autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Plafar”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Plafar”, cu sediul în București, splaiul Independenței nr. 202 A.

Regia autonomă „Plafar” se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Regia autonomă „Plafar” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație al Regiei autonome „Plafar”.

Art. 2. - Regia autonomă „Plafar” are următorul obiect de activitate:

 • producerea în ferme proprii și contractarea cu producătorii agricoli a plantelor medicinale și aromatice, cu prioritare a celor destinate industriei de medicamente;
 • producerea și contractarea în mod exclusiv, în condițiile legii, a plantelor cu caracter de stupefiant și a plantelor toxice;
 • achiziționarea plantelor medicinale și aromatice din flora spontană cu protejarea bazinelor naturale, pe baza programelor stabilite de comun acord cu Ministerul Mediului;
 • prelucrarea primară cu caracter industrial a plantelor medicinale și aromatice din culturi și flora spontană;
 • valorificarea la beneficiarii interni și la export a plantelor medicinale și aromatice, precum și a produselor din acestea;
 • desfacerea cu amănuntul prin magazine proprii a produselor din plante medicinale și aromatice către populație.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome „Plafar” este de 330,0 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prevăzute în anexa nr. 1.

Patrimoniul Regiei autonome „Plafar” se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regia autonomă „Plafar” administrează și exploatează toate bunurile mobile și imobile necesare activității de plante medicinale, precum și cele cu caracter social, cultural și de învățământ din domeniul său de activitate.

Art. 5. - Regia autonomă „Plafar” are în structură filiale teritoriale (Botoșani, Brașov, Brăila, Cluj, Craiova, Roman și Timișoara), direcții, ferme de producție, centre de achiziții și prelucrare, precum și alte subunități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 6. - Organizarea și activitatea Regiei autonome „Plafar” și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 7. - Conducerea Regiei autonome „Plafar” este asigurată de Consiliul de administrație constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a Regiei autonome „Plafar” se aprobă de Consiliul de administrație. La data înființării Regiei autonome „Plafar” structura organizatorică a acesteia este cea prevăzută în anexa nr. 3.

Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării Regiei autonome „Plafar”, conform legii, este de competența Consiliului de administrație al acesteia.

Art. 8. - Personalul Regiei autonome „Plafar” se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome „Plafar”, aprobate de Consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă „Plafar”. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare acestei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista unităților din componența Regiei autonome „Plafar” care se reorganizează
Nr. crt. Denumirea unității existente Denumirea unității reorganizate
Întreprinderi de contractări, achiziții și prelucrări plante Filiale interjudețene de contractări, achiziții și prelucrări plante medicinale
1. Întreprinderea „Plafar” Botoșani Filiala „Plafar” Botoșani
2. Întreprinderea „Plafar” Brașov Filiala „Plafar” Brașov
3. Întreprinderea „Plafar” Brăila Filiala „Plafar” Brăila
4. Întreprinderea „Plafar” Cluj Filiala „Plafar” Cluj
5. Întreprinderea „Plafar” Craiova Filiala „Plafar” Craiova
6. Întreprinderea „Plafar” Roman Filiala „Plafar” Roman
7. Întreprinderea „Plafar” Timișoara Filiala „Plafar” Timișoara


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare al Regiei autonome „Plafar"
Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Denumirea regiei: Regia autonomă „Plafar” - înființată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1362 din 29 decembrie 1990.

Articolul 2
Natura juridică

Regia autonomă „Plafar” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament și în temeiul Legii nr. 15/1990.

Art. 3. - Sediul principal al Regiei autonome ”Plafar” este în București, splaiul Independenței nr. 202 A, sectorul 6.

Regia autonomă „Plafar” are în componența sa unități cu autonomie limitată denumite filiale „Plafar” care au la rândul lor în componență centre de achiziții și prelucrare, ferme agricole de producere a plantelor medicinale și aromatice și magazine „Plafar” de desfacere a produselor din plante medicinale către populație.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al Regiei autonome „Plafar”

Art. 4. - Regia autonomă „Plafar”,are următorul obiect de activitate:

 • producerea în ferme proprii a plantelor medicinale și aromatice, cu prioritate a celor destinate industriei de medicamente;
 • contractarea cu producătorii agricoli a plantelor medicinale și aromatice cultivate;
 • achiziționarea plantelor medicinale și aromatice din flora spontană cu protejarea bazinelor naturale, pe baza programelor stabilite de comun acord cu Ministerul Mediului;
 • prelucrarea primară cu caracter industrial a plantelor medicinale și aromatice din culturi și flora spontană;
 • valorificarea la beneficiari interni și la export a plantelor medicinale și aromatice, precum și a produselor din acestea;
 • desfacerea cu amănuntul prin magazine proprii a produselor din plante medicinale și aromatice către populație.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, regia are următoarele atribuții principale:

