autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Regiei autonome „Registrul naval român"
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Registrul naval român”, cu sediul în municipiul București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, persoană juridică, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al Regiei autonome „Registrul naval român".

Art. 2. - Regia autonomă „Registrul naval român” are ca obiect de activitate următoarele:

 • supravegherea tehnică, clasificarea și certificarea, pe baza regulilor și prescripțiilor pe care le stabilește, a construcției, reconstrucției și reparării navelor, unităților de foraj marin și conteinerelor;
 • supravegherea tehnică și certificarea materialelor și echipamentelor destinate acestora;
 • supravegherea tehnică și certificarea unor materiale, echipamente, instalații și construcții metalice pentru utilizări nenavale;
 • lucrări de cercetare-proiectare necesare elaborării regulilor și prescripțiilor de registru;
 • importul și exportul de produse și prestații specifice;
 • colaborarea tehnico-științifică cu alte institute specializate, precum și alte lucrări și activități necesare realizării obiectului său de activitate, cuprinse în regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome „Registrul naval român” este de 11,240 milioane lei, stabilit prin preluarea activului și pasivului de la unitatea economică de stat Registrul naval român, care își încetează activitatea.

Art. 4. - Deținătorii de nave și de unități de foraj marin care poartă sau urmează a purta pavilionul României sunt obligați să supună aceste nave supravegherii tehnice și clasificării „Registrului naval român” - R.A. Aceeași obligație revine și deținătorilor români de conteinere.

Art. 5. - „Registrul naval român” - R.A. este organ tehnic de specialitate, împuternicit de Guvern pentru eliberarea, la navele sub pavilion român, a actelor, certificatelor și documentelor prevăzute în convențiile internaționale maritime sau de navigație interioară la care România este parte.

„Registrul naval român” - R.A. poate primi împuternicire de la guvernele altor țări să elibereze astfel de documente la navele purtând pavilionul acestora.

Art. 6. - În scopul desfășurării activităților prevăzute la art. 2, „Registrul naval român” - R.A. stabilește și publică, periodic, reguli pentru construcția și clasificarea navelor și platformelor de foraj marin, reguli pentru prevenirea poluării de către nave, prescripții cu caracter metodologic în domeniul său de specialitate.

Art. 7. - În scopul punerii de acord a regulilor și prescripțiilor specifice cu regulile altor registre navale și pentru îmbunătățirea colaborării cu acestea, „Registrul naval român” - R.A. poate să se afilieze, conform legii, la asociații și convenții și să încheie contracte cu organisme similare din alte țări, participând la acțiuni de colaborare și cooperare în domeniul său de activitate.

Art. 8. - „Registrul naval român” - R.A. are în structura sa inspectorate și sectoare de specialitate pe teritoriul României și reprezentanțe în străinătate, necesare aducerii la îndeplinire a obiectului său de activitate.

Art. 9. - Conducerea Regiei autonome „Registrul naval român” este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii, președintele acestuia fiind directorul general al regiei.

Art. 10. - Structura organizatorică și funcțională a „Registrului naval român” - R.A. se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 11. - „Registrul naval român” - R.A. își acoperă cheltuielile din veniturile provenite din prestații proprii efectuate pe baza tarifelor și taxelor în lei și în valută, stabilite de consiliul de administrație al regiei împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și Ministerului Finanțelor.

Art. 12. - „Registrul naval român” - R.A. are dreptul de a dispune asupra veniturilor nete în valută, în condițiile legii.

Art. 13. - Regia autonomă „Registrul naval român” își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare anexat la prezenta hotărâre.

Art. 14. - Personalul care trece la Regia autonomă „Registrul naval român” se consideră transferat în interesul serviciului și beneficieze timp de 3 luni, de diferența până la salariul avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 15. - Hotărârea Guvernului nr. 530/1990 privind organizarea și funcționarea Registrului naval român și orice ale dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Regulamentul
de organizare și funcționare a Regiei autonome „Registrul naval român"
Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Regia autonomă „Registrul naval român” se organizează și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Art. 2. - Regia autonomă „Registrul naval român” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament.

