autentificare cu OpenID
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Gărzii financiare
  • semnat: Ministrul economiei și finanțelor, Eugen Dijmărescu

Ministerul Economiei și Finanțelor

Ministrul economiei și finanțelor,
în baza prevederilor art. 20 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare,
în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 328/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Gărzii financiare, care va fi publicat în Monitorul Oficial.

Art. 2. - Comandamentul Gărzii financiare, Direcția generală de organizare, salarizare, resurse umane și gestiune pentru aparatul propriu și unități externe și Direcția gospodăririi patrimoniului, aprovizionare, transporturi și secretariat se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.


[modificare] Regulament privind organizarea și funcționarea Gărzii financiare

I. Dispoziții generale

Art. 1. - Garda financiară și unitățile sale teritoriale sunt un corp de control financiar specializat al statului, militarizat, neîncazarmat, care funcționează în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Modul de organizare și funcționare a acestui corp, condițiile de recrutare, promovare, disciplină, drepturile și obligațiile personalului în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și procedura de constatare a faptelor și de contestare a actelor încheiate sunt supuse dispozițiilor stabilite în prezentul regulament.

II. Organizarea și funcționarea Gărzii financiare

Art. 2. - Garda financiară este organizată și funcționează la nivel central în Ministerul Economiei și Finanțelor, iar în teritoriu sunt constituite secții ale acesteia în cadrul direcțiilor generale ale controlului financiar de stat.

Art. 3. - Garda financiară este pusă sub comanda unui comisar general, șef al Gărzii financiare, cu rang de subsecretar de stat, care conduce, administrează, controlează și răspunde de întreaga activitate.

Activitatea Gărzii financiare este coordonată de comandamentul gărzii, condus de secretarul de stat - șef al Departamentului controlului financiar de stat și al contabilității din Ministerul Economiei și Finanțelor.

Comandamentul Gărzii financiare se compune din: comisarul general, șef al Gărzii financiare, conducătorii direcțiilor de impozite și taxe, Direcției generale a controlului financiar, Direcției generale a participațiilor statului și gestiunii capitalului de stat, Direcției generale a vămilor, Inspecției generale de prețuri și tarife.

Comandamentul Gărzii financiare analizează și dezbate problemele și rezultatele activității acesteia, stabilind măsuri de perfecționare a muncii; comandamentul poate invita la ședințele sale conducători și specialiști din cadrul altor compartimente din Ministerul Economiei și Finanțelor sau de la alte ministere, departamente și instituții publice cu atribuții în domeniul economico-financiar și al controlului.

Art. 4. - Comandamentul Gărzii financiare se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie și își desfășoară activitatea pe baza programelor de acțiune.

Art. 5. - Comisarul general, șef al Gărzii financiare are următoarele atribuții principale:

a) asigură, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, conducerea cu eficiență și operativitate a aparatului Gărzii financiare;
b) asigură ca fiecare persoană să-și îndeplinească îndatoririle și să aplice dispozițiile prevăzute de legi, regulamente, ordine; asigură controlul activității secțiilor teritoriale;
c) execută anchete și inspecții speciale ordonate de ministrul economiei și finanțelor, ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, comandamentul gărzii sau din proprie inițiativă;
d) în cazul descoperirii de nereguli și incorectitudini, ia sau ordonă măsurile ce se impun;
e) primește și asigură soluționarea sesizărilor și reclamațiilor în legătură cu abaterile de la reglementările fiscale, vamale și de la normele de comerț, cu consultarea direcțiilor de specialitate din Ministerul Economiei și Finanțelor;
f) prevede și supune la timp conducerii Ministerului Economiei și Finanțelor necesarul de resurse pentru asigurarea condițiilor de desfășurare normală a activității;
g) emite delegații subalternilor pentru misiuni și însărcinări speciale;
h) aplică, potrivit legii, sancțiuni disciplinare personalului din subordine;
i) stabilește, cu acordul ministrului bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, atribuțiile celorlalte funcții de conducere din aparatul Gărzii financiare.

Comisarul general răspunde în fața comandamentului pentru întreaga activitate a Gărzii financiare.

Semestrial, comisarul general, șef al Gărzii financiare va prezenta spre analiză conducerii ministerului un raport asupra activității acesteia desfășurate în perioada supusă raportării.

