autentificare cu OpenID
Hotărâre privind salarizarea personalului din unitățile de cult
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 122 / 1992.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Salarizarea personalului clerical, a deservenților de cult, precum și a celor din administrația cultelor cu funcții specifice, se recomandă a se stabili, prin asimilare cu prevederile din anexele Hotărârii Guvernului nr. 307/1991, de către conducerile cultelor în conformitate cu prevederile statutare și se aprobă de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

Salarizarea personalului cu funcții neclericale se recomandă a se realiza corespunzător anexelor din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991.

Art. 2. - Sumele necesare pentru salarizarea personalului prevăzut la art. 1 se asigură din fondurile proprii și dintr-o contribuție de la bugetul administrației centrale de stat. Contribuția maximă ce poate fi acordată pe funcții din partea statului este cea prevăzută în anexă și se va acorda de către Secretariatul de Stat pentru Culte în limita fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul administrației centrale de stat.

Cuantumul contribuției prevăzute în anexă, pe fiecare funcție, se va indexa cu același indice de creștere a salariului ce se va asigura personalului din instituțiile publice, începând cu trimestrul III 1991.

Art. 3. - Volumul alocațiilor bugetare prevăzute, pentru anul 1991, Secretariatului de Stat pentru Culte se majorează cu 105 milioane lei și se suportă din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificarea respectivă în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se aplică cu data de 1 aprilie 1991, dată de la care nu se mai aplică alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

Contribuții maxime ce pot fi acordate de la bugetul administrației centrale de stat la salarizarea personalului din unitățile de cult și instituțiile au învățământ teologic
Denumirea funcției
Contribuția maximă lunară
-lei-
Unități de cult
Patriarh
8.000
Șef rabin, muftiu, președinte de uniune, prim-delegat centru de cult, mitropolit, arhiepiscop
7.500
Episcop, superintendent-șef de cult, episcop-vicar patriarhal
6.800
Episcop-vicar, episcop auxiliar
6.000
Arhiereu-vicar, vicepreședinte uniune, delegat, vicar-vicariat independent
5.500
Vicar administrativ, vicar general, secretar general
5.000
Consilier, provicar general[1]
4.400
Protopop, decan, stareț, rabin și asimilații
2.000
Preot, imam, haham, pastor, vestitor[2]
1.800
Cântăreț, cantor, organist, harmonist, melamed, treiber, chevrasames, majghiah[2]
1.200
Conducător al compartimentului financiar-contabil din unitatea centrală de cult (contabil șef, șef serviciu sau șef birou)
3.000
Conducător al compartimentului financiar-contabil din protopopiate și asimilate, mănăstiri
2.000
Muzeograf, arhivist, conservator, restaurator, gestionar custode sală, supraveghetor muzeu, bibliotecar[3]
2.500
Secretar (locțiitor al conducătorului din mănăstiri, protopopiate și asimilate)
1.800
Instituții de învățământ teologic
Profesor universitar, conferențiar universitar
5.000
Șef de lucrări (lector universitar), asistent universitar, preparator, profesor seminar, liceu, școală postliceală
4.000
Șef compartiment financiar-contabil, bibliotecar, secretar șef, director educativ cămine studențești
3.000
Pedagog, administrator cămin, cantină
2.000


Notă:

Anual, o dată cu propunerile pentru fondurile care urmează să fie cuprinse în bugetul administrației centrale de stat, să se prezinte spre aprobare și principiile pe baza cărora urmează să fie pusă la dispoziția cultelor contribuția acordată de stat, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte.

  1. 1-4 posturi pentru fiecare centru de cult.
  2. 2,0 2,1 1 post pentru fiecare parohie și asimilat.
  3. 1-3 posturi pentru fiecare centru de concentrare, depozit sau colecție a obiectelor și cărților de cult care fac parte din patrimoniul cultural național și sunt în administrarea cultelor.