autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele modificări și completări ale reglementărilor în vigoare, referitoare la întocmirea devizelor în activitatea de investiții și reparații
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În documentațiile economice ale obiectivelor de investiții și de reparații se vor introduce prețurile și tarifele legale pentru materialele, utilajele, echipamentele și, respectiv, serviciile prevăzute în documentațiile tehnice, precum și rețelele de salarizare în vigoare.

În cazul în care în perioada execuției lucrărilor se aprobă, potrivit competențelor legale, noi prețuri, noi tarife sau noi rețele de salarizare, acestea se vor introduce în documentația lucrărilor rămase de executat, la data aprobării lor.

Art. 2. - Se aprobă structura și conținutul devizului general pentru obiectivele de investiții, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Construcțiilor va introduce modificările rezultate din prezenta hotărâre în Normativul de ramură privind întocmirea devizelor de execuție și va elabora norme privind modul de recalculare a devizelor pe categorii de lucrări, a devizelor pe obiecte și a devizelor generale, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 4. - Influențele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se vor aproba de către titularii de investiții până la data de 30 iunie 1990, stabilindu-se în același timp măsuri pentru încadrarea în volumul total de investiții aprobat pentru anul 1990.

Valorile de deviz ale lucrărilor de investiții și de reparații, determinate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se negociază între unitatea executantă și beneficiar.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică la toate documentațiile obiectivelor de investiții și de reparații, pentru volumul de lucrări care se execută după data de 1 ianuarie 1990.

Art. 6. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexă

Deviz general
al obiectivului de investiții .......................
Lucrări și cheltuieli care se cuprind în valoarea investiției Construcții și instalații Utilaje și echipamente tehnologice care se montează Montaj utilaje și echipamente tehnologice Utilaje independente Dotări Alte cheltuieli Total
Partea I
Cap. 1
a) Studii și cercetări de teren (topo, hidro, geo etc.) efectuate pentru pregătirea și realizarea investiției ... X X X X ... ...
b) Cheltuieli pentru documentare și experimentare X X X X X ... ...
c) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică din țară X X X X X ... ...
d) Cheltuieli pentru proiectul tehnologic (know-how), studierea și tratarea ofertelor, documentația tehnică și licența de fabricație și asistență tehnică din import X X X X X ... ...
Cap. 2
a) Exproprieri, despăgubiri, strămutări, demolări, demontări ... X X X X ... ...
b) Costul terenului X X X X X ... ...
c) Amenajarea și nivelarea terenului (desecări, drenaje etc.) ... X X X X ... ...
d) Dotarea teritoriului - plantații, împrejmuiri etc. (pe obiecte) ... X X X X ... ...
e) Cheltuieli pentru protecția mediului înconjurător ... ... ... ... ... ... ...
Cap. 3 Investiții destinate realizării producției de bază (pe obiecte) ... ... ... ... ... ... ...
Cap. 4 Investiții destinate realizării producției auxiliare (pe obiecte) ... ... ... ... ... ... ...
Cap. 5 Investiții pentru transporturi și telecomunicații (pe obiecte) ... ... ... ... ... ... ...
Cap. 6 Investiții pentru alimentare cu energie (pe obiecte) ... ... ... ... ... ... ...
Cap. 7 Investiții privind utilitățile construcției și rețele pentru apă, canalizare etc. (pe obiecte) ... ... ... ... ... ... ...
Cap. 8 Investiții pentru obiecte neproductive legate din punct de vedere funcțional de producție (pe obiecte) ... ... ... ... ... ... ...
Cap. 9 Investiții pentru obiecte neproductive nelegate din punct de vedere funcțional de producție (pe obiecte) ... ... ... ... ... ... ...
Cap. 10 Mijloace de ridicare și transport independente - automacarale, autocamioane, electrocare etc., piese de schimb, dotare inițială X X X ... ... X ...
Cap. 11
a) Costul energiei electrice pentru iluminarea locurilor de muncă la lucrările care se execută la lumină artificială ... X ... X X X ...
b) Cheltuieli necesare pentru executarea lucrărilor pe timp friguros ... X ... X X X ...
c) Cheltuieli pentru constituirea fondului de tehnică nouă cu cota de 0,3% din care: ... X ... X X X ...
  - 0,1% pentru unitatea de execuție ... X ... X X X ...
  - 0,2% se virează de beneficiari la Ministerul Construcțiilor X X X X X X ...
d) Sporuri prevăzute de lege pentru activitatea de construcții-montaj ... X ... X X X ...
e) Cheltuieli cu probe, încercări și expertize pe parcursul execuției și la recepție ... ... ... X X ... ...
f) Comisionul de 0,1% aplicat la valoarea de construcții-montaj pentru finanțarea activității organelor Inspecției de Stat pentru Calitatea Construcțiilor X X X X X ... ...
g) Comisionul băncii finanțatoare X X X X X ... ...
Cap. 12 Cheltuieli diverse și neprevăzute X X X X X X ...
Partea a II-a
Cap. 13 Cheltuieli pentru întreprinderea care se construiește, aprobate potrivit legii X X X ... ... ... ...
Cap. 14 Cheltuieli pentru supravegherea tehnică pe durata realizării investiției X X X X X ... ...
Cap. 15 Cheltuieli pentru pregătirea cadrelor de exploatare X X X ... ... ... ...
Partea a III-a
Cap. 16 Cheltuieli și lucrări pentru organizarea execuției lucrărilor de construcții-montaj ... X X X X X ...
Partea a IV-a
Cap. 17 Cheltuieli nerecuperabile provenind din efectuarea probelor tehnologice X X X X X ... ...
Total general ... ... ... ... ... ... ...


