autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Activitatea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări este condusă de ministrul muncii și protecției sociale.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Prefecturile județene, precum și a Municipiului București și sectorului agricol Ilfov vor constitui comitete locale pentru probleme de migrări, incluzând reprezentanți locali ai instituțiilor care fac parte din Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, care vor soluționa problemele derivând din prezența în unitățile administrativ-teritoriale a unor imigranți români reveniți în țară sau a unor migranți străini aflați în situații deosebite, în așteptarea elucidării statutului lor în România.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - În situații excepționale, în care cheltuielile depășesc posibilitățile instituțiilor ce compun Comitetul Român pentru Probleme de Migrări și ale prefecturilor, organele interesate, prin Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, vor propune acoperirea acestora din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, în condițiile legii.”

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comitetul Român pentru Probleme de Migrări este îndreptățit să solicite și, după caz, să transmită altor ministere și organe centrale documentații, date și informații necesare în îndeplinirea atribuțiilor sale.

(2) Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător și comitetelor locale constituite la prefecturi.”

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Modul de aducere la îndeplinire a atribuțiilor ce revin Comitetului Român pentru Probleme de Migrări și comitetelor locale, potrivit specificului activității fiecărei instituții reprezentate, se stabilește prin regulament aprobat de ministrul muncii și protecției sociale.”

6. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 417/1991 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.


[modificare] Anexă

Componența
Comitetului Român pentru Probleme de Migrări

1. Secretarii de stat sau, după caz, subsecretarii de stat, care se ocupă de problematica migrărilor din:

  • Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
  • Ministerul de Interne;
  • Ministerul Afacerilor Externe;
  • Ministerul Justiției;
  • Ministerul Economiei și Finanțelor;
  • Ministerul Sănătății;
  • Ministerul Învățământului și Științei;
  • Departamentul pentru Administrația Publică Locală.

2. Activitatea de secretariat tehnic a Comitetului Român pentru Probleme de Migrări se asigură de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cadrul numărului maxim de posturi stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 962/1990, cu modificările ulterioare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate acestuia.

La activitatea de secretariat vor participa, potrivit competenței, și specialiști desemnați de Direcția generală de pașapoarte și a poliției de frontieră din Ministerul de Interne și de Compartimentul pentru drepturile omului din Ministerul Afacerilor Externe.

Notă:
Conducătorii organelor prevăzute la pct. 1 vor desemna câte un supleant.