autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Zirom”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Zirom”, cu sediul în municipiul Giurgiu, șoș. Sloboziei km 4.

„Zirom” - R.A. se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

„Zirom” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al Regiei autonome „Zirom”, împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - „Zirom” - R.A. are ca obiect principal de activitate fabricarea titanului și zirconiului pentru industria nuclearo-electrică și industria aeronautică.

Art. 3. - Patrimoniul net al „Zirom” - R.A. este de 51,8 mil. lei, constituit prin preluarea activului și pasivului aferent acestui sector de activitate din cadrul Combinatului chimic Giurgiu, reorganizat în prezenta regie autonomă.

Patrimoniul „Zirom” - R.A. se va modifica corespunzător, pe baza reevaluării acestuia, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - „Zirom” - R.A. administrează și exploatează toate bunurile mobile și imobile necesare funcționării regiei.

Pe perioada execuției lucrărilor de investiții, până la punerea în funcțiune, în funcție de necesități, Zirom” - R.A. va utiliza un număr de până la 120 de salariați.

Cheltuielile pentru funcționarea „Zirom” - R.A., pe toată perioada execuției lucrărilor de investiții, până la punerea în funcțiune, salarizarea personalului și achiziționarea de mijloace de transport se suportă din devizul general al obiectivului „Instalație pentru producerea lingourilor de zirconiu și titan”.

La recalcularea devizului general și aprobarea indicatorilor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 449/1990 se va avea în vedere și cuprinderea acestor cheltuieli.

Art. 5. - La înființare, „Zirom" - R.A. preia obiectivul de investiții „Instalație pentru producerea lingourilor de zirconiu și titan” de la Combinatul chimic Giurgiu.

Art. 6. - „Zirom” - R.A. are în componență 4 fabrici și uzine, astfel:

 • Fabrica de burete de zirconiu;
 • Fabrica de burete de titan;
 • Fabrica de topire a lingourilor;
 • Uzina mecano-energetică și automatizare.

Art. 7. - Organizarea activității "Zirom” - R.A. și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 8. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a Regiei autonome „Zirom” se aprobă de consiliul de administrație. La data înființării regiei autonome structura organizatorică a acesteia este prezentată în anexa nr. 2[1].

Modificarea acesteia, după începerea funcționării regiei autonome, este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 9. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale regiei autonome, aprobate de consiliul de administrație.

Personalul aferent acestei activități, provenit de la unitatea care se reorganizează, va fi preluat de „Zirom” - R.A., iar în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 10. - Regia autonomă „Zirom” își acoperă cheltuielile inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor, din veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget acordate potrivit legii.

Art. 11. - Anexele nr. 1 și 2 fac partea integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa nr. 1

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Zirom”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - „Zirom” - R.A. gestionează producerea titanului și zirconiului în România, potrivit reglementărilor legale privind regimul materialelor strategice.

Art. 2. - „Zirom” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul „Zirom” - R.A. este în municipiul Giurgiu, zona industrială de vest, șoseaua Sloboziei km 4. „Zirom” - R.A. are în componența sa subunități de producție cu autonomie limitată.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - „Zirom” - R.A. are următorul obiect de activitate:

4.1. producerea și comercializarea lingourilor de titan și zirconiu;
4.2. realizarea lucrărilor de revizii și reparații ale agregatelor și instalațiilor, pieselor de schimb necesare acestei activități, precum și dispozitivelor de lucru și de mecanizare specifice;
4.3. realizarea operațiunilor de import-export privind producția de bază, combustibili, piese de schimb și materiale de exploatare și întreținere, potrivit reglementărilor legale privind regimul materialelor strategice;
4.4. proiectarea și executarea de lucrări de investiții proprii, reparații și retehnologizări în domeniul fabricației de titan și zirconiu;
4.5. optimizarea funcționării instalațiilor existente; modernizarea acestora, extinderea automatizării și introducerea de noi tehnologii în acest domeniu de activitate;
4.6. răspunde de impactul instalațiilor sale asupra mediului înconjurător, în limita nivelului tehnic al acestora, și de luarea măsurilor de reducere a noxelor;
4.7. pregătirea și perfecționarea pregătirii personalului în sistemul învățământului public.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate, „Zirom” - R.A. exercită următoarele atribuții principale:

5:1. fundamentează elementele necesare stabilirii volumului de producție realizat, pe baza comenzilor, în condițiile asigurării bazei materiale;
5.2. fundamentează elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor de producție, a prețurilor de livrare și nivelului subvențiilor;
5.3. asigură programarea și urmărirea producției;
5.4. urmărește conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, clădirilor, utilajelor și echipamentelor, a utilizării acestora cu eficiență;
5.5. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării cu materii prime și materiale, precum și a desfacerii produselor;
5.6. asigură aprovizionarea tehnico-materială, cercetarea, proiectarea și execuția pentru investițiile noi, precum și pentru modernizarea celor existente;
5.7. asigură documentația tehnico-economică pentru menținerea în exploatare a capacităților de producție și dezvoltarea de noi capacități și aprobarea acestora de către reprezentanții statului;
5.8. asigură finanțarea lucrărilor de investiții potrivit legii;
5.9. pregătește documentația în vederea organizării de licitații cu antreprenorii generali ai lucrărilor pentru obiectivele de menținere și dezvoltare a diferitelor capacități de producție;
5.10. asigură, împreună cu furnizorii generali și de specialitate, măsurile necesare pentru realizarea investițiilor noi, menținerea și dezvoltarea capacităților de producție;
5.11. realizează importul de tehnologii și licență pentru modernizarea capacităților existente, precum și pentru obiectivele noi;
5.12. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine, potrivit reglementărilor legale privind regimul materialelor strategice;
5.13. programează și coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării reparațiilor și întreținerii utilajelor și echipamentelor, precum și distribuirea mijloacelor și forței de muncă, în funcție de necesități;
5.14. fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a activității regiei;
5.15. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de buget de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora, elaborarea propunerilor privind destinația profitului, potrivit legii;
5.16. efectuează direct operațiuni de comerț exterior, potrivit reglementărilor legale privind regimul materialelor strategice, organizându-și compartimente specializate de import-export, marketing și conjunctură, cu consultarea Ministerului Comerțului și Turismului.
III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă este constituită pe baza obiectivului de investiții „Instalație pentru producerea lingourilor de zirconiu și titan”, aflat în curs de execuție la Combinatul chimic Giurgiu, cu o valoare totală de 2.499,1 mil. lei.

