autentificare cu OpenID
Decret-lege privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor funcționale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, fabrici, uzine, exploatări și alte unități de stat similare
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - (1) Atribuțiile și modul de funcționare a ministerelor și celorlalte organe centrale de stat se stabilesc prin decret.

(2) Organizarea ministerelor și celorlalte organe centrale de stat se face în mod unitar, pe baza normelor prevăzute în prezentul decret-lege.

Art. 2. - Structura organizatorică a ministerelor și celorlalte organe centrale de stat poate cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, următoarele tipuri de compartimente, având un număr minim de persoane:

a) birouri - 5 persoane;
b) servicii - 10 persoane;
c) oficii - 15 persoane;
d) direcții - 25 persoane;
e) direcții generale - 60 persoane.

Art. 3. - (1) Biroul poate fi organizat fie independent, fie în cadrul unui serviciu.

(2) În cadrul serviciului pot funcționa birouri și executanți subordonați direct șefului de serviciu.

(3) De asemenea, se pot organiza servicii cu cel puțin 8 persoane, în care caz executanții sunt direct subordonați șefului de serviciu.

Art. 4. - Prevederile art. 2 lit. a), b) și d), precum și ale art. 3, se aplică în mod corespunzător și pentru constituirea compartimentelor funcționale ale centralelor industriale, iar pentru cele ale întreprinderilor, fabricilor, uzinelor, exploatărilor și altor unități de stat similare se aplică prevederile art. 2, lit. a) și b), precum și cele ale art. 3.

Art. 5 - (1) Structura organizatorică a ministerelor și celorlalte organe centrale de stat, până la nivel de direcții, a compartimentelor subordonate nemijlocit miniștrilor, precum și numărul total de personal, se aprobă prin hotărâre a guvernului.

(2) În mod excepțional, acolo unde se justifică, prin hotărârea guvernului de aprobare a structurii organizatorice, compartimentele prevăzute la art. 2 se pot constitui și cu un număr mai mic de persoane.

Abrogat de Legea 6 / 1990

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a ministerelor și celorlalte organe centrale de stat, pe compartimente, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. 1, precum și statele de funcții, se aprobă de miniștri și ceilalți conducători de organe centrale de stat, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

(2) Statele de funcții se aprobă și cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 7. - Structura organizatorică a centralelor industriale, elaborată pe baza prevederilor legale în vigoare, precum și statele de funcții, se aprobă de consiliile de administrație ale acestora, cu acordul conducerii ministerului de resort.

Art. 8. - Structura organizatorică a întreprinderilor, fabricilor, uzinelor, exploatărilor și altor unități de stat similare, elaborată pe baza prevederilor legale în vigoare, precum și statele de funcții, se aprobă de consiliile de administrație ale acestora, cu acordul conducerii organului ierarhic superior.

Abrogat de Legea 6 / 1990

Art. 9. - (1) Normele de constituire a compartimentelor din celelalte unități și instituții de stat se aprobă prin hotărâre a guvernului.

(2) Structurile organizatorice ale acestor unități și instituții de stat, precum și statele de funcții, se aprobă de conducerile acestora, cu acordul conducerii organului ierarhic superior.

Art. 10. - Unitățile economice și instituțiile de stat de interes național se înființează prin hotărâre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizii ale primăriilor județene și a municipiului București.

Prin actul de înființare se stabilesc denumirea, sediul și obiectul de activitate.

Art. 11. - Numărul de posturi prevăzut în statul de funcții al unităților de presă, precum și nivelul de salarizare al acestora, se stabilesc în raport cu complexitatea, periodicitatea și volumul de activitate, de către conducerea unității de presă, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Abrogat de Legea 6 / 1990

Art. 12. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă:

  • Decretul nr. 103/1973 privind stabilirea normelor unitare de organizare a ministerelor și a celorlalte organe centrale de stat;
  • prevederile art. 1. art. 2 alin. 2, art. 8 alin. 1, art. 9, 10, 18, 20, 21, 23, 24, 25 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice;
  • Decretul nr. 140/1974 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru redacțiile ziarelor și revistelor;
  • prevederile art. 165 (4) referitoare la salarizarea în acord pentru lucrările publicate în afara sarcinilor de serviciu, precum și art. 165 (6) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974;
  • H.C.M. nr. 75/1975 privind încadrarea unităților de presă pe niveluri de salarizare;
  • art. 4 alin. 1 și art. 105 alin. 2 din Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, precum și la funcționarea acestora pe baza autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare;
  • orice alte dispoziții contrare prezentului decret-lege.