autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la stabilirea salariilor pentru angajații societăților comerciale în anul 1991
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
În baza prevederilor Legii salarizării,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabilește prin contracte colective de muncă negociate în condițiile prevăzute în Legea privind contractul colectiv de muncă, avându-se în vedere posibilitățile financiare ale fiecărei societăți comerciale.

(2) Salariile individuale se stabilesc, fără a fi limitate, prin contracte individuale de muncă, ținându-se semna de rezultatul negocierilor prevăzute la alin. (1).

(3) Salariile conducătorilor de societăți comerciale se stabilesc de către organele împuternicite să numească aceste persoane, nefiind negociate în condițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Pentru frânarea procesului inflaționist și a șomajului, în vederea moderării creșterii salariilor, în cazurile în care se stabilesc, prin contracte individuale de muncă, salarii de bază peste nivelurile prevăzute în anexa nr. 1, societățile comerciale suportă un impozit suplimentar calculat în raport cu gradul de depășire a acestora, conform prevederilor anexei nr. 2.

(2) Salariile de bază orare sau zilnice se stabilesc de consiliile de administrație pe baza salariilor de bază lunare și a regimului legal de lucru.

Art. 3. - (1) Pe lângă salariile de bază, societățile comerciale pot acorda adaosuri și sporuri, stabilite prin contractul colectiv de muncă.

(2) Sporurile cuprinse în anexa nr. 3 se pot acorda cu respectarea nivelurilor maxime prevăzute la fiecare dintre acestea.

În cazul depășirii nivelurilor maxime se aplică sistemul de impozitare prevăzut la art. 4 din prezenta hotărâre.

(3) Societățile comerciale vor pune în aplicare măsurile de îmbunătățire a condițiilor de muncă stabilite împreună cu organele teritoriale de protecție a muncii, urmând ca sporurile acordate să fie preluate prin alte elemente ale sistemului de salarizare în cazurile în care condițiile de muncă s-au normalizat și la aceasta a contribuit și personalul de la locul de muncă respectiv.

(4) Pentru societățile comerciale cu capital majoritar de stat, fondul pentru cointeresarea prin premiere a personalului se constituie din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, în limita a 10% din fondul lunar plătit sub formă de salarii.

Art. 4. - Pentru reducerea presiunii asupra prețurilor prin acordarea unor adaosuri la salarii necorelate cu creșterea reală a productivității muncii, suma totală a adaosurilor nominalizate în anexa nr. 4, care depășește pe ansamblul societății comerciale 20% din suma salariilor de bază cuvenite tuturor angajaților pentru timpul lucrat, se impune cumulat cu profitul impozabil al societății comerciale.

Art. 5. - Stabilirea sistemului de salarizare prin contractele colective de muncă, precum și a salariilor individuale se face astfel încât societatea comercială să poată asigura, pe toată durata aplicării acestora, acordarea drepturilor respective numai din veniturile proprii, convenindu-se în acest scop, prin contractul colectiv de muncă, asupra modalităților concrete de acordare a salariilor în toate situațiile care pot să apară.

Art. 6. - Drepturile și obligațiile reciproce ale părților în ce privește salarizarea, ca parte integrantă a contractului colectiv de muncă, se pot negocia, pentru anul 1991, în mod distinct și pot fi aplicate înainte de încheierea întregului contract care se referă și la alte drepturi și obligații.

Art. 7. - În cazul în care, cu ocazia negocierii salariilor pentru anul 1991, apar divergențe care nu pot fi soluționate în termen de 30 de zile calendaristice, se va aplica sistemul de arbitraj reglementat prin Legea privind soluționarea conflictelor colective de muncă.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică și la regiile autonome, cu excepția celor cu specific deosebit stabilite de Guvern, pentru care sistemul de salarizare se aprobă prin hotărâre a acestuia.

Art. 9. - (1) La societățile comerciale cu sediul în România care desfășoară activitate în străinătate, salariile pentru personalul român se stabilesc în valută, prin negociere, în limita sumelor cu această destinație avute în vedere la contractarea lucrării cu partenerul extern.

(2) La stabilirea salariilor în valută potrivit alin. (1) nu se aplică sistemul de impozitare prevăzut la art. 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre.

