autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru înființarea Regiei autonome a gazelor naturale „ROMGAZ” Mediaș
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a gazelor naturale „ROMGAZ”, cu sediul în municipiul Mediaș, strada Unirii nr. 4, județul Sibiu.

„ROMGAZ” - R.A. se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

„ROMGAZ” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al regiei.

Art. 2. - „ROMGAZ” - R.A. Mediaș are ca obiect principal de activitate: cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale; forajul sondelor, extracția, transportul, distribuția și comercializarea gazelor naturale; cercetări, proiectări, lucrări de construcții-montaj, de întreținere și reparații utilaje, prestări de servicii; importul și exportul de produse, utilaje, echipamente și tehnologii specifice; colaborarea economică, tehnico-științifică și executarea de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate; dispecerizarea livrării gazelor și controlul utilizării acestora la toate categoriile de consumatori, precum și alte activități înscrise în regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 3. - Patrimoniul net al regiei „ROMGAZ” - R.A. este de 18.347,6 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la Centrala gazului metan Mediaș care se desființează și de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul „ROMGAZ” - R.A. se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - „ROMGAZ” - R.A. are în componență sucursale, uzine, fabrici, subunități de cercetare-proiectare, de calcul, de aprovizionare, secții, șantiere, ateliere și alte subunități necesare obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea „ROMGAZ” - R.A. și a organelor de conducere se realizează în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a „ROMGAZ” - R.A. se aprobă de consiliul de administrație. La data înființării regiei autonome, structura organizatorică a acesteia este cea prevăzută în anexa nr. 3[1]. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei autonome, este conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale „ROMGAZ” - R.A. aprobate de consiliul de administrație.

Personalul Centralei gazului metan Mediaș și al unităților componente care se desființează, preluat de „ROMGAZ” - R.A., este considerat transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferență până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 8. - Regia autonomă a gazelor naturale își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista unităților din componența Regiei autonome a gazelor naturale „ROMGAZ” care se reorganizează

Nr. crt. Denumirea unității existente Nr. crt. Denumirea unității reorganizate
A. Întreprinderi de producție gaze naturale A. Sucursale de producție (schele) gaze naturale
1. Schela de producție gaze naturale Mediaș 1. Schela de producție gaze naturale Mediaș
2. Schela de producție gaze naturale Târgu Mureș 2. Schela de producție gaze naturale Târgu Mureș
3. Schela de producție gaze naturale Ploiești 3. Schela de producție gaze naturale Ploiești
B. Întreprinderi de transport și distribuția gazelor naturale B. Sucursale pentru transport și distribuție gaze
1. Întreprinderea de exploatare a conductelor magistrale pentru gaz metan Mediaș 1. Exploatarea conductelor magistrale de gaze naturale Mediaș
2. Întreprinderea de rețele și instalații de distribuție a gazelor naturale București 2. Distribuția gazelor naturale București
3. Întreprinderea de rețele și instalații de distribuție a gazelor naturale Târgu Mureș 3. Distribuția gazelor naturale Târgu Mureș
C. Întreprinderi de foraj C. Sucursale de foraj, probe de producție și reparații sonde
1. Schela de foraj Mediaș 1. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Mediaș
2. Schela de foraj Târgu Mureș 2. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Târgu Mureș
D. Unități de ateliere și transporturi D. Unități de ateliere și transporturi
1. Baza de ateliere și transporturi Mediaș 1. Baza de ateliere și transporturi Mediaș
E. Baze de aprovizionare E. Unități de aprovizionare tehnico-materială
1. Baza de aprovizionare Mediaș 1. Baza de aprovizionare Mediaș
F. Unități de cercetare-proiectare F. Unități de cercetare-proiectare
1. Centrul de cercetări și proiectări pentru gaz metan Mediaș din cadrul Institutului de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze Câmpina 1. Centrul de cercetări și proiectări pentru gaz metan Mediaș
G. Unități de calcul G. Unități de calcul
1. Oficiul de calcul Mediaș 1. Centrul de calcul Mediaș
H. Unități școlare H. Unități școlare
1. Grupul școlar industrial de petrol Mediaș 1. Grupul școlar industrial pentru gaz metan Mediaș


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome a gazelor naturale „Romgaz” Mediaș

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - „Romgaz” - R.A. asigură exploatarea, gestionarea și descoperirea zăcămintelor de gaze naturale ale statului, cu excepția celor aflate în exploatarea Regiei autonome a petrolului, transportul prin conducte magistrale și distribuția gazelor.

