autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea, finanțarea și coordonarea învățământului preuniversitar de petrol și gaze
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu 1 ianuarie 1991, Ministerul Industriei, prin regiile sale autonome, organizează și asigură finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de petrol și gaze din anexa la prezenta hotărâre, ca instituții publice, dispunând de bază materială proprie, corespunzătoare necesităților procesului de învățământ și instruirii practice.

Coordonarea întregii activități de învățământ revine, potrivit legii, Ministerului Învățământului și Științei care, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 940/1990, conlucrează cu Ministerul Industriei pentru pregătirea de specialitate a elevilor.

Încadrarea, transferarea, promovarea, perfecționarea și eliberarea din funcție a cadrelor didactice, cât și numirea personalului de conducere al unităților de învățământ din anexă se vor face potrivit Hotărârii Guvernului nr. 940/1990, la propunerea Ministerului Industriei.

Art. 2. - Finanțarea grupurilor școlare se asigură:

  • de la buget prin Ministerul Industriei;
  • din fondurile proprii ale agenților economici la învățământul profesional și tehnic de maiștri pentru elevii cu care s-au încheiat contracte de școlarizare, luându-se în calcul toate cheltuielile de instruire, inclusiv salariile personalului didactic și bursele elevilor;
  • din taxe de școlarizare încasate pentru elevii care doresc să se pregătească în meseriile specifice sectorului de petrol și gaze și care nu s-au încadrat în numărul de locuri repartizate prin planul de școlarizare al școlilor profesionale și tehnice de maiștri și nu au contracte cu agenții economici. La stabilirea taxelor școlare se va lua în calcul totalitatea cheltuielilor de instruire.

Bugetele de venituri și cheltuieli ale grupurilor școlare industriale de petrol și gaze vor fi avizate de Ministerul Industriei prin regiile autonome din sistemul acestuia și vor fi înaintate la Ministerul Economiei și Finanțelor.

La stabilirea fondurilor de la buget, necesare pentru funcționarea acestor unități de învățământ, se vor avea în vedere și veniturile proprii care se realizează din activitatea practică a elevilor, taxele de școlarizare care se vor încasa, precum și alte venituri.

Fondurile de la buget, aferente anului 1991, urmează a fi asigurate, în condițiile menținerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finanțelor publice nr. 10/1991, prin preluarea sumelor necesare din fondurile prevăzute pe seama Ministerului Învățământului și Științei, pe bază de protocol.

Art. 3. - Se interzice schimbarea destinației spațiilor de învățământ existente în rețeaua unităților școlare din anexa la prezenta hotărâre fără acordul Ministrului Învățământului și Științei.

Art. 4. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Rețeaua unităților școlare
care vor funcționa în subordinea Ministerului Industriei prin Regia autonomă a petrolului „Petrom” București și Regia autonomă a gazelor naturale „Romgaz” Mediaș
Nr. crt. Unitatea școlară Județul
I. În subordinea Regiei autonome „Petrom”
1. Grupul școlar industrial de petrol Pitești Argeș
2. Grupul școlar industrial de petrol Moinești Bacău
3. Grupul școlar industrial de petrol Marghita Bihor
4. Grupul școlar industrial de petrol Moreni Dîmbovița
5. Grupul școlar industrial de petrol Tîrgoviște Dîmbovița
6. Grupul școlar industrial de petrol Cîmpina Prahova
7. Grupul școlar industrial de petrol Teleajen Prahova
8. Grupul școlar industrial de petrol Videle Teleorman
9. Grupul școlar industrial de petrol Țicleni Gorj
II. În subordinea Regiei autonome „Romgaz"
1. Grupul școlar industrial pentru gaz metan Mediaș Sibiu