autentificare cu OpenID
Lege privind Statutul Băncii Naționale a României
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 25 martie 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind Statutul Băncii Naționale a României și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Banca Națională a României stabilește și conduce politica monetară și de credit, în cadrul politicii economice și financiare a statului, cu scopul de a menține stabilitatea monedei naționale. Banca Națională a României este organ al statului și are personalitate juridică.

Banca Națională a României are sediul în București. Ea poate avea sucursale în toate orașele reședință de județ și poate crea filiale și agenții și în alte localități.

Art. 2. - Banca Națională a României participă, în numele statului, la tratative și negocieri externe în probleme financiare, monetare și de plăți; Banca Națională a României poate negocia și încheia acorduri privind împrumuturi pe termen scurt și efectuarea de operațiuni de swap cu băncile centrale, băncile comerciale și instituțiile monetare internaționale, cu condiția rambursării lor în termen de un an și a înregistrării lor în raportul anual al Băncii Naționale a României.

Banca Națională a României poate, cu împuternicirea Parlamentului, să participe la organizații internaționale cu caracter financiar, bancar și monetar și să devină membru al acestora.

Art. 3. - Banca Națională a României este în drept să ceară tuturor instituțiilor de credit și financiare să-i furnizeze documentele și informațiile necesare pentru exercitarea funcțiilor sale.

Pentru necesitățile proprii și ale autorităților publice, Banca Națională a României elaborează studii și analize privind moneda, creditul și operațiunile sistemului bancar.

Capitolul II
Resursele Băncii Naționale a României

Art. 4. - Capitalul propriu al Băncii Naționale a României este de 5.000 milioane lei și aparține în întregime statului.

Art. 5. - Fondul de rezervă al Băncii Naționale a României se constituie din profitul evidențiat în bilanțul anual, după acoperirea integrală a cheltuielilor.

Art. 6. - Din profitul brut înregistrat în bilanțul băncii, 20% se utilizează pentru constituirea fondului de rezervă al băncii, destinat acoperirii eventualelor pierderi. Această cotă va fi redusă la 10% atunci când activele din fondul de rezervă ajung să fie egale cu capitalul băncii și la 5% când astfel de active ajung la dublul capitalului.

Art. 7. - Profitul rămas după repartizarea pentru fondul de rezervă și celelalte fonduri prevăzute de lege va fi utilizat conform hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Art. 8. - În cazul în care în bilanțul Băncii Naționale a României valoarea activelor scade sub suma angajamentelor și a capitalului său, Ministerul Finanțelor va transfera Băncii Naționale a României, la cererea acesteia, titluri de credit guvernamentale negociabile la dobânda pieței, în suma necesară acoperirii acestui deficit. În termen de cinci ani aceste titluri de credit vor fi răscumpărate prin utilizarea profiturilor realizate de bancă sau renegociate.

Capitolul III
Operațiunile Băncii Naționale a României
Secțiunea I
Emisiunea monetară

Art. 9. - Banca Națională a României este unica instituție autorizată să emită bancnote și monede metalice pe tot cuprinsul țării.

Art. 10. - Unitatea monetară a României este leul, cu subdiviziunea banul.

Art. 11. - Banca Națională a României administrează direct rezerva de bancnote și monede metalice, elaborează programul de emisiune a acestora și asigură emisiunea regulată de bancnote și monede metalice, în vederea satisfacerii nevoilor de numerar ale țării.

Art. 12. - Bancnotele și monedele metalice emise și neretrase din circulație de către Banca Națională a României reprezintă mijloace monetare care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligațiilor publice și private.

Art. 13. - Banca Națională a României este singura în drept să stabilească valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul și alte caracteristici tehnice ale bancnotelor și monedelor metalice. Bancnotele vor fi semnate de guvernator și casierul central.

Art. 14. - Banca Națională a României asigură tipărirea bancnotelor și baterea monedelor metalice și ia măsuri pentru păstrarea în siguranță a celor ce nu sunt puse în circulație, precum și pentru custodia și distrugerea, când aceasta este necesară, a matrițelor, cernelurilor și a bancnotelor și monedelor metalice retrase din circulație.

Art. 15. - Banca Națională a României schimbă, la cerere, fără taxe și comisioane, bancnotele și monedele metalice emise de ea.

Banca Națională a României poate refuza să schimbe bancnote și monede metalice, dacă acestea prezintă deformări, sunt ilizibile, sunt perforate sau dacă lipsește mai mult de 40 la sută din suprafața lor. Aceste bancnote și monede vor fi retrase și distruse fără acordarea de compensații proprietarilor, exceptând cazurile speciale specificate prin regulamentele Băncii Naționale a României.

