autentificare cu OpenID
Decret pentru ratificarea Convenției privind recunoașterea studiilor și diplomelor de învățământ superior în statele regiunii Europa
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Se ratifică Convenția privind recunoașterea studiilor și diplomelor de învățământ superior în statele regiunii Europa, încheiată la Paris la data de 21 decembrie 1979.


[modificare] Convenție privind recunoașterea studiilor și diplomelor de învățământ superior în statele regiunii Europa[1]

Preambul

Statele aparținând regiunii Europa, părți la prezenta convenție,

amintind că, așa cum a constatat în diverse rânduri Conferința generală U.N.E.S.C.O. în rezoluțiile sale privind cooperarea europeană, „dezvoltarea cooperării între națiuni în domeniile educației, științei, culturii și al informațiilor, conform principiilor Actului constitutiv al U.N.E.S.C.O., joacă un rol esențial în opera de pace și de înțelegere internațională”,

conștiente de raporturile strânse, existente între culturile lor, în ciuda diversității limbilor și a diferențelor de regimuri economice și sociale și dorind să-și întărească cooperarea în domeniul educației și al pregătirii profesionale în interesul bunăstării și prosperității permanente ale popoarelor lor,

amintind că statele reunite la Helsinki și-au exprimat, în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa din 1 august 1975, intenția „de a îmbunătăți, în condiții reciproc acceptabile, accesul la instituțiile de învățământ, precum și la instituțiile culturale și științifice, al studenților și oamenilor de știință din statele participante, îndeosebi, ajungând la recunoașterea reciprocă a gradelor și diplomelor universitare fie, dacă este necesar, pe calea unor acorduri între guverne, fie pe calea unor aranjamente directe între universități și alte instituții de învățământ superior și de cercetare” și „favorizând o evaluare mai exactă a problemelor privind compararea și echivalarea gradelor și diplomelor universitare”,

amintind că cea mai mare parte din statele contractante, în vederea promovării realizării acestor obiective, au încheiat deja între ele acorduri bilaterale sau subregionale privind îndeosebi echivalarea sau recunoașterea diplomelor; dar dorind în continuare să-și intensifice eforturile pe plan bilateral și subregional, să-și extindă cooperarea în acest domeniu la ansamblul regiunii Europa,

convinse că marea diversitate a sistemelor de învățământ superior existente în regiunea Europa constituie o bogăție culturală excepțională care este bine să fie salvgardată și dorind să îngăduie ansamblului populațiilor lor să beneficieze din plin de această bogăție culturală, facilitând locuitorilor fiecărui stat contractant accesul la resursele de educație ale celorlalte state contractante și îndeosebi autorizându-i să-și continue pregătirea în instituțiile de învățământ superior din aceste alte state,

considerând că este bine să se recurgă, pentru autorizarea admiterii în etapele de studii ulterioare, la principiul recunoașterii studiilor care, într-o perspectivă de mobilitate, atât socială cât și internațională, permite evaluarea nivelului de pregătire atins, ținând seama de cunoștințele atestate de diplomele obținute, precum și de oricare altă competență individuală adecvată, în măsura în care aceasta poate fi socotită drept valabilă de către autoritățile competente,

considerând că recunoașterea de către ansamblul statelor contractante a studiilor făcute și a diplomelor obținute de oricare dintre ele are drept scop intensificarea mobilității internaționale a persoanelor și schimburilor de idei, de cunoștințe și de experiențe științifice și tehnologice și că este de dorit să se primească studenții străini în instituțiile de învățământ superior, înțelegându-se că recunoașterea studiilor sau diplomelor lor nu va putea să le confere mai multe drepturi decât studenților naționali,

constatând că această recunoaștere constituie una din condițiile necesare în vederea:

  1. permiterii celei mai bune folosiri posibile a mijloacelor de pregătire și de educație existente pe teritoriile lor,
  2. asigurării unei mai mari mobilități a cadrelor didactice, a studenților, a cercetătorilor și a specialiștilor,
  3. atenuării dificultăților pe care le întâmpină la întoarcerea în țările lor de origine persoanele care au primit o pregătire sau o educație în străinătate,

dorind să asigure cea mai largă recunoaștere posibilă a studiilor și diplomelor, ținând seama de principiile care privesc promovarea educației permanente, democratizarea învățământului, adoptarea și aplicarea unei politici educaționale adaptată la transformările structurale, economice și tehnice, la schimbările sociale și la contactele culturale din fiecare țară,

