autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementarea donării de sânge în scopuri terapeutice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Donarea de sânge în scopuri terapeutice, menită să contribuie la ocrotirea sănătății populației, este un gest umanitar pe care îl pot face cetățenii în vârstă de 18-62 ani.

Art. 2. - Donarea de sânge sau plasmă umane pentru scopuri terapeutice și diagnostice se face exclusiv în centrele de transfuzie sanguină, ca unități sanitare specializate ale Ministerului Sănătății, precum și în unități sanitare specializate ale Ministerului Apărării Naționale.

Unitățile specializate ale Ministerului Apărării Naționale pot recolta sânge și plasmă și de la donatorii proveniți din rândurile populației civile.

Separarea, prelucrarea și conservarea de sânge sau plasmă, precum și a derivatelor de sânge sau plasmă umane se fac în instituții specializate, autorizate de Ministerul Sănătății.

Art. 3. - Ministerul Sănătății, are, în acțiunea de recoltare și conservate a sângelui uman, următoarele obligații principale:

a) organizează, îndrumă și controlează activitatea de recoltare și conservare a sângelui uman desfășurată prin unitățile sanitare;
b) stabilește necesarul anual de sânge uman pe baza propunerilor făcute de direcțiile sanitare teritoriale;
c) asigură, prin unitățile specializate și prin celelalte unități sanitare, controlul epidemiologic și clinic al donatorilor, controlul de laborator complet al sângelui uman recoltat, precum și efectuarea testului SIDA (HIV), în vederea asigurării calității acestuia;
d) îndrumă și controlează utilizarea sângelui uman și a derivatelor sale în scop terapeutic, urmărind aplicarea celor mai adecvate măsuri pentru evitarea reacțiilor posttransfuzionale și pentru evitarea transmiteri oricăror infecții;
e) organizează activitatea de stabilire a grupei sanguine a cetățenilor, în vederea înscrierii în buletinul de identitate și în livretul militar, în condițiile legii;
f) asigură rezerva de sânge uman necesar pentru situații deosebite;
g) sprijină implicarea medicilor și a celuilalt personal sanitar în acțiuni privind atragerea de noi donatori de sânge.

Art. 4. - Societatea de Cruce Roșie din România, precum și Asociația donatorilor onorifici de sânge din România sprijină unitățile sanitare în activitatea de recrutare a donatorilor și stimularea donării de sânge în mod onorific.

Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, organizațiile cooperatiste, organizațiile obștești și persoanele juridice sau fizice vor sprijini acțiunile organizate în scopul donării de sânge.

Art. 5. - Donarea de sânge se face onorific sau cu plată.

Art. 6. - Donatorilor onorifici de sânge li se acordă:

a) două zile libere de la locul de muncă, din care una în ziua donării, persoanelor salariate la unitățile de stat, la alte persoane juridice sau fizice, precum și membrilor organizațiilor ori asociațiilor cooperatiste și obștești;
b) două zile scutire de frecvență consecutive, din care una în ziua donării de sânge, elevilor și studenților;
c) scutire de la programul unității în ziua donării și două zile permisie pentru fiecare donare, militarilor în termen, elevilor școlilor militare și studenților militari;
d) asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și întreținere în mod gratuit pe timpul internării în unitățile sanitare pentru donatorii care au minimum 5 donări în ultimii 5 ani;
e) prioritate la obținerea biletelor de odihnă și tratament;
f) recompense în cuantum de 500 lei, la fiecare a cincea donare, cu condiția ca aceste donări să fie realizate în doi ani consecutivi.

Art. 7. - Donatorilor de sânge cu plată li se acordă:

a) o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării de sânge;
b) 1 leu pentru un mililitru de sânge donat;
c) 2 lei pentru un mililitru de sânge cu Rh negativ, donatorilor de sânge medular, celor care acceptă imunizarea activă în vederea producției de antiseruri, donatorilor de plasmă care acceptă plasmafereza.

Sângele donat se înregistrează la valorile prevăzute la lit. b) și c) și se distribuie unităților sanitare pentru consum, fără plată.

Art. 8. - Salariul pentru zilele libere de la locul de muncă este echivalent cu salariul mediu zilnic, calculat potrivit dispozițiilor legale.

Pentru donatorii de sânge membri ai organizațiilor și asociațiilor cooperatiste, salariul pentru zilele libere este echivalent cu tariful zilei lucrate.

Plata zilelor libere, scutirea de frecvență și acordarea permisiilor, cât și celelalte drepturi, se vor face pe baza dovezii eliberate de unitatea de recoltare a sângelui.

Art. 9. - Unitățile sanitare care efectuează recoltările de sânge au obligația de a asigura alimentația necesară donatorului în ziua donării, la nivelul alocației legale, precum și medicația antianemică sau medicamente în cazul accidentelor survenite din cauza donării.

Art. 10. - Cheltuielile pentru realizarea unor acțiuni menite să contribuie la educarea cetățenilor în scopul donării de sânge și privitor la modul de recoltare a sângelui, de participare voluntară la această acțiune umanitară, se vor face din sumele prevăzute anual în bugetul Ministerului Sănătății pentru educație sanitară.

Art. 101. - Introducerea sau scoaterea din țară de sânge sau plasmă sau derivate de sânge sau plasmă se poate face numai pe baza aprobării Ministerului Sănătății.

Instituțiile de profil ale Ministerului Apărării Naționale vor informa Ministerul Sănătății cu privire la organizarea și efectuarea acestui tip de activități, impuse de necesitatea soluționării unor aspecte specifice ale activității transfuzionale din unitățile Ministerului Apărării Naționale.

Art. 11. - Ministerul Resurselor și Industriei și Ministerul Finanțelor vor introduce în bugetul de stat influențele financiare ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 12. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri nu se aplică.