autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 264 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Mediului este organul central de specialitate al administrației de stat care, pentru îmbunătățirea calității vieții, înfăptuiește, pe baze moderne, gospodărirea rațională și eficientă a apelor țării, întreținerea și exploatarea pădurilor, supravegherea și protecția mediului înconjurător, menținerea echilibrului ecologic, ameliorarea factorilor de mediu și controlul activităților nucleare.

Art. 2. - Ministerul Mediului îndeplinește funcția de organ central coordonator pentru domeniile sale de activitate atât în raport cu unitățile din subordinea proprie, cât și în raport cu unitățile din subordinea celorlalte organe centrale sau locale, unitățile cu caracter mixt sau privat și cu cetățenii țării.

Art. 3. - Ministerul Mediului colaborează cu celelalte ministere, având dreptul de a solicita acestora documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 4. - Ministerul Mediului îndeplinește următoarele atribuții principale:

A. Prin Departamentul apelor

a) acționează în mod unitar, pe bazine hidrografice, prin lacurile de acumulare, derivațiile de debite, regularizările de albii, alimentările cu apă complexe, nodurile hidrotehnice și alte lucrări de gospodărire a apelor pentru utilizarea optimă în complex a apei, apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor, producerea de energie, piscicultură și alte folosințe;

b) acționează pentru amenajarea complexă a cursurilor de apă și pentru valorificarea unor noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării;

c) răspunde de supravegherea meteorologică, hidrologică și hidrogeologică, asigură informarea permanentă cu date și prognoze asupra apelor, avertizează în caz de fenomene periculoase;

d) asigură dezvoltarea și modernizarea sistemului informațional decizional în domeniul gospodăririi apelor;

e) corelează lucrările de gospodărire a apelor cu cele de combatere a eroziunii solului, de desecare, de împădurire a terenurilor degradate, cu dezvoltarea folosințelor de apă și cu lucrările de protecție împotriva poluării apelor;

f) asigură aplicarea legislației pentru folosirea rațională a resurselor de apă, exploatarea coordonată a lucrărilor hidrotehnice, indiferent de deținători; avizează aceste lucrări, în calitate de proprietar al tuturor albiilor minore ale râurilor și a surselor de apă din țară;

g) elaborează norme de consum de apă și normative în domeniul apelor, asigură aplicarea convențiilor internaționale în domeniul utilizării apelor.

B. Prin Departamentul pădurilor

a) asigură integritatea, conservarea și gospodărirea unitară a fondului forestier și a vegetației lemnoase din afara acestuia, intensificarea și diversificarea funcțiilor de protecție, sociale și de producție a pădurilor, în concordanță cu cerințele menținerii echilibrului ecologic și îmbunătățirii condițiilor de mediu;

b) răspunde de aplicarea unui regim normal de tăiere în păduri, la nivelul posibilității reale de producție ale acestora, stabilite prin amenajamentele silvice, în condiții tehnico-economice cât mai avantajoase care să asigure valorificarea integrală și superioară a masei lemnoase destinată producției industriale și nevoilor locale, inițiind în acest sens, din 1991 și forma de licitare a acesteia; urmărește efectuarea sistematică a controlului privind modul de respectare a regulilor silvice de exploatare a lemnului de către beneficiarii acestuia;

c) organizează și îndrumă lucrările de regenerare a pădurilor pe cale naturală și prin împăduriri și acționează împreună cu ceilalți deținători de terenuri pentru readucerea în circuitul economic, prin plantații forestiere, a terenurilor degradate din afara fondului forestier inapte altor folosințe;

d) acționează împreună cu unitățile interesate, pentru înființarea de perdele forestiere de protecție, precum și pentru refacerea și îngrijirea celor existente; coordonează lucrările de corectare a torenților în fondul forestier și asigură realizarea de astfel de lucrări într-o concepție unitară, împreună cu alți factori interesați, pe ansamblul bazinelor hidrografice;

e) urmărește aplicarea întregului complex de măsuri tehnico-organizatorice care asigură o stare de sănătate corespunzătoare pădurilor și vegetației lemnoase din afara fondului forestier; previne prejudicierea acestora prin tăieri ilegale de arbori;