hotărâte să consacre și să organizeze colaborarea lor viitoare în aceste domenii, pe calea unei convenții care va constitui punctul de plecare al unei acțiuni dinamice concertate, desfășurată îndeosebi prin mijlocirea unor mecanisme naționale, bilaterale, subregionale și multilaterale, existente deja, sau a căror creare ar părea necesară,

amintind că obiectivul final pe care și l-a fixat Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură constă în „elaborarea unei convenții internaționale asupra recunoașterii și validității titlurilor, gradelor și diplomelor eliberate de instituțiile de învățământ superior și de cercetare din toate țările”,

am convenit asupra a ceea ce urmează:

I. Definiții

Articolul 1

1. Potrivit scopurilor prezentei convenții, prin recunoaștereaunei diplome, a unui titlu sau grad din învățământul superior, obținut în străinătate, se înțelege acceptarea sa de către autoritățile competente ale unui stat contractant drept atestare valabilă și acordarea titularului său a drepturilor de care beneficiază persoanele care fac dovada unei diplome, a unui titlu sau grad național în raport cu care diploma, titlul sau gradul străin este apreciat. În această privință, recunoașterea are următoarea semnificație:

(a) Recunoașterea unei diplome, a unui titlu sau grad în scopul de a face sau de a continua studii de nivel superior va permite să fie luată în considerație candidatura titularului interesat, în vederea admiterii sale în instituțiile de învățământ superior și de cercetare din orice stat contractant ca și cum ar fi titularul diplomei, titlului sau gradului comparabil obținut în statul contractant interesat. Această recunoaștere nu are drept efect scutirea titularului diplomei, titlului sau gradului străin de a satisface condițiile (altele decât cele legate de deținerea unei diplome) care ar putea fi cerute pentru admiterea în instituția de învățământ superior sau de cercetare interesată din statul care primește.

(b) Recunoașterea unei diplome, a unui titlu sau grad străin pentru exercitarea unei activități profesionale constituie recunoașterea pregătirii profesionale cerute pentru exercitarea profesiunii despre care este vorba, fără a prejudicia, totuși, regulile juridice și profesionale și procedurile în vigoare în statele contractante interesate. Această recunoaștere nu are drept efect scutirea titularului diplomei, titlului sau gradului străin de a satisface celelalte condiții care au putut fi prevăzute de către autoritățile guvernamentale sau profesionale competente pentru exercitarea activității profesionale despre care este vorba.

(c) Cu toate acestea, recunoașterea unei diplome, a unui titlu sau grad nu va trebui să-i confere titularului său, într-un alt stat contractant, drepturi superioare celor de care ar beneficia acesta în țara în care această diplomă, acest grad sau titlu i-a fost conferit.

2. Potrivit scopurilor prezentei convenții, prin studii parțiale se înțelege perioadele de studii sau de pregătire care, fără a constitui un ciclu complet, sunt de natură să aducă o completare notabilă în materie de însușire de cunoștințe sau de competențe.

II. Obiective

Articolul 2

1. Statele contractante înțeleg să contribuie, prin acțiunea lor comună, atât la promovarea cooperării active a tuturor națiunilor din regiunea Europa pentru o operă de pace și de înțelegere internațională, cât și la sporirea eficacității colaborării lor cu celelalte state membre ale UNESCO în ceea ce privește o mai bună utilizare a potențialului lor educativ, tehnologic și științific.

2. Statele contractante afirmă în mod solemn hotărârea lor fermă de a coopera strâns, în cadrul legislațiilor lor și al structurilor lor constituționale, precum și în cadrul acordurilor interguvernamentale în vigoare, în vederea:

(a) permiterii, în interesul tuturor statelor contractate, a utilizării cât mai bune și în întreaga măsură compatibilă cu politicile lor generale de învățământ și cu procedurile lor administrative, a resurselor lor disponibile în materie de pregătire profesională și de cercetare, iar în acest scop:

(i) de a deschide, cât mai larg posibil, accesul studenților sau cercetătorilor provenind din oricare din statele contractante la instituțiile lor de învățământ superior;
(ii) de a recunoaște studiile și diplomele acestor persoane;
(iii) de a examina posibilitatea elaborării și adoptării unei terminologii și a unor criterii de evaluare similare care ar facilita aplicarea unui sistem capabil să asigure comparabilitatea unităților de valoare, a materiilor de studiu și a diplomelor;
(iv) de a adopta, în scopul admiterii la etapele de studii ulterioare, o concepție dinamică care ar ține seama de cunoștințele atestate de diplomele obținute, precum și de oricare altă competență individuală adecvată în măsura în care aceasta din urmă poate fi socotită valabilă de către autoritățile competente;
(v) de a adopta, în scopul evaluării studiilor parțiale, criterii suple, întemeiate pe nivelul de pregătire atins și pe conținutul programelor urmate, ținând seama de caracterul interdisciplinar al cunoștințelor la nivelul învățământului superior;
(vi) de a perfecționa sistemul de schimburi de informații privind recunoașterea studiilor și diplomelor;

(b) realizării, în statele contractante, a unei îmbunătățiri continue a programelor de studii, precum și a metodelor de planificare și de promovare a învățământului superior, ținându-se seama de imperativele dezvoltării economice, sociale și culturale, de politicile fiecărei țări și, de asemenea, de obiectivele care figurează în recomandările formulate de organele competente ale Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității învățământului, promovarea educației permanente și democratizarea educației, precum și de țelurile de înflorire a personalității umane și de înțelegere, toleranță și prietenie între națiuni și, în general, de toate țelurile privind drepturile omului fixate educației prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, pactele internaționale privind drepturile omului adoptate de Organizația Națiunilor Unite și Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului;

(c) promovării cooperării regionale și mondiale pentru soluționarea „problemelor de comparare și echivalare între grade și diplome universitare”, precum și pentru recunoașterea studiilor și calificărilor academice.

3. Statele contractante convin să ia toate măsurile posibile pe plan național, bilateral, multilateral și îndeosebi prin mijlocirea unor acorduri bilaterale, subregionale, regionale și altele, precum și pe calea unor aranjamente între universități sau alte instituții de învățământ superior și pe calea unor aranjamente cu organizațiile și organismele naționale sau internaționale competente, pentru ca autoritățile interesate să poată atinge progresiv obiectivele definite în prezentul articol.

III. Angajamente de aplicare imediată

Articolul 3

1. Statele contractante, în afara obligațiilor care revin guvernelor, convin să ia toate măsurile posibile pentru a încuraja autoritățile competente interesate să recunoască, conform definiției recunoașterii prevăzute la art. 1 paragraful 1, diplomele de absolvire a studiilor secundare și celelalte titluri care dau acces la învățământul superior, eliberate în celelalte state contractante pentru a permite deținătorilor acestor diplome și titluri să facă studii în instituții de învățământ superior situate pe teritoriul acestor state contractante.

2. Cu toate acestea, și fără prejudicierea dispozițiilor art. 1 paragraful 1 (a), admiterea într-o instituție de învățământ superior va putea fi subordonată existenței unei capacități de primire, precum și condițiilor privind cunoștințele lingvistice necesare pentru a fi utilizate eficient în efectuarea studiilor avute în vedere.

Articolul 4

1. Statele contractante, în afara obligațiilor care revin guvernelor, convin să ia toate măsurile posibile pentru a încuraja autoritățile competente interesate să:

(a) recunoască, conform definiției recunoașterii prevăzută la art. 1 paragraful 1, certificatele, diplomele și titlurile pentru a permite titularilor acestor titluri să continue unele studii, să capete o pregătire sau să întreprindă cercetări în instituțiile de învățământ superior;

(b) definească, pe cât posibil, modalitățile potrivit cărora ar putea fi recunoscute, în scopul continuării studiilor, studiile parțiale efectuate în instituțiile de învățământ superior situate în celelalte state contractante.

2. Dispozițiile paragrafului 2 al art. 3 de mai sus sunt aplicabile la cazurile prevăzute de prezentul articol.

Articolul 5

Statele contractante, în afara obligațiilor care revin guvernelor, convin să ia toate măsurile posibile pentru a încuraja autoritățile competente interesate să facă efectivă recunoașterea, în vederea exercitării unei profesii, în sensul art. 1 paragraful 1 (b) de mai sus, a diplomelor, titlurilor sau gradelor de învățământ superior conferite de autoritățile competente ale celorlalte state contractante.

Articolul 6

În cazul în cale admiterea în instituțiile de învățământ superior situate pe teritoriul unui stat contractant nu depinde de autoritatea acestui stat, acesta va transmite textul convenției instituțiilor interesate și va face tot posibilul pentru a obține ca acestea din urmă să accepte principiile enunțate în secțiunile II și III ale convenției.

