autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul de import și de export
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 726 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Importul mărfurilor este liberalizat, fiind supus licențelor de import automate numai pentru scopuri statistice.

Fac excepție importurile din fondul valutar al statului, importurile în cadrul operațiunilor legate, de cliring, de barter și de recuperare a creanțelor, importurile pentru livrările de instalații complexe și lucrările de construcții-montaj, importurile rezultând din înțelegerile guvernamentale, precum și cele permise prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor, la propunerea Ministerului Comerțului și Turismului, poate institui suprataxe vamale de import, cu caracter temporar, în cazul în care anumite importuri pot prejudicia grav producția internă a unor produse. Aceste suprataxe se vor aplica până la eliminarea influențelor negative rezultate din importuri, avute în vedere la instituirea lor.

Instituirea suprataxelor vamale se face la cererea fundamentată a agenților economici ori a asociațiilor de agenți economici interesate.

Art. 3. - Ministerul Comerțului și Turismului, la cererea Băncii Naționale a României, poate institui restricții cantitative la import când apare riscul iminent al unui dezechilibru al balanței de plăți externe sau în scopul creării unor rezerve valutare normale, cu respectarea procedurii stabilite prin Acordul general pentru tarife vamale și comerț (G.A.T.T.).

Art. 4. - Exportul mărfurilor este liberalizat, fiind supus licențelor de export automate numai pentru scopuri statistice.

Fac excepție exportul mărfurilor contingentate sau supuse unor restricții cantitative în țările de destinație, exportul în cadrul operațiunilor legate, de cliring și de barter, livrările de instalații complexe, lucrările de construcții-montaj și aprovizionările de nave străine, exportul de licențe și know-how, exporturile pe credit aprobate de Guvernul României, precum și cele permise prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Ministerul Comerțului și Turismului stabilește contingentele de export, precum și lista mărfurile neadmise temporar la export, în scopul protejării resurselor necesare realizării producției interne și pentru asigurarea consumului populației.

Art. 6. - În cazul în care, ca urmare a evoluției exportului, apare riscul de prejudiciere a realizării producției interne sau al neasigurării consumului populației, la propunerea fundamentată a agenților economici sau asociaților de agenți economici, Ministerul Comerțului și Turismului poate institui noi contingente sau restricții la export.

Art. 7. - Eliberarea licențelor de export sau import, precum și administrarea contingentelor se realizează de către Ministerul Comerțului și Turismului prin Departamentul comerțului exterior.

La eliberarea licențelor, Departamentul comerțului exterior poate solicita exportatorilor de mărfuri produse de alți agenți economici o atestare din care să rezulte că aceștia vor pune la dispoziția solicitantului marfa, în cantitatea înscrisă în cerere.

Ministerul Comerțului și Turismului stabilește și controlează regimul importului de mărfuri care vizează sănătatea publică și protecția mediului înconjurător, precum și al exportului de mărfuri subvenționate de stat în lei și/sau valută.

Art. 8. - Licențele de export sau import se vor elibera în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii de licență.

Licențele de export sau import pentru mărfurile contingentate se eliberează cu valabilitate limitată, pentru a evita blocarea contingentelor de către agenții economici care nu realizează operațiunile respective.

Art. 9. - Respingerea cererilor de licențe de export sau import se face motivat. În cazul în care temeiul respingerii nu se încadrează între cele lăsate, potrivit legii, la aprecierea Ministerului Comerțului și Turismului, persoana nemulțumită poate acționa în conformitate cu dispozițiile Legii privind contenciosul administrativ.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 6 iulie 1991.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului României nr. 6/1991 și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

Lista mărfurilor prohibite și a celor supuse regimului de control al exporturilor și importurilor în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de România

a) La import

 1. Arme, muniții, cu excepția celor autorizate de lege.
 2. [1] Echipamente, instalații componente și tehnologii, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice, biologice sau de rachete purtătoare aferente.
 3. [1] Materiale și produse radioactive, chimice și biologice, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice sau biologice.
 4. Produse explozibile și toxice, cu excepția celor autorizate de lege.
 5. Substanțe stupefiante și psihotrope, cu excepția celor autorizate de lege.
 6. Echipament militar, cu excepția celui autorizat de lege.
 7. Medicamente, aparatură medicală și materiale tehnico-sanitare neautorizate sau neavizate de Ministerul Sănătății.
 8. Înscrisuri, tipărituri și imprimări de orice fel, care nu sunt admise de lege.
 9. Alte produse care nu sunt admise prin reglementări legale în vigoare, neomologate sau în curs de omologare.

b) La export

 1. Arme, muniții, cu excepția celor autorizate de lege.
 2. [1] Echipamente, instalații componente și tehnologii, cape ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice, biologice sau de rachete purtătoare aferente.
 3. [1] Materiale și produse radioactive, chimice și biologice, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice sau biologice.
 4. Produse explozibile și toxice, cu excepția celor autorizate de lege.
 5. Substanțe stupefiante și psihotrope, cu excepția celor autorizate de lege.
 6. Echipament militar, cu excepția celui autorizat de lege.
 7. Medicamente, aparatură medicală și materiale tehnico-sanitare neautorizate sau neavizate de Ministerul Sănătății.
 8. Bunuri care fac parte din patrimoniul cultural-național, cu excepția celor care, potrivit legii, au primit autorizarea de a fi scoase din țară temporar.
 9. Metale prețioase, pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea, cu excepția celor a căror scoatere din țară este permisă potrivit legii.
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Mărfuri supuse regimului de control al exporturilor și importurilor, pentru care ministerele competente se vor sesiza și consulta reciproc asupra cererilor de export și import de asemenea produse, care să asigure respectarea obligațiilor internaționale asumate de România în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă și al rachetelor purtătoare aferente.