autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Mediului este autoritatea centrală de stat care organizează cadrul instituțional, dezvoltă, îndrumă și perfecționează activitatea de protecție a mediului, la scară națională.

Pentru asigurarea unei dezvoltări economice și sociale durabile, precum și pentru îmbunătățirea calității vieții, Ministerul Mediului fundamentează și promovează măsurile de protecție și conservare a resurselor naturale, de gospodărire rațională a acestora, în acord cu cerințele de ameliorare a stării de calitate a mediului, de menținere a diversității biologice și a echilibrului ecologic.

Art. 2. - Ministerul Mediului colaborează cu celelalte ministere, precum și cu alte organe centrale, având dreptul de a solicita acestora documentații, informații și date necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 3. - Ministerul Mediului îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează studii, prognoze și strategii de dezvoltare pentru protecția sistemelor ecologice, silvicultură, gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie și în domeniul protecției nucleare;

b) elaborează propuneri de reglementare în domeniul protecției mediului și propune dezvoltarea sistemului de legi și acte normative pentru reglementarea gospodăririi raționale și responsabile a resurselor, armonizarea dezvoltării economico-sociale cu cerințele protecției mediului, ca bază pentru o dezvoltare durabilă a țării;

c) asigură coordonarea activității de reconstrucție ecologică a zonelor deteriorate, elaborează harta ecoregiunilor și fundamentează dezvoltarea rețelei de arii protejate;

d) evaluează impactul acțiunilor economico-sociale, diferențiază condițiile care trebuie respectate pentru garantarea menținerii echilibrului ecologic, le transmite agenților economici și verifică modul cum acestea se implementează și se respectă în procesul de realizare a investițiilor și a producției;

e) asigură integrarea României în activitatea de protecție a mediului la nivel regional și global, reprezentând Guvernul în organismele internaționale de specialitate, guvernamentale și neguvernamentale; participă la realizarea programelor și a măsurilor prevăzute în convențiile și acordurile internaționale, la care țara noastră este parte;

f) coordonează activitatea rețelei de arii protejate - rezervații naturale, parcuri naționale, rezervații ale biosferei, monumente ale naturii - pentru conservarea diversității biologice și a eterogenității structurilor ecologice ale cadrului natural;

g) coordonează programele de cercetare în domeniul ecologiei și protecției mediului, gospodăririi apelor și pădurilor, urmărește rezultatele cercetărilor și valorificarea acestora;

h) asigură, la nivel național, respectarea de către persoanele fizice și juridice a legilor și reglementărilor din domeniul protecției mediului și al gospodăririi resurselor naturale;

i) asigură relațiile dintre Guvern și organizațiile naționale neguvernamentale, grupurile sociale și publice, în domeniul protecției mediului.

Inițiază și dezvoltă programele de formare a specialiștilor și de educație ecologică. În acest sens, colaborează cu ministerele economice, cu celelalte autorități ale administrației centrale și locale, cu instituțiile de învățământ, știință și cultură, cu mijloacele mass-media;

j) organizează activitatea de informare și documentare, editarea de publicații și acțiuni de popularizare a legislației referitoare la gospodărirea resurselor naturale și protecția mediului;

k) elaborează propuneri legislative, cu avizul Ministerului Finanțelor, privind taxele pentru efectuarea expertizelor, analizelor și controalelor, precum și pentru emiterea acordurilor și autorizațiilor în domeniile de activitate ale ministerului.

Art. 4. - În domeniul gospodăririi resurselor de apă, Ministerul Mediului are următoarele atribuții:

a) elaborează strategia organizării, la nivel național, a gospodăririi apelor, în scopul satisfacerii cerințelor de apă ale populației și agenților economici, asigurând folosirea rațională a resurselor de apă, protecția împotriva epuizării și poluării acestora, precum și apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

b) acționează pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, pentru valorificarea unor noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării, asigurând corelarea lucrărilor de alimentări cu apă, apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor, hidroenergetice, de irigații, piscicultură, navigație sau alte folosințe;

c) coordonează întocmirea planurilor și schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice;

d) avizează și autoriză lucrările ce se execută sau sunt în exploatare pe ape sau în legătură cu apele;

e) organizează întocmirea și ținerea la zi a cadastrului general al apelor țării și a evidenței drepturilor de folosire cantitativă și calitativă a apelor;

f) stabilește organizarea activității de hidrometeorologie și a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

g) aprobă utilizarea fondului apelor constituit conform prevederilor legale.

