autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul de export și de import
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 472 / 1991.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Exportul mărfurilor este liberalizat, fiind supus licențelor de export automate, în scop statistic.

Art. 2. - Ministerul Comerțului și Turismului, de comun acord cu ministerele interesate, va stabili lista mărfurilor supuse licențelor de export care necesită avizul ministerelor de resort, precum și lista mărfurilor supuse contingentelor de export, în scopul protejării resurselor necesare realizării producției interne, precum și pentru asigurarea produselor necesare consumului populației.

Art. 3. - Importul mărfurilor este liberalizat, fiind supus licențelor de import automate, în scop statistic.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor, la propunerea Ministerului Comerțului și Turismului, poate institui suprataxe vamale de import, cu caracter temporar, în cazul în care anumite importuri pot prejudicia grav producția internă de anumite produse. Aceste suprataxe se vor aplica până la eliminarea influențelor negative rezultate din importuri avute în vedere la instituirea lor.

Instituirea suprataxelor vamale se face la cererea, temeinic fundamentată, a ministerelor sau a agenților economici ori a asociațiilor de agenți economici interesate.

Art. 5. - Ministerul Comerțului și Turismului, de comun acord cu ministerele interesate, poate institui restricții cantitative la import, în următoarele cazuri:

a) când apare riscul iminent al unui dezechilibru al balanței de plăți externe, iar mărfurile al căror import este urmărit se pot procura din țară în condiții competitive;
b) în scopul creării unor rezerve valutare normale, cu respectarea procedurii stabilite prin Acordul general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.).

Art. 6. - Mărfurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre sunt prohibite la import și, respectiv, la export.

Art. 7. - Eliberarea licențelor de import sau export, precum și administrarea contingentelor, se realizează de către Ministerul Comerțului și Turismului prin Departamentul comerțului exterior.

Cererile pentru eliberarea licențelor de export se prezintă, în mod obligatoriu, la Ministerul Comerțului și Turismului însoțite de o atestare a producătorului mărfii, din care să rezulte că va pune la dispoziția solicitantului marfa, în cantitatea înscrisă în cerere.

Cererile pentru eliberarea licențelor de import, în cazul importurilor care se realizează din fondul valutar de stat, se avizează de ministerul titular al fondului valutar, cu privire la existența disponibilităților de plată necesare.

Pentru mărfurile la care au fost introduse restricții cantitative la export sau import, Ministerul Comerțului și Turismului poate cere, după caz, ministerelor de resort, avize care trebuie formulate în termen de cel mult 5 zile de la înregistrare.

Art. 8. - Licențele de export sau import se vor elibera în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii de licență, cu excepția celor având ca obiect operațiuni comerciale cu mărfuri supuse unor restricții cantitative și pentru care au fost solicitate avize din partea ministerelor de resort potrivit art. 7, caz în care termenul de eliberare este de maximum 15 zile de la înregistrarea cererii.

Art. 9. - Licențele de export sau import pentru mărfurile contingentate se eliberează cu valabilitate limitată, pentru a evita blocarea contingentelor de către agenții economici care nu realizează operațiunile respective.

Art. 10. - Restricțiile la export și import, care se pot institui în baza prezentei hotărâri, se dau publicității cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea lor.

Art. 11. - Respingerea cererilor pentru licențe de export sau import se face motivat. În cazul în care temeiul respingerii nu se încadrează între acelea lăsate potrivit legii la aprecierea Ministerului Comerțului și Turismului, persoana nemulțumită poate acționa în conformitate cu dispozițiile Legii privind contenciosul administrativ.

Art. 12. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1991.


[modificare] Anexă

Lista mărfurilor prohibite la import și export

a) La import
 1. Arme, muniții, cu excepția celor autorizate de lege;
 2. Echipamente, instalații componente și tehnologii, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice, biologice sau de rachete purtătoare aferente, așa cum rezultă ele din angajamentele internaționale ale României privind neproliferarea armelor respective;
 3. Materiale și produse radioactive, chimice și biologice, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice sau biologice, așa cum rezultă ele din angajamentele internaționale ale României privind neproliferarea armelor respective;
 4. Produse explozibile și toxice, cu excepția celor autorizate de lege;
 5. Droguri și narcotice, cu excepția celor autorizate de lege;
 6. Echipament militar, cu excepția celui autorizat de lege;
 7. Medicamente, aparatură medicală și materiale tehnico-sanitare neautorizate sau neavizate de Ministerul Sănătății;
 8. Înscrisuri, tipărituri și imprimate de orice fel, care nu sunt admise de lege; `
 9. Alte produse care nu sunt admise prin reglementările legale în vigoare.
b) La export
 1. Arme, muniții, cu excepția celor autorizate de lege;
 2. Echipamente, instalații componente și tehnologii, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice, biologice sau de rachete purtătoare aferente, așa cum rezultă ele din angajamentele internaționale ale României privind neproliferarea armelor respective;
 3. Materiale și produse radioactive, chimice și biologice, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice sau biologice, așa cum rezultă ele din angajamentele internaționale ale României privind neproliferarea armelor respective;
 4. Produse explozibile și toxice, cu excepția celor autorizate de lege;
 5. Droguri și narcotice, cu excepția celor autorizate de lege;
 6. Echipament militar, cu excepția celui autorizat de lege;
 7. Medicamente, aparatură medicala și materiale tehnico-sanitare neautorizate sau neavizate de Ministerul Sănătății;
 8. Bunuri care fac parte din patrimoniul cultural național, cu excepția celor care, potrivit legii, au primit autorizarea de a fi scoase din țară temporar;
 9. Metale prețioase, pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea, cu excepția celor a căror scoatere din țară este permisă potrivit legii;
 1. Timbre filatelice, cu excepția celor care fac obiectul schimburilor prin unitățile autorizate sau sunt destinate expozițiilor internaționale.