Art. 6. - Comisarul general, șef al Gărzii financiare este împuternicit să emită reguli, metode și procedee privind executarea controlului, raportarea rezultatelor și alte dispoziții necesare bunei desfășurări a controlului.

Art. 7. - Garda financiară, la nivel central, face parte din Ministerul Economiei și Finanțelor, iar în județe și municipiul București este organizată pe secții în structura direcțiilor generale ale controlului financiar de stat.

Garda financiară și secțiile acesteia au în structură divizii și alte compartimente de specialitate, potrivit organigramei aprobate de ministrul economiei și finanțelor.

La nivel central, Garda financiară este condusă de comisarul general și adjuncții acestuia; secțiile sunt conduse de un comisar șef de secție și adjuncți, iar diviziile, de către un comisar șef de divizie.

Art. 8. - Secțiile Gărzii financiare sunt subordonate ierarhic numai comisarului general, șef al Gărzii financiare.

III. Condițiile de recrutare și promovare a personalului

Art. 9. - Selecționarea personalului în vederea încadrării, definitivării și înaintări în funcții ierarhice sau de conducere se face pe bază de concurs, potrivit legii.

Art. 10. - Garda financiară își recrutează personalul de execuție pentru ocuparea funcțiilor de comisar dintre cetățenii români care îndeplinesc următoarele condiții:

a) să fie majori, bărbați cu serviciul militar satisfăcut, apți pentru serviciul operativ și să nu depășească vârsta de 45 ani; la constituirea Gărzii financiare pot fi încadrate persoane din aparatul Ministerului Economiei și Finanțelor, în vârstă de peste 45 ani, cu condiția ca numărul acestora să nu depășească 40% din numărul total;
b) să aibă un comportament demn și civilizat în societate și să nu fi fost pedepsiți pentru săvârșirea unor infracțiuni;
c) să fie absolvenți ai unor instituții de învățământ superior economic sau juridic. Pot fi angajate și persoane cu pregătire medie de specialitate economică, în proporție de 20% din numărul de posturi de specialitate, dar numai în condițiile în care nu pot fi recrutate cadre cu pregătire superioară.

Art. 11. - La înființarea Gărzii financiare, salariații direcțiilor generale de control financiar din Ministerul Economiei și Finanțelor și ai Inspecției generale de prețuri și tarife, care au o vechime în munca de control de cel puțin un an, vor putea fi transferați fără concurs în aparatul Gărzii financiare, în funcții echivalente sau superioare. Transferurile pe funcții sunt condiționate de rezultatele testului psihologic și controlului medical.

Ofițerii și subofițerii activi, specializați în asigurarea funcționării în regim militarizat a Gărzii financiare, pot fi detașați, din cadrul ministerelor de care aparțin, la solicitarea Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 12. - Candidații care solicită posturi în Garda financiară vor fi supuși unei preselecții medicale și psihologice, care este eliminatorie, ce se va organiza și desfășura prin centrele medicale ale Ministerului de Interne, comandamentelor militare județene sau alte unități medicale specializate.

Art. 13. - Candidații admiși la preselecție se pot prezenta la concursurile organizate prin ordin al secretarului de stat - șef al Departamentului controlului financiar de stat și al contabilității, în care sunt stipulate componența comisiilor de examinare, locul și condițiile de desfășurare a concursului.

Art. 14. - La încadrare, personalul Gărzii financiare este obligat să depună jurământul prevăzut de lege, care se va consemna într-un act scris, semnat de persoana în cauză, și se va păstra în arhiva unității din care face parte.

Personalul Gărzii financiare din Ministerul Economiei și Finanțelor, precum și comisarii șefi de secție, adjuncții acestora și șefii de divizii vor depune jurământul în fața comandantului Gărzii financiare.

Persoanele încadrate la secțiile Gărzii financiare din cadrul județelor și municipiului București vor depune jurământul în fața comisarului șef de secție, la ceremonie participând și un reprezentant al comisarului general, șef al Gărzii financiare.

Art. 15. - Numirea comisarilor generali adjuncți, a personalului Gărzii financiare din Ministerul Economiei și Finanțelor, precum și a comisarilor șefi de secții, adjuncților acestora și șefilor de divizii din unitățile sale teritoriale, se va face prin ordin al ministrului bugetului, veniturilor statului și controlului financiar.