Art. 5. - În domeniul gospodăririi fondului forestier, Ministerul Mediului are următoarele atribuții:

a) elaborează strategia națională și prognoze pentru gospodărirea pădurilor proprietate de stat și privată, precum și a vegetației forestiere din afara fondului forestier, pe principiul aplicării unitare a regimului silvic, în contextul intensificării funcțiilor de protecție și de producție ale acestora, menținerii echilibrului ecologic și îmbunătățirii condițiilor de mediu;

b) elaborează studii și programe pentru îmbunătățirea stării pădurilor și a vegetației forestiere din afara fondului forestier, pentru creșterea productivității lor, și urmărește aplicarea măsurilor necesare;

c) asigură controlul gospodăririi și exploatării unitare, pe principii ecologice și în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și cu normele tehnice în vigoare, a pădurilor, indiferent de deținători, precum și a vegetației forestiere din afara fondului forestier;

d) stabilește, în conformitate cu legislația în vigoare, pe baza amenajamentelor silvice, volumul de masă lemnoasă ce se poate tăia anual din păduri, pe structură și destinații, în condițiile asigurării continuității recoltării acesteia;

e) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesați din agricultură, administrația centrală și locală de stat, acțiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosințe, atât prin preluarea acestora în fondul forestier, cât și prin plantarea lor de către deținători, precum și de înființare a perdelelor forestiere de protecție; asigură o concepție unitară de amenajare a terenurilor degradate și de corectare a torenților, în complex, pe bazine hidrografice și perimetre de ameliorare;

f) analizează și - după caz, în raport cu competențele legal stabilite - aprobă sau avizează solicitările de scoatere definitivă ori temporară a unor terenuri din fondul forestier, sau de defrișare a unor păduri ori vegetații forestiere din afara fondului forestier;

g) controlează modul în care se asigură integritatea fondului forestier și a vegetației forestiere din afara acestuia, paza pădurilor, precum și legalitatea circulației materialului lemnos și a funcționării instalațiilor de prelucrare a acestuia în cherestea;

h) stabilește și controlează modul de gospodărire a tuturor fondurilor de vânătoare și salmonicole, precum și respectarea legalității privind concesionarea și închirierea acestor fonduri, organizarea și desfășurarea acțiunilor de vânătoare și de pescuit - inclusiv cu străinii.

Art. 6. - În domeniul controlului activităților nucleare, Ministerul Mediului are următoarele atribuții:

a) emite norme tehnice și instrucțiuni cu caracter obligatoriu, precum și ghiduri de securitate nucleară privind asigurarea calității și funcționarea în condiții de siguranță la radiații a obiectivelor și instalațiilor nucleare, protecția împotriva radiațiilor nucleare a personalului expus profesional, a populației, mediului înconjurător și bunurilor materiale, protecția fizică, evidența, păstrarea și transportul materialelor radioactive și materialelor fisionabile speciale, precum și gestiunea deșeurilor radioactive;

b) eliberează autorizații de asigurare a calității și de securitate nucleară unităților care desfășoară activități în domeniul nuclear și acordă personalului permisul de exercitare a acestor activități, în condițiile prevăzute de lege și normele tehnice specifice;

c) controlează respectarea legii și a normelor de securitate nucleară cu privire la desfășurarea activităților în domeniul nuclear de către unitățile și persoanele autorizate să exercite aceste activități;

d) avizează planurile de intervenție pentru cazurile de accident nuclear și participă, potrivit legii, la asigurarea intervenției;

e) controlează aplicarea prevederilor programului de asigurare a calității la beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare, precum și la întreprinderile și unitățile care proiectează, produc și montează echipamentele, sistemele și construcțiile cu funcții de securitate nucleară;

f) controlează, la beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare, listele de furnizori acceptați, de produse și servicii și actualizarea corectă a acestor liste în ceea ce privește respectarea cerințelor de asigurare a calității de către beneficiari, furnizori și subfurnizorii acestora, la toate nivelurile de derulare a raporturilor contractuale;

