autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea înființării Băncii de credit cooperatist - societate pe acțiuni
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea Băncii de credit cooperatist - societate pe acțiuni.

Banca se constituie ca o societate pe acțiuni, având un capital inițial de 2.500 milioane lei subscris de acționari români și străini.

Banca va avea sediul central în municipiul București și va putea înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe și subsidiare în țară și străinătate.

Art. 2. - Banca va dobândi personalitate juridică pe baza autorizației de funcționare emisă de Banca Națională a României și a înregistrării la Ministerul Finanțelor.

Banca de credit cooperatist - societate pe acțiuni funcționează potrivit statutului propriu, aprobat de adunarea generală a acționarilor pe baza și în condițiile autorizației eliberate de Banca Națională a României, în care vor fi prevăzute operațiunile bancare, în lei și valută, pe care aceasta le poate efectua.

Art. 3. - Banca este autorizată să-și constituie fonduri de rezervă și fonduri specifice de risc în limitele stabilite prin autorizația de funcționare și este supusă prevederilor Decretului-lege nr. 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea investițiilor de capital străin în România, în cazul în care vor participa cu capital firme străine.

Art. 4. - Banca de credit cooperatist - S.A. va putea primi depuneri spre fructificare de la persoane fizice și juridice, acorda credite și constitui depozite la alte bănci sau primi credite și depozite de la acestea. De asemenea, va putea primi garanțiile în numerar ale lucrătorilor gestionari.

Art. 5. - Banca de credit cooperatist - S.A. va putea efectua operațiuni bancare în valută pe cont propriu sau al terților și va putea acorda și primi credite și depozite în valută la și de la alte bănci și clienți din țară și străinătate, în condițiile pieței.

Art. 6. - În funcție de evoluția pieței, de situația economică și financiară a clienților, precum și de alte riscuri ale operațiunilor, consiliul de administrație al băncii va putea stabili dobânzi diferențiate, al căror nivel să fie peste nivelul dobânzii de bază prevăzută la cap. II pct. 1 a) din Hotărârea guvernului nr. 294 din 5 aprilie 1990.

Pentru serviciile prestate clienților săi, banca va percepe comisioane al căror nivel va fi stabilit de consiliul de administrație.

Art. 7. - Structura organizatorică și de personal, sistemul de salarizare și alte forme de remunerare a muncii, precum și criteriile de studii și stagiu vor fi stabilite de consiliul de administrație al băncii.

Salariații băncii, proveniți din sectorul de stat, cooperatist sau particular vor fi transferați în interesul serviciului și vor beneficia de toate drepturile privind vechimea neîntreruptă în muncă și orice alte drepturi de personal, inclusiv de asigurările sociale de stat, potrivit legii.

Art. 8. - Banca de credit cooperatist - S.A., prin sucursalele sale, va sprijini și îndruma activitatea cooperativelor de credit și le va acorda cu prioritate împrumuturi. Controlul economico-financiar al activității cooperativelor de credit se va efectua prin comisiile lor de cenzori și prin aparatul de control financiar intern al sucursalelor județene ale Băncii de credit cooperatist - S.A.

Cooperativele de credit vor funcționa cu patrimonii și gestiuni proprii.

Art. 9. - Banca de credit cooperatist - S.A. va organiza o societate de asigurări, pe acțiuni, la care pot fi acționari organizațiile și întreprinderile cooperației de consum și de credit, Administrația Asigurărilor de Stat, alte persoane fizice și juridice române și străine.

Această societate va încheia asigurări pentru bunurile aduse în gaj de solicitanții de credite, precum și asigurări de orice fel, în condițiile legii, cu persoane fizice și juridice.

Operațiunile de depozit și decontările pentru societatea de asigurări vor fi efectuate de către Banca de credit cooperatist - S.A.

Art. 10. - Pe perioada de timp în care banca nu va realiza venituri în valută, CENTROCOOP va include în programele sale de cheltuieli valutare și necesitățile Băncii de credit cooperatist - S.A., contravaloarea în lei a valutei fiind suportată de bancă.

Art. 11. - Banca își va începe activitatea în cursul trimestrului IV.1990.