Pentru personalul operativ de execuție și auxiliar al Gărzii financiare din Ministerul Economiei și Finanțelor și din teritoriu, încadrarea se va face prin decizie a comisarului general, la propunerea comisarilor șefi de secție, cu consultarea Direcției generale a organizării, salarizării, resurse umane și gestiune din Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 16. - Transferul personalului Gărzii financiare, aplicarea măsurilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă, se fac, în condițiile legii, de către organele care l-au încadrat.

IV. Executarea serviciului, drepturile și obligațiile personalului Gărzii financiare în exercitarea atribuțiilor de serviciu

Art. 17. - În exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, aparatul Gărzii financiare execută:

a) serviciul ordinar;
b) serviciul extraordinar.

Serviciul ordinar este acela care se execută zilnic sau periodic de către personalul Gărzii financiare, pe baza legitimației de serviciu, fără a fi nevoie de ordin special, și cuprinde atribuțiile prevăzute la art. 15 lit. a) și b) din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare.

Serviciul extraordinar este acela care se execută de către personalul Gărzii financiare numai în virtutea ordinelor sau delegațiilor speciale date de conducerea Ministerului Economiei și Finanțelor, potrivit prevederilor art. 15 ultimul alineat din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare. La orice acțiune de control participă minimum două persoane din Garda financiară.

Art. 18. - În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 30/1991, personalul Gărzii financiare este în drept:

a) să efectueze controale în localurile și dependințele în care se produc, se depozitează, se comercializează bunuri sau se desfășoară activități care fac obiectul impozitării;
b) să verifice existența și autenticitatea documentelor justificative pe timpul transportului, precum și în locurile de desfășurare a unor activități de producție, prestări servicii, acte și fapte de comerț, când există indicii de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale sau de realizare a unor procedee interzise de lege;
c) să verifice registrele și orice alte documente din care rezultă îndeplinirea obligațiilor fiscale;
d) să efectueze, în condițiile și potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, percheziții în localuri publice sau particulare - case, curți, dependințe și grădini -, dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse mărfuri sau instalații cu care se fabrică produse fără îndeplinirea obligațiilor fiscale sau dacă se comit alte fraude fiscale;
e) să confiște, în condițiile legii, obiectele sau produsele - corpuri delicte - sustrase de la plata impozitelor și taxelor sau ale căror fabricație și desfacere sunt interzise, precum și să ridice documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contravențiilor descoperite;
f) să constate contravenții și să aplice sancțiunile corespunzătoare potrivit competenței prevăzute de lege;
g) să sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu infracțiunile constatate cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu;
h) să poarte uniformă, să păstreze, să folosească și să facă uz de armamentul și mijloacele din dotare, în condițiile legii.

Art. 19. - Personalul Gărzii financiare are următoarele obligații principale:

a) să respecte întocmai Constituția, legile în vigoare și jurământul solemn, consacrându-se serviciului și lucrând conștiincios și obiectiv;
b) să încheie acte scrise asupra rezultatelor controlului și constatărilor pe care le face;
c) să se supună ordinelor superiorilor săi și să execute în mod legal dispozițiile primite, informând asupra modului de îndeplinire a acestora;
d) să fie mereu la dispoziția serviciului și să respecte ordinul dat de șeful secției și de șefii ierarhici;
e) să păstreze secretul în exercitarea serviciului;
f) să nu pretindă și să nu primească nici un fel de bunuri în natură sau bani, nici să-și creeze avantaje în legătură cu serviciul;
g) să transmită toate cererile și reclamațiile ce intră în specificul activității Gărzii financiare, pe cale ierarhică;
h) să păstreze în bună stare bunurile din dotare;
i) să respecte cerințele statutului funcționarului public;
j) să nu facă parte din vreun partid sau organizație politică;
k) să fie cuviincios în relațiile de serviciu;
l) să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului sau să accepte să i se servească masa gratuit.

Cu ocazia controalelor sau executării ordinelor primite, personalul Gărzii financiare este obligat să se legitimeze, în caz de nevoie sau la cerere.

Încălcarea oricărei obligații de serviciu atrage aplicarea de sancțiuni disciplinare, contravenționale sau penale, potrivit legii.