f) asigură realizarea efectivelor optime pe toate fondurile de vânătoare și pescuit în apele de munte, valorificarea superioară a acestora, inclusiv cu vânători străini, precum și antrenarea în circuitul economic a tuturor resurselor din fondul forestier cu desfacere asigurată la intern și export - fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate și alte produse ale pădurii;

g) urmărește coordonarea din punct de vedere tehnic a modului de gospodărire a vânatului pe toate categoriile de fonduri de vânătoare;

h) elaborează și propune guvernului proiecte de acte normative în vederea îmbunătățirii activității de gospodărire unitară și intensivă a fondului forestier și a vegetației lemnoase din afara acestuia, atragerii în circuitul silvoproductiv a tuturor terenurilor degradate inapte folosințelor agricole.

C. Prin Departamentul mediului

a) asigură protecția apelor, aerului, solului și a celorlalți factori de mediu în condițiile utilizării raționale a resurselor naturale, prevenirea și combaterea agresiunii sau a degradării prin activități umane, menținerea echilibrului ecologic, ameliorarea calității vieții;

b) asigură prin sisteme de supraveghere cunoașterea parametrilor de calitate ai tuturor factorilor de mediu, evoluția acestora și intervine în situații de depășire a valorilor normate;

c) coordonează elaborarea de norme privind conținutul admisibil de noxe în mediul înconjurător, de programe de cercetare, de programe de realizare a investițiilor în domeniul prevenirii și combaterii poluării mediului, precum și de producere în țară sau procurare din import a unor utilaje, echipamente, instalații, aparatură da măsură și control;

d) promovează studii de impact ale diverselor activități asupra factorilor de mediu și emite acorduri, avize și autorizații de funcționare pentru toate activitățile care pot afecta condițiile de calitate a factorilor de mediu;

e) avizează producerea și utilizarea substanțelor chimice, inclusiv pesticide, în condiții care să nu afecteze mediul ambiant;

f) urmărește aplicarea măsurilor ce se impun în domeniul apelor de către toți cei care folosesc apa, dețin lucrări pe apă sau în legătură cu apele;

g) urmărește modul în care unitățile respectă condițiile legale impuse prin actele de reglementare și asigură aplicarea legislației în domeniul protecției mediului;

h) înființează comisii de supraveghere a calității apei pentru cursurile de apă, locurile sau zonele maritime care necesită măsuri deosebite pentru prevenirea și combaterea poluării și numește, cu acordul ministerelor, organelor centrale și locale interesate, membrii acestor comisii;

i) asigură relații de colaborare cu organizații similare din alte state și cu organizații sau organisme internaționale;

j) organizează și îndrumă activitatea economică, științifică, de turism și agrement în Delta Dunării.

D. Prin Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

a) emite norme tehnice și instrucțiuni cu caracter obligatoriu, precum și ghiduri de securitate nucleară privind asigurarea calității și funcționarea în condiții de siguranță la radiații a obiectivelor și instalațiilor nucleare, protecția împotriva radiațiilor nucleare a personalului expus profesional, a populației, mediului înconjurător și bunurilor materiale, protecția fizică, evidența, păstrarea și transportul materialelor radioactive și materialelor fisionabile speciale, precum și gestiunea deșeurilor radioactive;

b) eliberează autorizații de asigurare a calității și de securitate nucleară unităților care desfășoară activități în domeniul nuclear și acordă personalului permisul de exercitare a acestor activități, în condițiile prevăzute de lege și normele tehnice specifice;

c) controlează respectarea legii și a normelor de securitate nucleară cu privire la desfășurarea activităților în domeniul nuclear de către unitățile și persoanele autorizate să exercite aceste activități;

d) avizează planurile de intervenție pentru cazurile de accident nuclear și participă, potrivit legii, la asigurarea intervenției;

e) controlează aplicarea prevederilor programului de asigurare a calității la beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare, precum și la întreprinderile și unitățile care proiectează, produc și montează echipamentele, sistemele și construcțiile cu funcții de securitate nucleară;

