autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reorganizarea Academiei militare și înființarea Academiei tehnice militare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se reorganizează Academia militară și se înființează Academia tehnică militară.

Art. 2. - Academia militară, cu sediul în municipiul București, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție de învățământ superior, care pregătește ofițeri-studenți pentru a deveni comandanți și ofițeri în statele majore de la eșaloanele tactice și operative și în sistemul de asigurare logistică necesari armatei, precum și unor beneficiari interni și externi.

Academia îndeplinește, totodată, sarcini de cercetare științifică în domeniile doctrinei și științei militare, conducerii și automatizării conducerii trupelor.

Art. 3. - Pregătirea în Academia militară se realizează numai prin învățământ de zi, cu durata de 3 ani.

Art. 4. - Academia militară organizează cursuri postacademice de perfecționare și specializare, prin învățământ de zi, cu durata de 4-10 luni, potrivit nomenclatorului aprobat de ministrul apărării naționale.

Art. 5. - Admiterea în Academia militară se face pe bază de concurs, la care se pot prezenta numai ofițeri.

Condițiile de înscriere, probele de concurs, organizarea și desfășurarea acestuia se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naționale.

Art. 6. - Academia tehnică militară este instituție de învățământ superior politehnic militar, cu sediul în municipiul București, subordonată Ministerului Apărării Naționale, care formează ofițeri-ingineri și subingineri necesari armatei, precum și unor beneficiari interni și externi.

Totodată, academia efectuează cercetare științifică fundamentală și aplicativă în domeniile specifice, potrivit solicitărilor armatei și altor sectoare ale economiei naționale.

Art. 7. - Pregătirea în Academia tehnică militară se realizează numai prin învățământ de zi cu durata de 5-6 ani pentru ingineri și 3-4 ani pentru subingineri.

Art. 8. - La absolvirea anului III de studii, studenților Academiei tehnice militare li se acordă gradul de sublocotenent activ.

Art. 9. - Academia tehnică militară organizează învățământul postacademic (postuniversitar) de perfecționare, specializare și conducere pentru inginerii militari, precum și pentru ingineri civili, la cererea unor beneficiari interni sau externi, prin cursuri de zi la specializările și cu durata stabilită prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 10. - Admiterea la Academia tehnică militară se face pe bază de concurs, la care se pot prezenta absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat din rândul militarilor în termen, tinerilor civili, ofițerilor, subofițerilor și maiștrilor militari, care îndeplinesc criteriile prevăzute în legea învățământului și în ordinele ministrului apărării naționale.

Art. 11. - Candidații admiși în Academia tehnică militară vor încheia angajamente scrise cu Ministerul Apărării Naționale, prin care se obligă ca, după absolvire, să îndeplinească serviciul în armată cel puțin 8 ani.

În cazul în care au fost îndepărtați din serviciu pentru motive ce le sunt imputabile, absolvenții în cauză sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere, ținându-se seama de timpul servit.

Aceeași obligație de restituire a cheltuielilor de întreținere se menține și în cazul celor îndepărtați din academie pentru lipsă de interes la învățătură și abateri disciplinare grave, începând cu anul II de studii.

Prin cheltuieli de întreținere se înțeleg cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea și transportul pe timpul vacanțelor, permisiilor, precum și alte drepturi primite de studenți.

Art. 12. - Structurile Academiei militare și Academiei tehnice militare se stabilesc de către Ministerul Apărării Naționale.

Normele didactice sunt cele stabilite de Ministerul Învățământului, adaptate la specificul militar, aprobate de ministerul apărării naționale.

Planurile de școlarizare, profilurile, specializările și direcțiile de aprofundare se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale.

Planurile de învățământ se aprobă de către ministrul apărării naționale, iar programele de învățământ, de către comandanții academiilor, la propunerea senatelor.

Art. 13. - Studiile în academiile militare se încheie prin examen de diplomă.

Absolvenților li se acordă diplomă de licență în științe militare, respectiv de inginer sau subinginer, în specialitatea în care s-au pregătit.

Absolvenții academiilor militare vor fi repartizați în funcție de rezultatele obținute la învățătură și în raport cu nevoile armatei.

Art. 14. - Academia militară și Academia tehnică militară organizează, potrivit legii, perfecționarea pregătirii specialiștilor militari și civili, cetățeni români și din alte țări, prin doctorat în ramurile știință militară și tehnică militară, potrivit reglementărilor existente pe plan național.

Art. 15. - Diplomele care atestă absolvirea Academiei militare și Academiei tehnice militare, precum și titlurile științifice obținute, dau dreptul titularilor să fie încadrați și în funcții civile pentru care normele legale în vigoare prevăd studii de același nivel, în specialitățile ce se vor stabili printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Învățământului și Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 16. - Ofițerii-studenți și studenții care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmează cursurile academiilor vor continua învățământul în condițiile prevăzute de normele legale în vigoare la data admiterii.

Art. 17. - Numirea în funcție, promovarea și desfășurarea activității cadrelor didactice militare în academiile militare se fac pe baza normelor elaborate de Ministerul Apărării Naționale și în concordanță cu prevederile legii învățământului.

Numirea, transferarea și eliberarea din funcție a personalului didactic civil se fac de Ministerul Apărării Naționale, cu acordul Ministerului Învățământului, conform prevederilor Statutului personalului didactic.

Art. 18. - Personalul militar de conducere ce urmează a fi încadrat în funcții echivalente celor de prorectori, decani, prodecani și șefi de catedră se propune de senatul academiei sau, după caz, de consiliul profesoral al facultății.

În situația în care în aceste funcții poate fi încadrat și personal civil, acesta este ales pentru cei mult 4 ani de senatul academiei, sau de consiliul profesoral, prin vot secret, din rândul celor care au deținut funcția de profesor, conferențiar sau cercetător științific principal gradul I sau II, au titlul de doctor și o vechime de cel puțin 3 ani în instituția militară respectivă.

Numirea în funcție a personalului militar de conducere și confirmarea celui civil se fac în conformitate cu competențele stabilite de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 19. - Cheltuielile pentru școlarizarea și întreținerea studenților aparținând altor ministere și unități economice se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naționale, urmând să fie recuperate de la ministerele și unitățile respective, pe baza deconturilor trimestriale. Cu sumele recuperate, Ministerul Apărării Naționale va reconstitui creditele la articolele de la care s-au efectuat.

Art. 20. - Statutul ofițerilor-studenți și al studenților, precum și regulamentele de funcționare ale academiilor, se vor elabora de senatele acestora, în baza prevederilor prezentei hotărâri și a reglementărilor corespunzătoare pe plan național și se vor aproba de ministrul apărării naționale.

Art. 21. - Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.