autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați ca regie autonomă
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați, denumită prescurtat A.F.D.J., persoană juridică cu statut de regie autonomă cu specific deosebit, având sediul în municipiul Galați, strada Portului nr. 10, județul Galați, prin reorganizarea întreprinderii cu același nume din cadrul Ministerului Transporturilor.

Art. 2. - Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați se va organiza și va funcționa în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați îl reprezintă întreținerea șenalului navigabil al Dunării între bara Sulina și Baziaș, precum și a brațelor secundare și pilotajul navelor în porturile fluvio-maritime și pe Dunărea maritimă.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al Administrației fluviale a Dunării de Jos.

Art. 5. - Patrimoniul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați este cel înregistrat în bilanțul încheiat la data de 30 iunie 1990, care va fi corectat după finalizarea acțiunii de reevaluare, conform dispozițiilor legale.

Art. 6. - Activul și pasivul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați se constituie din activul și pasivul fostei unități bugetare Administrația fluvială a Dunării de Jos, cu excepția părților din patrimoniu transferate pe bază de procese-verbale de predare-primire către administrațiile portuare, având statut de regii autonome, înființate conform Hotărârii Guvernului nr. 19/1991.

Art. 7. - Resursele financiare ale Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere a șenalului navigabil al Dunării, sunt asigurate din venituri proprii, precum și din subvenții de la bugetul statului acordate în fiecare an în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - La data prezentei hotărâri, fosta unitate bugetară Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați își încetează activitatea.

Art. 9. - Personalul trecut la Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 10. - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați
Capitolul I
Denumirea, forma juridică și sediul
Articolul 1

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați, denumită prescurtat A.F.D.J., înființată prin reorganizarea întreprinderii cu același nume din cadrul M3nistrului Transporturilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Articolul 2

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați este persoană juridică și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și potrivit convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Articolul 3

Sediul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați este în Galați, str. Portului nr. 10, județul Galați.

Capitolul II
Obiectul de activitate al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați are ca obiect de activitate întreținerea șenalului navigabil al Dunării pe tot parcursul românesc de la bara Sulina la Baziaș.

Realizarea obiectului de activitate se face în conformitate cu reglementările făcute prin convenția din 1948, acordurile bilaterale româno-iugoslave și româno-bulgare încheiate în anii 1955 și 1976, recomandările Comisiei Dunării acceptate de statul român, precum și cu obligațiile asumate în cadrul sesiunilor anuale ale comisiilor mixte româno-iugoslave și româno-bulgare.

Articolul 4

Atribuțiile principale care conduc la realizarea obiectului de activitate sunt următoarele:

4.1. asigurarea prin lucrări de dragaje a gabaritelor de navigație pe șenalul Dunării;
4.2. executarea măsurătorilor topohidrografice în scopul urmăririi evoluției barei Sulina, a depunerilor aluvionare, în special în punctele critice, și adoptării în consecință a deciziilor privind semnalizarea șenalului și dirijarea complexelor de dragaj;
4.3. executarea de măsurători, dragaje și scoateri de obstacole în bazinele portuare și danele de operare la cererea administrațiilor portuare pe bază de contract;
4.4. întreținerea semnalizării costiere și plutitoare care servește reglementării navigației; întreținerea lucrărilor hidrotehnice speciale care servesc menținerii condițiilor de navigație;
4.5. dirijarea navigației în sectoarele dificile prin stații semaforice și de supraveghere;
4.6. stabilirea regulilor speciale de navigație pe sectorul Dunării maritime și fluviale în conformitate cu reglementările interne și internaționale rezultate din convenții și acorduri la care România este parte;
4.7. culegerea și prelucrarea datelor hidrometeorologie, elaborarea prognozelor privind variațiile de nivel ale apelor Dunării în sectorul românesc;
4.8. transmiterea zilnică a datelor pentru buletinul hidrologic al Dunării la Radio București;
4.9. editarea și difuzarea buletinului hidrometeorologic pentru Dunăre cu date hidrologice, meteorologice, adâncimi minime de navigație, gabarite de treceri și alte recomandări pentru sectoare dificile de navigație;
4.10. informarea căpităniilor portuare în întocmirea și difuzarea avizelor către navigatori privind restricțiile de navigație;
4.11. avizarea lucrărilor speciale de traversare și subtraversare a Dunării, precum și a tuturor lucrărilor hidrotehnice și anexe care se execută pe Dunăre;
4.12. întocmirea documentației și a proiectului de lucrări, necesare organismelor și organizațiilor internaționale în legătură cu probleme specifice de căi navigabile aplicabile pe Dunăre;
4.13. elaborarea și transmiterea propunerilor pentru întocmirea de către Comisia Dunării a planului marilor lucrări de amenajare a Dunării;
4.14. culegerea, sistematizarea datelor privind lucrările hidrotehnice executate, traficul de nave, a tuturor datelor hidrologice și meteorologice etc., care se includ în informațiile editate de Comisia Dunării;
4.15 întocmirea rutierei și hărților de pilotaj pentru sectorul românesc al Dunării;
4.16. pregătirea materialelor și participarea la consfătuiri, reuniuni și sesiuni în probleme tehnice și de navigație pe Dunăre la Comisia Dunării și alte organisme internaționale;
4.17. participarea pe linia navigației, alături de alți agenți economici, la realizarea unor lucrări de interes public ca: spargerea gheții în vederea evitării formării zăpoarelor și inundării localităților limitrofe Dunării, salvarea navelor aflate în pericol de scufundare, stingerea incendiilor, ranfluarea navelor, prevenirea și combaterea poluării apelor Dunării, protecția mediului înconjurător etc.;
4.18. închirierea pe bază de contract a capacităților disponibile (navelor) către societăți comerciale, regii autonome, persoane juridice române sau străine.
Capitolul III
Patrimoniul
Articolul 5

Valoarea patrimoniului, conform bilanțului contabil la 30.IV.1990, se ridică la 1.330.597 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare, conform dispozițiilor legale.

Articolul 6

Activul și pasivul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați se constituie din activul și pasivul fostei unități bugetare Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați, cu excepția părților (cheuri, pereuri, bazine etc.) din patrimoniul transferat pe bază de procese-verbale de predare-primire către administrațiile portuare.

Articolul 7

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate se folosește și dispune, în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați are obligația de a efectua reparații, întrețineri, de a dezvolta și moderniza infrastructura din dotare.

Consiliul de administrație al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați aprobă scoaterea din funcțiune, în condițiile legii, a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Articolul 8

Înstrăinarea bunurilor imobile aparținând administrației sau închirierea de tranzacții în litigii cu o valoare de peste 10 mil. lei se face cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

Articolul 9

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați poate să se asocieze, pentru realizarea în comun a unor activități productive și de comercializare, cu regii autonome, societăți comerciale, persoane fizice și juridice române sau străine. Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați poate efectua direct operațiuni de comerț exterior, în condițiile legii.

Capitolul IV
Structura organizatorică a regiei
Articolul 10

În cadrul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați se pot constitui direcții, servicii și birouri, în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Articolul 11

În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați are în structura sa subunități. Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal stabilită de consiliul de administrație al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați prin regulamentul de organizare și funcționare al acestor subunități.

Capitolul V
Organele de conducere ale Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați
Articolul 12

Conducerea Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.
Articolul 13

Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului transporturilor.

Din consiliul de administrație face parte câte un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Transporturilor.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specialiști din domeniul activității Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați.

Articolul 14

Membrii consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, jumătate dintre ei putând fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Articolul 15

Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de unde provin.

Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care Administrația fluvială a Dunării de Jos întreține relații comerciale sau au interese contrare.