f) controlează, la beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare, listele de furnizori acceptați de produse și servicii și actualizarea corectă a acestor liste în ceea ce privește respectarea cerințelor de asigurare a calității de către beneficiari, furnizori și subfurnizorii acestora, la toate nivelurile de derulare a raporturilor contractuale, efectuând și controalele prin sondaj necesare în acest scop;

g) aprobă planurile anuale de examinări tehnice pentru asigurarea calității, elaborate de beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare cu privire la activitatea proprie și a furnizorilor de produse și servicii și inspectează modul de aplicare a acestora;

h) în îndeplinirea sarcinilor de control, stabilește măsurile necesare, cu termene de îndeplinire a acestora, și aplică sancțiunile prevăzute de lege;

i) stabilește și percepe taxe pentru efectuarea evaluărilor, expertizelor, analizelor și controalelor în vederea emiterii autorizațiilor prevăzute de lege;

j) stabilește relații cu alte ministere și organisme naționale specializate din țară, precum și cu organisme naționale din alte țări și cu organizații internaționale de profil;

k) avizează importul de licențe, documentații, tehnologii de fabricație, echipamente, aparatură, surse de radiații și asistență tehnică necesare obiectivelor și instalațiilor nucleare din țară;

l) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaționale în vigoare privind controlul garanțiilor, protecția fizică, transportul materialelor fisionabile și radioactive, protecția contra radiațiilor, asigurarea calității și securitatea nucleară a instalațiilor;

m) avizează proiectele actelor normative care au implicații în domeniul nuclear, elaborate de organele competente.

Art. 5. - (1) Pentru îndrumarea și controlul întregii activități științifice, de turism și agrement din Delta Dunării se înființează „Delta Dunării” - rezervație a biosferei - instituție cu personalitate juridică în subordinea Departamentului mediului.

(2) Unitățile agricole și celelalte activități economice existente în cadrul Centralei „Delta Dunării” trec din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației în subordinea Prefecturii Tulcea cu activul și pasivul la 30 septembrie 1990.

(3) Teritoriul rezervației cuprinde Delta Dunării, Complexul lagunar Razelm - Sinoe, zona Somova - Parcheș, litoralul Mării Negre de la brațul Chilia până la Capul Midia, inclusiv Izobata de 20 m și Dunărea maritimă - până la Cotul Pisicii.

(4) Rezervația are următorul obiect de activitate:

  • redresarea ecologică a Deltei Dunării și conservarea genofondului (biodiversității) ecofondului;
  • cunoașterea capacității productive și dimensionarea exploatării resurselor din Delta Dunării, în limitele ecologice admisibile;
  • coordonarea lucrărilor hidrotehnice pentru asigurarea unei mai bune circulații a apei pe canale, ghioluri și lacuri, cât și pentru împiedicarea fenomenelor de eroziune a platformei maritime;
  • cercetarea fenomenelor deltaice;
  • stabilirea locurilor de vânătoare și pescuit și a condițiilor de desfășurare a acestor activități;
  • stabilirea modului de circulație și acces în Delta Dunării a bărcilor, șalupelor, a navelor fluviale și maritime, a persoanelor și a grupurilor de cercetători;
  • stabilirea criteriilor de dezvoltare a așezărilor umane și dezvoltarea turismului;
  • prezentarea de propuneri pentru stabilirea de taxe și tarife pentru sancționarea abaterilor de la regulile de desfășurare a activității în Delta Dunării.

(5) Rezervația își are sediul în municipiul Tulcea și este condusă de un consiliu științific, a cărui componență se aprobă de ministrul de stat pentru calitatea vieții. Președintele consiliului științific este guvernatorul rezervației și, în același timp, președintele consiliului de administrație a Centralei „Delta Dunării”. Funcția de guvernator este asimilată cu funcția de inspector de stat șef din Ministerul Mediului.

(6) Guvernatorul rezervației este reprezentantul părții române în relațiile internaționale legate de activitatea din Delta Dunării.

