autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunării Constituante
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Acte care menționează acest act:

Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunării Constituante, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/1990 și republicată în Monitorul Oficial nr. 42/1991, se completează prin introducerea după art. 12 a unui nou articol, 121, care va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - Dezbaterea în Adunarea Constituantă a proiectului de Constituție se face direct pe articole, cu respectarea următoarelor reguli:

1. Pentru argumentarea aceluiași amendament formulat de către un grup parlamentar sau de către un grup de parlamentari se acordă cuvântul unei singure persoane. La solicitare, președintele poate acorda dreptul la replică unui membru al Comisiei de redactare a proiectului de Constituție, precum și altor parlamentari.

2. Amendamentele privind redactarea textelor se vor prezenta, în scris, Comisiei de redactare a proiectului de Constituție cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința Adunării Constituante în care se discută articolele respective. După susținerea acestora de către autori, este obligatorie prezentarea punctului de vedere al Comisiei de redactare a proiectului de Constituție.

3. Durata unei intervenții poate fi de maximum 5 minute.

4. Amendamentele însușite de către Comisia de redactare a proiectului de Constituție se supun votului înaintea amendamentelor neînsușite prin raportul comisiei, dacă ele mai sunt susținute de către autorii lor.

5. Dacă un articol al proiectului de Constituție nu a întrunit majoritatea cerută de art. 12, el se restituie Comisiei de redactare a proiectului de Constituție, care, în termenul stabilit de Adunarea Constituantă, va prezenta o nouă versiune.

6. Nu mai pot face obiectul dezbaterilor amendamentele care:

a) repun în discuție principii, elemente de structură sau modificări de fond ale unor teze ale proiectului de Constituție, aprobate prin vot de către Adunarea Constituantă, potrivit procedurii de la art. 12;
b) reiterează teze sau idei respinse de către Adunarea Constituantă, potrivit procedurii de la art. 12.

Constatarea situațiilor de la lit. a) și b) se face de către președinții Adunării Constituante, după consultarea Comisiei de redactare a proiectului de Constituție. La cerere, asupra acestor situații decide Adunarea Constituantă."