j) organizează și coordonează activitatea de cooperare și colaborare economică, tehnică și științifică cu străinătatea în domeniul geologiei. În acest scop, colaborează cu alte ministere, organe centrale și teritoriale din țară, precum și cu parteneri externi;
k) colaborează cu Ministerul Învățământului la elaborarea planului și programelor analitice pentru învățământul preuniversitar și superior geologic.

Art. 6. - Confirmarea, sub aspect juridic, a existenței unor rezerve de substanțe minerale utile - clasificate potrivit gradului de cunoaștere geologică și posibilităților de valorificare - se realizează prin omologarea acestora de către Ministerul Geologiei împreună cu Ministerul Economiei Naționale.

Actul juridic de omologare stabilește măsuri și recomandări în vederea asigurării unui grad corespunzător de cunoaștere a rezervelor geologice și a creării condițiilor pentru valorificarea lor complexă. Acest act constituie singurul temei legal pe baza căruia se fundamentează - sub aspectul potențialului geologic - documentațiile de aprobare a investițiilor, se exploatează și se valorifică zăcămintele, în condițiile legii.

În vederea omologării, Ministerul Geologiei analizează documentațiile de evaluare a rezervelor, precum și alte documentații transmise de ministere și celelalte organe cu activitate geologică.

De asemenea, Ministerul Geologiei organizează evidența centralizată și teritorială a rezervelor de substanțe minerale utile, urmărește evoluția fondului național de rezerve și emite, cu consultarea ministerelor și a altor organe cu activitate geologică interesate, normative obligatorii cu privire la determinarea, clasificarea, evaluarea și evidența rezervelor de substanțe minerale utile, precum și la conținutul documentațiilor de rezerve.

Art. 7. - Ministerul Geologiei este singurul organ care exercită controlul geologic-minier al executării lucrărilor geologice, al exploatării raționale și protecției zăcămintelor de substanțe minerale utile. În acest sens, are următoarele atribuții principale:

a) controlează respectarea normelor de protecție și exploatare rațională a zăcămintelor de substanțe minerale utile, inclusiv a apelor minerale și geotermale, precum și a factorilor terapeutici de cură;
b) avizează programele anuale de exploatare a substanțelor minerale solide, instituirea perimetrelor de exploatare, precum și a pilierilor de protecție de lungă durată, verifică aplicarea prevederilor din documentații și avize, inclusiv a măsurilor și recomandărilor din documentele de omologare a rezervelor;
c) controlează executarea lucrărilor geologice și de exploatare în conformitate cu documentațiile geologice, tehnico-economice și tehnice de execuție aprobate;
d) urmărește reducerea diluției și a pierderilor de exploatare, precum și îmbunătățirea continuă a randamentelor de preparare, în vederea obținerii unor grade maximale de recuperare și valorificare a bogățiilor minerale;
e) verifică respectarea nivelurilor aprobate pentru asigurarea producției cu rezerve geologice, rezerve deschise și rezerve pregătite, precum și realizarea lucrărilor de asecare a acestora;
f) urmărește respectarea documentațiilor tehnice de exploatare, în special în ce privește folosirea fondului de sonde, aplicarea proceselor pentru creșterea factorului de recuperare a hidrocarburilor din zăcăminte, respectarea debitelor raționale ale sondelor de gaz metan;
g) controlează aplicarea măsurilor privind prevenirea erupțiilor libere la sondele în curs de execuție;
h) controlează ca la sondele geologice pentru hidrocarburi să fie probate concludent toate formațiunile colectoare cu premise favorabile de existență a acumulărilor de petrol sau gaze;
i) avizează, în sensul prezentului decret, deschiderea minelor și carierelor cu caracter temporar, închiderea parțială sau totală a minelor și carierelor, casarea lucrărilor miniere și a sondelor din punct de vedere al situației rezervelor geologice aferente, precum și abandonarea unor rezerve;
j) elaborează norme obligatorii cu privire la protecția și exploatarea rațională a zăcămintelor de substanțe minerale utile;
k) aplică, prin funcționarii de stat autorizați din cadrul Inspecției de stat geologice miniere și al inspectoratelor geologice miniere teritoriale, în condițiile legii, sancțiuni contravenționale și alte sancțiuni administrative. Regimul juridic al răspunderii contravenționale în domeniul geologic-minier se stabilește prin hotărâre a guvernului.

Art. 8. - Ministerul Geologiei exercită orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul său de activitate.

Art. 9. - La solicitarea Ministerului Geologiei ministerele și unitățile din subordinea acestora, precum și alte persoane juridice care desfășoară activitate geologică sau extractivă, au obligația de a-i furniza documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor sale.


Capitolul III

Structura organizatorică internă

Art. 10. - Ministerul Geologiei are un colegiu de conducere care hotărăște în problemele generale ale activității ministerului. Conducerea operativă a ministerului și asigurarea îndeplinirii hotărârilor colegiului se realizează prin consiliul de administrație.

Colegiul de conducere și consiliul de administrație - organe cu caracter deliberativ - se organizează și funcționează potrivit legii. Consiliul de administrație aprobă regulamentul de funcționare al ministerului.

Ministerul Geologiei are în conducerea sa un ministru și trei adjuncți ai ministrului.

Art. 11. - Ministrul geologiei este președintele colegiului de conducere și al consiliului de administrație, pe care le informează asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre ședințe.

Ministrul geologiei aprobă încadrarea pe funcții a personalului din aparatul ministerului; numește organele de conducere ale unităților direct subordonate; aprobă înființarea și desființarea inspectoratelor geologice miniere teritoriale; în exercitarea atribuțiilor ce-i sunt conferite de lege, emite ordine și instrucțiuni.

Ministrul geologiei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe, organizații și persoane fizice din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 12. - Structura organizatorică a aparatului, numărul total de personal al acestuia, unitățile ce se înființează și cele din componența Ministerului Geologiei se aprobă prin hotărâre a guvernului, potrivit Decretului-lege nr. 65/1990.


Capitolul IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 13. - Personalul care trece la Ministerul Geologiei, ca urmare a desființării Centralei-departament a Geologiei, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 14. - Prevederile din legi, decrete și alte acte normative referitoare la Centrala-departament a Geologiei se aplică în mod corespunzător Ministerului Geologiei, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului său de activitate.

Art. 15. - Decretul nr. 220/03.09.1987 privind organizarea și funcționarea Centralei-departament a Geologiei se abrogă.