autentificare cu OpenID
Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 decembrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 18 decembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Ministerul de Interne este organul central al puterii executive care exercită, în conformitate cu legea, atribuțiile ce ii revin cu privire la respectarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a avutului public și privat, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, contribuind prin aceasta la realizarea unei societăți democratice în România, la apărarea independentei, suveranității naționale și integrității teritoriale.

Art. 2. - Ministerul de Interne asigură, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor, hotărârilor guvernului, precum și a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Ministrul de interne răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară ministerul în față guvernului, precum și, în calitate de membru al guvernului, în față parlamentului.

Art. 3. - În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul de Interne colaborează cu ministerele și celelalte organe centrale și locale ale puterii executive, cu unitățile economice, sociale și alte organizații și se sprijină pe concursul larg al populației.

Capitolul II
Organizarea Ministerului de Interne

Art. 4. - Din Ministerul de Interne fac parte: poliția, trupele de jandarmi, trupele do pompieri, unitățile de pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor, precum și arhivele statului.

Art. 5. - Ministerul de Interne are în structura organizatorică departamente, comandamente de armă, direcții generale, direcții, servicii și unități asimilate acestora, stabilite prin hotărâre a guvernului.

Art. 6. - În cadrul Ministerului de Interne se organizează și funcționează, potrivit legii, Consiliul tehnico-economic, Consiliul de înzestrare, Consiliul învățământului militar, Comisia pentru informatică, Comisia științifică pentru probleme arhivistice și Oficiul de informare și documentare.

Art. 7. - Ministerul de Interne poate avea în subordine regii autonome, cluburi și asociații sportive, cu personalitate juridică.

Art. 8. - Personalul Ministerului de Interne se compune din militari și salariați civili.

Numărul posturilor de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, militari în termen și salariați civili, în timp de pace și la mobilizare, se stabilește prin hotărâre a guvernului.

Art. 9. - Ministerul de Interne utilizează un parc propriu de autovehicule pentru aparatul central și unitățile teritoriale, care se stabilește prin tabelele de înzestrare ale unităților, aprobate de Către ministrul de interne.

Art. 10. - Încadrarea, atribuțiile, dotarea, normele de funcționare și structura organizatorică a unităților Ministerului de Interne se aprobă de către ministrul de interne.

Art. 11. - Atribuțiile unităților centrale și teritoriale ale Ministerului de Interne se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare. Regulamentele de organizare și funcționare ale unităților centrale se aprobă de către ministrul de interne, iar cele ale unităților teritoriale, de către secretarul de stat care le coordonează activitatea.

Capitolul III
Conducerea Ministerului de Interne

Art. 12. - Conducerea Ministerului de Interne se exercită de către ministru. Pe lângă ministru funcționează colegiul ministerului ca organ consultativ.

Art. 13. - Ministrul de interne conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat și organizații din țară, precum și cu organismele similare din alte țări. Ministrul angajează ministerul în raporturile cu persoanele juridice și fizice. În acest scop poate da și împuterniciri de reprezentare altor cadre din subordine.

În aplicarea prevederilor legale, ministrul de interne emite ordine, regulamente și instrucțiuni.

Art. 14. - Colegiul Ministerului de Interne se compune din: secretarii de stat, comandanții sau șefii unor comandamente de armă, direcții generale, direcții, servicii și altor unități asimilate acestora, șeful serviciului juridic și conducătorii altor unități din subordinea ministerului.

Componența colegiului ministerului se stabilește de către ministrul de interne. Colegiul ministerului se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, sub președinția ministrului de interne, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului și adoptă recomandări prin votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenți.

Ministrul de interne poate stabili măsuri obligatorii pentru domeniul de competență al ministerului, cu sau fără consultarea colegiului ministerului.

Recomandările colegiului ministerului, care nu se concretizează în ordine, se pot aduce la cunoștința celor interesați prin circulare numai cu acordul ministrului de interne.

Art. 15. - Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile colegiului ministerului, se stabilesc prin regulament aprobat de către ministrul de interne.