Banca Națională a României nu poate fi obligată să acorde vreo compensație pentru bancnotele sau monedele metalice ce au fost pierdute, furate sau distruse.

Art. 16. - Bancnotele și monedele metalice uzate sau necorespunzătoare vor fi retrase și distruse de Banca Națională a României și înlocuite cu bancnote și monede metalice noi.

Art. 17. - Banca Națională a României poate hotărî să anuleze sau să retragă din circulație orice bancnote sau monede metalice care au fost emise de ea și să pună în circulație în locul lor alte tipuri de bancnote sau monede metalice; reglementările vor trebui să specifice perioada și modalitatea în care bancnotele și monedele metalice vor fi prezentate la preschimbare; o asemenea perioadă de preschimbare nu va putea depăși 180 zile.

La expirarea perioadei de preschimbare:

a) bancnotele și monedele metalice retrase din circulație, fără a intra în contradicție cu prevederile art. 12, nu mai pot fi utilizate pentru plata obligațiilor publice și private;
b) suma totală a bancnotelor și monedelor metalice retrase din circulație, dar nepreschimbate la termen, se va scădea din totalul numerarului în circulație în evidențele Băncii Naționale a României și va fi tratată ca venit al Băncii Naționale a României.

Art. 18. - Suma totală a bancnotelor și monedelor metalice în circulație va fi evidențiată în contabilitatea Băncii Naționale a României ca pasiv și nu va include bancnotele și monedele metalice aflate în rezerva de numerar.

Tranșa de numerar emisă de Banca Națională a României peste nivelul rezervelor internaționale stabilite și menținute conform art. 35 va trebui să fie acoperită integral de următoarele active:

a) avansuri acordate de Banca Națională a României statului și împrumuturi garantate de acesta conform prezentului statut;
b) titluri deținute în portofoliul de investiții al Băncii Naționale a României;
c) active rezultate din credite acordate societăților bancare și altor instituții de credit în condițiile prezentului statut;
d) cecuri, cambii și instrumente de credit pe care Banca Națională a României le-a scontat sau le deține în portofoliu.
Secțiunea a II-a
Operațiuni cu societățile bancare și alte instituții de credit

Art. 19. - În cadrul politicii sale monetare și de credit, Banca Națională a României poate:

a) să sconteze și să resconteze efecte de comerț și bonuri de casă prezentate de societățile bancare și alte instituții de credit;
b) sa acorde credit societăților bancare și altor instituții de credit.

Art. 20. - Banca Națională a României deschide conturi curente societăților bancare și celorlalte instituții de credit și efectuează operațiunile de încasări și plăți între acestea.

Art. 21. - Banca Națională a României poate asigura, prin intermediul conturilor deschise în evidențele sale, servicii de compensare și decontare între societățile bancare.

Art. 22. - Banca Națională a României poate sconta, dobândi, lua în gaj sau vinde creanțe asupra statului, asupra societăților bancare și asupra altor societăți, în condițiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare, ținând seama de situația specifică a pieței.

Art. 23. - Banca Națională a României stabilește taxa oficială a scontului, condițiile de efectuare a operațiunilor de scont, precum și rata de refinanțare a societăților bancare.

Pentru operațiunile efectuate, banca poate încasa dobânzi și comisioane.

Art. 24. - Banca Națională a României poate cumpăra, vinde sau accepta în gaj titluri și alte valori, a căror listă este stabilită de consiliul de administrație.

Art. 25. - Banca Națională a României stabilește regimul rezervelor obligatorii pe care societățile bancare sunt obligate să le mențină în conturile special deschise în evidențele Băncii Naționale a României.

Art. 26. - Banca Națională a României răspunde în exclusivitate pentru autorizarea și supravegherea tuturor entităților care operează ca societăți bancare în România. În acest scop, Banca Națională a României este împuternicită:

a) să emită reglementări și să ia măsuri, în conformitate cu prevederile legii, pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar;
b) să controleze la fața locului și să verifice registrele, conturile și orice alte documente ale societăților bancare și ale altor persoane juridice, pentru a obține actele pe care Banca Națională a României le consideră necesare pentru îndeplinirea adecvată a atribuțiilor de supraveghere.

Art. 27. - Banca Națională a României va acționa ca împrumutător de ultimă instanță pentru societățile bancare aflate în dificultate de plată, în condițiile stabilite de aceasta.

Secțiunea a III-a
Operațiuni cu Trezoreria statului

Art. 28. - Banca Națională a României ține în evidențele sale contul curent al Trezoreriei statului. Metodele de înregistrare a operațiunilor în acest cont sunt stabilite prin convenții între Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României.

