autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a pădurilor „ROMSILVA” - R.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cu data de 1 ianuarie 1991 se înființează Regia autonomă a pădurilor „ROMSILVA" - R.A., cu personalitate juridică, ce funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, cu sediul în București, bulevardul Libertății nr. 12, sectorul 4.

Ministerul Mediului este împuternicit să reprezinte interesele statului în regia autonomă a pădurilor.

Art. 2. - „ROMSILVA” - R.A. are un patrimoniu net în valoare de 5.241 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile de stat prevăzute în anexa nr. 1, care se desființează. Valoarea patrimoniului va fi definitivată până la 31 ianuarie 1991.

Art. 3. - „ROMSILVA" - R.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, gospodărirea vânatului, a peștelui din apele de munte, precum și valorificarea celorlalte produse ale pădurii.

Art. 4. - „ROMSILVA” - R.A. va funcționa în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - Personalul trecut la regie de la unitățile economice de stat care se desființează, precum și din aparatul central al Ministerului Mediului, se consideră transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 6. - „ROMSILVA” - R.A. este obligată să respecte volumul de masă lemnoasă ce i se atribuie anual, prin lege, pentru industrie și nevoi locale.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Regia autonomă a pădurilor „ROMSILVA” - R.A. care se înființează în conformitate cu prevederile legii nr. 15/1990

Sediul Patrimoniul net (conform bilanțului la 30.09.1990) -milioane lei- Filiale teritoriale și alte subunități Denumirea unităților care se desființează
I. Filiale teritoriale
Municipiul București, bulevardul Libertății nr. 12, sectorul 4
5.241[1]
Alba Iulia - Inspectoratul silvic județean Alba Iulia
Arad - Inspectoratul silvic județean Arad
Alexandria - Inspectoratul silvic județean Alexandria
Bacău - Inspectoratul silvic județean Bacău
Baia Mare - Inspectoratul silvic județean Baia Mare
Bistrița-Năsăud - Inspectoratul silvic județean Bistrița-Năsăud
Botoșani - Inspectoratul silvic județean Botoșani
Brașov - Inspectoratul silvic județean Brașov
Brăila - Inspectoratul silvic județean Brăila
- Inspectoratul silvic al municipiului București
Buzău - Inspectoratul silvic județean Buzău
Călărași - Inspectoratul silvic județean Călărași
Cluj - Inspectoratul silvic județean Cluj
Constanța - Inspectoratul silvic județean Constanța
Craiova - Inspectoratul silvic județean Craiova
Deva - Inspectoratul silvic județean Deva
Drobeta-Turnu Severin - Inspectoratul silvic județean Drobeta-Turnu Severin
Focșani - Inspectoratul silvic județean Focșani
Galați - Inspectoratul silvic județean Galați
Comana - Inspectoratul silvic județean Giurgiu
Iași - Inspectoratul silvic județean Iași
Miercurea-Ciuc - Inspectoratul silvic județean Miercurea-Ciuc
Oradea - Inspectoratul silvic județean Oradea
Piatra-Neamț - Inspectoratul silvic județean Piatra-Neamț
Pitești - Inspectoratul silvic județean Pitești
Ploiești - Inspectoratul silvic județean Ploiești
Reșița - Inspectoratul silvic județean Reșița
Râmnicu Vâlcea - Inspectoratul silvic județean Râmnicu Vâlcea
Satu Mare - Inspectoratul silvic județean Satu Mare
Sfântu Gheorghe - Inspectoratul silvic județean Sfântu Gheorghe
Sibiu - Inspectoratul silvic județean Sibiu
Slatina - Inspectoratul silvic județean Slatina
Slobozia - Inspectoratul silvic județean Slobozia
Suceava - Inspectoratul silvic județean Suceava
Târgoviște - Inspectoratul silvic județean Târgoviște
Timișoara - Inspectoratul silvic județean Timișoara
Târgu Jiu - Inspectoratul silvic județean Târgu Jiu
Târgu Mureș - Inspectoratul silvic județean Târgu Mureș
Tulcea - Inspectoratul silvic județean Tulcea
Vaslui - Inspectoratul silvic județean Vaslui
Zalău - Inspectoratul silvic județean Zalău
II. Alte subunități
Institutul de cercetări și amenajări silvice Institutul de cercetări și amenajări silvice
Centrul de calcul
Centrul de documentare, instruire și perfecționare
Redacția „Revista pădurilor”


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome a pădurilor „ROMSILVA” - R.A.

Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Denumirea regiei: "ROMSILVA" - R.A.

Art. 2. - "ROMSILVA" - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, desfășurându-și activitatea conform prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul „ROMSILVA” - R.A. este în municipiul București, bulevardul Libertății nr. 12, sectorul 4.