g) aprobă planurile anuale de examinări tehnice pentru asigurarea calității, elaborate de beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare cu privire la activitatea proprie și a furnizorilor de produse și servicii și inspectează modul de aplicare a acestora;

h) în îndeplinirea sarcinilor de control, stabilește măsurile necesare, cu termene de îndeplinire a acestora, și aplică sancțiunile prevăzute de lege;

i) avizează importul de licențe, documentații, tehnologii de fabricație, echipamente, aparatură, surse de radiații și asistență tehnică necesare obiectivelor și instalațiilor nucleare din țară;

j) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaționale în vigoare privind controlul garanțiilor, protecția fizică, transportul materialelor fisionabile și radioactive, protecția contra radiațiilor, asigurarea calității și securitatea nucleară a instalațiilor;

k) avizează proiectele actelor normative care au implicații în domeniul nuclear, elaborate de organele competente.

Art. 7. - a) Conducerea Ministerului Mediului este asigurată de ministru și colegiul ministerului.

b) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat și organizații din țară, precum și cu organismele similare din străinătate.

Art. 8. - a) Structura organizatorică a Ministerului Mediului este prevăzută în anexa nr. 1[1].

b) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcții, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

c) În cadrul Inspecției de stat a pădurilor vor funcționa în limita a maximum 50 de posturi, inspecții zonale cu atribuții de gardă forestieră la Bacău, Brașov, București, Caransebeș și Cluj pentru urmărirea aplicării unitare a regimului de gospodărire și exploatare pe toate terenurile cu vegetație forestieră, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Principalele atribuții ale inspecțiilor zonale sunt cele stabilite în anexa nr. 2.

Delimitarea teritorială a zonelor de inspecție se face prin ordin al ministrului mediului.

Personalul silvic de specialitate din Inspecția de stat a pădurilor, inclusiv cel din inspecțiile zonale, este obligat să poarte uniformă în timpul desfășurării activității de teren. Uniforma se atribuie de Ministerul Mediului, potrivit reglementărilor în vigoare.

d) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu este de 350, exclusiv demnitarii.

e) Numărul maxim al posturilor de conducere este de 20% din numărul total al personalului.

Art. 9. - a) Ministerul Mediului are în subordine unitățile din anexa nr. 3.

b) Agențiile pentru supravegherea și protecția mediului, Administrația rezervației biosferei „Delta Dunării”, Oficiul de informare și documentare, Institutul de cercetări pentru ingineria mediului București, Institutul român de cercetări marine Constanța sunt instituții publice, cu personalitate juridică, finanțate de la bugetul administrației de stat.

c) Agențiile pentru supravegherea și protecția mediului și Administrația rezervației biosferei „Delta Dunării” funcționează cu un număr maxim aprobat de 3.600 persoane.

d) Structurile organizatorice, normativele de personal și de dotare, criteriile de constituire a compartimentelor și cele de aplicare a Legii salarizării, pentru unitățile subordonate prevăzute la anexa nr. 3, se aprobă de ministrul mediului.

Art. 10. - a) Administrația rezervației biosferei „Delta Dunării” are următorul obiect de activitate:

 • redresarea ecologică a Deltei Dunării și conservarea, genofondului (biodiversității) ecofondului;
 • cunoașterea capacității productive și dimensionarea exploatării resurselor din Delta Dunării, în limitele ecologice admisibile;
 • coordonarea lucrărilor hidrotehnice pentru asigurarea unei mai bune circulații a apei pe canale, ghioluri și lacuri, cât și pentru împiedicarea fenomenelor de eroziune a platformei marine;
 • cercetarea fenomenelor deltaice;
 • stabilirea locurilor de vânătoare și de pescuit, precum și a condițiilor de desfășurare a acestor activități;
 • stabilirea modului de circulație și acces în Delta Dunării al bărcilor, șalupelor, navelor fluviale și maritime, persoanelor și grupurilor de cercetători;
 • stabilirea criteriilor de dezvoltare a așezărilor umane și de dezvoltare a turismului;
 • prezentarea de propuneri privind stabilirea de penalități pentru sancționarea abaterilor de la regulile de desfășurare a activității în Delta Dunării.

b) Teritoriul rezervației cuprinde: Delta Dunării, Complexul lagunar Razelm - Sinoe, zona Somova - Parcheș, litoralul Mării Negre de la brațul Chilia până la Capul Midia, inclusiv Izobata de 20 m și Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii.

