autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri pentru atragerea investiției de capital străin în România
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 35 / 1991.

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Investirea de capital străin în România se poate face în domeniile industriei, agriculturii, construcțiilor, turismului, cercetării științifice și tehnologice, schimburilor economice cu străinătatea, serviciilor bancare, asigurărilor și în alte domenii de interes pentru economia națională.

Se exceptează de la dispozițiile alin. 1 industria de armament, muniții, explozivi, droguri, narcotice și stupefiante, precum și alte activități stabilite de Guvernul României.

Art. 2. - Constituirea de societăți comerciale cu participare străină se face fie în asociere cu persoane juridice sau persoane fizice române, fie cu capital integral străin.

Art. 3. - Participarea părților la constituirea capitalului social se stabilește prin contractul de societate.

Abrogat de Legea 31 / 1990

Art. 4. -

Bunurile aduse de părți ca aport la capitalul social, precum și cele dobândite ulterior de societate, constituie proprietatea acesteia, în afară de cazul în care părțile convin altfel.

Abrogat de Legea 31 / 1990

Aportul în natură al părții străine la capitalul social este scutit de plata taxelor vamale.

Art. 5. - Aportul părții române poate cuprinde și echivalentul dreptului de folosință a terenului necesar pus la dispoziția societății pe toată durata de funcționare a acesteia. În cazul în care echivalentul acestui drept nu a fost cuprins în aportul părții române, societatea va plăti către proprietarul terenului chiria convenită.

Art. 6. - Capitalul social și evidențele contabile ale societății comerciale vor fi exprimate în valută și în lei, potrivit convenției părților.

În cazul în care se va conveni exprimarea capitalului și a evidențelor contabile în lei, schimbul valutelor în lei se va face la cursul în vigoare din România la data efectuării operațiunii.

Art. 7. - Societatea se poate aproviziona direct de la producătorii români cu materii prime, materiale, echipamente, utilaje și alte mărfuri, precum și cu utilități și servicii necesare cu plata în lei și în valută. Prețurile se stabilesc de părți prin contract.

Art. 8. - Societatea își desface mărfurile în străinătate direct, la prețurile în valută convenite prin contract.

Pe piața internă, desfacerea mărfurilor se face, de asemenea, direct, la prețuri în lei sau în valută, convenite prin contract, precum și la prețuri cu amănuntul, cu plata impozitului pe circulația mărfurilor.

Art. 9. - Fondurile în lei ale societății se constituie din aporturile la capital ale asociaților, încasările în valută sau din credite în valută, prin schimb valutar la Banca Română de Comerț Exterior sau la alte bănci constituite în România, la cursul în vigoare la data schimbului, precum și din sumele realizate din vânzările de mărfuri, executările de lucrări și prestările de servicii pe piața internă cu prețurile în lei și din credite în lei.

Abrogat de Legea 31 / 1990

Art. 10. - Contul în valută se alimentează din aportul financiar al părților, încasările societății în valută și din împrumuturi în valută.

Plățile în valută, inclusiv beneficiile cuvenite părții străine, se fac din disponibilul din contul în valută al societății.

Art. 11. - Salariile personalului român și străin angajat la societate se stabilesc prin convenția părților.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale, pentru personalul român, se face în moneda stabilită prin contractul de societate.

Abrogat de Legea 31 / 1990

Art. 12. - Beneficiile în valută și lei, cuvenite părții străine, pot fi utilizate de aceasta pentru efectuarea de noi investiții în aceeași societate sau în alte societăți din România cu participare română. Beneficiile în lei pot fi utilizate și pentru cumpărarea de mărfuri și servicii românești.

Din beneficiile anuale în lei cuvenite părții străine, o cotă reprezentând cel mult 8 la sută din aportul financiar al acesteia la capital poate fi transferată în străinătate în valută convertibilă prin schimb valutar efectuat de Banca Română de Comerț Exterior, dacă plata acestei cote nu se poate face potrivit art. 10.

Abrogat de Legea 31 / 1990

Art. 13. - Societatea comercială este scutită de impozitul pe beneficiu pe o perioadă de 2 ani de la realizarea de venituri impozabile. Pentru următorii trei ani calendaristici, Ministerul Finanțelor poate aproba reducerea impozitului pe beneficiu cu 50 la sută.

Pentru cota din beneficiu ce se investește în aceeași societate sau în altă societate din România cu participare română, pentru un termen de cel puțin 5 ani, impozitul pe beneficiu se reduce cu 50 la sută.

Art. 14. - Înființarea în România de societăți comerciale cu capital integral străin se aprobă de guvern.

Constituirea de societăți comerciale cu participare străină se aprobă de ministerul coordonator al domeniului de activitate, cu avizul Ministerului Comerțului Exterior și al Ministerului Finanțelor, iar pentru societățile comerciale din domeniul producției, și cu avizul Ministerului Economiei Naționale.

Art. 15. - Societatea dobândește personalitate juridică de la data înregistrării la Ministerul Finanțelor. Taxa de înregistrare se plătește în lei reprezentând echivalentul valutar al sumei de 500 dolari S.U.A.

Art. 16. - Modificarea contractului de societate și a statutului se face cu aprobarea, după caz, a Guvernului României sau a ministerelor prevăzute la art. 14.

Art. 17. - Actele de dizolvare și lichidare ale societății se înregistrează la Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 18. - Dispozițiile art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. 12, art. 14 alin. 2, art. 16 alin. 2 și 3, art. 17, art. 18 alin. 1, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 28 alin. 2, art. 29, art. 32 alin. 2, art. 34 și art. 37 din Decretul nr. 425/1972 pentru constituirea, organizarea și funcționarea societăților mixte în Republica Socialistă România și dispozițiile art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 1 și art. 14 din Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăților mixte constituite în Republica Socialistă România, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Abrogat de Legea 31 / 1990