autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la valorificarea, conservarea, evidența și păstrarea timbrelor și efectelor poștale cu timbru imprimat și la organizarea Comisiei filatelice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În aplicarea prevederilor art. 7 din Decretul nr. 106/1990 privind regimul timbrelor în România,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Tipărirea timbrelor și efectelor poștale cu timbru imprimat se asigură de întreprinderea poligrafică Fabrica de timbre, din cadrul Centralei industriei poligrafice din subordinea Ministerului Culturii.

Programul anual de emisiuni cuprinde cantitățile și valorile timbrelor și efectelor poștale cu timbru imprimat, precum și structura și tematica acestora.

Emisiunile suplimentare de timbre poștale, determinate de evenimente deosebite sau cereri la export, se aprobă de Ministerul Comunicațiilor la propunerea ministerelor și instituțiilor centrale și întreprinderii „Rompresfilatelia”.

Art. 2. - Timbrele și efectele poștale cu timbru imprimat se tipăresc pe baza machetelor grafice realizate de Ministerul Comunicațiilor, prin Oficiul special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor și avizate de Comisia filatelică.

Comisia filatelică se constituie în cadrul Ministerului Comunicațiilor și este formată din reprezentanți ai Ministerului Comunicațiilor, Ministerului Culturii, Ministerului Finanțelor, Ministerului Comerțului și Turismului, Uniunii artiștilor plastici, Federației filateliștilor din România și întreprinderii poligrafice Fabrica de timbre.

Atribuțiile și modul de funcționare ale Comisiei filatelice sunt prevăzute în anexa nr. 1[1] la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Comunicațiilor poate organiza concursuri cu plata de premii în bani, pentru realizarea machetelor de timbre și efecte poștale, în scopul îmbunătățirii concepției și execuției artistice și grafice ale acestora.

Condițiile de organizare a concursurilor și de plată a premiilor în bani se vor stabili de Ministerul Comunicațiilor, cu avizul Comisiei filatelice.

Art. 4. - Executarea machetelor pentru timbre și efecte poștale cu timbru imprimat se asigură pe bază de contracte încheiate direct de Oficiul special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor cu artiștii plastici specializați sau instituții specializate.

Art. 5. - Timbre și efecte poștale cu timbru imprimat se livrează de întreprinderea poligrafică Fabrica de timbre Oficiului special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor, la prețuri stabilite potrivit legii.

Distrugerea maculaturii de timbre rezultate în urma recepției și a controlului de calitate, se va face prin topire la o unitate specializată (fabrică de hârtie), în prezența unei comisii formată din reprezentanți ai întreprinderii poligrafice Fabrica de timbre și ai Oficiului special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor.

Ministerul Comunicațiilor, conform practicii internaționale, va stabili numărul de timbre poștale din fiecare emisiune, care se vor păstra în Conservatorul de timbre din cadrul Oficiului special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor din subordinea Ministerului Comunicațiilor, care asigură și schimburile de timbre cu administrațiile poștale din alte țări, potrivit convențiilor și acordurilor bilaterale încheiate.

Art. 6. - Valorificarea timbrelor și a efectelor poștale cu timbru imprimat se face prin unitățile de poștă și telecomunicații și întreprinderea specializată „Rompresfilatelia", din subordinea Ministerului Comunicațiilor.

Unitățile din subordinea Ministerului Comunicațiilor pot da spre valorificare timbre și efecte poștale altor unități comerciale decât cele din rețeaua P.T.T.R., acordând comisionul legal.

Oficiul special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor livrează pentru comerț filatelic întreprinderii „Rompresfilatelia" timbrele neobliterate la valoarea nominală, iar cele obliterate la prețul de livrare la care au fost primite de la întreprinderea poligrafică Fabrica de timbre, plus o cotă de adaos de 41%, cu acordarea cotei legale de rabat comercial de 28%.

Pentru valorificarea timbrelor și efectelor poștale se acordă unităților prin care se face vânzarea comisioane potrivit anexei nr. 2[1] la prezenta hotărâre.

Exportul de timbre și efecte poștale se realizează prin compartimentele specializate pentru activitatea de comerț exterior din întreprinderea „Rompresfilatelia".

Numărul de personal și organizarea compartimentelor de comerț exterior ale întreprinderii „Rompresfilatelia" se stabilesc cu aprobarea Ministerului Comunicațiilor.

Operațiunile de comerț exterior ale întreprinderii „Rompresfilatelia" se autoriză, încheie și derulează conform legislației în vigoare.

Art. 7. - Încasările din vânzarea timbrelor și efectelor poștale constituie venituri din activitatea de poștă și telecomunicații și se evidențiază în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Comunicațiilor.

Diferența între prețul filatelic și valoarea nominală a timbrelor poștale, ce se valorifică prin întreprinderea „Rompresfilatelia", precum și încasările prin intermediul unităților de poștă și telecomunicații din vânzarea timbrelor fiscale, se varsă la bugetul de stat după reținerea rabatului cuvenit.

Art. 8. - Ministerul Comunicațiilor poate organiza în țară, prin întreprinderea „Rompresfilatelia", activitatea de primire de timbre românești și străine în consignație, în vederea satisfacerii cererilor pieței externe și interne.

Art. 9. - Persoanele fizice și juridice pot să recupereze și să predea întreprinderii „Rompresfilatelia" timbrele de pe trimiterile poștale primite din țară și străinătate.

Condițiile de predare și prețul de colectare se vor stabili prin ordin al Ministerului Comunicațiilor.

Art. 10. - Conservatorul de timbre din cadrul Oficiului special pentru editarea timbrelor și controlul mandatelor are ca obiect de activitate conservarea, evidența și păstrarea timbrelor și efectelor poștale cu timbru imprimat, precum și a altor bunuri filatelice (colecții donate, mărfuri provenite din confiscări etc.), cu excepția timbrelor și efectelor poștale cu timbru imprimat, destinate comercializării, potrivit legii.

Art. 11. - Participarea cu exponate de timbre și efecte poștale, precum și alte bunuri filatelice la expozițiile organizate în străinătate, și organizarea expozițiilor filatelice în țară se fac de către deținătorii acestor bunuri filatelice pe baza prevederilor Codului vamal, a legislației privind patrimoniul cultural, național, a convențiilor și acordurilor internaționale, bilaterale și a altor dispoziții legale în vigoare.

Art. 12. - Prețurile se stabilesc și se modifică de către Ministerul Comunicațiilor pe baza criteriilor specifice activității filatelice referitoare la tiraje, tematici și altele, precum și a cotațiilor din cataloagele filatelice internaționale, cu avizul Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prețuri.

Art. 13. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor vor actualiza normele tehnice cu privire la evaluarea timbrelor și a altor bunuri filatelice, în raport de noile condiții.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă : Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 308 din 23 februarie 1956 privind vânzarea timbrelor și efectelor poștale și de telecomunicații, precum și stabilirea rabatului comercial acordat unităților de desfacere din afara sistemului Ministerului Comunicațiilor; Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 446 din 23 martie 1956 privind instituirea Comisiei filatelice și colectarea timbrelor poștale uzate; Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 101 din 20 ianuarie 1958 privind reglementarea valorificării, în scop filatelic a timbrelor poștale; orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri.

  1. 1,0 1,1 Anexa se comunică unităților interesate.