Limita vestică continentală a Rezervației biosferei „Delta Dunării” este reprezentată de șoseaua care leagă localitățile Midia - Corbu de Jos - Sinoe - Mihai Viteazu - Ceamurlia de Jos - Babadag - Sarighiol - Agighiol - Murighiol - Tulcea - Somova - Isaccea.

c) Rezervația își are sediul în municipiul Tulcea și este condusă de un consiliu științific, a cărui componență se aprobă de ministrul mediului. Președintele consiliului științific este guvernatorul rezervației.

d) Înființarea unităților de orice fel - publice, particulare sau mixte - care ar urma să-și desfășoare activitatea în Delta Dunării se face numai după obținerea autorizației prealabile de la guvernatorul rezervației.

e) Institutul de cercetări și proiectări „Delta Dunării” Tulcea, Corpul de pază și inspecție Tulcea și Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Tulcea, sunt subordonate Administrației rezervației biosferei „Delta Dunării”. Ele vor funcționa ca unități fără personalitate juridică, având competențele stabilite de Rezervația biosferei „Delta Dunării”.

f) Patrimoniul rezervației se compune din patrimoniul natural al zonei delimitate la alin. h), constituit de suprafețele terestre și acvatice împreună cu resursele naturale pe care le generează, aparținând domeniului public, și din fondurile Institutului de cercetări și proiectări „Delta Dunării” Tulcea, Corpului de pază și inspecție Tulcea și Agenției pentru supravegherea și protecția mediului Tulcea.

g) Stabilirea patrimoniului natural al Rezervației biosferei „Delta Dunării”, precum și modul de administrare a acestuia, se fac prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - Ministerul Mediului va utiliza un parc propriu de transport persoane și intervenții pentru apărare împotriva inundațiilor, poluărilor accidentale, incendiilor la păduri și controlul activităților nucleare, atât pentru aparatul central, cât și pentru unitățile bugetare subordonate, ce se stabilește prin ordinul ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 12. - a) Ministerul Mediului coordonează activitatea Comisiei pentru inundații, fenomene meteorologice periculoase și accidente la construcții hidrotehnice, Comisiei naționale pentru evaluarea trofeelor cinegetice, Comitetului național român al marilor baraje, Comitetului național român pentru programul hidrologic internațional al U.N.E.S.C.O. Acestea au câte un secretariat tehnic permanent ce se asigură în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului.

b) Membrii comisiilor și comitetelor de mai sus sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați.

Art. 13. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, ministrul mediului emite ordine și instrucțiuni.

Art. 14. - Finanțarea tuturor cheltuielilor aferente inspecțiilor zonale se face din bugetul administrației centrale de stat alocat Ministerului Mediului.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991. Pe aceeași dată se abrogă hotărârile Guvernului nr. 482/1990, nr. 483/1990, nr. 693/1990, nr. 983/1990 și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 2

Principalele atribuții ale Inspecțiilor zonale[2] (Gărzilor forestiere)
I. Prevederi generale

1. Supraveghează și controlează aplicarea și respectarea regimului silvic de către filialele teritoriale ale Regiei autonome a pădurilor „Romsilva”, precum și de către toți ceilalți deținători de păduri și de terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier, indiferent de forma de proprietate.

2. În exercitarea atribuțiilor colaborează cu filialele teritoriale și ocoalele silvice ale „Romsilva” - S.A., precum și cu organele locale ale administrației de stat, poliției, jandarmeriei, procuraturii, justiției și administrației financiare.