Art. 16. - În cadrul Departamentului poliției, comandamentelor de armă și Direcției generale pentru pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor se organizează și funcționează consilii militare, ca organe consultative ale comandanților sau șefilor acestor unități, care adoptă recomandări asupra principalelor probleme din domeniul lor de activitate.

Componența consiliilor militare, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale acestora se aprobă de către ministrul de interne.

Capitolul IV
Atribuțiile Ministerului de Interne

Art. 17. - Ministerul de Interne are următoarele atribuții principale:

I. Atribuții privind asigurarea respectării legilor, a ordinii și liniștii publice:

a) stabilește, potrivit legii, măsuri pentru apărarea vieții, integrității corporale și libertății persoanelor, avutului public și privat, celorlalte drepturi și interese legitime ale cetățenilor, grupărilor sociale și ale statului;
b) organizează, controlează și îndrumă activitatea de asigurare și menținere a ordinii publice și respectarea regulilor de conviețuire socială;
c) conduce și coordonează activitatea unităților de poliție și a celor de jandarmi din subordine care, direct sau în cooperare cu alte forțe legitime ale statului, participă la combaterea manifestărilor de violență și la restabilirea ordinii publice;
d) stabilește măsurile necesare, potrivit sarcinilor ce-i revin prin lege, cu privire la asigurarea desfășurării normale a adunărilor și manifestărilor publice;
e) îndrumă și coordonează organizarea și funcționarea pazei bunurilor și organizează paza obiectivelor de importanță deosebită, date în competență, potrivit legii;
f) organizează activitatea ce se desfășoară prin mijloace specifice pentru cunoașterea, prevenirea și combaterea faptelor ilicite ale persoanelor despre care există date sau indicii că se pregătesc să săvârșească ori au săvârșit infracțiuni;
g) controlează și îndrumă activitățile desfășurate, potrivit competenței stabilite prin lege, pentru constatarea și efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, pentru probarea acestora, urmărirea, prinderea și tragerea la răspundere a infractorilor de către instanțele judecătorești, precum și efectuarea investigațiilor, constatărilor tehnico-științifice și altor activități specifice;
h) supraveghează modul de funcționare a locurilor de reținere și arest preventiv organizate în cadrul poliției;
i) controlează și îndrumă activitățile specifice de poliție în domeniul transporturilor feroviare, navale și aeriene;
j) exercită controlul privind regimul armelor, munițiilor și materiilor explozive, ale produselor și substanțelor toxice, radioactive și stupefiante;
k) organizează supravegherea și controlul circulației rutiere, ținerea evidenței conducătorilor de autovehicule și autovehiculelor, în afară cazurilor exceptate prin lege; colaborează cu alte organe de stat pentru îmbunătățirea organizării și sistematizării traficului, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecționarea pregătirii conducătorilor auto și educarea rutieră a participanților la circulație;
l) asigură ținerea evidenței populației și eliberarea actelor de identitate cetățenilor români, precum și, în condițiile prevăzute de lege, străinilor care domiciliază ori au reședința în România;
m) îndrumă și controlează activitatea de organizare, în condițiile legii, a cazierului judiciar, pentru ținerea evidenței persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal;
n) stabilește măsuri pentru însoțirea trenurilor specializate și executarea serviciului de pază și ordine în gări, triaje de cale ferată, aerogări și porturi;
o) asigură măsurile de pază și apărare a localurilor misiunilor diplomatice și a unor agenții și reprezentanțe economice străine;
p) coordonează activitatea unităților din subordine care participă la prevenirea, neutralizarea și lichidarea actelor elementelor teroriste și de diversiune pe teritoriul României;
r) coordonează acțiunile unităților de poliție, de jandarmi și de pompieri din subordine, care participă, în cooperare cu trupe ale Ministerului Apărării Naționale, unități de apărare civilă și alte organe prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente.