Art. 20. - Serviciul extraordinar în cadrul unităților teritoriale se organizează și se execută pe baza ordinului scris al șefului secției, iar în lipsa acestuia, al înlocuitorului desemnat. În ordin se vor preciza locul și timpul în care trebuie să se execute controlul.

Rezultatul controlului, evenimentele survenite și măsurile luate se consemnează într-un proces-verbal de control, iar evenimentele deosebite se raportează imediat șefului ierarhic. La ieșirea din serviciu, documentele de control se depun și se înregistrează la sediul secției împreună cu mijloacele de intervenție și autoapărare aflate în dotare.

Art. 21. - Personalul aflat în serviciu este obligat să execute, în termenul fixat, ordinele și dispozițiile primite; în cazurile când are indicii temeinice privind existența unor nereguli sau fraude ale căror urmărire și constatare nu pot suferi întârziere, raportează imediat șefilor ierarhici și procedează conform ordinelor primite. Asemenea situații se menționează necondiționat în procesul-verbal de control.

Art. 22. - Personalul Gărzii financiare este obligat să sprijine, prin mijloace și procedee de control specifice, organele de control financiar și celelalte servicii din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, la cererea scrisă a acestora și cu acordul prealabil al comisarului șef de secție.

Art. 23. - Serviciul de control în porturi, aeroporturi, puncte de control vamale pentru trecerea frontierei și asupra mijloacelor de transport se poate executa la orice oră din zi sau din noapte și în orice situație s-ar găsi produsele; la agenții economici și comerciali, în depozite sau la producători, controlul se va face, pe cât posibil, numai în zilele lucrătoare când aceștia sunt în activitate, ținându-se seama de dispozițiile legale în vigoare.

Art. 24. - Dacă organele Gărzii financiare constată contravenții pentru care nu au competența să aplice sancțiuni sau să confiște bunurile, sunt obligate să încheie acte de constatare preliminară, să sesizeze organele în drept, urmând ca actele definitive să fie încheiate de acestea în termen de 3 zile, la care se vor atașa și actele de constatare preliminară.

Art. 25. - În cazul săvârșirii unor fapte nelegale care fac obiectul activității de control a Gărzii financiare, făptuitorii vor fi conduși la sediul gărzii din care face parte agentul constatator sau la cea mai apropiată unitate a acesteia, la care se vor depune și obiectele reținute pentru clarificarea faptelor, stabilirea provenienței bunurilor și întocmirea formalităților legale.

Art. 26. - În situația în care organele Gărzii financiare constată fapte care, potrivit legii, sunt considerate infracțiuni, ele procedează în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală și rețin corpurile delicte.

La solicitarea organelor de urmărire penală, unitățile Gărzii financiare predau corpurile delicte, potrivit legii, în vederea cercetărilor. După încheierea cercetărilor, în cazul în care nu se constată săvârșirea unei infracțiuni, bunurile se înapoiază unităților Gărzii financiare care le-au reținut, în vederea restituirii sau valorificării lor, potrivit normelor legale.

Art. 27. - Constatările personalului Gărzii financiare care impun continuarea controlului în contabilitatea agenților economici sunt comunicate de îndată direcției generale teritoriale a controlului financiar de stat respective, dacă acest control necesită o perioadă mai mare de opt ore.

Art. 28. - Este interzis personalului Gărzii financiare dintr-un județ amestecul în atribuțiile și serviciul altor județe, precum și în atribuțiile personalului din cadrul direcțiilor generale de control financiar de stat din același județ sau din județe diferite ori al ministerului. Eventualele nereguli constatate se vor raporta pe cale ierarhică comisarilor șefi de secție sau comisarului general.

Art. 29. - Personalul Gărzii financiare va coopera la împiedicarea oricăror încercări de sustragere sau eschivări de la plata impozitelor, la urmărirea și descoperirea fraudelor și îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege, cu organele specializate ale Ministerului de Interne, procuraturii, justiției, prefecturilor și primăriilor.

Art. 30. - Personalul Gărzii financiare din Ministerul Economiei și Finanțelor asigură permanent controlul activității secțiilor Gărzii financiare din județe și municipiul București, raportând cele constatate comisarului general și propunând măsurile ce urmează a fi luate, după caz.

