autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Registrului Naval Român
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 302 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Registrul Naval Român funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor ca organ tehnic de specialitate pentru supravegherea tehnică, clasificarea și certificarea, pe baza regulilor și prescripțiilor pe care le elaborează, a construcției, reconstrucției și reparării navelor, unităților de foraj marin și containerelor, precum și supravegherea tehnică și certificarea materialelor și echipamentelor destinate acestora.

La cererea unor firme externe sau interne, Registrul Naval Român poate executa supravegherea tehnică și certificarea unor materiale, echipamente, instalații și construcții metalice pentru utilizări nenavale.

Art. 2. - Deținătorii de nave și de unități de foraj marin, care poartă sau urmează a purta pavilionul României, sunt obligați să supună aceste nave supravegherii tehnice și clasificării Registrului Naval Român. Aceeași obligație revine și deținătorilor români de containere.

Art. 3. - Registrul Naval Român este împuternicitul Guvernului României pentru eliberarea, la navele sub pavilion român, a actelor, certificatelor și documentelor prevăzute în convențiile internaționale maritime sau de navigație la care România a aderat.

Registrul Naval Român poate fi împuternicit de guvernele altor țări să elibereze astfel de documente la navele purtând pavilionul acestor țări.

Art. 4. - Registrul Naval Român este unitate cu personalitate juridică, își desfășoară activitatea în temeiul statutului propriu și are sediul în municipiul București.

Art. 5. - Registrul Naval Român funcționează pe principiul autofinanțării și realizează din activitățile efectuate venituri, pe baza tarifelor în lei și valută, stabilite de Consiliul de administrație, cu acordul Ministerului Transporturilor, iar pentru prestațiile executate navelor sub pavilion străin, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 6. - Două treimi din venitul net realizat în valută rămâne la dispoziția Registrului Naval Român, pentru acoperirea cheltuielilor în valută, iar diferența se varsă la balanța de încasări și plăți externe.

Art. 7. - Se aprobă, în limita a 260 posturi, structura organizatorică a Registrului Naval Român, prevăzută în anexă[1].

Art. 8. - Registrul Naval Român poate adera, potrivit legii, la asociații, convenții și acorduri internaționale și participă la acțiuni de colaborare și cooperare în domeniul său de activitate.

Art. 9. - Pentru avizarea regulilor și normelor tehnice privind construcția și clasificarea navelor, unităților de foraj marin și containerelor, în cadrul registrului funcționează Consiliul tehnic, format din specialiști ai Registrului Naval Român și din alte unități interesate, cu acordul conducerilor unităților respective.

Art. 10. - Registrul Naval Român are în subordine inspectorate și sectoare de lucru pe teritoriul României și reprezentanțe în străinătate; numărul acestora se stabilește de Ministerul Transporturilor corespunzător cerințelor de supraveghere și clasificare, în corelare cu indicatorii economici și financiari aprobați pentru anul în curs.

Art. 11. - H.C.M. nr. 1358/1968 privind organizarea și funcționarea Registrului Naval Român și unele măsuri pentru supravegherea tehnică și clasificarea navelor maritime și de navigație interioară sub pavilion român, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.