II. Atribuții privind prevenirea și stingerea incendiilor:

a) exercită, prin organele sale specializate, controlul și coordonarea, pe întreg teritoriul României, asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea și stingerea incendiilor și acordarea asistenței tehnice de specialitate în acest domeniu;
b) asigură organizarea intervențiilor pompierilor militari și coordonarea acțiunilor forțelor și mijloacelor care participă la stingerea incendiilor;
c) prin organele sale competente, potrivit legii, asigură emiterea normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor; acestea își dau acordul la normele specifice elaborate de ministere, departamente de ramură, prefecturi și Primăria municipiului București;
d) exercită, prin organele sale specializate, îndrumarea și controlul modului de organizare și desfășurare a activității comisiilor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor și a formațiilor civile de pompieri, constituite potrivit legii, precum și a cadrelor tehnice ce desfășoară activități de protecție împotriva incendiilor;
e) asigură avizarea proiectării, omologării și fabricării mijloacelor tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor;
f) organizează eliberarea, în condițiile legii, a avizelor de prevenire și stingere a incendiilor.

III. Atribuții privind activitatea de pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor:

a) organizează și asigură activitatea de eliberare a actelor de trecere a frontierei de stat a României, în conformitate cu prevederile legii, tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte;
b) organizează controlul documentelor de trecere a frontierei de stat a României de către persoane și orice fel de mijloace de transport în punctele de control pentru trecerea frontierei;
c) organizează, îndrumă și controlează ținerea evidenței străinilor aflați pe teritoriul României și eliberarea documentelor care certifică identitatea celor domiciliați în țară și, în cazurile determinate de lege, a celor cu reședința în România.

IV. Atribuții cu privire la arhivele statului:

a) organizează, îndrumă și controlează, în condițiile prevăzute de lege, activitatea privind constituirea, evidența, selecționarea, păstrarea, conservarea și folosirea documentelor din Fondul arhivistic național;
b) asigură avizarea, potrivit legii, a instrucțiunilor și normelor tehnice privind desfășurarea în mod unitar a activității arhivistice; îndrumă și controlează aplicarea acestora;
c) organizează preluarea de la persoanele juridice și fizice, potrivit legii, a documentelor care se păstrează permanent; asigură conservarea și protecția acestora prin măsuri de pază și siguranță adecvate, precum și restaurarea celor deteriorate; stabilește măsuri pentru constituirea unui fund de asigurare pe bază de microfilme și alte forme de reproducere pentru documentele de importanță deosebită;
d) asigură constituirea și dezvoltarea băncii de date și informații a arhivelor și rețelei naționale automatizate de informare și documentare arhivistică;
e) stabilește măsuri pentru corelarea tehnică și metodologică și pentru colaborarea serviciilor de informare și documentare arhivistică cu compartimentele similare din cadrul Sistemului național de informare și documentare;
f) asigură, în colabora cu Ministerul Învățământului și Științei, pregătirea și specializarea cadrelor pentru activități din domeniul arhivelor;
g) coordonează desfășurarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare internaționale în domeniul arhivisticii; asigură participarea la lucrările organismelor internaționale de profil, în scopul intensificării schimbului de informații și publicații, modernizării arhivisticii române, al achiziționării de documente sau reproduceri de pe acestea pentru completarea și dezvoltarea arhivelor naționale.

V. Alte atribuții:

a) organizează și realizează încadrarea aparatului Ministerului de Interne cu personal militar activ și de rezervă, precum și cu salariați civili;
b) conduce și îndrumă învățământul militar, înființează și organizează licee militare, precum și școli militare pentru pregătirea subofițerilor, centre de instrucție și cursuri pentru pregătirea militarilor, asigură, într-o concepție unitară, perfecționarea pregătirii de specialitate a ofițerilor, subofițerilor și salariaților civili;
c)planifică, coordonează și controlează activitatea de asigurare tehnică, materială, medicală și economică a organelor și unităților din subordinea sa, precum și cea de cercetare științifică pentru realizarea într-o concepție proprie a mijloacelor specifice activității sale;
d) asigură dotarea cu materialele și mijloacele tehnice necesare și stabilește normele de dotare și consum pentru armament, muniție și tehnică de luptă, precum și pentru materialele tehnice specifice activității ministerului;
e) elaborează și fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului de Interne; asigură finanțarea unităților, coordonează și controlează activitatea economică a ordonatorilor de credite;
f) exercită orice alte atribuții ce îi sunt date prin lege.