Art. 29. - Pentru toate operațiunile efectuate pentru Trezoreria statului, Banca Națională a României nu va percepe comisioane și, în același timp, nu va plăti dobânzi pentru disponibilități. Fondul de tezaur al statului este purtător de dobândă în condițiile legii.

Art. 30. - Banca Națională a României va acționa, direct sau prin alte bănci, ca agent al statului în ceea ce privește emisiunea obligațiunilor și altor înscrisuri de stat, vânzarea și răscumpărarea acestora, precum și plata dobânzilor și altor speze aferente.

Art. 31. - Banca Națională a României poate acorda bugetului administrației centrale de stat împrumuturi pentru acoperirea decalajului temporar dintre venituri și cheltuieli.

Suma totală a acestor împrumuturi nu poate depăși în nici un an fiscal echivalentul până la 10% din totalul bugetului aprobat. Împrumuturile acordate statului de Banca Națională a României nu pot depăși dublul capitalului Băncii Naționale a României și fondul de rezervă constituit potrivit prevederilor art. 5 și 6.

Secțiunea a IV-a
Operațiuni cu aur și valută

Art. 32. - Banca Națională a României stabilește și conduce politica valutară a statului, cooperând cu alte organisme ale acestuia. Banca Națională a României va acționa ca agent al statului în aplicarea prevederilor oricărei legi vizând controlul valutar.

Declarațiile de venit, datele contabile și informațiile necesare pentru aplicarea oricăror prevederi legale privind controlul valutar trebuie transmise Băncii Naționale a României, la cererea acesteia.

Art. 33. - Banca Națională a României răspunde de:

a) emiterea reglementărilor cu privire la operațiunile cu aur și valută, în vederea protejării monedei naționale;
b) elaborarea balanței de plăți externe și a balanței creanțelor și angajamentelor externe;
c) stabilirea și publicarea cursurilor de schimb la care Banca Națională a României și alte persoane juridice autorizate efectuează operațiunile lor cu aur și valută;
d) autorizarea și retragerea autorizației, precum și reglementarea și supravegherea persoanelor juridice care au obținut autorizația de a efectua tranzacții valutare;
e) stabilirea plafoanelor activelor în aur și valută pe care persoanele juridice autorizate le pot ține în depozit;
f) păstrarea și administrarea rezervelor internaționale ale statului;
g) stabilirea unor limite la pozițiile valutare nete ale societăților bancare, precum și a condițiilor și plafonului îndatoririi externe a numitelor societăți.

Art. 34. - Banca Națională a României poate să încheie, în nume propriu sau în numele statului, în contul și din dispoziția acestuia, acorduri de clearing și de plăți sau poate încheia orice alte contracte, având același scop, cu instituțiile centrale de clearing, publice și private, care își au sediul în străinătate.

Art. 35. - Banca Națională a României, respectând prevederile privind lichiditatea și riscul specific unor astfel de active, va stabili și menține, în astfel de condiții încât să poată determina periodic mărimea lor exactă, rezerve internaționale constând din toate sau numai din unele din următoarele elemente:

a) aur;
b) active externe, sub forma bancnotelor și monedelor metalice sau a soldurilor conturilor la bănci în străinătate, exprimate în acele valute și deținute în acele țări pe care Banca Națională a României le aprobă pentru îndeplinirea scopului prezentului articol;
c) orice alte active de rezervă recunoscute pe plan internațional, inclusiv dreptul de a efectua cumpărări de la Fondul Monetar Internațional în cadrul tranșei de rezervă, precum și deținerile statului de drepturi speciale de tragere;
d) cambii, cecuri și bilete la ordin exprimate și plătibile în valuta și în locurile aprobate de Banca Națională a României pentru realizarea scopului prezentului articol;
e) bonuri de tezaur și alte titluri emise sau garantate de acele guverne străine sau instituții financiare interguvernamentale, exprimate și plătibile în valuta și în locurile aprobate de Banca Națională a României pentru îndeplinirea scopului prezentului articol;
f) alte asemenea active pe care Banca Națională a României le aprobă pentru îndeplinirea scopului prezentului articol.

Art. 36. - Banca Națională a României va urmări menținerea rezervelor internaționale prevăzute în art. 35 la un nivel pe care ea îl apreciază ca fiind adecvat tranzacțiilor externe ale statului.