Art. 2. - „Romgaz” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al „Romgaz” - R.A. este în municipiul Mediaș, str. Unirii nr. 4, județul Sibiu.

„Romgaz” - R.A. are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. - Schele de producție gaze naturale, exploatări de conducte magistrale de gaze naturale și distribuții de gaze, schele de foraj, probe de producție și reparații sonde;

3.2. - Uzine, fabrici, baze de ateliere și transporturi, de aprovizionare, secții, șantiere, ateliere, oficii și alte asemenea;

3.3. - În structura regiei funcționează și Centrul de cercetări și proiectări pentru gaz metan, Centrul de calcul, unități școlare și altele, organizate conform legii.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art. 4. - „Romgaz” - R.A. Mediaș are următorul obiect de activitate:

4.1. - Gestionarea zăcămintelor de gaze naturale ale statului, cu excepția zăcămintelor de gaze aflate în prezent în exploatarea unităților de extracție a petrolului, pe uscat și pe mare;

4.2. - Cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte de gaze; forajul sondelor;

4 3. - Extracția gazelor naturale, înmagazinarea acestora în depozite subterane, creșterea gradului de recuperare a gazelor din zăcăminte; exploatarea conductelor magistrale, a rețelelor și instalațiilor de distribuție și comercializarea gazelor naturale, exploatarea rețelelor de teletransmisie, telecomandă, telemăsură și telereglare;

4.4. - Întreținerea și repararea utilajelor și instalațiilor, asigurarea și fabricarea de piese de schimb, subansamble și confecții metalice;

4.5. - Executarea de lucrări de construcții-montaj industriale și civile;

4.6. - Importul și exportul de produse, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, colaborarea economică și tehnico-științifică și executarea de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate;

4.7. - Dispecerizarea gazelor, controlul utilizării gazelor la toate categoriile de consumatori;

4.8. - Cercetări și proiectări, asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii, în țară și străinătate, în domeniul gazelor;

4.9. - Desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților;

4.10. - Alte activități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, „Romgaz” - R.A. exercită următoarele atribuții principale:

5.1. - Inițiază și elaborează studii și cercetări privind: activitatea geologică în perimetre vechi și noi, cu scopul de a pune în evidență noi structuri cu rezerve gazeifere; introducerea de noi tehnologii de exploatare a zăcămintelor de gaze, în scopul măririi factorului final de recuperare; îmbunătățirea randamentului de utilizare a gazelor de către consumatori; dispecerizarea gazelor, alte studii privind creșterea randamentelor și siguranței în exploatare a conductelor și instalațiilor și retehnologizarea acestora; măsurarea gazelor;

5.2. - Realizează orientarea și programarea producției, corelată cu resursele de gaze din intern și import și ținând seama de cerințele economiei și de necesitatea alimentării continue și în deplină siguranță a consumatorilor; asigură realizarea producției de gaze naturale, transportul prin conducte magistrale, distribuția și comercializarea gazelor la consumatori;

5.3. - Asigură conducerea operativă prin dispecer a sistemului național de gaze și urmărirea consumurilor pe principalele localități și unități economice, controlează modul în care se asigură la consumatori utilizarea rațională a gazelor și respectarea clauzelor contractuale;

5.4. - Asigură elaborarea de prognoze tehnico-științifice, desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare, stabilirea strategiei de investiții și corelarea acesteia cu dezvoltarea diferențiată a activităților;

5.5. - Fundamentează elementele necesare stabilirii cheltuielilor pentru descoperirea de noi rezerve de gaze, întreținerea instalațiilor utilizate pentru extracția, transportul și distribuția gazelor, a prețurilor de livrare ale produselor fabricate și cotelor de impozit pe circulația mărfurilor;

5.6. - Coordonează și asigură realizarea lucrărilor de foraj, de intervenții, reparații și probe de producție la sonde, reparația și întreținerea utilajelor și instalațiilor, în vederea menținerii capacității de producție, transport și distribuție a gazelor naturale, în condiții de siguranță în funcționare și de realizare a eficienței economice;

5.7. - Asigură aprovizionarea tehnico-materială și organizează cooperarea în producție între subunități, precum și cu alte unități și subunități cu care intră în relații contractuale sau cu care se asociază;