Articolul 16

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Articolul 17

Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați și a subunităților din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții și salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare și reglementările privind drepturile de personal pentru subunitățile din structură;
 • stabilește nivelul de salarizare a personalului angajat la Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați și la subunitățile din structură, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă programele anuale de lucrări pentru întreținerea șenalului navigabil;
 • aprobă investițiile care urmează a fi realizate, precum și înlocuirile de mijloace fixe uzate, în limita valorii stabilite prin lege;
 • propune bugetul Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați și-l supune spre aprobare organismelor guvernamentale;
 • propune și administrează subvențiile acordate de la bugetul de stat, împrumuturile pe diverse teme și modul de rambursare a acestora;
 • aprobă programele de reparații și întreținere a fondurilor fixe din administrarea Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați;
 • răspunde de administrarea întregului patrimoniu încredințat;
 • aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați până la valoarea maximă stabilită de lege;
 • propune spre aprobare organelor competente taxele de navigație, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • propune spre aprobare nivelul licitațiilor organizate pentru concesionarea sau închirierea unor capacități de producție disponibile;
 • aprobă bilanțul contabil anual și rapoartele trimestriale asupra situației economico-financiare;
 • aprobă nivelul tarifelor, taxelor, impozitelor și amenzilor în relațiile cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, cu care Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați are relații contractuale, sau care prin activitatea lor aduc prejudicii regiei;
 • aprobă statutul personalului administrației fluviale a Dunării de Jos Galați;
 • aprobă nivelul indemnizației pentru membrii consiliului de administrație;
 • stabilește nivelul anual al fondurilor de premiere a salariaților;
 • soluționează orice alte probleme privind activitatea Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.
Articolul 18

Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui, care este și directorul general al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, ori la solicitarea unei treimi din numărul membrilor, ori de câte ori este nevoie.

Articolul 19

Pentru luarea unei decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, compensarea materială a acestora efectuându-se conform înțelegerii stabilite prin contract.

Articolul 20

Membrii consiliului de administrație primesc o indemnizație lunară.

Articolul 21

Directorul general al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului și cu persoanele fizice sau juridice.

De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește, prin decizie, conducătorii subunităților componente.

Capitolul VI
Venituri și cheltuieli
Articolul 22

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați efectuează încasări și plăți în lei. De asemenea, efectuează și operațiuni în valută, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Articolul 23

Veniturile și cheltuielile se stabilesc prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare exercițiu financiar-bugetar.

Prin buget vor fi prevăzute:

 • la venituri: taxele de navigație, sumele provenite din concesionarea, închirierea capacităților sau cele cuvenite din prestații ocazionale, subvențiile acordate etc.;
 • la cheltuieli: cheltuieli curente care cuprind cheltuielile pentru exploatare, întreținerea fondurilor fixe din dotare, cheltuielile cu personalul, cheltuielile ocazionate de returnarea unor împrumuturi și a dobânzilor aferente contractate de administrație;
 • cheltuieli pentru dezvoltare, care includ cheltuieli pentru construcții hidrotehnice noi și dotarea cu nave, utilaje și echipamente pentru întreținerea șenalului navigabil, modernizarea capacităților de întreținere și reparații; introducerea tehnicii de calcul etc.
Capitolul VII
Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi
Articolul 24

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, conform modelelor stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Articolul 25

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi al Administrației fluviale a Dunării de Jos Galați se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Capitolul VIII
Fonduri
Articolul 26

Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive, perfecționării și recalificării personalului angajat, cointeresarea, prin premiere, a acestuia, plata impozitelor, taxelor, cotelor de asigurare și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Capitolul IX
Împrumuturi
Articolul 27

În cazul în care, în cursul exercițiului financiar, mijloacele regiei nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați poate contracta credite, cu respectarea legislației în vigoare.

Capitolul X
Tarife, contracte
Articolul 28

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați are dreptul să stabilească tarifele în lei și în valută pentru toate prestațiile pe care le efectuează, cu avizul organismelor competente.

Taxele de navigație în sectorul cuprins între gura canalului Sulina și Brăila se comunică Comisiei Dunării, conform prevederilor art. 36 și 43 din convenția încheiată în anul 1948, și sunt practicate nediscriminatoriu în relațiile cu toți partenerii.

Celelalte tarife pentru prestații ocazionale practicate cu societățile comerciale, organismele românești sau străine se realizează pe bază de contract, pe principiul libertății contractelor, cu respectarea reglementărilor Codului civil și ale Codului comercial român.

Capitolul XI
Dispoziții generale
Articolul 29

Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați asigură centralizarea de informații referitoare la întreaga activitate de întreținere a șenalului navigabil, precum și culegerea, sistematizarea datelor privind lucrările hidrotehnice executate, traficul de nave maritime, a tuturor datelor hidrologice și meteorologice etc., care se includ în informațiile anuale publicate de Comisia Dunării.