3. Răspund față de Ministerul Mediului - Inspecția de stat a pădurilor de realizarea atribuțiilor ce le sunt stabilite.

II. Principalele atribuții ale inspecțiilor zonale

4. (1) Pe linia aplicării regimului silvic:

 • urmăresc menținerea integrității fondului forestier, indiferent de deținători, precum și a vegetației forestiere din afara fondului forestier, atât în cadrul circulației juridice a terenurilor forestiere, cât și în direcția prevenirii tăierilor ilegale de arbori, defrișărilor și pășunatului abuziv în păduri, precum și a altor fapte păgubitoare;
 • organizează și țin evidența pădurilor și a celorlalte terenuri cu vegetație forestieră (pășuni împădurite și altele), care se restituie foștilor proprietari sau moștenitorilor legali ai acestora, în condițiile Legii fondului funciar, precum și a vegetației forestiere de pe terenurile situate în afara fondului forestier;
 • verifică, la fața locului, solicitări de scoatere definitivă ori temporară din circuitul forestier a unor terenuri proprietate a persoanelor juridice și fizice sau de defrișare a unor păduri și vegetații forestiere, pentru diferite nevoi, și face propuneri Ministerului Mediului - Inspecției de stat a pădurilor, în legătură cu acestea;
 • controlează modul în care se respectă volumul de masă lemnoasă ce se atribuie anual filialelor „Romsilva” - S.A. spre tăiere, pentru industrie și nevoi locale, și urmăresc respectarea reglementărilor în vigoare privind volumul de masă lemnoasă ce poate fi recoltat anual din pădurile și vegetația forestieră din afara fondului forestier, proprietate a persoanelor fizice;
 • urmăresc respectarea normelor legale în vigoare privind regimul silvic, accesul, exploatarea și transportul lemnului din păduri, indiferent de deținătorii acestora, precum și pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier, valorificarea integrală și superioară a masei lemnoase;
 • urmăresc regenerarea la zi a suprafețelor de pe care se recoltează masa lemnoasă, inclusiv de pe terenurile proprietate a persoanelor fizice, împădurirea terenurilor degradate, inapte altor folosințe - atât a celor preluate în fondul forestier, cât și prin deținători, precum și înființarea de perdele forestiere de protecție;
 • controlează aplicarea corespunzătoare a măsurilor de protecție a vegetației forestiere împotriva bolilor și dăunătorilor, precum și pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure;
 • acordă asistență tehnică de specialitate persoanelor fizice și juridice deținătoare de terenuri cu vegetație forestieră, precum și acelora care vor să realizeze plantații silvice, la solicitarea acestora.

4. (2) În activitatea de vânătoare și salmonicultură:

 • stabilesc și controlează modul de gospodărire a fondurilor de vânătoare și salmonicole, indiferent de deținătorii acestora, potrivit normelor tehnice în vigoare;
 • stabilesc și urmăresc aplicarea măsurilor necesare pentru realizarea efectivelor optime de vizat și de salmonide, pe toate fondurile de vânătoare și, respectiv, de pescuit în apele de munte, inclusiv pe cele închiriate și concesionate;
 • verifică aplicarea măsurilor de ocrotire a vânatului, de combatere a răpitoarelor acestuia, a bolilor și braconajului;
 • controlează respectarea nivelurilor de recoltă a vânatului, aprobate pe specii, pentru fiecare fond de vânătoare în parte;
 • urmăresc respectarea dispozițiilor în vigoare la organizarea și desfășurarea acțiunilor de vânătoare și de pescuit sportiv în apele de munte, inclusiv cu cetățeni străini, precum și încadrarea acestor acțiuni în sezoanele legal aprobate;
 • controlează autenticitatea documentelor ce atestă calitatea de vânători pentru cetățenii străini, avizează contractele și licențele de vânătoare;
 • controlează respectarea legalității privind concesionarea și închirierea fondurilor de vânătoare și de pescuit în apele de munte;
 • controlează stricta aplicare a instrucțiunilor în vigoare privind evaluarea trofeelor de vânat recoltate atât de vânătorii români, cât și de cei străini, precum și respectarea dispozițiilor privind scoaterea din țară a acestor trofee.

4. (3) Atribuții de gardă forestieră:

 • controlează operativ, inopinat, modul de organizare și desfășurare a acțiunilor de pază a pădurilor, indiferent de deținători, precum și a vegetației forestiere din afara fondului forestier și dispun măsuri obligatorii de luat pentru prevenirea oricăror prejudicii ce pot fi aduse acestora;
 • iau măsurile prevăzute de legislația în vigoare, în cazurile în care se constată tăierea de arbori nemarcați, pășunat ilegal în păduri, precum și diminuarea suprafețelor cu vegetație forestieră și schimbarea folosinței acestora, în mod abuziv; sesizează secțiile financiare asupra tăierilor ilegale de arbori, de pe terenurile cu vegetație forestieră proprietate a persoanelor fizice, comunicându-le volumul masei lemnoase respective și valoarea pe picior a acesteia, în vederea impozitării corespunzătoare a deținătorilor, în condițiile legii;
 • verifică și controlează legalitatea circulației materialului lemnos și a funcționării instalațiilor de prelucrare a acestuia în cherestea și dispune aplicarea măsurilor necesare intrării în legalitate;
 • controlează, atât la agenții economici, cât și la punctele vamale, respectarea reglementărilor legale în vigoare privind exportul de material lemnos brut și semiprelucrat;
 • inițiază acțiuni de percheziție în incinta unităților economice și instituțiilor de stat ori particulare, precum și în localuri publice sau particulare (case, dependințe, curți, grădini), cu consimțământul conducerii acestor unități sau instituții și, respectiv, al proprietarilor în cauză, ori cu autorizația procurorului, în condițiile prevăzute de lege. În caz de infracțiuni flagrante, consimțământul sau autorizația nu sunt necesare.
 • controlează respectarea normelor legale privind importul și exportul de material forestier de reproducere (semințe, butași, puieți), pomi de iarnă, precum și de alte produse ale pădurii;
 • controlează modul de administrare și gospodărire a sediilor de vânătoare, brigăzi-districte silvice, precum și a caselor și cabanelor de vânătoare din patrimoniul silvic;
 • exercită orice alte atribuții date în competență, potrivit legii.

Personalul cu atribuții exprese de gardă forestieră este militarizat, necazarmat, fiind în drept să păstreze și să folosească armamentul și alte mijloace din dotare, în condițiile legii.

5. Personalul tehnico-ingineresc din Inspecția de stat a pădurilor, din inspecțiile zonale, în exercitarea atribuțiilor:

 • încheie, potrivit legii, procese-verbale de constatare a contravențiilor și infracțiunilor silvice, aplică sancțiunile prevăzute de lege pentru contravențiile constatate și sesizează prin conducerea Inspecției de stat a pădurilor, organele de urmărire penală, în legătură cu infracțiunile constatate - inclusiv cele de braconaj;
 • reține, în condițiile legii, în vederea confiscării, produsele lemnoase, vânătorești, salmonicole și alte produse ale pădurii, pentru care nu se prezintă documente legale de proveniență, ori care nu corespund cu datele înscrise în acestea, precum și mijloacele care au servit la săvârșirea infracțiunilor și contravențiilor silvice; reține, totodată, documentele aflate în neregulă, care pot servi la dovedirea infracțiunilor și contravențiilor constatate.


[modificare] Anexa Nr. 3

Unități subordonate Ministerului Mediului
 1. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Alba Iulia;
 2. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Arad;
 3. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Pitești;
 4. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Bacău;
 5. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Oradea;
 6. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Bistrița-Năsăud;
 7. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Botoșani;
 8. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Brașov;
 9. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Brăila;
 10. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Buzău;
 11. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Reșița;
 12. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Călărași;
 13. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Cluj;
 14. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Constanța;
 15. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Sfântu Gheorghe;
 16. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Târgoviște;
 17. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Craiova;
 18. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Galați;
 19. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Giurgiu;
 20. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Târgu Jiu;
 21. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Miercurea-Ciuc;
 22. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Deva;
 23. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Slobozia;
 24. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Iași;
 25. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Baia Mare;
 26. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Drobeta-Turnu Severin;
 27. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Târgu Mureș;
 28. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Piatra-Neamț;
 29. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Slatina;
 30. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Ploiești;
 31. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Satu Mare;
 32. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Zalău;
 33. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Sibiu;
 34. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Suceava;
 35. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Alexandria;
 36. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Timișoara;
 37. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Vaslui;
 38. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Râmnicu Vâlcea;
 39. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului Focșani;
 40. Agenția pentru supravegherea și protecția mediului București;
 41. Institutul de cercetări și ingineria mediului București;
 42. Administrația rezervației biosferei „Delta Dunării”;
 43. Oficiul de informare și documentare București;
 44. Institutul român de cercetări marine Constanța.
 1. Anexa se comunică unităților interesate.
 2. Pot fi modificate și completate prin ordin al ministrului mediului.