În cazul scăderii rezervelor internaționale sau dacă, potrivit aprecierilor Băncii Naționale a României, există pericolul diminuării rezervelor până la un nivel care ar periclita tranzacțiile internaționale ale statului, Banca Națională a României va prezenta Guvernului și Parlamentului un raport privind situația rezervelor internaționale și cauzele care au condus sau pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va conține și recomandările Băncii Naționale a României necesare pentru preîntâmpinarea sau remedierea situației.

Art. 37. - Banca Națională a României este autorizată, în condiții pe care le va stabili și le va putea modifica periodic, să efectueze următoarele operațiuni:

a) să cumpere, să vândă și să facă alte tranzacții cu monede și lingouri de aur și alte metale prețioase;
b) să cumpere, să vândă și să facă alte tranzacții cu valute;
c) să cumpere, să vândă și să facă alte tranzacții cu bonuri de tezaur și alte titluri emise sau garantate de către guverne străine ori instituții financiare interguvernamentale;
d) să deschidă și să mențină conturi la instituții financiare interguvernamentale, bănci centrale, autorități monetare și organizații financiare din străinătate;
e) să deschidă, să mențină conturi și să acționeze ca agent sau corespondent pentru instituții financiare interguvernamentale, bănci centrale, autorități monetare și organizații financiare din străinătate, guverne străine și agențiile lor.

Art. 38. - Diferențele înregistrate în bilanțul anual de Banca Națională a României din modificarea evaluării activelor ori pasivelor ei exprimate în aur, drepturi speciale de tragere și monede străine, rezultate ca urmare a modificării valorii sau cursului în lei al acestora, vor fi regularizate cu bugetul administrației centrale de stat.

Secțiunea a V-a
Controlul valutar

Art. 39. - Banca Națională a României emite reglementări privind controlul tranzacțiilor valutare pe teritoriul țării. Reglementările se pot referi la emiterea de ordine și circulare cu privire la: efectuarea și controlul tranzacțiilor valutare; emiterea autorizațiilor pentru transferuri în străinătate; tranzacțiile pe piețele valutare și la alte operațiuni specifice.

Art. 40. - Persoanele juridice autorizate să desfășoare operațiuni valutare vor raporta Băncii Naționale a României asupra tranzacțiilor valutare efectuate. Banca Națională a României va stabili forma și conținutul documentelor prin care să aibă loc o raportare corespunzătoare.

Capitolul IV
Conducerea și administrarea Băncii Naționale a României

Art. 41. - Banca Națională a României este condusă de un consiliu de administrație. Gestiunea zilnică este încredințată guvernatorului.

Activitatea consiliului de administrație este reglementată de prevederile prezentei legi și de regulamentele Băncii Naționale a României.

Art. 42. - Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște asupra măsurilor în domeniul politicii monetare, valutare, de credit și de plăți. El stabilește direcțiile principale în conducerea operațiunilor și răspunderile ce revin aparatului Băncii Naționale a României. Totodată, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște asupra organizării interne și asupra salariilor personalului acesteia.

Art. 43. - Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României este compus din:

 • guvernatorul Băncii Naționale a României - președinte
 • primul-viceguvernator al Băncii Naționale a României - vicepreședinte
 • doi viceguvernatori ai Băncii Naționale a României
 • alți cinci membri.

Art. 44. - Membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României sunt numiți de Parlament, la propunerea primului-ministru. Numirile se fac pe o perioadă de 8 ani. Mandatul poate fi reînnoit.

Art. 45. - În cazul descompletării consiliului de administrație, completarea locurilor vacante se face pe funcția și numai pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului celor înlocuiți, cu respectarea prevederilor de la art. 44.

Art. 46. - Revocările din funcție ale membrilor consiliului de administrație se fac de către Parlament, la propunerea primului-ministru.

Art. 47. - Numirile, retragerile și revocările din funcție se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 48. - Membrii consiliului de administrație nu pot fi membri ai Parlamentului și nu pot face parte din justiție sau din administrația de stat. De asemenea, ei nu pot face parte din administrația unei firme, fără a fi delegați de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.

Art. 49. - Guvernatorul dispune măsuri pentru executarea dispozițiilor legale și a reglementărilor privind Banca Națională a României, precum și pentru executarea deciziilor consiliului de administrație.

Guvernatorul numește în funcție personalul din aparatul central al băncii și directorii sucursalelor, filialelor și agențiilor.

Guvernatorul reprezintă Banca Națională a României în relațiile cu terții, semnând, direct sau prin persoane împuternicite de el, toate tratatele sau convențiile încheiate de aceasta.

În numele consiliului de administrație, guvernatorul prezintă anual Parlamentului României darea de seamă cu privire la situația monetară și a creditului.

În cazul absenței sau imposibilității de a acționa a guvernatorului, acesta va fi suplinit de primul-viceguvernator.