(3) În contractele colective de muncă se poate stabili ca o parte din salariu să fie plătit în moneda țării în care se execută lucrările sau în care se încasează contravaloarea acestora, iar diferența să fie plătită în țară, în lei, la cursul oficial în vigoare la data efectuării plăților.

Art. 10. - La societățile comerciale cu capital străin sau reprezentanțele acestora, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9.

Art. 11. - Pentru sustragerea de la plata impozitelor prevăzute în prezenta hotărâre, precum și pentru achitarea cu întârziere a acestora, se suportă de către societatea comercială sancțiunile și majorările prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 12. - Prezenta hotărâre se aplică și unităților care sunt în curs de organizare ca societăți comerciale sau regii autonome, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 și Legii nr. 31/1990.

Art. 13. - (1) Salariile brute prevăzute în prezenta hotărâre se aplică în condițiile menținerii prin Legea impozitului pe salarii a cotelor de impozit stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 52/1991.

(2) Modificarea cotelor de impozitare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 52/1991 atrage după sine corectarea corespunzătoare a salariilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Corectarea salariilor brute respective se va face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor da precizări în legătură cu modul de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare o dată cu Legea salarizării nr. 14/1991.

O dată cu intrarea în vigoare a contractelor colective de muncă își încetează aplicarea orice reglementări contrare prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa nr. 1

Salariile de bază brute pentru a căror depășire societățile comerciale suportă un impozit suplimentar

Categorii de personal sau funcții Salariul de bază
-lei/lună-
Coeficient de ierarhizare la salariul de bază
A. Muncitori:
1. necalificați 4.250 100
2. calificați 8.750 206
B. Funcții de conducere și de execuție
1. Funcții de execuție:
a) cu pregătire liceală sau postliceală
- pentru activități administrative (dactilograf, funcționar etc.) 5.750 135
- pentru activități de specialitate (tehnician, contabil etc.) 8.750 206
b) maiștri 9.300 219
c) cu pregătire superioară de subingineri și altele similare 10.750 253
d) cu pregătire superioară 12.350 290
2. Funcții de conducere a compartimentelor funcționale, de producție, cercetare, proiectare și altele similare (șef serviciu, birou, secție, laborator etc.) 14.000 329
3. Funcții din conducerea societății (director general, director, inginer șef, contabil șef etc.) 18.450 434
Notă:
 1. La societățile comerciale care renunță la acordarea sporului de vechime neîntreruptă în aceeași unitate, incluzându-l în salariul de bază, limitele salariilor de bază prevăzute în prezenta hotărâre sunt mai mari cu 10%.
 2. Salariile de bază pot fi stabilite peste limitele prevăzute în prezenta anexă, fără a se aplica prevederile art. 2, pentru activitatea de salvare, inclusiv exercițiile din minerit, foraj marin, metalurgie, transporturi navale și altele asemenea; pentru activitatea de foraj și extracție a țițeiului de pe platformele marine, precum și pentru activitatea de imersiune; pentru activitățile de pe platforma Centralei nuclearo-electrice Cernavodă, legate de realizarea și exploatarea acesteia.
 3. Funcțiile specifice din unele ramuri sau activități care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau încadrate în categoria personalului operativ, cum ar fi: comandant aeronavă, comandant navă și altele, se pot asimila de către societățile comerciale cu funcțiile prevăzute în prezenta anexă, avându-se în vedere pregătirea și cerințele postului.


[modificare] Anexa nr. 2

Impozitul suportat de societatea comercială pentru salariile de bază brute lunare individuale stabilite peste limitele prevăzute în anexa nr. 1

Gradul de depășire a salariilor de bază prevăzute în anexa nr. 1 Impozitul asupra sumei stabilite în plus față de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1
până la 20 % 40 %
peste 20 % 50 %
peste 30 % 65 %
peste 40 % 80 %