Art. 18. - În realizarea atribuțiilor ce le revin, potrivit legii, cadrele militare ale Ministerului de Interne sunt investite cu exercițiul autorității de stat și au următoarele drepturi și obligații:

a) să acorde sprijin persoanelor cu funcții ce implică exercițiul autorității de stat, dacă acestea întâmpină rezistență fizică în executarea sarcinilor de serviciu;
b) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt suspecte și să ia măsurile legale care se impun;
c) să conducă în fața organelor de urmărire penală pe cei care prin acțiunile lor periclitează ordinea publică, viața persoanelor sau alte valori sociale;
d) să ia măsura reținerii, să pună în executare mandatele de arestare și pe cele de executare a pedepselor, în cazurile și condițiile prevăzute de lege;
e) să intre, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, în incinta unităților economice și instituțiilor de stat ori particulare, a organizațiilor social-politice sau la bordul navelor sau aeronavelor române; orice percheziție sau act de urmărire penală trebuie să se facă numai cu consimțământul conducerii acestor unități, instituții sau organizații, al comandanților navelor sau aeronavelor, ori cu autorizația procurorului, în condițiile prevăzute de lege.
În caz de infracțiuni flagrante, consimțământul sau autorizația nu este necesară;
f) să intre în locuința persoanelor fizice, la solicitarea sau consimțământul scris al acestora, ori cu autorizația procurorului, în condițiile prevăzute de lege.
În caz de infracțiuni flagrante, consimțământul sau autorizația nu este necesară;
g) să participe la luarea măsurilor pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea urmărilor calamităților naturale sau catastrofelor de mari proporții, precum și în alte situații deosebite.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute mai sus, cadrele militare ale Ministerului de Interne își vor face cunoscută calitatea și vor prezenta legitimația de serviciu.

Art. 19. - Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii din Ministerul de Interne sunt obligați să intervină și în afară orelor de program ori a atribuțiilor lor de serviciu, când iau cunoștință de existența unor infracțiuni contra statului sau în caz de infracțiuni flagrante, precum și pentru conservarea probelor în cazul altor infracțiuni a căror cercetare va fi efectuată de organele competente.

Art. 20. - Pentru împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură grav ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale, militarii din Ministerul de Interne pot folosi bastoane de cauciuc, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene, jeturi de apă, arme cu glonț din cauciuc, precum și alte mijloace de imobilizare și protecție, ce nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporală gravă.

Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. 1 împotriva participanților la acțiunile agresive se va face în mod gradat, după atenționarea prealabilă, repetată, asupra uzului unor asemenea mijloace și lăsarea timpului necesar pentru încetarea acțiunilor și părăsirea zonei.

Art. 21. - În caz de absolută necesitate și când folosirea altor mijloace de împiedicare sau constrângere nu este posibilă, militarii din Ministerul de Interne pot folosi forța armelor albe sau a armelor de foc, în condițiile strict prevăzute de lege.

Art. 22. - Militarii din Ministerul de Interne au drepturile și obligațiile prevăzute în normele legale pentru militarii forțelor armate ale României.

Salariații civili sunt supuși dispozițiilor Codului muncii și celorlalte norme legale referitoare la drepturile și îndatoririle acestora.

Capitolul V
Dispoziții finale

Art. 23. - Timpul servit ca ofițer și subofițer militarizat până la 21 iulie 1967 se consideră vechime în serviciul militar la acordarea drepturilor ce se cuvin militarilor pentru vechime în serviciu.

Art. 24. - Ministerul de Interne asigură, potrivit legii, asistență medicală, socială, drepturile de pensie și asigurări sociale ale personalului, precum și a1e familiilor și urmașilor acestuia.

Art. 25. - Dispozițiile Legii privind organizarea și funcționarea ministerelor se aplică în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 26. - Pe data prezentei legi se abrogă: Decretul nr. 121/1978; Decretul nr. 32/1990; art. 1-9, 11-18, art. 19 alin. 1, art. 20-26 și 28 din Hotărârea guvernului nr. 1000/1990, precum și orice alte dispoziții contrare.