autentificare cu OpenID
Decret-lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele acte normative:

 • Regulament de funcționare a Marii Adunări Naționale;
 • Legea nr. 24/1969 privind organizarea și funcționarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România;
 • Legea nr. 15/1971 pentru organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ;
 • Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale;
 • Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare;
 • Hotărârea nr. 10/1974 a Marii Adunări Naționale referitoare la Raportul Guvernului Republicii Socialiste România asupra aplicării hotărârilor de partid și de stat cu privire la introducerea regimului de economii la energie, combustibil, materii prime, materiale și cheltuieli administrativ-gospodărești;
 • Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă și conferințele consiliilor populare;
 • Legea nr. 32/1977 privind Consiliul Organizării Economico-Sociale;
 • Legea nr. 13/1980 privind constituirea, repartizarea și folosirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea populației cu carne, lapte, legume și fructe;
 • Hotărârea nr. 4/1983 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal;
 • Hotărârea nr. 5/1983 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pământului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55-60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului;
 • Hotărârea nr. 1/1984 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii în perioada 1983-1985 și până în 1990;
 • Hotărârea nr. 2/1984 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibil și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 1983-1985 și până în 1990;
 • Legea nr. 2/1986 - Legea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1986-1990;
 • Legea nr. 3/1986 - Legea Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe perioada 1985-1993;
 • Legea nr. 24/1986 privind organizarea congresului și conferințelor județene ale oamenilor muncii, alegerea și atribuțiile organelor acestora;
 • Legea nr. 6/1987 privind constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, având rolul elaborării orientărilor de perspectivă și a planurilor naționale unice de dezvoltare economică și socială a țării;
 • Hotărârea nr. 6/1989 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990;
 • Legea nr. 70/1934 pentru organizarea și reglementarea comerțului de bancă;
 • Decretul nr. 269/1949 privind organizarea muncii de descărcare, manipulare și încărcare a obiectelor și mărfurilor în cadrul activității instituțiilor și întreprinderilor de stat;
 • Decretul nr. 131/1952 privind răspunderea pentru nepredarea în termen de către gospodăriile agricole individuale și cetățeni a produselor agricole supuse colectării, precum și procedura de urmărire silită a executării acestor obligațiuni;
 • Decretul nr. 48/1959 privind cursurile de scurtă durată pentru pregătirea muncitorilor și a personalului tehnico-administrativ;
 • Decretul nr. 466/1960 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la și către Partidul Comunist Român;
 • Decretul nr. 139/1964 privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea persoanelor fizice;
 • Decretul nr. 406/1968 privind înființarea Protocolului de Stat de pe lângă Consiliul de Stat;
 • Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România;
 • Decretul nr. 674/1969 pentru stabilirea unor măsuri privind îndrumarea, coordonarea și controlul în domeniul construcțiilor, arhitecturii și sistematizării;
 • Decretul nr. 127/1970 privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea Organizației Pionierilor;
 • Decretul nr. 149/1970 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la și către Uniunea Tineretului Comunist;
 • Decretul nr. 414/1970 privind trecerea Direcției Centrale de Statistică ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România;
 • Hotărârea Consiliului de Stat nr. 25/1971[1] privind analizele care se efectuează de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, din însărcinarea Consiliului de Stat, asupra activității organelor administrației de stat și a celorlalte organe ale statului;
 • Decretul nr. 77/1971 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor;
 • Decretul nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective;
 • Decretul nr. 167/1973 privind structura organizatorică a aparatului Marii Adunări Naționale;
 • Decretul nr. 168/1973 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat;
 • Decretul nr. 80/1974 privind componența și funcționarea Consiliului Național pentru Protecția Mediului Înconjurător;
 • Decretul nr. 111/1974 privind structura organizațională a aparatului Consiliului de Miniștri;
 • Decretul nr. 21/1975 cu privire la compunerea comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare;
 • Decretul nr. 100/1975 privând elaborarea de noi standarde de stat și norme interne departamentale pentru bunurile de consum din ramura industriei ușoare;
 • Decretul nr. 159/1975 privind înlocuirea denumirii unor funcții;
 • Decretul nr. 11/1975 privind regimul de înălțime a clădirilor de locuit;
 • Decretul nr. 204/1976 privind interpretarea general-obligate a legilor;
 • Decretul nr. 303/1977 privind schimbarea subordonării unor întreprinderi industriale;
 • Decretul nr. 414/1977 privind înlocuirea unor noțiuni în legislația Republicii Socialiste România;
 • Decretul nr. 71/1978 privind organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste între consiliile populare județene și al municipiului București, municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale;
 • Decretul nr. 113/1978 privind schimbarea subordonării Întreprinderii de utilaj greu Craiova;
 • Decretul nr. 51/1979 privind aprobarea influențelor asupra indicatorilor de plan pe anul 1979 pe industria socialistă și ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ca urmare a nerealizării resurselor de materii prime din recolta pe 1978;
 • Decretul nr. 60/1980 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie;
 • Decretul nr. 213/1981 privind înființarea unor centrale industriale și unități de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în subordinea Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică;
 • Decretul nr. 30/1983 privind trecerea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară din subordinea Consiliului de Miniștri în subordinea Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie;
 • Decretul nr. 32/1983 privind trecerea Institutului central pentru conducere și informatică din subordinea Consiliului Organizării Economice-Sociale în subordinea Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie;
 • Decretul nr. 337/1983 privind aprobarea conținutului contractului-angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale și comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și a conținutului angajamentelor individuale;
 • Decretul nr. 151/1984 privind condițiile de preluare spre execuție, prin acțiuni de muncă patriotică, a unor lucrări, de către organizațiile Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România;
 • Decretul nr. 395/1984 privind reorganizarea Centralei industriei bumbacului;
 • Decretul nr. 25/1985 privind stabilirea normei de reprezentare pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională;
 • Decretul nr. 26/1985 privind stabilirea modelului listei de alegători, al buletinelor de vot și al ștampilei de control pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare;
 • Decretul nr. 27/1985 privind delimitarea, numerotarea și denumirea circumscripțiilor electorale pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională;
 • Decretul nr. 28/1985 privind stabilirea numărului circumscripțiilor electorale pentru alegerea deputaților în consiliile populare județene și al municipiului București;
 • Decretul nr. 219/1985 privind înființarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și a Ministerului Industriei Electrotehnice;
 • Decretul nr. 242/1985 privind înființarea Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Industriei Petrochimice;
 • Decretul nr. 439/1985 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Științei și Învățământului și a consiliilor științei și învățământului județene și al municipiului București;
 • Decretul nr. 251/1986 privind modificarea și completarea statutului cooperației meșteșugărești și al cooperativei de invalizi;
 • Decretul nr. 23/1987 privind constituirea aparatului de specialitate al Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor;
 • Decretul nr. 2/1988 privind înființarea Ministerului Contractării și Achiziționării Produselor Agricole;
 • Decretul nr. 315/1988 privind asigurarea producției de energie, folosirea rațională a energiei electrice, termice și a gazelor naturale și regimul de lucru al unităților economice și sociale pe perioada de iarnă 1988-1989;
 • Decretul nr. 261/1989 privind aprovizionarea populației cu ulei comestibil și zahăr;
 • Decretul nr. 272/1989 privind reorganizarea Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe;
 • Decretul nr. 280/1989 privind stabilirea normelor de consum la carne și pește pentru desfacerile prin comerțul socialist, precum și pentru cantine, unități sanitare, unități de alimentație publică și de turism.
 1. Nota civvic: Probabilă eroare în original, Consiliul de Stat emitea decrete (nu hotărâri); presupunem că se face referire la Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 25/1971.