 • pregătește și pune la dispoziția Consiliului de administrație elementele necesare negocierii, pe baza comenzii de stat, cu reprezentantul acestuia a volumului de producție posibilă de realizat și contractarea acesteia în condițiile asigurării bazei materiale direct pe piața liberă, prin repartiții de stat pentru materiale dirijate sau din import;
 • pregătește și pune la dispoziția Consiliului de administrație elementele necesare negocierii cu reprezentantul statului a cheltuielilor de producție, a prețurilor de livrare și nivelului subvențiilor;
 • asigură programarea și urmărirea producției;
 • urmărește conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor, a utilizării acestora cu eficiență;
 • studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și desfacerii;
 • asigură aprovizionarea tehnico-materială, cercetarea și proiectarea investițiilor;
 • asigură documentația tehnico-economică, precum și menținerea capacităților de producție, dezvoltarea de noi capacități și aprobarea acestora de reprezentanții statului;
 • asigură finanțarea lucrărilor de investiții;
 • asigură cu furnizorii generali și de specialitate măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea capacității de producție;
 • realizează importul de tehnologii și de licențe pentru modernizarea capacităților existente;
 • realizează acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;
 • promovează și coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării reparațiilor și întreținerilor, precum și distribuirea mijloacelor și forței de muncă între filiale și unități în funcție de necesități;
 • fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a unităților;
 • realizează promovarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora, elaborarea propunerilor privind destinația profitului;
 • efectuează direct operații de comerț exterior organizând-și în acest sens un compartiment specializat de import-export;
 • organizează cultivarea plantelor medicinale și aromatice în unități cultivatoare (de stat, cooperatiste, asociații etc.) și la cultivatorii individuali;
 • organizează cultivarea macului și altor plante stupefiante și toxice sub controlul strict al statului, precum și prelucrarea acestora în strânsă colaborare cu industria de medicamente;
 • organizează producerea semințelor, materialului săditor și miceliilor pentru plante medicinale și aromatice;
 • stabilește tehnologiile specifice de cultură a plantelor medicinale și aromatice și urmărește aplicarea acestora la cultivatori;
 • organizează activitatea de preluare de la cultivatori și condiționare și prelucrare primară a plantelor medicinale și aromatice, precum și valorificarea acestora;
 • stabilește tehnologii specifice de recoltare a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană, organizează recoltarea și preluarea acestora;
 • asigură menținerea potențialului bazinelor naturale de plante medicinale și aromatice prin lucrări de supraînsămânțare, spontaneizare și întreținere, ca și printr-o recoltare bazată strict pe principii ecologice, în colaborare cu Departamentul mediului.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă „Plafar” are un patrimoniu net în valoare de 330,0 milioane lei prin preluarea activului și pasivului unităților din structură, conform bilanțului încheiat la 30 iunie 1990 și care se va corecta ulterior conform prevederilor Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă „Plafar” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia autonomă „Plafar” posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniul său sau le culege fructele - după caz - în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, potrivit legii.

Capitolul IV
Structura Regiei autonome „Plafar”

Art. 8. - Regia autonomă „Plafar” are în structura sa pentru a-și putea realiza obiectul de activitate filiale teritoriale (Botoșani, Brașov, Brăila, Cluj, Craiova, Roman și Timișoara), direcții, ferme de producție, centre de achiziții și prelucrare, magazine de desfacere a produselor din plante medicinale către populație.

Prin regulamentul de organizare și funcționare al regiei autonome elaborat de Consiliul de administrație se va stabili modalitatea de constituire a filialelor și subunităților, relațiile lor în cadrul regiei și cu terți, precum și ca mandatare, atât în numele regiei cit și în nume propriu, pentru acte și fapte juridice din domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele.

De asemenea, organizarea și conducerea subunităților se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - În cadrul Regiei autonome „Plafar” se pot constitui filiale teritoriale, direcții, servicii, birouri și oficii în funcție de necesitatea și volumul activităților, atribuțiile acestora urmând a se stabili prin regulament de Consiliul de administrație.

Filialele Regiei autonome „Plafar” au competențele prevăzute pentru unitățile cu personalitate juridică, cu următoarele limite:

 • nu întrețin relații directe cu bugetul statului;
 • documentațiile pentru obținerea de subvenții se vor promova numai prin Regia autonomă „Plafar”;
 • nu au dreptul de a produce, colecta și desface plante medicinale și aromatice decât în sortimentele și cantitățile prevăzute de Regia autonomă „Plafar” pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii și cu asigurarea protecției ecologice pentru bazinele de floră spontană;
 • nu pot încheia operațiuni de comerț exterior fără acordul prealabil al Regiei autonome „Plafar”, putând colabora în acest caz cu societăți române și străine.

Art. 10. - Filialele și unitățile fără personalitate juridică răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome „Plafar” de îndeplinirea atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de lucru.

Art. 11. - Filialele „Plafar” sunt conduse de un director.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 12. - Conducerea Regiei autonome „Plafar” se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general al regiei.

Art. 13. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • directorul general al Regiei autonome „Plafar” - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 14. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 15. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Art. 16. - Atribuțiile Consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
 • aprobă tactica și strategia de marketing;
 • aprobă domeniile orientative ale producției;
 • aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;
 • aprobă politica de vânzări;
 • aprobă propunerile privind acordarea de credite și subvenții;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului propriu în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 17. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui sau a 1/3 din membri ori de câte ori este nevoie.

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe, se pot atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, activitatea acestora fiind compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 19. - Trimestrial și anual, Consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității regiei în perioada expirată și asupra programului de activitate pe perioada în curs.

Art. 20. - Directorul general al Regiei autonome „Plafar” conduce activitatea operativă și curentă a acesteia; reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice și juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul regiei și personalul din conducerea subunităților.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 21. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după metodele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea al IV-a.

Art. 22. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 23. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

Capitolul VII
Relațiile regiei

Art. 24. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, Consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 25. - Relațiile comerciale cu alte regii autonome, cu societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 26. - Regia autonomă „Plafar” va putea practica în raporturile cu beneficiarii prețurile stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale, Regia autonomă „Plafar” execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheiere a contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 27. - Regia autonomă „Plafar” poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, de executare de lucrări și prestări de servicii cu întreprinzătorii români sau străini.

Art. 28. - Regia autonomă „Plafar” se poate asocia potrivit legii cu alte reguli și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice Sau fizice române sau străine în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 29. - Regia autonomă „Plafar” este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător șă să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 30. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 31. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.


[modificare] Anexa nr. 3

Structura organizatorică a Regiei autonome „Plafar”


Mo-6-1991.png