„Zirom” - R.A. are un patrimoniu în valoare de 51,8 mil. lei, stabilit prin însumarea patrimoniilor din structură, conform datelor de la 30.06.1990, și se va corecta ulterior, conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - „Zirom” - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunuri pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele acestora.

IV. Structura „Zirom” - R.A.

Art. 8. - „Zirom" - R.A. își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea unităților fără personalitate juridică. Gradarea unităților fără personalitate juridică se aprobă de consiliul de administrație, în conformitate cu metodologiile generale sau specifice.

De asemenea, stabilește relațiile unităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare din domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Unitățile fără personalitate juridică răspund în fața consiliului de administrație al „Zirom” - R.A. de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta, prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 10. - Uzinele sunt conduse de către un director de uzină. Atribuțiile acestuia se stabilesc prin regulament, aprobat de consiliul de administrație al „Zirom” - R.A.

Organizarea și conducerea uzinelor se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 11. - Pe perioada realizării investiției, cât și după punerea în funcțiune a capacităților, „Zirom” - R.A. are în structură servicii și birouri funcționale, precum și uzine, secții, instalații și ateliere.

Normele de structură pentru acestea se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 12. - Atribuțiile compartimentelor și celorlalte formațiuni din structura regiei se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale „Zirom” - R.A.

Art. 13. - Conducerea „Zirom” - R.A. se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 9 persoane, după cum urmează:

 • directorul general al „Zirom” - R.A. - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al Regiei autonome „Zirom”.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

18.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a „Zirom” - R.A.;
18.2. aprobă programele de producție, în corelare cu cererile consumatorilor și resursele de energie primară alocate;
18.3. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;
18.4. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;
18.5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli ale „Zirom” - R.A. în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune înaintarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare;
18.6. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;
18.7. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;
18.8. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
18.9. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei, cu o valoare de maximum 10 milioane lei;
18.10. propune prețurile pentru produsele fabricate și urmărește aplicarea acestora în relațiile cu beneficiarii;
18.11. aprobă utilizarea fondului valutar;
18.12. aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;
18.13. asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;
18.14. aprobă statutul personalului „Zirom” - R.A.;
18.15. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
18.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea „Zirom” - R.A., cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau la cererea președintelui ori a 1/3 din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 21. - Trimestrial și anual, consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 22. - Directorul general al „Zirom” - R.A. conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește, prin decizie, conducătorii uzinelor și celorlalte unități subordonate acesteia.

VI. Bugetul și administrarea acestuia.
Relații financiare

Art. 23. - Corelat cu contractele încheiate pentru produsele din profilul său de activitate, „Zirom” - R.A. determină anual volumul de venituri realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 24. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 25. - Veniturile și cheltuielile „Zirom” - R.A. se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprinde la „Venituri” sumele provenite din valorificarea produselor realizate, iar la „Cheltuieli”, valorile consumate pentru producerea, comercializarea acestora, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea instalațiilor, precum și pentru rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 26. - „Zirom” - R.A. întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, după aprobarea Ministerului Finanțelor.

Art. 27. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, „Zirom” - R.A. constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea, prin premiere, a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și protecție socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al „Zirom" - R.A. poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri, în limita prevederilor legale.

Art. 28. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, „Zirom” - R.A., pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activității de producție, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 29. - „Zirom” - R.A. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 30. - Activitatea de producție fiind condiționată de comenzile beneficiarilor, ceea ce influențează în execuție volumul și structura producției unităților, cu consecință directă în volumul veniturilor și cheltuielilor acestora, relațiile financiare, de decontare între unitățile de producție și beneficiari, se realizează prin reglementări stabilite potrivit legii.

Art. 31. - Operațiunile de încasări și plăți ale „Zirom” - R.A. se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca Română pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

VII. Relații comerciale

Art. 32. - Prețurile la produsele din profilul regiei se propun de „Zirom” - R.A., cu acordul Ministerului Finanțelor și al celorlalți beneficiari și se aprobă de Guvern.

Celelalte produse, lucrări sau servicii executate de unitățile sau subunitățile sale se supun legilor și reglementărilor generale privind prețurile.

Art. 33. - Livrarea produselor se va face pe bază de contracte în care vor fi trecute clauze privind modul de defalcare și stabilire a prețurilor, diferențiat în funcție de necesitățile beneficiarilor și de posibilitățile de producție ale regiei.

Art. 34. - Pentru a face față nevoilor de combustibil, materii prime și materiale necesare funcționării și dezvoltării regiei, „Zirom” - R.A. constituie din timp stocuri de siguranță care se înscriu în bugetul de cheltuieli.

Art. 35. - „Zirom” - R.A. poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furnituri pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țară și străinătate, potrivit reglementărilor legale privind regimul materialelor strategice.

VIII. Dispoziții finale

Art. 36. - Litigiile de orice fel, în care este implicată „Zirom” - R.A., sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 37. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.

 1. Anexa se comunică unităților interesate.