autentificare cu OpenID
Regulament cu privire la operațiunile cu numerar
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

Având în vedere cerința asigurării unei circulații normale a numerarului necesar bunei desfășurări a activității economice și sociale,
în conformitate cu prevederile art. 2, 15, 49-51 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, precum și ale art. 1, 3 și 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României,
Guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul regulament:

Art. 1. - Pe teritoriul României agenții economici de orice fel, instituțiile publice și celelalte persoane juridice efectuează plățile și încasările ce decurg din activitatea lor cu alte persoane juridice prin conturile deschise la societățile bancare, pe bază de contracte încheiate între părți.

Art. 2. - Se exceptează de la prevederile art. 1 plățile și încasările în relațiile dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1, care nu depășesc suma de 50.000 lei.

Art. 3. - Agenții economici și celelalte persoane juridice prevăzute la art. 1 sunt obligate să conducă o evidență cronologică, clară și la zi, a operațiunilor cu numerar pe care le efectuează și să asigure păstrarea numerarului în condiții adecvate și de deplină siguranță.

De asemenea, agenții economici și celelalte persoane juridice sunt obligate să înscrie pe documentele de depunere și de ridicări de numerar de la bănci codul statistic stabilit de bancă privind natura operațiunii.

Art. 4. - Societățile bancare vor stabili, împreună cu agenții economici și celelalte persoane juridice menționate la art. 1, limitele maxime ale numerarului ce poate fi păstrat în casierie de pe o zi pe alta, pentru efectuarea, fără dificultăți, a unor cheltuieli mărunte și cu caracter urgent, precum și a altor plăți ce nu se pot efectua prin virament.

Limitele stabilite vor fi comunicate de societățile bancare sucursalelor Băncii Naționale a României, care, în cazuri justificate, sunt autorizate să ceară modificarea acestor limite.

Art. 5. - Sumele existente în casieriile agenților economici și ale celorlalte persoane juridice, care depășesc limitele stabilite potrivit art. 4, se vor depune, cel mai târziu în ziua următoare, în conturile acestora la societățile bancare.

Societățile bancare pot stabili, la cererea agenților economici situați în alte localități decât aceea în care își are sediul banca, alte termene de depunere, dar nu mai mult de trei zile.

Depunerile se fac în sume rotunjite la mii lei.

Volumul numerarului care poate fi păstrat în casieriile societăților bancare se stabilește de acestea cu acordul Băncii Naționale a României.

Art. 6. - Se exceptează de la prevederile art. 5 sumele necesare pentru plata salariilor și altor drepturi de personal, care pot fi reținute din încasări, cu trei zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru efectuarea plăților și două zile după aceasta, pe riscul și la cererea agenților economici și altor persoane juridice, precum și cu acordul societății bancare la care aceștia au cont.

Agenții economici și celelalte persoane juridice care efectuează plata drepturilor de personal din încasări sunt obligate să asigure, în ziua plății, virarea impozitelor și a celorlalte sume legal reținute de la salariați și să comunice băncii, în condițiile stabilite de aceasta, sumele plătite din încasări.

Art. 7. - Contractele ce se încheie după intrarea în vigoare a prezentului regulament între societățile bancare cu agenții economici și celelalte persoane juridice pentru deschiderea conturilor vor cuprinde în mod obligatoriu mențiuni conform prezentului regulament, iar cele încheiate până la această dată vor fi completate, în acest sens, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 8. - Societățile bancare urmăresc respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, potrivit legii, după caz, răspunderea civilă, materială, contravențională sau penală a celor vinovații.

Art. 10. - Banca Națională a României verifică, prin persoane împuternicite, aplicarea prezentului regulament la sediul societăților bancare.

Art. 11. - Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 15 iulie 1991. În aplicarea prezentului regulament, societățile bancare pot emite norme de aplicare, cu avizul Băncii Naționale a României.

Orice prevederi contrare prezentului regulament își încetează aplicabilitatea.