Art. 3. - Regia autonomă „Registrul naval român” are sediul în municipiul București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, având în structura sa inspectorate și sectoare de specialitate pe teritoriul țării și reprezentanțe în străinătate.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Registrul naval român” are ca obiect de activitate următoarele:

 • supravegherea tehnică, clasificarea și certificarea, pe baza regulilor și prescripțiilor pe care le stabilește, a construcției, reconstrucției și reparării navelor, unităților de foraj marin și conteinerelor;
 • supravegherea tehnică și certificarea materialelor și echipamentelor destinate acestora;
 • supravegherea tehnică și certificarea unor materiale, echipamente, instalații și construcții metalice pentru utilizări nenavale;
 • lucrări de cercetare-proiectare necesare elaborării regulilor și prescripțiilor de registru;
 • importul și exportul de produse și prestații specifice;
 • colaborarea tehnico-științifică cu alte institute specializate, precum și alte lucrări și activități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - Regia autonomă „Registrul naval român” are următoarele atribuții principale:

a) asigură supravegherea tehnică, clasificarea și certificarea construcției, reconstrucției și reparării navelor și unităților de foraj marin care poartă sau urmează a purta pavilionul României, precum și a materialelor sau echipamentelor destinate acestora;
b) este organ tehnic de specialitate, împuternicit de Guvern pentru eliberarea, la navele sub pavilion român, a actelor, certificatelor și documentelor prevăzute în convențiile internaționale maritime sau de navigație interioară la care România a aderat și este sau poate fi împuternicit de guvernele altor țări să elibereze astfel de documente la navele purtând pavilionul acestora;
c) execută, în numele altor societăți de clasificare cu care are contracte de suplinire reciprocă, verificări și inspecții la navele străine aflate în porturile românești și asigură supravegherea tehnică a echipamentelor și materialelor specifice care se fabrică în țară și sunt destinate exportului;
d) asigură supravegherea tehnică și certificarea construcției și reparației conteinerelor și a materialelor destinate acestora, pe teritoriul României;
e} la cererea unor firme străine sau românești, execută supravegherea tehnică și certificarea unor materiale, echipamente, instalații și construcții metalice pentru utilizări nenavale;
f) elaborează și publică reguli pentru construcția și clasificarea navelor maritime și fluviale, construcția platformelor plutitoare maritime de foraj și execuție, conteinerelor, echipamentelor, instalațiilor și materialelor navale, în scopul prevenirii poluării mediului marin de către nave și aplicării convențiilor internaționale privind securitatea navigației și mediului înconjurător;
g) participă la lucrările organizațiilor și organismelor maritime internaționale, asigurând transpunerea în practică a hotărârilor adoptate pentru aplicarea convențiilor internaționale;
h) în scopul punerii de acord a regulilor și prescripțiilor specifice cu regulile altor registre navale și pentru îmbunătățirea colaborării cu acestea, „Registrul naval român” - R.A. se poate afilia, conform legii, la asociații și convenții și poate încheia acorduri cu organisme similare din alte țări, participând la acțiuni de colaborare și cooperare în domeniul său de activitate;
i) organizează activitatea de management, întocmind studii de fezabilitate bazate pe analiza propriei activități, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice, în vederea aplicării tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice și organizatorice;
j) asigură programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor bugetare de venituri și cheltuieli, urmărind execuția acestora conform legislației în vigoare;
k) fundamentează necesarul de credite și alte surse de finanțare a activității;
l) are autonomie în domeniul investițiilor, în relațiile comerciale și de cooperare internă sau externă, precum și în stabilirea prețurilor și tarifelor, conform prevederilor legale;
m) asigură programarea și urmărirea veniturilor din prestații, în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor și a celorlalte obligații către stat;
n) efectuează direct operațiuni de comerț exterior, organizându-și compartimente specializate de decontări valutare și marketing, potrivit legii.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă „Registrul naval român” are patrimoniul net în valoare de 11,240 milioane lei, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 945/1990, și cuprinde:

 • fonduri fixe în valoare de 4,975 mil. lei
 • fonduri circulante în valoare de 1,492 mil. lei
 • alte elemente de activ 4,773 mil. lei.