[modificare] Anexa nr. 3

Sporuri la salariul de bază ce se pot acorda de societățile comerciale

Denumirea sporului Cuantumul maxim brut
A. Sporuri ce se pot acorda în funcție de condițiile de muncă, pentru timpul lucrat în aceste condiții:
- spor pentru lucrul în subteran la: exploatări miniere, extracție țiței, construcții hidro, construcții subteran metrou; pentru lucrul pe platformele marine de foraj și extracție 40 %[1][2];
- indemnizația de zbor 130 lei/ora de zbor[1]
- spor pentru condiții grele de muncă 15%
- spor pentru condiții nocive 455 lei lunar
- spor pentru condiții periculoase 15 %
● pentru activitatea minieră în subteran Salariul de bază minim pe țară[2]
● pentru producția produselor explozive 50 %
- spor pentru timpul lucrat în cursul nopții 25 %
- spor de șantier 35 lei/zi
● în industria minieră - lucrări de investiții în subteran -, industria extractivă de petrol și gaze 60 lei/zi
B. Alte sporuri
- spor pentru ore lucrate suplimentar peste programul lunar de lucru, indiferent de modul de organizare a programului de lucru 100% din salariul de bază pentru aceste ore
- spor pentru lucrul sistematic peste programul normal (în locul sporului pentru ore suplimentare) 25 %
- spor pentru exercitarea unei funcții suplimentare 30 % din salariul de bază al funcției înlocuite
- spor pentru utilizarea cel puțin a unei limbi străine acolo unde necesitățile postului o impun 10 % din salariul de bază
- spor de vechime în muncă (care se acordă și în funcție de rezultatele obținute). Acest spor înlocuiește sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate, dacă nu a fost inclus în salariul de bază în condițiile prevăzute la pct. 1 din nota la anexa nr. 1 15%
Notă:
 1. Limita maximă a sporurilor exprimată în sumă fixă se corectează în aceeași proporție în care se va aproba creșterea salariului de bază minim pe țară.
 2. Denumirea sporurilor, nominalizate în prezenta anexă, poate fi adaptată prin contractul colectiv de muncă specificului diferitelor activități, menținându-se conținutul și cuantumul maxim al sporului respectiv.
 3. Pentru activitățile la care până la aplicarea prezentei hotărâri s-a prevăzut prin legi sau hotărâri speciale acordarea de sporuri având altă natură decât cele cuprinse în prezenta anexă sau sporurile au fost aprobate la un nivel superior, cuantumul aprobat pentru acestea, în condițiile prevăzute de reglementările respective, constituie limita maximă față de care se aplică prevederile art. 3 (2) din prezenta hotărâre.
 1. a) Până la adoptarea unor noi reglementări în domeniul asigurărilor sociale și pensiilor, la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă se iau în calcul, pe lângă salariu de bază, și:
 • sporul pentru lucrul în subteran, precum și pentru lucrul pe platformele marine de foraj și extracție;
 • indemnizația de zbor;
 • spor pentru condiții grele de muncă;
 • spor pentru lucrul sistematic peste programul normal;
 • spor pentru exercitarea unei funcții suplimentare;
 • spor de vechime în muncă.
Contribuția pentru pensia suplimentară se reține avându-se în vedere și sporurile prevăzute mai sus.
b) La calculul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pe lângă sporurile prevăzute la lit. a) de mai sus se mai iau în calcul și sporul pentru condiții nocive, precum și sporul pentru condiții periculoase.


[modificare] Anexa nr. 4

Adaosurile și sporurile la salariul de bază care se iau în calcul la stabilirea impozitului pe profit, potrivit art. 4 din hotărâre

 1. Premii care se plătesc din fondurile constituite din veniturile realizate (cu excepția celor acordate din fondul de participare a angajaților la profitul societății, precum și cele acordate inventatorilor).
 2. Adaosul de acord (diferența dintre suma încasată potrivit formei de salarizare aplicate - acord direct, acord progresiv, acord indirect, cote procentuale etc. - și salariul de bază corespunzător timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective).
 3. Sporul pentru ore lucrate suplimentar.
 4. Adaosuri în bani și sporuri - altele decât cele prevăzute în anexa nr. 3 -, stabilite prin contractul colectiv, precum și sumele corespunzătoare sporurilor cuprinse în anexa nr. 3, acordate peste cuantumul maxim prevăzut.
 1. 1,0 1,1 Se include în salariul de bază și constituie bază de calcul pentru toate sporurile care se acordă în raport cu aceasta.
 2. 2,0 2,1 La exploatările miniere se diferențiază pe patru grade de periculozitate, potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1306/1990.