5.8. - Efectuează direct operații de comerț exterior, prin compartimente proprii sau unități specializate, de import-export, marketing și conjunctură;

5.9. - Asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune prin subunitățile proprii sau prin contracte cu alte unități a noilor obiective și capacități de producție, în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administrație, în funcție de competențele acordate acestuia;

5.10. - Urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții, în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție;

5.11. - Pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente, organizând, după caz, licitații cu antreprenorii generali, potrivit reglementărilor legale;

5.12. - Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor, potrivit legii;

5.13. - Asigură finanțarea lucrărilor geologice și de investiții, potrivit legii;

5.14. - Organizează activitatea de management în subunitățile din structură, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice, în vederea luării operative a deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.15. - Stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.16. - Asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal:

5.17. - Realizează politica de asigurare și pregătire a forței de muncă și a salarizării, compensării și stimulării personalului;

5.18. - Elaborează programe sociale, culturale și educative.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 6. - „Romgaz” - R.A. are un patrimoniu net în valoare de 18.347,6 milioane lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la subunitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - „Romgaz” - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV

Structura „Romgaz” - R.A.

Art. 8. - „Romgaz” - R.A. își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea subunităților.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu, în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, de personal, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților din cadrul regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Subunitățile răspund în fața consiliului de administrație al „Romgaz” - R.A. de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 10. - Sucursalele sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al „Romgaz” - R.A.

Art. 11. - „Romgaz” - R.A, are în structură direcții generale, divizii, direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcțiile generale, divizii, direcții și celelalte compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 12. - Atribuțiile direcțiilor generale, diviziilor, direcțiilor și a celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

Capitolul V

Organele de conducere ale regiei

Art. 13. - Conducerea „Romgaz” - R.A. se asigură prin:

  • consiliul de administrație;
  • directorul general.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

  • directorul general al „Romgaz” - R.A. - președinte;
  • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
  • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
  • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
  • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care regia autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, luare de mită, viol, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

18.1. - Aprobă structura organizatorică și funcțională a „Romgaz” - R.A.;

18.2. - Aprobă programele de producție în funcție de potențialul zăcămintelor existente și de debitul sondelor noi;

18.3. - Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

18.4. - Propune potrivit reglementărilor legale investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

18.5. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al „Romgaz” - R.A., în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare pentru acordarea de subvenții, către organele competente, spre aprobare;

18.6. - Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

18.7. - Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

18.8. - Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei, potrivit legii;

18.9. - Face propuneri privind prețul de livrare a gazelor și urmărește aplicarea acestuia;

18.10. - Aprobă utilizarea fondului valutar;

18.11. - Aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

18.12. - Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

18.13. - Stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

18.14. - Aprobă orice alte probleme privind activitatea „Romgaz” - R.A. cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui sau a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 21. - Anual, consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 22. - Directorul general al „Romgaz” - R.A. conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Relații financiare

Art. 23. - Corelat cu contractele încheiate pentru producția realizată și livrările de gaze naturale, „Romgaz” - R.A. determină anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 24. - Veniturile și cheltuielile „Romgaz” - R.A. se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din vânzarea gazelor naturale și a celorlalte produse și prestații, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru producerea, transportul și distribuția gazelor, inclusiv cheltuielile cu cercetarea geologică, amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 25. - „Romgaz” - R.A. întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 26. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, „Romgaz” - R.A. constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și fondurile necesare pentru pregătirea, perfecționarea și recalificarea personalului angajat și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit 5% se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri.

Art. 27. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, „Romgaz” - R.A. pe baza calculelor de fundamentare determină volumul împrumuturilor necesare activității de producere, transport și distribuție a gazelor, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 28. - „Romgaz” - R.A. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 29. - Operațiunile de încasări și plați ale „Romgaz” - R.A. se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

Capitolul VII

Relații comerciale

Art. 30. - Prețul de livrare a gazelor naturale se propune de „Romgaz” - R.A. cu acordul Ministerului Finanțelor și se aprobă de guvern.

Prețurile și tarifele celorlalte produse, lucrări sau servicii executate de subunitățile regiei se supun legilor și reglementărilor generale privind prețurile.

Art. 31. - Livrarea produselor și prestarea serviciilor se vor face pe bază de contracte.

Art. 32. - „Romgaz” - R.A. poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furnituri pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țară și străinătate.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art. 33. - Litigiile de orice fel în care este implicată „Romgaz” - R.A. sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.