autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Pe data prezentei hotărâri se constituie Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, organ guvernamental, însărcinat cu coordonarea îndeplinirii tuturor activităților pe plan intern și a celor ce rezultă din raporturile cu alte state și cu organismele internaționale de profil, în legătură cu migrările de persoane fizice în și din România.

(2) Comitetul Român pentru Probleme de Migrări are componența prevăzută în anexă.

Art. 2. - Activitatea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări este condusă de ministrul muncii și protecției sociale.

Art. 3. - Comitetul Român pentru Probleme de Migrări are următoarele atribuții principale:

 • convenirea și punerea în aplicare a programelor de cooperare bilaterală și multilaterală cu alte țări, în scopul facilitării revenirii în țară și reintegrării socio-profesionale a migranților români, precum și a prevenirii unor noi cazuri de migrare;
 • asigurarea pregătirii și participării la reuniuni, consultări și alte acțiuni internaționale bilaterale și multilaterale, vizând stabilirea cadrului juridic al exercitării libertății de deplasare a persoanelor fizice, uniformizarea reglementărilor și a practicilor în materie de pașapoarte și vize pentru regimul străinilor, statutul refugiaților și altor categorii de migranți;
 • participarea la acțiunile care au ca scop convenirea unui sistem de informare reciprocă între statele de emigrare și cele de imigrare, asupra situației economico-sociale din fiecare țară, îndeosebi în privința pieței forței de muncă;
 • elaborarea de propuneri vizând completarea și îmbunătățirea reglementărilor legale privind statutul refugiaților și al altor categorii de migranți, regimul străinilor, regimul pașapoartelor și vizelor și alte aspecte referitoare la migrări;
 • încheierea și aplicarea înțelegerilor departamentale cu alte țări privind revenirea în țară a migranților români, respectiv retrimiterea în țările de origine sau în alte țări a migranților aflați în România;
 • asigurarea, în caz de nevoie, a mijloacelor de subzistență și sprijinirea reintegrării în societate a migranților români reveniți în țară, în afara programelor de cooperare cu alte state sau organisme internaționale;
 • adoptarea măsurilor necesare pentru acordarea unor ajutoare umanitare de urgență migranților străini aflați pe teritoriul României;
 • asigurarea participării la organismele internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu atribuții în materie de refugiați și alte categorii de migranți; perfectarea unor programe de cooperare cu asemenea organisme și urmărirea realizării acestor programe;
 • îndeplinirea altor atribuții rezultând din convenții și înțelegeri internaționale în materie de refugiați sau alte categorii de migranți, la care România este parte, precum și din legile adoptate în aplicarea acestor convenții.

Art. 4. - Fiecare dintre instituțiile reprezentate în Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, precum și unitățile lor de subordonare județeană și a municipiului București răspund de îndeplinirea sarcinilor specifice comitetului, ce le revin conform competențelor și atribuțiilor lor generale, inclusiv de aspectele care implică cheltuieli bănești sau asigurarea unor condiții materiale de subzistență pentru migranți.

Art. 5. - Prefecturile județene, precum și a Municipiului București și sectorului agricol Ilfov vor constitui comitete locale pentru probleme de migrări, incluzând reprezentanți locali ai instituțiilor care fac parte din Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, care vor soluționa problemele derivând din prezența în unitățile administrativ-teritoriale a unor imigranți români reveniți în țară sau a unor migranți străini aflați în situații deosebite, în așteptarea elucidării statutului lor în România.

Art. 6. - Ministerul Economiei și Finanțelor va sprijini realizarea programelor de cooperare cu alte state și cu organizații internaționale, destinate revenirii în țară și integrării în societate a migranților români sau acordării unor ajutoare umanitare de urgență migranților străini aflați în România și care sunt în situații deosebite.

Art. 7. - În situații excepționale, în care cheltuielile depășesc posibilitățile instituțiilor ce compun Comitetul Român pentru Probleme de Migrări și ale prefecturilor, organele interesate, prin Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, vor propune acoperirea acestora din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, în condițiile legii.

Art. 8. - (1) Comitetul Român pentru Probleme de Migrări este îndreptățit să solicite și, după caz, să transmită altor ministere și organe centrale documentații, date și informații necesare în îndeplinirea atribuțiilor sale.

(2) Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător și comitetelor locale constituite la prefecturi.

Art. 9. - Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, colaborează cu Societatea Română de Cruce Roșie, precum și cu alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale din țară și din străinătate, cu preocupări în domeniul protecției sociale.

Art. 10. - Modul de aducere la îndeplinire a atribuțiilor ce revin Comitetului Român pentru Probleme de Migrări și comitetelor locale, potrivit specificului activității fiecărei instituții reprezentate, se stabilește prin regulament aprobat de ministrul muncii și protecției sociale.


[modificare] Anexă

Componența
Comitetului Român pentru Probleme de Migrări

1. Secretarii de stat sau, după caz, subsecretarii de stat, care se ocupă de problematica migrărilor din:

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
 • Ministerul de Interne;
 • Ministerul Afacerilor Externe;
 • Ministerul Justiției;
 • Ministerul Economiei și Finanțelor;
 • Ministerul Sănătății;
 • Ministerul Învățământului și Științei;
 • Departamentul pentru Administrația Publică Locală.

2. Activitatea de secretariat tehnic a Comitetului Român pentru Probleme de Migrări se asigură de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cadrul numărului maxim de posturi stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 962/1990, cu modificările ulterioare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate acestuia.

La activitatea de secretariat vor participa, potrivit competenței, și specialiști desemnați de Direcția generală de pașapoarte și a poliției de frontieră din Ministerul de Interne și de Compartimentul pentru drepturile omului din Ministerul Afacerilor Externe.

Notă:
Conducătorii organelor prevăzute la pct. 1 vor desemna câte un supleant.