(7) Institutul de cercetări și proiectări „Delta Dunării” Tulcea și Institutul român de cercetări marine Constanța trec de la Ministerul Agriculturii și Alimentației la Ministerul Mediului cu personalul, activul și pasivul stabilit la 30 septembrie 1990, păstrându-și profilul de activitate.

(8) Patrimoniul rezervației se compune din fondurile Institutului de cercetări și proiectări „Delta Dunării” Tulcea, Agenției de supraveghere și protecția mediului Tulcea și Corpului de pază și inspecție Tulcea.

(9) Înființarea unităților de orice fel - publice, particulare sau mixte - care ar urma să-și desfășoare activitatea în Delta Dunării se face numai după obținerea autorizației prealabile de la guvernatorul rezervației.

Art. 6. - (1) Se înființează Corpul de pază și inspecție „Delta Dunării”, care va funcționa în structura organizatorică a rezervației.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal, statul de funcții, nivelurile de salarizare, atribuțiile și sarcinile Corpului de pază și inspecție se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, cu acordul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor.

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Mediului este asigurată de ministru, consiliul de administrație și colegiul de conducere.

(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului este prevăzută în anexa nr. 1[1].

(2) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcții, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului. Statele de funcții se aprobă și cu avizul Ministerului Finanțelor.

(3) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu este de 380, exclusiv demnitarii.

(4) Numărul maxim al posturilor de conducere este de 20% din numărul total al personalului.

Art. 9. - (1) Ministerul Mediului are în subordine directă unitățile publice prevăzute în anexa nr. 2[1].

(2) Direcțiile de ape, Întreprinderea „Stânca” Iași, Întreprinderea de exploatare a lucrărilor hidrotehnice București, agențiile pentru supravegherea și protecția mediului, „Delta Dunării” - rezervație a biosferei, Corpul de pază și inspecție Tulcea, unitățile școlare, centrul de calcul al ministerului, oficiul de informare și documentare sunt unități bugetare cu personalitate juridică, finanțate de la bugetul de stat, și pot avea în subordine subunități și activități care funcționează pe bază de autofinanțare. Pe măsura autofinanțării întregi activități, unitățile de mai sus pot fi organizate ca unități autofinanțate.

(3) Înființarea și desființarea unităților subordonate, obiectul de activitate al acestora, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și gradele de organizare se aprobă de ministrul mediului.

(4) Înființarea și desființarea unităților finanțate de la bugetul de stat se face cu acordul Ministerului Finanțelor.

Art. 10. - Numărul posturilor de inginer (economist, meteorolog, hidrolog) principal I va fi de cel mult 10%, cel de inginer (economist, meteorolog, hidrolog) principal II, cel mult 15%, iar cel de inspector general va fi de cel mult 10%, din numărul total de personal cu studii superioare.

Art. 11. - Ministerul Mediului va utiliza un parc propriu de transport atât pentru aparatul central, cât și pentru unitățile subordonate, ce se stabilește prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 12. - (1) Ministerul Mediului coordonează activitatea Comisiei centrale de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor, Comisiei naționale pentru evaluarea trofeelor cinegetice, Comisiei pentru protecția mediului înconjurător, Comitetul Național Român al marilor baraje și Comitetul Național Român pentru programul hidrologic internațional al UNESCO. Aceste comisii au câte un secretariat tehnic permanent ce se asigură în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului.

(2) Membrii comisiilor de mai sus sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați.

Art. 13. - Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, beneficiază de salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, pe o perioadă de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Art. 14. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri ministrul mediului poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 15. - (1) Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

(2) Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor sprijini nemijlocit Ministerul Mediului pentru realizarea atribuțiilor sale în legătură cu Delta Dunării.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 1990. Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 778 din 1 iulie 1973, Hotărârea guvernului nr. 86 din 29.01.1990, Hotărârea guvernului nr. 687 din 14.06.1990 și Hotărârea guvernului nr. 873 din 27.07.1990, precum și orice alte dispoziții contrare.

  1. 1,0 1,1 Anexa se comunică unităților interesate.