Articolul 7

1. Considerând că recunoașterea se referă la studiile făcute și diplomele, titlurile sau gradele decernate în instituțiile acceptate de autoritățile competente din țară în care diploma, titlul sau gradul a fost decernat, beneficierea de art. 3, 4 și 5 de mai sus poate fi asigurată oricărei persoane care a urmat aceste studii sau a obținut aceste diplome, titluri sau grade, oricare ar fi naționalitatea sau statutul politic sau juridic al celui interesat.

2. Orice cetățean al unui stat contractant care a obținut pe teritoriul unui stat necontractant una sau mai multe diplome, titluri sau grade similare cu cele care sunt definite la art. 3, 4 și 5 de mai sus se poate prevala de acele dispoziții care sunt aplicabile, cu condiția ca diplomele, titlurile sau gradele sale să fi fost recunoscute în țara sa de origine și în țara în care acesta dorește să-și continue studiile.

IV. Mecanisme de aplicare

Articolul 8

Statele contractante se angajează să acționeze în vederea realizării obiectivelor definite la art. 2 și se vor strădui să asigure executarea angajamentelor prevăzute la art. 3, 4, 5 și 6 care preced, prin mijlocirea:

(a) unor organisme naționale;

(b) Comitetului regional definit la art. 10 de mai jos;

(c) unor organisme bilaterale sau subregionale.

Articolul 9

1. Statele contractante recunosc că realizarea obiectivelor și executarea angajamentelor definite în prezenta convenție cer, pe plan național, o cooperare și o coordonare strânsă a eforturilor unor autorități naționale foarte diverse, guvernamentale și nonguvernamentale, îndeosebi universitățile, organismele de validare și alte instituții educative. Ele se angajează, în consecință, să încredințeze studierea chestiunilor privind aplicarea prezentei convenții unor organisme naționale adecvate la care vor fi asociate toate sectoarele interesate și care vor fi autorizate să propună soluțiile adecvate. Statele contractante se angajează, de asemenea, să ia toate măsurile ce depind de ele pentru a accelera în mod eficace funcționarea acestor organisme naționale.

2. Statele contractante cooperează cu autoritățile competente ale unui alt stat contractant, îndeosebi permițându-le să strângă toate informațiile utile pentru activitățile lor privind studiile, titlurile și gradele de învățământ superior.

3. Orice organism național va trebui să dispună de mijloacele necesare care să-i permită fie să culeagă, să analizeze și să claseze el însuși toate informațiile utile pentru activitățile sale, privind studiile și diplomele din învățământul superior, fie să obțină în cel mai scurt timp, de la un centru de documentare distinct, informațiile de care ar putea să aibă nevoie în acest domeniu.

Articolul 10

1. Este instituit un comitet regional compus din reprezentanții guvernelor țărilor contractante. Secretariatul său este încredințat directorului general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

2. Statele necontractante ale regiunii Europa, invitate să participe la conferința diplomatică însărcinată să adopte prezenta convenție, vor putea să ia parte la reuniunile comitetului regional.

3. Comitetul regional are drept misiune să urmărească aplicarea prezentei convenții. El primește și examinează rapoartele periodice pe care i le comunică statele asupra progreselor realizate și a obstacolelor întâlnite de ele în aplicarea convenției, precum și studiile stabilite de secretariatul său asupra numitei convenții. Statele contractante se angajează să supună comitetului un raport cel puțin o dată la doi ani.

4. Comitetul regional adresează, când este cazul, statelor părți la convenție recomandări cu caracter general sau individual pentru aplicarea numitei convenții.

Articolul 11

1. Comitetul regional își alege pentru fiecare din sesiunile sale președintele și își adoptă regulamentul interior. El se reunește în sesiune ordinară cel puțin odată la doi ani. Comitetul se va reuni pentru prima dată la trei luni după depunerea celui de-al șaselea instrument de ratificare sau de aderare.

2. Secretariatul comitetului regional pregătește ordinea de zi a reuniunilor comitetului, conform directivelor pe care le primește de la acesta și dispozițiilor regulamentului interior. El ajută organismele locale să obțină informațiile de care au nevoie în cadrul activităților lor.

V. Documentare

Articolul 12

1. Statele contractante vor proceda între ele la schimburi de informații și de documentație privind studiile și diplomele din învățământul superior.

