autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a lignitului din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonoma a lignitului, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, calea București nr. 9 bis, județul Gorj.

Regia autonomă a lignitului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentul de organizare și funcționare, anexa nr. 1[1] la prezenta hotărâre.

Regia autonoma a lignitului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei este împuternicit să reprezinte interesele statului în regia autonomă.

Art. 2. - Regia autonomă a lignitului are ca obiect de activitate:

  • gestionarea rezervelor industriale de lignit, cărbune brun și turbă din perimetrele încredințate spre exploatare;
  • protecția zăcămintelor de lignit, cărbune brun și turbă aferente regiei;
  • extracția din subteran și cariere, prepararea și comercializarea lignitului, cărbunelui brun și turbei din zăcămintele și câmpurile miniere aferente regiei;
  • executarea de lucrări miniere de deschidere și pregătire în subteran și de descopertă în cariere;
  • executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică, în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere celor existente;
  • elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte;
  • menținerea și dezvoltarea capacităților existente, precum și deschiderea de noi câmpuri miniere;
  • executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al regiei autonome este de 64.506,9 milioane lei, stabilit conform bilanțului încheiat la 30 iunie 1990, prin însumarea valorilor patrimoniilor unităților economice componente ale Combinatului minier Motru, Combinatului minier Rovinari, Combinatului minier Ploiești, precum și ale întreprinderii miniere Berbești și Întreprinderii de reparații utilaj minier Târgu Jiu, care se preiau pe bază de protocol, împreună cu documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în curs de execuție, de avizare sau de aprobare.

Valoarea integrală a patrimoniului va fi corectată după finalizarea completa a evaluării acestuia, conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990, până la data de 10 decembrie 1990.

Art. 4. - Regia autonomă a lignitului își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor cu veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate conform legii.

Art. 5. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, Regia autonomă a lignitului va avea în structură sucursale teritoriale ale minelor Motru, Rovinari, Ploiești, Jilț și Berbești și subunități de producție specifice: exploatări, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere și alte subunități necesare obiectului său de activitate.

Art. 6. - Pe data înființării Regiei autonome a lignitului își încetează activitatea Combinatul minier Motru, Combinatul minier Rovinari, Combinatul minier Ploiești, Întreprinderea minieră Berbești și Întreprinderea de reparații utilaj minier Târgu Jiu.

Unitățile din cadrul acestor combinate miniere se desființează sau se reorganizează pe baza prezentei hotărâri, conform anexei nr. 1.

Art. 7. - Conducerea regiei este asigurată de Consiliul de administrație, constituit potrivit legii.

Președintele Consiliului de administrație este directorul general al Regiei autonome a lignitului.

Directorul general al regiei autonome se numește de ministrul resurselor și industriei.

Art. 8. - Personalul Regiei autonome a lignitului se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale regiei autonome aprobate de Consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă a lignitului.

Personalul transferat în interesul serviciului ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri sau trecut în cadrul regiei și subunităților regiei în funcții cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.

Art. 9. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei autonome a lignitului, prevăzut în anexa nr. 2[1].

Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome a lignitului și sucursalelor acesteia se aprobă de Consiliul de administrație. La data înființării Regiei autonome a lignitului structura organizatorică a acesteia este cea prevăzută în anexa nr. 3[1].

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

  1. 1,0 1,1 1,2 Anexa se comunică unităților interesate.