Recapitulație

A. Structura cheltuielilor din devizul general:

1. Total, din care:
a) construcții-montaj
b) utilaje tehnologice care se montează și utilaje tehnologice independente (inclusiv mijloace de ridicat și transport)
c) dotări și obiecte de inventar (exclusiv utilaje tehnologice)
d) alte cheltuieli din total:
2. Din total
a) investiții colaterale
b) utilaje tehnologice primite prin transfer
c) piese de schimb

B. Investiții conexe, din care:

 • Obiectivul A ..................
 • Obiectivul B ..................

C. Valoarea fondurilor fixe care se desființează, din care:

 • valoarea fondurilor fixe care se folosesc la noul obiectiv

D. Repartizarea valorii lucrărilor și cheltuielilor pe grupe de fonduri fixe pentru stabilirea valorilor de amortizare

Notă:
 1. Cota de 0,3% pentru constituirea fondului de tehnică nouă în construcții (cap. 11. c) se repartizează astfel: 0,1% rămâne la dispoziția unităților de execuție, iar 0,2% se virează de către beneficiarii de investiții la Ministerul Construcțiilor o dată cu plata lucrărilor de construcții-montaj executate și se va utiliza de acesta pentru introducerea tehnicii noi și cercetării științifice de interes general, organizării de concursuri în diferite domenii ale construcțiilor etc.
 2. Comisionul de 0,1% (cap. 11. f) se virează de către beneficiarii de investiții prin unitățile băncilor finanțatoare în contul organelor Inspecției de Stat pentru Calitatea Construcțiilor, o dată cu plata lucrărilor de construcții-montaj executate.
 3. Cheltuielile și lucrările pentru organizarea execuției lucrărilor de construcții-montaj (cap. 16) se stabilesc de proiectant și constructor și în raport cu condițiile reale de lucru pentru fiecare obiectiv de investiții, se însușesc de beneficiari și se aprobă o dată cu documentația tehnico-economică, conform competențelor stabilite de lege.
 4. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute (cap. 12) se stabilește prin aplicarea unei cote de cel mult 5% asupra valorii lucrărilor și cheltuielilor prevăzute în partea I a devizului general (mai puțin cap. 1) din care se scade valoarea utilajelor pentru care sunt stabilite prețuri de catalog, care sunt achiziționate, transferate sau contractate cu prețuri ferme.
  Din capitolul cheltuielilor diverse și neprevăzute se suportă diferențele de valori ale cheltuielilor prevăzute în părțile I, a II-a și a IV-a ale devizului, precum și lucrările și cheltuielile care nu au putut fi prevăzute la elaborarea documentațiilor tehnico-economice.
  Pentru locuințe, cota de cheltuieli diverse și neprevăzute este de maximum 3,5%.
 5. Cheltuielile prevăzute în partea a II-a a devizului general nu pot fi folosite pentru finanțarea altor cheltuieli. De asemenea, nu se admite depășirea acestor cheltuieli decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea expresă a organului care a aprobat investiția.
 6. La cap. 17 se vor prevedea numai cheltuielile nerecuperabile provenind din efectuarea probelor tehnologice. Fondurile prevăzute la acest capitol nu se pot utiliza pentru acoperirea cheltuielilor la alte capitole din devizul general.
 7. Valoarea pieselor de schimb care constituie dotarea inițială a noilor obiective de investiții se va cuprinde în devizul general, aceasta urmând să se finanțeze - până la punerea în funcțiune a capacităților - din credite acordate de băncile finanțatoare.
  Volumul pieselor de schimb și al obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată, care constituie prima dotare, se va fundamenta în documentația tehnico-economică, iar valoarea lor va fi menționată în mod separat într-o notă la finele devizului general. Acestea nu se vor cuprinde în volumul investițiilor realizate și nici în valoarea fondurilor fixe puse în funcțiune, nefiind considerate investiții.
 8. Pentru fondurile fixe care se desființează - și care nu au durata normată de serviciu expirată - contravaloarea amortismentelor rămase se include în devizul general.