Art. 7. - Regia autonomă „Registrul naval român” este proprietara bunurilor din patrimoniul său; în exercitarea dreptului său de proprietate folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, potrivit legii.

Capitalul IV
Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă „Registrul naval român” are în structura sa inspectorate și sectoare de specialitate pe teritoriul țării și reprezentanțe în străinătate, necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

Consiliul de administrație stabilește constituirea acestora, precum și relațiile lor, în cadrul regiei, cu terți.

Art. 9. - În cadrul Regiei autonome „Registrul naval român” se constituie direcții, servicii, oficii și birouri, în funcție de necesitățile și volumul activităților.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 10. - Conducerea Regiei autonome „Registrul naval român” se asigură prin consiliul de administrație și directorul general.

Art. 11. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al regiei, care este și președintele consiliului de administrație.

Din consiliul de administrație fac parte: câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, ceilalți membri fiind numiți dintre ingineri, economiști, inspectori, juriști, specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 13. - Atribuțiile principale, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

a) aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
b) aprobă programele de dezvoltare și funcționare a rețelei de inspectorate și sectoare de specialitate din teritoriu și a reprezentanțelor din străinătate;
c) examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
d) aprobă utilizarea fondului valutar, potrivit legii;
e) stabilește, potrivit legii, nivelul de salarizare a personalului, în funcție de studii și munca efectiv prestată;
f) stabilește funcțiile și meseriile specifice;
g) stabilește taxe și tarife proprii pentru prestațiile și serviciile efectuate;
h) aprobă statutul personalului regiei;
i) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
j) exercită orice alte atribuții ce-i revin din prevederile legale și din regulamentul său de organizare și funcționare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună și, la cererea președintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie compensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație prezintă anual ministerului de resort un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 17. - Directorul general al regiei este numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Art. 18. - Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul și numește, prin decizie, conducătorii compartimentelor din structura regiei, cu respectarea prevederilor legale.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 19. - Regia autonomă „Registrul naval român” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor și aprobate anual de acesta, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 20. - Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate beneficia de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 21. - Veniturile și cheltuielile regiei se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „venituri” sumele încasate din tarifele aplicate la prestațiile efectuate, iar la „cheltuieli” valorile consumate pentru funcționarea regiei.

Art. 22. - Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia își constituie fondul de rezervă și de dezvoltare, asigură sumele necesare desfășurării activității și satisfacerii nevoilor sale de funcționare, plătește cotele de asigurare și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Art. 23. - Regia autonomă „Registrul naval român” hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limitele competențelor ce sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul subvențiilor necesare pentru obiectivele de investiții.

Art. 24. - Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se efectuează prin conturi în lei și valută, deschise la Banca Română de Comerț Exterior a României și la alte instituții bancare.

Capitolul VII
Relațiile regiei

Art. 25. - Pentru realizarea atribuțiilor ce le revin, compartimentele Regiei autonome „Registrul naval român” stabilesc relații funcționale, de cooperare și colaborare.

Art. 26. - Relațiile comerciale dintre Regia autonomă „Registrul naval român" și alte regii sau societăți comerciale se desfășoară pe baze contractuale, guvernate de principiul libertății contractuale.

Art. 27. - Taxele și tarifele în lei și valută pentru prestațiile efectuate se stabilesc de consiliul de administrație al regiei, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și Ministerul Finanțelor.

Art. 28. - Regia autonomă poate încheia contracte de prestări de servicii cu întreprinzători străini, în condițiile legii.

Capitolul VIII
Controlul activității

Art. 29. - Gestiunea Regiei autonome „Registrul naval român” este controlată conform reglementărilor elaborate de Ministerul Finanțelor.

Capitolul IX
Dispoziții referitoare la personal

Art. 30. - Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, și celorlalte reglementări legale în vigoare.

Capitolul X
Dispoziții finale

Art. 31. - Regia autonomă „Registrul naval român” respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislația internă, precum și de cele rezultate din convențiile și celelalte reglementări emise de organisme internaționale în domeniul său de activitate.

Art. 32. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.