V. Procedura de constatare a faptelor și de contestare a actelor

Art. 31. - Personalul Gărzii financiare este împuternicit să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de Legea nr. 30/1991, Legea nr. 12/1990 (republicată) și alte acte normative în vigoare care reglementează activitatea de control.

În ce privește întocmirea actelor de contravenție, se vor avea în vedere dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, Legii nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, precum și legislația specifică din domeniul supus controlului.

Art. 32. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a acestuia.

Partea vătămată poate face plângere numai în ce privește despăgubirea stabilită pe bază de tarif, iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ce privește măsura confiscării.

Art. 33. - Dacă personalul Gărzii financiare a aplicat sancțiunea, a stabilit despăgubirea sau a dispus confiscarea, plângerea se soluționează de către comisarul șef de secție din care face parte organul de control, respectiv comisarul general.

Art. 34. - Plângerea se depune la secția Gărzii financiare din care face parte agentul constatator, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției.

Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează de secția Gărzii financiare în termen de 3 zile organului în drept să o soluționeze.

Art. 35. - Măsurile dispuse ca urmare a controlului se comunică celor controlați în 30 de zile de la terminarea controlului, la sediul acestora, și pot fi contestate, la comisarul general, în 30 de zile de la data primirii notificării lor.

Comisarul general va soluționa contestațiile și va comunica soluțiile în termen de 45 de zile de la primirea acestora.

Art. 36. - Valorificarea constatărilor în domeniul impozitelor și taxelor urmează să se facă, potrivit reglementărilor legale în materie fiscală, prin direcțiile generale ale finanțelor publice.

VI. Utilizarea armamentului și echipamentului

Art. 37. - Când în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu se întâmpină rezistență ori autorii fraudelor încearcă să dispară cu obiectele ori produsele găsite asupra lor, personalul Gărzii financiare este dator să împiedice acest fapt folosind orice mijloace legale, inclusiv armamentul din dotare.

În acțiunile sale poate solicita ajutorul organelor de poliție, iar în zona de frontieră, organelor de grăniceri sau de control trecere frontieră.

Art. 38. - Personalul Gărzii financiare poate face uz de armă, în condițiile legii, în caz de legitimă apărare sau când îi este pusă în pericol viața ori integritatea corporală, împotriva celor care ripostează sau încearcă să riposteze cu arma ori cu alte obiecte.

Se poate face uz de armă după ce s-a făcut somația legală.

Somația se face prin cuvântul „STAI”, iar în caz de nesupunere, se somează prin cuvintele „STAI CĂ TRAG”.

Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se trage un foc de armă în sus.

În cazul în care, după executarea somației legale, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

Uzul de armă se va face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

Pentru nerespectarea procedurii legale privind uzul de armă, persoana în cauză va fi direct responsabilă, potrivit legii.

Art. 39. - După întrebuințarea armei se va da ajutor celui rănit pentru a fi transportat la cea mai apropiată unitate sanitară, raportându-se imediat comisarului șef de secție, comisarului general și judecătoriei celei mai apropiate.

Art. 40. - Echiparea și dotarea Gărzii financiare se fac potrivit normelor legale, în baza prevederilor de cheltuieli pentru Ministerul Economiei și Finanțelor din bugetul administrației centrale de stat.

Art. 41. - Personalul Gărzii financiare - de toate gradele - are dreptul și este obligat să poarte în timpul serviciului uniformă și semne distincte, potrivit funcțiilor ierarhice, precum și insigne, după modelul și în condițiile stabilite de normele legale. În anumite situații, la ordinul comisarului general, personalul gărzii va purta în timpul serviciului ținuta civilă.

De asemenea, va purta atât arme de foc, cât și alte mijloace de autoapărare și va utiliza în îndeplinirea atribuțiilor aparatură tehnică, mijloace de transport și alte mijloace pentru preîntâmpinarea și descoperirea fraudelor.

Art. 42. - Fiecare secție, în planul serviciului pe care îl execută pe teren, va avea și un program de instrucție militară de tragere cu armamentul din dotare și pregătire profesională a personalului, cuprinzând studiul și dezbaterea actelor normative, regulamentelor și ordinelor privitoare la atribuțiile acestuia.

VII. Dispoziții finale

Art. 43. - Prezentul Regulament privind organizarea și funcționarea Gărzii financiare a fost aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 4/14.06.1991 și intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României.