autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a huilei din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonoma a huilei, cu sediul în municipiul Petroșani, strada Timișoara nr. 2, județul Hunedoara.

Regia autonomă a huilei se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentul de organizare și funcționare, anexa nr. 1[1] la prezenta hotărâre.

Regia autonomă a huilei este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei este împuternicit să reprezinte interesele statului în regia autonomă.

Art. 2. - Regia autonomă a huilei are ca obiect de activitate:

  • gestionarea rezervelor de huilă, huilă cu șist, cărbune brun, lignit și argilă refractară din perimetrele miniere încredințată spre exploatare;
  • protecția zăcămintelor de huilă, huilă cu șist, cărbune brun, lignit și argilă refractară aferente regiei;
  • extracția din subteran și carieră a huilei, huilei cu șist, cărbunelui brun, lignitului și argilei refractare din zăcămintele și câmpurile miniere aferente regiei, prepararea și comercializarea acestora;
  • executarea de lucrări miniere de deschidere și pregătire în subteran și de descopertă în cariere;
  • executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;
  • elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte;
  • executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al regiei autonome este de 23.551,9 milioane lei, stabilit conform bilanțului încheiat la 30 iunie 1990, prin însumarea valorilor patrimoniilor unităților economice componente ale Combinatului minier Valea Jiului și Combinatului minier Banat, care se preiau prin protocol împreună cu documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în curs de execuție, de avizare sau de aprobare.

Valoarea patrimoniului va fi corectată după finalizarea completă a evaluării acestuia conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990, până la data de 10 decembrie 1990.

Art. 4. - Regia autonomă a huilei își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor cu veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate conform legii.

Art. 5. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, Regia autonomă a huilei va avea în structură o sucursală teritorială a minelor din Banat și subunități de producție specifice: exploatări, mine, cariere, uzine de preparare, uzine de reparații, sectoare, secții, raioane, ateliere, precum și alte subunități necesare obiectului său de activitate.

Art. 6. - Pe data înființării Regiei autonome a huilei își încetează activitatea Combinatul minier Valea Jiului și Combinatul minier Banat.

Unitățile din cadrul acestora se desființează sau se reorganizează pe baza prevederilor prezentei hotărâri, conform anexei nr. 1.

Art. 7. - Conducerea regiei este asigurată de Consiliul de administrație, constituit potrivit legii.

Președintele Consiliului de administrație este directorul general al Regiei autonome a huilei.

Directorul general al regiei autonome se numește de ministrul resurselor și industriei.

Art. 8. - Personalul Regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale regiei autonome aprobate de Consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă a huilei.

Personalul transferat în interesul serviciului ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri sau trecut în cadrul regiei și subunităților regiei în funcții cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.

Art. 9. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei autonome a huilei prevăzut în anexa nr. 2[1].

Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome a huilei și sucursalei acesteia se aprobă de Consiliul de administrație. La data înființării Regiei autonome a huilei structura organizatorică a acesteia este cea prevăzută în anexa nr. 3[1].

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

  1. 1,0 1,1 1,2 Anexa se comunică unităților interesate.