autentificare cu OpenID
Hotărâre privind obiectivul de investiții „Port Constanța Sud - zona liberă”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aproba documentația tehnico-economică în fază unică pentru obiectivul de investiții „Port Constanța Sud - zona liberă” cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexă.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Port Constanța Sud - zona liberă”

I. Beneficiar: Administrația Portului Constanța - R.A., din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

II. Amplasament: În incinta portului Constanța Sud, conform planului anexat[1] și în afara perimetrului constructibil al municipiului Constanța, ocupând o suprafață de 92,3 ha, care include și terenurile pentru dezvoltarea carierei Sitorman, pentru căile de acces în port și rețele edilitare, din care definitiv 32,71 ha, proprietate de stat și cooperatistă.

III. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții:

 • asigurarea gradului de adăpostire a incintei portuare și a accesului în siguranță în portul Constanța;
 • realizarea de dane pentru mărirea capacității de operare, precum și pentru staționarea navelor între voiaje, pentru revizii tehnice etc.;
 • asigurarea unui minim de capacitate care să permită inițierea de tratative și încheierea de contracte cu partenerii străini pentru valorificarea investiției portului și a Canalului Dunăre-Marea Neagră, prin dezvoltarea traficului de tranzit internațional;
 • crearea de teritorii portuare prin preluarea materialului provenit din excavațiile Canalului Dunăre-Marea Neagră, depozitat pe malurile acestuia, redându-se astfel în circuitul agricol suprafețele ocupate.

IV. Indicatori tehnico-economici:

1. Valoarea totală, din care: mii lei 18.104.000
 • construcții-montaj
mii lei 17.370.000
 • utilaje
mii lei 266.200
din acestea:
 • din import
   

mii lei
mii $

59.500
1.700
2. Capacități:
 • diguri de adăpostire

m

6.000
 • cheiuri de acostare
m 7.000
3. Durata de realizare a investiției pentru lucrările rămase de executat: luni 70

În valoarea investiției sunt cuprinse influențele rezultate din aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 449/1990 pentru lucrările rămase de executat după 1.01.1990.

Noile prețuri și tarife aprobate după 30.09.1990 urmează a fi introduse în documentație conform prevederilor legale.

V. Principalele obiecte ale investiției sunt:

 • 6.000 ml diguri de adăpostire și 7.028 m construcții de acostare, dragaje și teritorii, îmbunătățirea accesului în portul actual, amenajarea de platforme, utilaje de manipulare a mărfurilor la danele molului I, căi de rulare, inclusiv pentru macaralele necesare pieselor grele, accese rutiere și feroviare, pasaje, racorduri edilitare și de telecomunicații, spații minime necesare pentru depozitare, construcții de exploatare și cu caracter social-administrativ, lucrări de pază și amenajare a falezei, spitalului dermato-veneric cu 250 paturi Constanța, spitalului TBC-osteoarticular și recuperare cu 430 paturi Eforie Sud etc.

În investiție sunt cuprinse și lucrările rămase de executat la data de 30.09.1985 din investiția „Port Constanța Sud, diguri de adăpostire și post provizoriu pentru acostarea petrolierelor de 150.000 tdw".

VI. Factori de risc:

 • gradul de protecție antiseismică a amplasamentului, conform STAS 11100/1 - 77, este 7 MKS;
 • în conformitate cu prevederile STAS 4273/83, construcțiile hidrotehnice portuare se încadrează în clasa a II-a de importanță, pentru care valurile de calcul sunt cele generate de furtuni, cu posibilitatea de depășire o dată la 50 de ani.

VII. Măsurile pentru protecția mediului înconjurător vor consta din:

 • preepurarea apelor uzate ce se evacuează în stația de epurare existentă, Constanța Sud;
 • centru de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere și industriale;
 • instalații anexe care limitează la cote admisibile concentrațiile substanțelor poluante rezultate de la arderea combustibililor.

VIII. Conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 62/1968, vor fi scutite de plata amortismentelor următoarele obiecte:

 • digurile de protecție care asigură securitatea întregului port Constanța;
 • lucrările de dragaje care asigură accesul în zonele de acostare;
 • teritoriile câștigate asupra mării în care se includ și digurile de protecție existente în amplasament;
 • cheiurile, până la intrarea în circuitul economic.

IX. Valorile de investiții de 900 mii lei, corespunzătoare costului despăgubirilor ce se cuvin deținătorilor de terenuri, sunt orientative, ele urmând a fi definitivate pe baza legislației în vigoare la data ocupării lor.

 1. Planul se va transmite celor interesați.