2. Ele se vor strădui să promoveze dezvoltarea metodelor și mecanismelor, permițând colectarea, analizarea, clasarea și difuzarea informațiilor utile, privind recunoașterea studiilor, diplomelor și gradelor din învățământ superior, ținând seama de metodele și mecanismele utilizate și de informațiile stinse de organismele naționale, subregionale, regionale și internaționale, și îndeosebi de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

VI. Cooperare cu organismele internaționale

Articolul 13

Comitetul regional ia toate măsurile utile pentru a asocia la eforturile sale, vizând asigurarea celei mai bune aplicări posibile a prezentei convenții, organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale competente. Aceasta se aplică în mod deosebit instituțiilor și organismelor interguvernamentale învestite cu responsabilități în aplicarea convențiilor sau acordurilor subregionale privind recunoașterea diplomelor în statele aparținând regiunii Europa.

VII. Instituții de învățământ superior supuse autorității unui stat contractant dar situate în afara teritoriului său

Articolul 14

Dispozițiile prezentei convenții se vor aplica studiilor urmate, diplomelor sau gradelor obținute în orice instituție de învățământ superior supusă autorității unui stat contractant, chiar dacă această instituție ar fi situată în afara teritoriului său, cu condiția ca autoritățile competente ale statului contractant în care această instituție este situată să nu aibă vreo obiecție.

VIII. Ratificare, aderare, intrare în vigoare

Articolul 15

Prezenta convenție este deschisă semnării și ratificării statelor aparținând regiunii Europa, invitate să participe la conferința diplomatică însărcinată să adopte prezenta convenție, precum și Sfântului Scaun.

Articolul 16

1. Alte state, membre ale Organizației Națiunilor Unite, ale uneia din instituțiile specializate sau ale Agenției Internaționale pentru Energia Atomică sau părți la statutul Curții Internaționale de Justiție, vor putea fi autorizate să adere la această convenție.

2. Orice cerere în acest sens va trebui să fie comunicată directorului general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură care o va transmite statelor contractante, cu cel puțin trei luni înainte de reunirea comitetului ad-hoc prevăzut la paragraful 3 al prezentului articol.

3. Statele contractante se vor reuni în comitet ad-hoc, alcătuit dintr-un reprezentant de fiecare stat contractant, împuternicit în acest scop cu un mandat expres al guvernului său, pentru a se pronunța asupra acestei cereri. Hotărârea ce trebuie luată într-un asemenea caz va trebui să întrunească majoritatea de două treimi a statelor contractante.

4. Această procedură nu va putea fi aplicată decât atunci când convenția va fi fost ratificată de cel puțin douăzeci din statele vizate la art. 15.

Articolul 17

Ratificarea prezentei convenții sau aderarea la aceasta se efectuează prin depunerea unor instrumente de ratificare sau de aderare pe lângă directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

Articolul 18

Prezenta convenție va intra în vigoare la o lună după depunerea celui de-al cincilea instrument de ratificare, dar numai cu privire la statele care își vor fi depus instrumentele de ratificare. Ea va intra în vigoare, pentru fiecare alt stat, la o lună după depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare.

Articolul 19

1. Statele contractante pot denunța prezenta convenție.

2. Denunțarea se notifică printr-un instrument scris, depus pe lângă directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

3. Denunțarea capătă efect la douăsprezece luni după primirea instrumentului de denunțare. Cu toate acestea, persoanele care au beneficiat de dispozițiile prezentei convenții și s-ar afla la studii pe teritoriul unui stat contractant care denunță convenția vor putea să termine ciclul de studii început.

Articolul 20

Directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură va informa statele contractante și celelalte state menționate la art. 15 și 16 de mai sus, precum și Organizația Națiunilor Unite, despre depunerea tuturor instrumentelor de ratificare sau de aderare vizate la art. 17, precum și despre denunțările prevăzute la art. 19 al prezentei convenții.

Articolul 21

Conform art. 102 al Cartei Națiunilor Unite, prezenta convenție va fi înregistrată de Secretariatul Națiunilor Unite, la cererea directorului general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

Drept pentru care, reprezentanții subsemnați, autorizați în modul cuvenit, au semnat prezenta convenție.

Făcută la Paris la 21 decembrie 1979, în engleză, spaniolă, franceză și rusă, cele patru texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură și din care o copie certificată conformă va fi remisă tuturor statelor vizate la art. 15 ș 16, precum și Organizației Națiunilor Unite.

  1. Traducere.