autentificare cu OpenID
Hotărâre cu primare la organizarea activității de control al modului de stabilire și plată a ajutorului de șomaj
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se constituie, în aparatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Corpul de control specializat pentru urmărirea desfășurării activității privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj.

Corpul de control funcționează în subordinea subsecretarului de stat care coordonează activitatea de forță de muncă.

Art. 2. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale se majorează cu 10 posturi pentru corpul de control, din care 1 post de inspector de stat șef.

Art. 3. - În cadrul direcțiilor teritoriale de muncă și protecție socială, controlul modului de desfășurare a activității de stabilire și plată a ajutorului de șomaj se realizează de compartimentul corpul de control pentru stabilirea și plata ajutorului de șomaj.

Corpul de control pentru stabilirea și plata ajutorului de șomaj se organizează în cadrul numărului de posturi aprobat pentru fiecare direcție teritorială de muncă și protecție socială.

Art. 4. - Atribuțiile compartimentelor organizate potrivit art. 1 și art. 3 sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Cheltuielile necesare funcționării corpului de control se asigură din fondurile bugetare alocate Ministerului Muncii și Protecției Sociale prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.


[modificare] Anexă

Atribuțiile organelor de control privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj

I. Corpul de control specializat din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale îndrumă și controlează activitatea privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj, prin deplasări lunare în teritoriu.

II. În aplicarea Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, organele de control, constituite în acest scop, au următoarele atribuții:

1. Verifică dosarele întocmite, în baza cărora se acordă ajutorul de șomaj, controlând dacă:

  • beneficiarii ajutorului de șomaj se încadrează în categoriile de persoane prevăzute de lege;
  • cuantumul ajutorului de șomaj a fost stabilit corespunzător situației în care se află persoana în cauză;
  • persoanele care beneficiază de ajutorul de șomaj îndeplinesc condițiile privind domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate;
  • s-au respectat termenele privind data de la care s-a acordat ajutorul de șomaj, prevăzute pentru fiecare situație în parte;
  • în cazul acordării retroactiv a ajutorului de șomaj nu s-au depășit 30 de zile.

2. Controlează modul de respectare a prevederilor legale privind obligația beneficiarilor de ajutor de șomaj de a se prezenta la oficiu] forței de muncă pentru viza bilunară a carnetului de evidență.

3. Controlează dacă ajutorul de șomaj se plătește proporțional cu numărul de zile calendaristice cât titularul este îndreptățit să primească acest ajutor.

4. Analizează legalitatea suspendării sau sistării ajutorului de șomaj în cazul persoanelor care nu mai sunt îndreptățite să primească în continuare acest ajutor.

5. Verifică dacă s-a efectuat restituirea ajutorului de șomaj de către persoanele care au fost reintegrate în muncă de organele de jurisdicție competente și li s-au acordat despăgubiri pentru perioada nelucrată.

6. Efectuează controale în unități privind angajarea de personal din rândul șomerilor.

7. Verifică la agenții economici corectitudinea cotelor și sumelor depuse pentru fondul ajutorului de șomaj, în contul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la Banca Națională.

8. Controlează respectarea destinației plăților din fondul constituit pentru plata ajutorului de șomaj.

9. Verifică modul de aplicare a hotărârilor judecătorești în legătură cu litigiile privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj.

10. Controlează în unități modul și termenul de comunicare a locurilor vacante.

11. Soluționează sesizările și reclamațiile primite la Ministerial Muncii și Protecției Sociale sau la direcțiile pentru probleme de muncă și protecție socială, în legătură cu modul de aplicare a prevederilor Legii privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.

12. Controlează cursurile de calificare și recalificare a șomerilor, eficiența acestor cursuri prin meseriile și funcțiile pregătite și costul lor.

13. Întocmește rapoarte privind activitatea desfășurată și informează periodic conducerea ministerului sau, după caz, a direcției de muncă și protecție socială, asupra aspectelor constatate în aplicarea legii.

14. Face propuneri de îmbunătățire a sistemului de organizare și perfecționare a activității privind acordarea ajutorului de șomaj.

15. Constată contravenții și aplică sancțiuni potrivit legii.

16. Orice alte atribuții stabilite de conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.