Art. 50. - Consiliul de administrație numește o comisie de cenzori, formată din 5 membri, dintre care unul este președinte.

Comisia de cenzori verifică respectarea normelor legale privind evaluarea patrimoniului băncii, existența valorilor în casă, precum și a titlurilor de proprietate sau primite în gaj, cauțiune sau custodie.

Anual, comisia de cenzori întocmește raportul său asupra bilanțului și contului de profit și pierderi.

Capitolul V
Dispoziții finale

Art. 51. - Operațiunile Băncii Naționale a României sunt supuse legislației comerciale, în măsura în care legea privind activitatea bancară și prezenta lege nu dispun altfel.

Art. 52. - Actele de împrumut încheiate de Banca Națională a României constituie titluri executorii în caz de neplată pentru întreg soldul creanței de plătit.

Organele de stat financiare sau judecătorești sunt obligate să execute creanța Băncii Naționale a României numai pe baza unei notificări din partea acesteia.

Art. 53. - În cazul în care debitorul nu își onorează angajamentele asumate, Banca Națională a României are dreptul să procedeze la vânzarea totală sau parțială a titlurilor și efectelor ce i-au fost date în garanție, în termen de 3 zile, după o simplă somație printr-un act extrajudiciar.

Banca Națională a României își recuperează avansurile de capital, dobânzile și cheltuielile din venitul net rezultat din vânzare. Eventualul surplus este remis împrumutatului.

Art. 54. - Banca Națională a României va putea efectua unele operațiuni în favoarea terților, numai în condițiile prezentării documentelor pe care Banca Națională a României le consideră necesare. Ea poate, ori de câte ori consideră necesar, să ceară constituirea de garanții reale sau personale.

Art. 55. - Capitalul Băncii Naționale a României, fondul de rezervă, lingourile și monedele de metal prețios, pietrele prețioase și semiprețioase, precum și instalațiile tehnologice și materiile prime deținute sau importate de Monetăria statului și Imprimeria Băncii Naționale a României sunt scutite de taxe și impozite.

Banca Națională a României este scutită de orice taxe pentru operațiunile pe care le face, inclusiv de taxa de timbru.

Art. 56. - Operațiunile Băncii Naționale a României sunt contabilizate potrivit planului de conturi, pe exerciții anuale începând cu 1 ianuarie și terminând cu 31 decembrie.

Pentru eventualele erori la plăți sau înregistrări în conturile titularilor, Banca Națională a României răspunde numai până la limita sumei eronat plătite sau înregistrate în cont, inclusiv de penalitățile aferente ce se varsă la bugetul administrației centrale de stat, suportate de titularii de cont în cazuri prevăzute de lege, dacă nu se dovedește că erorile respective s-au produs din culpa titularilor. Răspunderea Băncii Naționale a României încetează dacă nu este sesizată cu reclamație scrisă până la expirarea termenului stabilit și comunicat titularilor de cont.

Art. 57. - Membrii Consiliului de administrație și angajații Băncii Naționale a României sunt obligați să păstreze secretul asupra oricărei informații nedestinate publicării, de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiunilor lor și nu vor folosi această informație pentru obținerea de avantaje personale, orice abatere fiind pedepsită conform legii.

Art. 58. - Membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și cenzorii primesc indemnizație.

Art. 59. - Banca Națională a României nu poate participa, direct sau indirect, cu capital, la nici o societate comercială sau regie autonomă, cu excepția propriilor sale întreprinderi de imprimare a biletelor de bancă și de batere a monedei metalice și alte societăți care pot contribui la realizarea atribuțiilor sale.

Art. 60. - Banca Națională a României nu poate cumpăra alte proprietăți imobiliare decât acelea care îi sunt necesare pentru funcționarea sa și nevoile personalului.

Art. 61. - Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi ale Băncii Naționale a României se vor publica de îndată ce vor fi confirmate de comisia de cenzori și adoptate de către consiliul de administrație.

Art. 62. - Toate reglementările emise de Banca Națională a României se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 63. - Banca Națională a României publică periodic un buletin privind evoluția monedei și creditului.

Art. 64. - Dispozițiile legale privitoare la titlurile la purtător pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor emise de Banca Națională a României. Contrafacerea monedelor și bancnotelor este pedepsită de lege.

Art. 65. - Prezenta lege intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Art. 66. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 124 din 17 martie 1970 privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 18 martie 1970, Decretul nr. 504 din 16 decembrie 1970 privind aprobarea Statutului Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 143 din 16 decembrie 1970, precum și orice alte dispoziții contrare.