Capitolul II
Scopul regiei și obiectul de activitate

Art. 4. - „ROMSILVA” - R.A. are ca scop gospodărirea unitară, pe principii ecologice, pe baza amenajamentelor silvice, a întregului fond forestier, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu, precum și la satisfacerea unor cerințe ale economiei naționale cu lemn, alte produse și servicii.

Art. 5. - Obiectul de activitate al „ROMSILVA” - R.A. constă în aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier ce îi este atribuit, gospodărirea vânatului, a peștelui din apele de munte, precum și valorificarea altor produse ale pădurii, conform legislației în vigoare.

Capitolul III
Atribuțiile „ROMSILVA” - R.A.

Art. 6. - Atribuțiile „ROMSILVA” - R.A. sunt următoarele:

 • asigură integritatea fondului forestier, a pădurilor, precum și punerea în valoare, cu randament maxim, a întregii suprafețe a acestora;
 • amplasează și pune în valoare masa lemnoasă ce urmează a se exploata anual, pentru producția industrială și nevoile locale, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilită prin amenajamentele silvice;
 • exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a pădurilor și ia măsuri, pe baza legislației în vigoare, pentru prevenirea prejudicierii semințișurilor, arborilor pe picior, degradării solului, declasării lemnului și alte asemenea, sancționând abaterile constatate;
 • stabilește rețeaua de drumuri forestiere necesară deschiderii tuturor bazinelor forestiere pentru exploatarea masei lemnoase, gospodărirea pădurilor și a vânatului și turism;
 • organizează și execută lucrările necesare pentru regenerarea pădurilor pe suprafețele de pe care se exploatează lemnul și acționează pentru atragerea în fondul forestier a terenurilor degradate în vederea împăduririi acestora;
 • urmărește realizarea de perdele forestiere pe terenuri din afara fondului forestier, în care scop colaborează cu deținătorii acestora;
 • urmărește protejarea terenurilor din fondul forestier împotriva eroziunii și a altor forme de degradare și asigură execuția lucrărilor de corectare a torenților din fondul forestier;
 • asigură o stare fitosanitară corespunzătoare în păduri, organizând acțiunile necesare pentru depistarea, prevenirea și combaterea bolilor și a dăunătorilor;
 • gospodărește parcurile naționale și rezervațiile naturale, pe principii ecologice, în care scop colaborează cu unitățile specializate în supravegherea și protecția mediului;
 • urmărește executarea tăierilor de îngrijire în pădurile tinere la nivelul prevederilor din amenajamentele silvice;
 • organizează și efectuează paza pădurilor, prevenirea tăierilor ilegale de arbori, a pășunatului abuziv și a altor fapte ce aduc prejudicii fondului forestier;
 • controlează proveniența materialului lemnos și legalitatea circulației acestuia;
 • ia măsuri tehnico-organizatorice pentru prevenirea și stingerea incendiilor în păduri;
 • gospodărești fondurile de vânătoare, precum și cele de pescuit din apele de munte și asigură realizarea efectivelor optime pe acestea;
 • organizează vânători cu turiști străini în condițiile legal aprobate;
 • asigură concesionarea, închirierea și locația gestiunii, inclusiv a fondurilor pentru vânătoare și pescuit sportiv;
 • asigură valorificarea superioară a produselor accesorii ale pădurii - fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale și aromatice și alte asemenea, precum și industrializarea acestora;
 • asigură aprovizionarea tehnico-materială, prin încheierea de contracte cu agenți economici din țară și străinătate;
 • realizează toată gama de operațiuni de comerț exterior în vederea valorificării cât mai avantajoase a lemnului, a vânatului, a produselor pădurii;
 • stabilește relații în domeniul său de activitate cu alte regii autonome, cu societăți comerciale, precum și cu terțe persoane juridice și fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare pe baze contractuale, în condițiile economiei de piață;
 • inițiază acțiuni de cooperare tehnico-economică, științifică, cu agenți economici și firme din țară și străinătate;
 • asigură finanțarea lucrărilor necesare pentru desfășurarea normală a procesului de producție, pentru regenerarea pădurilor, executarea investițiilor destinate dezvoltării activității;
 • realizează politica de credite și a altor surse de finanțare, programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora, stabilirea destinației profitului, potrivit legii;
 • urmărește rentabilizarea maximă și obținerea de profit, putând beneficia de credite și de subvenții de la bugetul de stat; poate constitui fonduri proprii, potrivit legii;
 • asigură realizarea de cercetări fundamentale și aplicarea lor în domeniul silviculturii, amenajarea pădurilor, potrivit legii, precum și proiectarea lucrărilor de investiții.
Capitolul IV
Patrimoniul

Art. 7. - „ROMSILVA” - R.A. are un patrimoniu net de 5.241 milioane lei, prin însumarea patrimoniilor subunităților din structură, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 8. - „ROMSILVA” - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu și de uzufructul acestora - după caz -, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 9. - „ROMSILVA” - R.A. are, de asemenea, în proprietate 6.332,2 mii hectare fond forestier, înregistrate ca atare în situația statistică a fondului forestier - Silv. 1, la data de 1.01.1990.

Capitolul V
Structura "ROMSILVA" - R.A.

Art. 10. - Structura organizatorică și funcțională a „ROMSILVA” - R.A. se stabilește de Consiliul de administrație al acesteia.

„ROMSILVA" - R.A. are în structura sa următoarele categorii de subunități:

10.1. Filiale teritoriale și Institutul de cercetări și amenajări silvice. Aceste subunități sunt conduse de către un director și un comitet director, ale căror atribuții se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administrație al „ROMSILVA” - R.A.

10.2. Centrul de calcul, Centrul de documentare, instruire și perfecționare a personalului și Redacția „Revista pădurilor”.

10.3. Alte subunități, care intră în structura filialelor teritoriale și a Institutului de cercetări și amenajări silvice (ocoale silvice și secții silvocinegetice, pepiniere, crescătorii de vânat, păstrăvării, secții de producție - împletituri, produse ornamentale, centre pentru recoltarea, industrializarea și valorificarea fructelor de pădure, plantelor medicinale și altele).

10.4. Gradarea subunităților se aprobă de Consiliul de administrație al „ROMSILVA" - R.A.

10.5. Personalul filialelor teritoriale, al Institutului de cercetări și amenajări silvice și al celorlalte subunități este angajat de conducerile acestora, potrivit competențelor acordate.

10.6. Filialele teritoriale și Institutul de cercetări și amenajări silvice au competențele regiei, cu excepția relațiilor directe cu bugetul statului.

Art. 11. - În cadrul regiei se pot constitui direcții, servicii, inspecții, oficii, birouri, după caz. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administrație al regiei.

Capitolul VI
Organele de conducere ale regiei

Art. 12. - Conducerea regiei se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general al regiei.

Art. 13. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului mediului și este campus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Directorul general al regiei se numește de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului mediului.

Din Consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului - Departamentul pădurilor.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre ingineri, specialiști din cercetarea-proiectarea silvică, învățământul superior silvic, economiști, juriști, manageri, experți.

Art. 14. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 15. - Atribuțiile Consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei, filialelor teritoriale și celorlalte subunități;
 • analizează și adoptă programele de activitate economică, de cercetare, dezvoltare și retehnologizare pe termen scurt, mediu și lung;
 • stabilește competențele tehnice, economico-financiare, juridice și de personal pentru subunitățile din structură;
 • hotărăște asocierea, în condițiile legii, cu alte regii și cu societăți comerciale pentru realizarea de activități de interes comun;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • aprobă operațiuni de credite, fundamentează și solicită subvenții pentru investiții, pentru acțiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători și altele;
 • aprobă comercializarea în țară și în străinătate a produselor realizate în cadrul regiei și în cooperare;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • stabilește nivelul de salarizare a personalului din regie în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege;
 • stabilește măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum și a bunurilor unității, acționând în acest scop în conformitate cu prevederile legale;
 • ia măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare și materiale, civile, penale sau contravenționale, în sarcina salariaților regiei, în cazul neîndeplinirii de către aceștia a obligațiilor ce le revin;
 • negociază conținutul contractului colectiv de muncă;
 • aprobă orice alte măsuri pentru activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 16. - Atribuțiile directorului general al regiei sunt următoarele:

 • angajează regia, prin semnătură, în relațiile cu terții, în limita competențelor aprobate de Consiliul de administrație și a celor prevăzute de legislația în vigoare;
 • încheie, modifică, suspendă și, după caz, desface contractul de muncă al personalului din aparatul propriu al regiei și din conducerea unităților;
 • asigură conducerea activității curente a regiei.

Art. 17. - Consiliul de administrație se întrunește în ședință ordinară, lunar, la convocarea directorului general al regiei sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.

Art. 18. - Consiliul de administrație poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialiști din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi compensată material, pe bază de contract, încheiat potrivit legii.

Art. 19. - Consiliul de administrație prezintă Ministerului Mediului, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activității regiei în anul precedent, precum și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VII
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 20. - „ROMSILVA” - R.A. întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al regiei se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

Art. 21. - „ROMSILVA” - R.A. constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive, ori de perfecționare-recalificare ale personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia. Poate crea și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 22. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 23. - Controlul activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale regiei.

Capitolul VIII
Relațiile „ROMSILVA" - R.A.

Art. 24. - Relațiile cu alte regii autonome, cu societățile comerciale, din țară și din străinătate, cu persoane fizice, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, în condițiile economiei de piață.

Art. 25. - „ROMSILVA” - R.A. se poate asocia cu societăți comerciale și cu terțe persoane juridice și persoane fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare.

Art. 26. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare care se referă la activitatea regiilor autonome.

 1. În patrimoniul net nu se include valoarea terenurilor din fondul forestier și a volumului de masă lemnoasă existent pe picior.